A Eulogy for a Great Man of Iranian Culture

لطمة‭ ‬عظيمي‭ ‬كه‭ ‬درگذشت‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬بر‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬ايران‌شناسي‭ ‬وارد‭ ‬ساخته‭ ‬كمتر‭ ‬نظيري‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬مي‌توان‭ ‬يافت‭. ‬در‭ ‬طي‭ ‬85‭ ‬سال‭ ‬عمر‭ ‬گرانمايه‌اش‭ ‬بزرگترين‭ ‬خدمات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايران‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬منشاء‭ ‬ابتكارات‭ ‬سودمند‭ ‬و‭ ‬گوناگون‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬تنه‭ ‬از‭ ‬عهدة‭ ‬سامان‭ ‬دادن‭ ‬كارهايي‭ ‬برآمد‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬چند‭ ‬دانشمند‭ ‬برجسته‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬مجموعاً‭ ‬از‭ ‬عهدة‌‭ ‬آن‌ها‭ ‬برنمي‌آمدند‭. 

بر‭ ‬شمردن‭ ‬خدمات‭ ‬او‭ ‬آسان‭ ‬نيست‭. ‬اگر‭ ‬شمه‌اي‭ ‬از‭ ‬همكاري‌هاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬بياورم‭ ‬شايد‭ ‬از‭ ‬عهدة‭ ‬اندكي‭ ‬از‭ ‬بسيار‭ ‬برآيم‭.‬

همكاري‭ ‬جدي‭ ‬ما‭ ‬وقتي‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬تاسيس‭ ‬مجلة‭ ‬راهنماي‭ ‬كتاب‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬كتاب‭ ‬برآمدم‭. ‬زنده‭ ‬ياد‭ ‬پرويز‭ ‬خانلري‭ ‬چندان‭ ‬از‭ ‬تاسيس‭ ‬اين‭ ‬مجله‭ ‬خشنود‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬مي‌خواست‭ ‬كه‭ ‬من،‭ ‬در‭ ‬عوض،‭ ‬نقد‭ ‬كتب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مجلة‭ ‬سخن‭ ‬توسعه‭ ‬بدهم،‭ ‬اما‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬مجلة‭ ‬خاصي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬نقد‭ ‬كتاب‭ ‬و‭ ‬تشويق‭ ‬كتاب‭ ‬خواندن‭ ‬لازم‭ ‬مي‌شمردم‭. ‬چند‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬فضلاي‭ ‬جوان‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬سنشان‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬سنِ‭ ‬خود‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬نبود،‭ ‬يعني‭ ‬ايرج‭ ‬افشار،‭ ‬عبدالحسين‭ ‬زرين‭ ‬كوب‭ ‬و‭ ‬مصطفي‭ ‬مقربي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬طلبيدم‭. ‬اما‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬كشيدن‭ ‬بارِ‭ ‬عمده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفت‭ ‬افشار‭ ‬بود‭. ‬مجله‭ ‬كه‭ ‬نشرية‭ ‬انجمن‭ ‬كتاب‭ ‬خوانده‭ ‬مي‌شد‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬يكي‭ ‬دو‭ ‬شماره‭ ‬جائي‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬مطبوعات‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬باز‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬شهرتي‭ ‬يافت‭. ‬اما‭ ‬مدت‭ ‬زماني‭ ‬نگذشت‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬دانشگاه‭ ‬كلمبيا‭ ‬عازم‭ ‬آمريكا‭ ‬شدم‭ ‬و‭ ‬مسئوليت‭ ‬مجله‭ ‬كلاً‭ ‬در‭ ‬عهدة‭ ‬افشار‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬جز‭ ‬گاه‭ ‬با‭ ‬تلفن‭ ‬دخالتي‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬مجله‭ ‬نمي‌كردم‭ ‬و‭ ‬مجله‭ ‬بتدريج‭ ‬آئينة‭ ‬سليقه‭ ‬و‭ ‬حسن‭ ‬ذوق‭ ‬افشار‭ ‬و‭ ‬مباحثي‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬بخصوص‭ ‬مورد‭ ‬علاقة‌‭ ‬او‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬قبيل‭ ‬كتابشناسي‭ ‬و‭ ‬نسخه‌شناسي‭ ‬و‭ ‬تاريخ‭ ‬دوران‭ ‬قاجاري‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬عمومي‭ ‬‌فرهنگ‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬نقد‭ ‬كتاب‭. ‬من‭ ‬تابستان‌ها‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تدريس‭ ‬فارغ‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬مي‌رفتم‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬كلي‭ ‬مجله‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬مالي‭ ‬آن‭ ‬رسيدگي‭ ‬مي‌كردم،‭ ‬اما‭ ‬امور‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬فني‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬عهدة‭ ‬افشار‭ ‬بود‭. ‬

