An Alchemist of Happiness

پنجاه سال تمام با ایرج افشار زندگی کردم یک روز هم نشد که مورد اختلافی پیدا شود. ایرج افشار مثل حقیر رادیو و تلویزیون و ماهواره نداشت و یک دقیقه از عمر خود را صرف این دستگاه ها نکرد. مثل مخلص یک کلمه از سیاست نمی دانست و کارش خواندن کتاب و نویسندگی بود.