فهرست سال ۵، شماره ۴

بخش فارسی

وَیژه استاد احمد اشرف
سردبیر: محمد توکلی طرقی
ویراستاران مهمان: امیر اسماعیل عجمی و محمد توکلی

خاطره‌ها و تحلیل‌ها: از کشف حجاب تا انقلاب اسلامی
گفت‌وگوی نگین نبوی با احمد اشرف

چالش‌های سرمایه‌داری خانوادگی در دوره پهلوی: دهه 1320-1350
علی‌اصغر سعیدی

پایه گذار جامعه شناسی تاریخی ایران: درنگی بر کارنامهء احمد اشرف
داریوش رحمانیان

احمد اشرف و جامعه شناسی تاریخی توسعه نیافتگی ایران
ناصر صدقی

ضرورت کاربرد جامعه‌شناسی تاریخی شهر در ایران در شهرسازی معاصر
پرویز پیران و محمدرضا حائری مازندرانی

مروری بر دیدگاه احمد اشرف درباره نابرابری اجتماعی در ایران
عماد افروغ

خدمات دکتر احمد اشرف به حرفۀ مددکاری اجتماعی در ایران
عزت‌اله سام‌ آرام

روستاییان و انقلاب ایران
منیژه دولت، برنار هورکاد، اودیل پوئش

گزیده‌ها

آیا اصلاحات ارضی کار امریکا بود: معرفی دو سند
احمد اشرف
متن مصاحبه ی دونالد ویلبر مشاور سی آی ای با حسن ارسنجانی
وزیر کشاورزی در باره ی اصلاحات ارضی (دهم نوامبر ۱۹۶۲)

دکتر علی امینی و اصلاحات ارضی
مصاحبهء هرمز حکمت با علی امینی

بخش انگلیسی

اصلاحات ارضی و دگرگونی کشاورزی در ایران، ۱۹۶۲-۱۹۷۸
امیر اسماعیل عجمی

 روستاهای دهقانی‌-‌شبانی و انقلاب
ماری مارتین

فردگرایی و پیدایش شخص‌گرایی سیاسی در ایران پسانقلابی
آزاده کیان

اطاق بازرگانی بوشهر و اختلافات بازرگانان در آغاز دهء ۱۳۳۰
سهیلا ترابی فراسانی

یادداشت‌هایی در باره دست‌نوشتهء فارسی انجیل بخط گرجی
هلن گیوباسویلی و تمار عبدالله‌زاده