فهرست سال ۵، شماره ۲

بخش فارسی یادها و جستارها یلی ایمن(آهی)، ۱۳۰۸-۱۳۹۷ش/۱۹۲۹-۲۰۱۸م ایرج ایمن سرقت علمی و تشتت نظری لیلی صادقی دلالت‌های شاه و شاهی در سرزمین‌های شرقی جهان اسلام، با تأکید بر ایران عباس احمدوند جایگاه صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد و جامعۀ عهد ایلخانان عباس پناهي و سمن کاشانی از تجدد بومی تا سنت متجددانه در ایران یاسر […]

لیلی ایمن (آهی)، 1308-1397ش/1929-2018م

ایرج ایمن <Iraj Ayman <irajayman1@gmail.com مؤسس و مروج روان‌شناسی کاربردی در ایران، مدیر مؤسسۀ ملی روان‌شناسی در تهران، و مؤسس و مدیر آکادمی لندگ در سویس بوده و از مؤسسین انجمن ادب و هنر ایران است. در دانشگاه‌های تهران و ادیمبورگ (اسکاتلند) و کالیفرنیای جنوبی و هاروارد در رشته‌های علوم تربیتی و فلسفه و روان‌شناسی و […]