صد سال اعلان و پوستر فیلم در ایران

با موفقیت فیلمهای ایرانی در جشنواره های بین المللی سینمایی شاهد افزایش علاقه به فیلم ها و سینمای ایران بوده ایم. اخیراً حتی سینمای پیش از انقلاب به خصوص سینمای اوایل قرن بیستم در ایران که در ادبیات موجود درباره ی تاریخنگاری ایران معاصر مدتها به فراموشی سپرده شده بود از سوی دانشگاهیان و غیر دانشگاهیان مورد توجه بیشتری واقع شده است.