Female Genital Mutilation in Qeshm

با آنکه گه گاه خبرهایی از ختنه دختران و اجرای این سنّت در ایران، به ویژه در کردستان و جزایر و بنادر خلیج فارس، به گوش می رسد، عموم مردم اطلاع چندانی از این جنایت ندارند، شاید به این دلیل که تا کنون جنسیت کمتر موضوع کتاب های پزشکی قرار گرفته و در مورد زنان فقط پیرامون مجاری تناسلی و رحم و تخمدان، در ارتباط مستقیم با تولید مثل، بحث شده است.