Home, Family, and City: The Modernist Narrative of Bahram Bayzai’s Crow and Maybe Some Other Time

تأدیب به ساختاری نیاز دارد که در آن، با زیر نظر قرار دادن افراد، هنجارهای رفتاری تحمیل می شوند. در قرن 18 م شاهد ایجاد گونه هایی از «مشاهده » هستیم که پیش از آن بی سابقه بود. هم زمان با ایجاد فن آوری های کلان مربوط به تلسکوپ، عدسی و تابش نور، و تبدیل شدن آن ها به بحث های کلیدی فیزیک و جهان شناسی، روش هایی نیز برای مشاهده چند لایه و متقاطع و دیدن بدون دیده شدن به وجود آمد و فن آوری ناشناخته نور و دیدن با روش های مطیع سازی و بهره کشی آمیخت تا به تدریج نگرش و دانشی جدید به وجود آید که موضوع آن انسان بود (میشل فوکو، تأدیب و تنبیه: تولد زندان).