فهرست سال ۶، شماره ۲

ویژۀ غربت ادبی
سردبیر: محمد توکلی طرقی
ویراستاران مهمان: کلودیا یعقوبی و اصغر سیدغراب

 

بخش فارسی

بازتاب زندگی ما در چهار دهۀ بعد از انقلاب در ادبیات و نگاهی به ادبیات تبعید
نسیم خاکسار

به هم ریختگی مرزهای واقعیت و خیال، جسم و روح، و خانه و ناخانه طی فرایند خلق انگار ۀ 19 دیاسپورایی: بررسی توکای آبی
پروانه حسینی فهرجی

میل، قدرت و کنشگری: شعرخوانی زنان شاعر ایرانی در برابر رهبر جمهوری اسلامی
مهدی تورج

بخش انگلیسی

مقدمه
کلودیا یعقوبی و اصغر سیدغراب

 شعر، مرهم ایرانیان تبعیدی
اصغر سید غراب

تبعید و غیبت از وطن واقعی: مضمون تبعید در ادبیات مذهبی
الن ویلیام

داستان مصور پرسپولی : س تبعید به روایت تصویر، خوانشی فراملی
لیلا صاد قبیگی

عشق غریبانه در رمان سرزمین سراب ها و نگاهی به هویت “چهل تکه” داریوش شایگان
احسان شی خالحرم

تحلیل نژاد و طنز در خودزندگی نامه نویسی دیاسپوریک: خاطرات کمدی ایرانی امریکایی
لیلا معیری پاسارگادی

شرح تبعیض نژادی ارمنیان ایرانی در امریکا: “شهروند وارتگز” اثر امید فلاح آزاد
کلودیا یعقوبی