A Spread for Food, A Spread for Love: Food in Iranian Cinema

محمد حسن خان اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات ناصرالدین شاه، در سه شنبه، 7 شوال سنة 1299 ق/ 17 مرداد 1260 در روزنامة خاطرات 1 خود در باب مراسم معروف آشپزان
ناصرالدین شاه چنین می نویسد: خلاصه تفسیر آش از این قرار است: تصور شود
شخصی از جزایر ماله یو یا از اقصی بلاد جنوبی کره تفنناً به بالون سوار شود و باد مخالف بالون او را طرف سمت شمالی کره براند و به ایران آورده بالای کوه البرز هبوط نموده چهار ساعت
از دسته گذشتة روز سه شنبه هفتم شوال 1299 شخص مسافر در بالون یک دفعه در چادری ]که[ خارج عمارت شهرستانک طرف شرقی زده اند ورود نماید و این اوضاع آشپزی و ترتیبات حقه بازی که فراهم آمده است ملاحظه نماید و دوباره با همان بالون نشسته به هوا رود ]و[ باد او را به وطن اصلی خود برساند.