فهرست سال ۴، شماره ۲

بخش فارسی

نگارش فارسی با کامپیوتر: مروری بر دشواری¬ها و راهکارها
بهروز پرهامی

اساطیر در کاخ اژدها
اعظم نیک¬خواه فاردقی

دیدار با فرشته: نگاهی به اندیشه¬های عرفانی داریوش شایگان
حمید صاحب‌جمعی

هویت باختگی در نفرین زمین اثر جلال آل‌احمد و گتسبی بزرگ اثر اسکات فیتزجرالد
جعفر میرزایی پرکلی و ایمان بیرانوند

راهبردهای جنگی اعراب در فتح ایران تا سال ۲۳ق/۶۴۴م
سعید مؤکدی، اصغر فروغی ابری، جعفر نوری

از قنات به آب ‌لوله: سیر تحول آب بهبهان
فاطمه بینشی‌فر و مصطفی ندیم

بخش انگلیسی

جشن هنر شیراز
مهستی افشار

رنگ در مرز: حنا و فرماندهان ارتشی قرن نوزدهم بم
جیمز گاستوسن

تغییر مذهب اختیاری یهودیان ایران در قرن نوزدهم
ناهید پیر‌نظر

نقد کتاب

گنجینه‌های تاتیهودی (جهوری): زبان یهودیان کوهستانی قفقاز
دن شپیرو