فیلم برداری در ایران

چکیده

با آنکه در بسیاری از نقاط عالم مؤسسات فیلمبرداری و کارخانه های بزرگ آن موجود است، باز عدۀ ممالکی که میتوانند فیلمهای تجارتی برای دنیا تهیه نمایند منحصر است به آمریکا و آلمان و بعداً فرانسه و انگلیس. ممالک دیگر فقط میتوانند برای کشور خود منحصراً فیلم تهیه نموده و مطابق عادات و اخلاق ملی خویش فیلمبرداری کنند.