تلويزيون و فرهنگ ايراني در لوس آنجلس(حميد نفيسي)

عنوان اصلي کتاب شايد در نگاه نخست با عبارت زيرعنوان، يعني “مجموعه قصه”، ناهمخوان به نظر برسد. خاطره هاي پراکنده اتّکاء بر يادمان هاي شخصي را تداعي مي کند و خواننده را برآن مي دارد تا متون مندرج درکتاب را جزئي از زندگينامه نويسنده بپندارد. با اين همه دو نوشته نهايي کتاب، يعني «خانه اي درآسمان» و «عادت هاي غريب آقاي الف در غربت» (که درفهرست مندرجات کتاب بخشي از يک رمان توصيف شده) نزديکي بلافصلي با شش بخش آغاز کتاب دارد، گيرم اين نوشته ها همه از ديدگاه راوي اوّل شخص مفرد که يک زن است بيان شده، و خواننده را فرا مي خواند تا راوي را با شخص گلي ترقي يکي انگارد.