پشتیبانی

تلفن: ۴۱۶-۹۷۸-۲۴۱۳
پست الکترونیک: editor@irannamag.com

تماس الکترونیکی

محمد توکلی
سردبیر
دانشگاه تورنتو
پست الکترونیک: m.tavakoli@utoronto.ca

آدرس پستی

محمد توکلی
سردبیر
Department of Near and Middle Eastern Civilizations
University of Toronto
4 Bancroft Avenue
Toronto, Ontario M5S 1C1 Canada