The Difficulties of Single Mother Mentioned in the Contemporary Iranian Cinema

در سال های اخیر، سینمای ایران شاهد حضور گستردۀ فیلم هایی بود با درون مایه زن دوم، و برخی در قالب ازدواج موقت. در هر صورت زن دوم، کسی است که جای زن اول را می گیرد، چه این زن زنده باشد و چه از دنیا رفته باشد. و به جبر زندگی، زن دوم می تواند مادر مجرد شود، مادری که نه همسر از دست داده و نه از همسرش جدا شده است؛ بلکه مادر فرزندی است که شرع او را پذیرفته، اما هنوز در عرف جامعه جایگاه تثبیت شده ای ندارد. این مقاله سعی بر آن دارد تا از این دیدگاه فیلم زن دوم فرشته طائرپور را بررسی نماید و نگاهی به فیلم دعوت ابراهیم حاتمی کیا داشته باشد.