ایران نامگ فصل‌نامۀ علمی-پژوهشی، مستقل و دوزبانۀ ایران‌شناسی است که به سردبیری محمد توکلی طرقی در دانشگاه تورنتو منتشر می‌شود. ایران نامگ جستارهای فارسی و انگلیسی‌ای را برای چاپ می‌پذیرد که بر اساس گزیده‌ترین معیارها و شیوه‌های رایج پژوهشی در رشته‌های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی نوشته شده باشند.

سردبیر با همکاری نزدیک شورای دبیران، که شامل استادان نامدار ایران‌شناسی است، به گزینش جستارهای مستند و بدیع و ارزنده برای نشر در هر شمارۀ ایران نامگ می‌پردازد. مندرجات شماره‌های آیندۀ ایران‌ نامگ بر اساس ‌”نشر جستاری“ (Article-Based Publishing) در دسترس خوانندگان قرار می‌گیرد. بدین روال، مقاله‌های داوری و پذیرفته‌شده پس از برگ‌آرایی و پیش از فصل رسمی انتشار از طریق پایگاه اینترنتی ایران نامگ در اختیار مشترکان قرار می‌گیرند.

ایران نامگ از استادان و دانشجویان در همۀ دوره‌ها، رشته‌ها و بخش‌های پیوستۀ ایران‌شناسی دعوت می‌كند که جستارهای بدیع و مستند خود به زبان‌های فارسی و انگلیسی را برای بررسی و انتشار به ایران نامگ ارسال دارند. نوشته‌های دریافت‌شده برای ارزیابی علمی-پژوهشی در اختیار دست‌کم سه همتاداور متخصص قرار می‌گیرد. نوشته‌های برگزیده، که معمولاً شامل ۵ تا ۷ هزار واژه‌اند، پس از ویراستاری فنی چاپ می‌شوند.

ایران نامگ را با اقدام به اشتراک، هدیه دادن و یاری مالی دریابید و یار برازندگی و پایداری این فصل‌نامۀ مستقل ایران‌شناسی باشید!