فهرست سال ۲، شمارۀ ۱

ايران نامگ

فصل‌نامه‭ ‬دوزبانه‭ ‬ایران‌شناسی‭ ‬
جستارهای‭ ‬فارسی

از‭ ‬صورت‭ ‬به‭ ‬سیرت‭: ‬بحثی‭ ‬در‭ ‬رویكردهای‭ ‬جنسی‭ ‬و‭ ‬جنسیتی‭ ‬فراست‌نگاریهای‭ ‬عصر‭ ‬صفوی
بهزاد‭ ‬كریمی

گذری‭ ‬بر‭ ‬جنبه‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬آفرینشگری‭ ‬فردوسی‭: ‬”مور“‭ ‬در‭ ‬شاهنامه
محمود‭ ‬فاضلی‭ ‬بیرجندی

نگره‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬اندیشه‭ ‬فارابی
هوشنگ‭ ‬شكری

ریچارد‭ ‬فرای‭ ‬و‭ ‬روایت‭ ‬پیوستگی‭ ‬فرهنگ‭ ‬ایرانی
حلیمه‭ ‬جعفرپور‭ ‬نصیرمحله‭ ‬و‭ ‬محسن‭ ‬معصومی

به‭ ‬سوی‭ ‬جامعه‏‌شناسی‭ ‬اخذ‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬تكنولوژی‭: ‬موردكاوی‭ ‬عباس‭ ‬میرزا‭ ‬قاجار و‭ ‬اصلاح‭ ‬قشون
یاسر‭ ‬خوشنویس

كودك‭ ‬منتقد‭: ‬بررسی‭ ‬”خواننده“‭ ‬در‭ ‬روزنامه‭ ‬دیواری‭ ‬مدرسه‭ ‬ما
جعفر‭ ‬میرزایی‭ ‬پركلی‭ ‬و‭ ‬ندا‭ ‬اكبری‭ ‬ورزقان

یادگار‭ ‬زریران‭ ‬و‭ ‬رزمنامه ‬كنیزك
آرش‭ ‬اكبری‭ ‬مفاخر

جستارهای‭ ‬انگلیسی

سخن‌پردازی‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬نمایش‭ ‬ملانصرالدین‭ ‬مكار
ژانت‭ ‬آفاری‭ ‬و‭ ‬كامران‭ ‬آفاری

انسان‭ ‬كامل‭ ‬در‭ ‬تشیع‭ ‬مدرن‭ ‬ایرانی‭: ‬انسان‭ ‬ایدئال‭ ‬در‭ ‬نگرش‭ ‬عرفانی‭ ‬مرتضى‭ ‬مطهرى
فیتزروى‭ ‬موریسى

از‭ ‬گناهان‭ ‬خلیل‭ ‬ملكی
همایون‭ ‬كاتوزیان

روایتی‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬جامعه‭ ‬بهائیان‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬محمدرضا‭ ‬شاه‭ ‬پهلوی‭ ‬‮(١٩٤١‬‭-‬‮١٩٧٩)‬‭ ‬
مینا‭ ‬یزدانی