انجمن‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬كتابخانه‌اي‭ ‬بنيان‭ ‬گذاشت‭ ‬تا‭ ‬كتاب‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬وثيقه‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬تشريفات‭ ‬اداريِِ‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پاگير‭ ‬به‭ ‬خواستاران‭ ‬قرض‭ ‬بدهد‭. ‬محل‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬انقلاب‭ (‬شاهرضا‭) ‬در‭ ‬بن‭ ‬بستي‭ ‬روبروي‭ ‬هتل‭ ‬پالاس‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬كار‭ ‬كتابخانه‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬ايرج‭ ‬افشار،‭ ‬دكتر‭ ‬مهري‭ ‬آهي‭ ‬و‭ ‬دكتر‭ ‬حافظ‭ ‬فرمانفرمائيان‭ ‬نيز‭ ‬شركت‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬عبدالله‭ ‬سيار‭ ‬و‭ ‬اسماعيل‭ ‬آشتياني‭ ‬از‭ ‬همكاران‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬بنگاه‭ ‬ترجمه‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬كتاب‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬كمك‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬اما‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬همة‭ ‬امور‭ ‬انجمن‭ ‬كتاب‭ ‬در‭ ‬عهدة‌‭ ‬افشار‭ ‬بود‭. ‬همة‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬نام‭ ‬بردم‭ ‬كوچكترين‭ ‬نظر‭ ‬مالي‭ ‬نداشتند‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬شوق‭ ‬خدمتي‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬بصيرت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬انجمن‭ ‬و‭ ‬مجله‭ ‬قرار‭ ‬مي‌دادند‭. ‬اما‭ ‬افشار‭ ‬با‭ ‬پركاري‭ ‬بي‭ ‬نظير‭ ‬و‭ ‬سرعتي‭ ‬شايسته‭ ‬به‭ ‬همة‭ ‬اين‭ ‬امور‭ ‬مي‌رسيد‭. ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬دانشگاه‭ ‬كلمبيا‭ ‬براي‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬آمريكا‭ ‬رفتم‭ ‬افشار‭ ‬پذيرفت‭ ‬كه‭ ‬بنگاه‭ ‬ترجمه‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬كتاب‭ ‬را‭ ‬سرپرستي‭ ‬كند‭. ‬

از‭ ‬كارهاي‭ ‬ديگر‭ ‬انجمن‭ ‬كتاب‭ ‬يكي‭ ‬تاسيس‭ ‬كلوب‭ ‬كتاب‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬كتابخانة‭ ‬سيار‭ ‬براي‭ ‬بردن‭ ‬و‭ ‬قرض‭ ‬دادن‭ ‬كتاب‭ ‬در‭ ‬دهات‭ ‬اطراف‭ ‬تهران‭ ‬بود‭. ‬همچنين‭ ‬افشار‭ ‬براي‭ ‬نخستين‭ ‬بار‭ ‬فهرست‭ ‬كتاب‌هاي‭ ‬فارسي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اصول‭ ‬علمي‭ ‬كتابشناسي‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1342‭ ‬منتشر‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭. ‬همچنين‭ ‬افشار‭ ‬نخستين‭ ‬نمايشگاه‭ ‬كتاب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬كارهاي‭ ‬انجمن‭ ‬ترتيب‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬نمايشگاه‌هاي‭ ‬سالانه‭ ‬كتاب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬شش‭ ‬سال‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬گذشته‭ ‬درنمايشگاه‌هاي‭ ‬كتاب‭ ‬مسكو‭ ‬و‭ ‬توكيو‭ ‬نيز‭ ‬شركت‭ ‬كرد‭.‬

