The Ever-lasting Journals of Iraj Afshar

به نظر میرسد اکثری از حرفه ها را باید از نو تعریف کرد. از جمله، نامهایی ست که بر پیآیندهای )روزنامه ها
و مجله ها( مختلف می نهند؛ یعنی آنچه به صورت
کاغذی یا رایانه ای در زمان معین انتشار می یابد و
مخاطبان پرشمار دارد.