Urbanism and the Representation of Reform in ‘Under the Skin of the City’ by Rakhshan Bani-Etemad

رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینما، در مصاحبه ای با مجله دید و صدا ) Sight and Sound ( گفت: “یقین دارم اگر محمد خاتمی به ریاست جمهوری برگزیده نمیشد، این فیلم )بانوی اردیبهشت 1376 ش( هرگز روی پرده نمی آمد”. او با بیان این نکته، پلی میزند میان جنبش اصلاح طلبی و سینمای ایران؛ هرچند، این گفت هاش به تنهایی دربرگیرنده پیچیدگی برهم کنش های این دو نهاد نیست. سینما نه تنها از این رابطه بهره مند از تساهل فزاینده سود برد، بلکه جنبش اصلاح طلبی را به عنوان نیرویی عمده در فیلمها به خدمت خود درآورد.