فهرست سال ۵، شماره ۲

بخش فارسی

یادها و جستارها

یلی ایمن(آهی)، ۱۳۰۸-۱۳۹۷ش/۱۹۲۹-۲۰۱۸م
ایرج ایمن

سرقت علمی و تشتت نظری
لیلی صادقی

دلالت‌های شاه و شاهی در سرزمین‌های شرقی جهان اسلام، با تأکید بر ایران
عباس احمدوند

جایگاه صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد و جامعۀ عهد ایلخانان
عباس پناهي و سمن کاشانی

از تجدد بومی تا سنت متجددانه در ایران
یاسر ‌فراشاهی‌نژاد

کمال عقل: سعدی و آداب صحبت
حمید صاحب‌جمعی

گم‌شده در تاریخ یا بررسیده در اوج؟ حاشیه و متن در حلقۀ شاعران قرن هشتم
فاطمه منتظری

سعید یوسف: شاعری همیشه در راه
نسیم خاکسار

سعید یوسف: شاعری از سرآمدان شاعران روزگار ما
رضا قنادان

آرمان‌ها و دغدغه‌های مردم بدخشان تاجیکستان در دوران سلطۀ شوروی
مریم معزّی

نقد کتاب

نامیدن تعلیق
پارسا حبیبی‌فرد

پیدایش ناسیونالیسم ایرانی: نژاد و سیاست بی‌جاسازی
حامد مهراد

خاطرات

بر ما چه گذشت!
ضیاءالله میثاقی