تحلیلی از شیوه نگارش آخوندزاده

تحلیلی از شیوهء نگارش آخوندزاده فرزین یزدانفر نیمهء دوم قرن نوزدهم شاهد تحول فکری عظیمی در ایران بود.در این دوران گروهی‌ از متفکران که خارج از جرگهء علما و متمایز از دولت مستبد قاجار و تودهء مردم بودند پا به‌ عرصهء وجود گذاشتند.این گروه،که معتقد بودند مسائل اجتماعی و سیاسی هستهء اصلی‌ زندگی انسان را
Subscribe or log in to read the rest of this content.