ایران نامگ از استادان و دانشجویان در همۀ دوره‌ها، رشته‌ها و بخش‌های پیوستۀ ایران‌شناسی دعوت می‌كند که جستارهای بدیع و مستند خود به زبان‌های فارسی و انگلیسی را برای بررسی و انتشار به ایران نامگ ارسال دارند. نوشته‌های دریافت‌شده برای ارزیابی علمی-پژوهشی در اختیار دست‌کم سه همتاداور متخصص قرار می‌گیرد. نوشته‌های برگزیده، که معمولاً شامل ۵ تا ۷ هزار واژه‌اند، پس از ویراستاری فنی چاپ می‌شوند.

ایران نامگ را با اقدام به اشتراک، هدیه دادن و یاری مالی دریابید و یار برازندگی و پایداری این فصل‌نامۀ مستقل ایران‌شناسی باشید!

دربارۀ ایران نامگ

ایران نامگ فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی، مستقل و دوزبانۀ ایران‌شناسی است که به سردبیری محمد توکلی طرقی در دانشگاه تورنتو منتشر می‌شود. ایران نامگ جستارهای فارسی و انگلیسی‌ای را برای چاپ می‌پذیرد که بر اساس گزیده‌ترین معیارها و شیوه‌های رایج پژوهشی در رشته‌های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی نوشته شده باشند.

سردبیر با همکاری نزدیک شورای دبیران، که شامل استادان نامدار ایران‌شناسی است، به گزینش جستارهای مستند و بدیع و ارزنده برای نشر در هر شمارۀ ایران نامگ می‌پردازد. مندرجات شماره‌های آیندۀ ایران‌ نامگ بر اساس ‌”نشر جستاری“ (Article-Based Publishing) در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد. بدین روال، مقاله‌های داوری و پذیرفته‌شده پس از برگ‌آرایی و پیش از فصل رسمی انتشار از طریق پایگاه اینترنتی ایران نامگ در اختیار مشترکان قرار می‌گیرند.

شمارهٔ جدید

سال ۱، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۳۹۵

ایران نامگ فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی، مستقل و دوزبانۀ ایران‌شناسی است. این فصلنامه جستارهایی به زبان‌های فارسی و انگلیسی را برای چاپ می‌پذیرد که بر اساس گزیده‌ترین معیارها و شیوه‌های رایج پژوهشی در رشته‌های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی نوشته شده باشند. شورای دبیران ایران نامگ اکنون شامل این استادان نامدار ایران‌شناسی است:

یرواند آبراهامیان
داریوش آشوری
تورج اتابکی
ویکتوریا اراکِلووا
سعید امیرارجمند
رولا ابیساب
عباس امانت
آصف بیات
پروانه پورشریعتی
کامران تلطف
جنیفر جنکینز
سید اختر حسین
رحیم شایگان
احمد کریمی حکاک
بهروز قمری تبریزی
نایل گرین
والنتین میرزا مقدم
حمید نفیسی

شورای نویسندگان از استادان و دانشجویان در همۀ دوره‌ها، رشته‌ها و بخش‌های پیوستۀ ایران‌شناسی دعوت می‌كند که جستارهای بدیع و مستند خود به زبان‌های فارسی و انگلیسی را برای بررسی و انتشار به ایران ‌نامگ ارسال دارند. نوشته‌های دریافت‌شده را دست‌کم سه همتاداور متخصص ارزیابی علمی-پژوهشی خواهند کرد. نوشته‌های برگزیده، که معمولاً شامل ۵ تا ۷ هزار واژه‌اند، پس از ویراستاری فنی چاپ می‌شوند.

برای تسریع در چاپ و تسهیل دستیابی به مقاله‌های پذیرفته‌شده، ایران‌ نامگ بر اساس روش جدید ”نشر جستاری“ (Article-Based Publishing) در دسترس خوانندگان قرار خواهد گرفت. بدین روال، جستارهای داوری و پذیرفته‌شده پس از برگ‌آرایی و پیش از زمان رسمی انتشار از طریق اینترنت در دسترس مشترکان خواهند بود.

با اقدام به اشتراک، هدیه دادن و یاری مالی، ایران نامگ را دریابید و به پایداری این فصلنامۀ دوزبانه و مستقل ایران‌شناسی یاری رسانید. پایداری این فصلنامۀ علمی-پژوهشی فقط با یاری سخاوتمندانۀ خوانندگان و دوستداران ایران نامگ ممکن خواهد بود. ایران ‌نامگ را دوست بدارید و یار پایدارش باشید!

اشتراک

با مشترک شدن و هدیه دادن ایران نامگ ما را در نشر منظم این نشریۀ مستقل ایران‌شناسی یاری کنید.

IranNamag