فهرست

سال ۱، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۹۵/۲۰۱۶

ویژۀ نوشته‌های فارسی‌‌-یهودی

ادبیات فارسی­‌یهودی و استاد آمنون نتصر

ناهید پیرنظر

ميراث فرهنگی يهوديان ايران

ناهید پیرنظر

مقدمه‌ای برفارسی‌ ـ‌یهودی

تامار گیندین

زمینۀ فكری و اعتقادی شعرای یهود ایران

داوید یروشلمی‌

معرفی ”كتاب فرایضسِفِر ها میتصوت“

ناهید غنی

مقدمه‌ای بر لُتِراییگویش فارسیهود

ایوب ابراهیمی

هنری مارتین و ترجمۀ انجیل او به سبك ادبیات فارسی‌یهودیتحلیل زبان‌شناسیمعنایی

حیدر عیوضی، احمد مقری و محسن گلپایگانی

نگاهی به گوشه‌ای ناشناخته از تاریخ ایران در كتاب انوسیم بابایی بن لطف

ناهید پیرنظر

گزیده‌ها

نمونه‌هایی از ادبیات فارسیهود

ناهید پیرنظر

بخش انگلیسی

یهودیان در خراسان پیش از حملۀ مغول

شائول شاکد

”این قانون پارسیان است:“ اشاره‌ای به قانون ساسانی ضمانت در تلمود بابلی

ماریا ماتسوخ

دستنویس‌های اشراقی فارسی‌ـ‌یهود

اوریت کارملی