A Seperation: Nader and Simin

با فیلم های اصغر فرهادی آشنایی نداشتم تا وقتی که دوستی لینکی از فیلم جدایی نادر از سیمین را برایم فرستاد و با جمعی از دوستان به تماشای آن نشستم. البتهّ قبلاً شنیده بودم که این فیلم از طرف کشور ایران برای شرکت در جایزۀ اسکار ٢٠١٢ نامزد شده است.