نمونه‌های شعر امروز افغانستان

تهران،نشر بلخ،وابـسته‌ بـه‌ بـنیاد نیشابور،1371 سخن از پیـوندهای دیـرینه و دیراپای فرهنگی بین ایـرانی و افـغانستان در‌ میان‌‌ فرهنگیان و فرهنگ‌پژوهان ایرانی سخن تازه‌ای‌ نیست‌.از دیرباز‌،آنانی‌ که‌ در پی‌وصل کردن پاره‌های چـندگانهء پیـکر‌ فرهنگ‌ فارسی یوده‌اند،از اهمیت و ضرورت بـرقراری رابـطه‌هایی ژرفتر و گـسترده‌تر بـا هـمزبانان افغانی‌ یاد‌ ورزیده‌اند و بـرنیاز نزدیکی بیشتر فرهنگی و ادبی‌ بین دو کشور انگشت‌ تأکید‌ گذاشته‌اند.در این راستا،در‌ یکی‌ دو دههء اخیر،دفـترهایی چـند از شعر و داستان امروز افغانستان-یا بـه هـمت‌ فـرزانگان‌ ایـرانی،و یـا بیشتر به کـوشش‌