The Memorable Iraj Afshar

در اینکه مرگ زنده نام ایرج افشار یک ضایعه بزرگ و به قول طلاب ثُلم های برای امور کتابداری و ایرانشناسی این کشور بود جای هیچ گونه شک و شبهی نیست و هر پندار خلاف آن در نظر کسانی که با کارهای کتابداری و ایرانشناسی و فهرست نگاری سر و کار دارند مکابره ای است با عقل. لذا آنچه در اینجا باید به آن توجه کرد این است آیا ثُلمه، ثلمتی است که به قول معروف “لاکیُسّدُ مُسَدّها شیء” یا آنکه چنین نیست. آنچه به تحلیل عقلی بازگشایی این پرسش می پردازد آنست که “شیء” که فاعل “یَسُدّ” است ارجاع
به زنده یاد افشار شود.