The Ferdowsi Millennium: Culture Pruned and an Identity Adorned

جشن هزارۀ فردوسی به مناسبت نهصدمین سال تولد این شاعر بزرگ و ورود به هزارۀ فردوسی در سا
۱۳۱۳ ش. ) ۱۹۳۴ م.( در ایران و سایر کشورهای جهان از جمله اتّحاد جماهیر شوروی، آمریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، و مصر برگزار شد.
فردوسی که به دلیل روایت افسانه های کهن و تاریخ ملی ایران و تلاش برای پرهیز از به کار بردن واژه های عربی در شاهنامه، همواره مورد تقدیر وطن پرستان ایرانی قرار گرفته بود، در دوره پهلوی به دلیل سیاستهای ملی گرایانه این دولت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت‪.‬