فهرست محتوا سال ۷، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۳

ایران نامگ: فصل‌نامهء ایران شناسی
سال ۷، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۳
ویراستار: محمد توکلی طرقی

ویژهء ایرج پزشکزاد
ویراستاران مهمان: پونه شبانی جدیدی و مصطفی عابدینی‌فرد

 

بخش فارسی

خنده بر خود در آثار ایرج پزشکزاد
رؤیا صدر
 

رمان دایی‌جان ناپلئون و سنت ادبی آقا/خدمتکار
سرور کسمایی

 

جستارها

یادداشتهایی بر شرح جامع مثنوی معنوی از کریم زمانی
عبدالمجید یوسفی نکو

 

ویس و رامین یادگار رسمی منسوخ‌ شده
مصطفی سعادت

 

برابری‌خواهی جنسیتی در شعر پروین اعتصامی؟
بهنام فومشی

 

همه‌گیری و تاریخ: نقش پاندمیک‌ها در سیر تمدّن انسانی
حمید صاحب‌جمعی

 

راز جلال در نون و القلم
آرمان آرین

 

بخش انگلیسی


مقدمهء شمارهء ویژه ایرج پزشکزاد
پونه شبانی جدیدی و مصطفی عابدینی‌فرد

 

محاکمه نویسنده: ترجمه و شرحی بر داستان کوتاهی از ایرج پزشکزاد
علیرضا کورنگی

 

دایی جان ناپلئون، شاهکاری در طنز
دیک دیویس

 

ایرج پزشگزاد، نقادی اجتماعی: نگاهی بر طنز در دایی جان ناپلئون و آسمان ریسمون
محمد‌رضا قانون‌پرور

 

دایی جان ناپلئون و انگلیس‌هراسی ایرانیان
همایون کاتوزیان

 

ایرج پزشکزاد و حافظ‌‌ش: یادداشتی بر حافظ ناشنیده پند
پونه شبانی جدیدی و پتریشا هیگنز