اما‭ ‬اين‌ها‭ ‬همه‭ ‬جزئي‭ ‬از‭ ‬كارهايي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬افشار‭ ‬انجام‭ ‬مي‌داد‭. ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬انتشار‭ ‬مجلدات‭ ‬فهرست‭ ‬مقالات‭ ‬فارسي‭ ‬كه‭ ‬تاكنون‭ ‬هفت‭ ‬جلد‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬طبع‭ ‬رسيده‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬بسيار‭ ‬مهمي‭ ‬براي‭ ‬تحقيقات‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬ادبي‭ ‬و‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايران‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬ابتكارات‭ ‬اساسي‭ ‬افشار‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬با‭ ‬وقوع‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1357‭ ‬بنگاه‭ ‬ترجمه‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬كتاب‭ ‬و‭ ‬انجمن‭ ‬كتاب‭ ‬و‭ ‬مجلة‌‭ ‬راهنماي‭ ‬كتاب‭ ‬تعطيل‭ ‬گرديد‭ ‬و‭ ‬كتاب‌هاي‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬شركت‭ ‬انتشارات‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬منتقل‭ ‬گرديد‭. ‬اما‭ ‬افشار‭ ‬از‭ ‬كوششي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجلة‭ ‬راهنماي‭ ‬كتاب‭ ‬بكار‭ ‬مي‌برد‭ ‬دست‭ ‬نكشيد،‭ ‬بلكه‭ ‬مجلة‭ ‬آينده‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬دهه‌ها‭ ‬قبل‭ ‬پدر‭ ‬فاضل‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كفايت‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬دوست‭ ‬او‭ ‬منتشر‭ ‬مي‌كرد‭ ‬احيا‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬مجله‭ ‬به‭ ‬سبك‭ ‬و‭ ‬روشي‭ ‬كه‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬مجلة‌‭ ‬راهنماي‭ ‬كتاب‭ ‬معمول‭ ‬ساخته‭ ‬بود‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬انتشار‭ ‬كرد،‭ ‬تا‭ ‬آنكه‭ ‬در‭ ‬نتيجة‭ ‬تراكم‭ ‬كارها‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬طبع‭ ‬مجله‭ ‬و‭ ‬تهية‭ ‬كاغذ‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬مجله‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1372‭ ‬تعطيل‭ ‬كرد‭. ‬ولي‭ ‬افاضات‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬بسيار‭ ‬سودمند‭ ‬او‭ ‬به‌صورت‭ ‬تازه‌ها‭ ‬و‭ ‬پاره‌هاي‭ ‬ايران‌شناسي‭ ‬در‭ ‬مجلة‭ ‬كلك‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬در‭ ‬مجلة‌‭ ‬بخارا‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬انتشار‭ ‬نمود‭. ‬تازه‌ها‭ ‬و‭ ‬پاره‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬شناسي‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬وسعت‭ ‬اطلاع‭ ‬افشار‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬گونه‭ ‬مطبوعات‭ ‬ايران‭ ‬شناسي‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬است،‭ ‬بلكه‭ ‬همچنين‭ ‬نشاني‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬اشتياق‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬فارسي‌زبانان‭ ‬و‭ ‬آگاه‭ ‬نگاه‭ ‬داشتن‭ ‬اهل‭ ‬تحقيق‭ ‬از‭ ‬اتفاقات‭ ‬و‭ ‬مطبوعات‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬علمي‭ ‬خارجي‭ ‬دربارة‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬انتقادات‭ ‬و‭ ‬راهنمايي‌ها‭ ‬و‭ ‬تصحيحات‭ ‬ذيقيمتي‭ ‬براي‭ ‬مولفين‭ ‬و‭ ‬مصححين‭. ‬اميد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مجموعة‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬كتابي‭ ‬مستقل‭ ‬كه‭ ‬منظور‭ ‬نظر‭ ‬افشار‭ ‬نيز‭ ‬بود‭ ‬بزودي‭ ‬انتشار‭ ‬بيابد‭. ‬

افشار‭ ‬را‭ ‬همچنين‭ ‬بايد‭ ‬پدر‭ ‬واقعي‭ ‬كتابشناسي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬محسوب‭ ‬داشت‭. ‬درست‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كساني‭ ‬مانند‭ ‬زنده‭ ‬ياد‭ ‬دكتر‭ ‬مهدي‭ ‬بياني،‭ ‬رئيس‭ ‬اسبق‭ ‬كتابخانة‌‭ ‬ملي،‭ ‬و‭ ‬دكتر‭ ‬محسن‭ ‬صبا،‭ ‬كتاب‭ ‬دوست‭ ‬معروف،‭ ‬برخي‭ ‬قدم‌هاي‭ ‬نخستين‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تاسيس‭ ‬كلاسي‭ ‬براي‭ ‬كتابداري‭ ‬در‭ ‬دانشسراي‭ ‬عالي‭ ‬برداشتند،‭ ‬ولي‭ ‬دانشمندي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬علم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬رونق‭ ‬بخشيد‭ ‬و‭ ‬مثال‌هاي‭ ‬متعدد‭ ‬از‭ ‬ثمرات‭ ‬اين‭ ‬علم‭ ‬را‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬تنهائي‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬همكاراني‭ ‬مانند‭ ‬كريم‭ ‬اصفهانيان‭ ‬و‭ ‬محمد‭ ‬رسول‭ ‬درياگشت‭ ‬و‭ ‬پوري‭ ‬سلطاني‭ ‬بوجود‭ ‬آورد‭ ‬افشار‭ ‬بود‭. ‬

از‭ ‬اقدامات‭ ‬اساسي‭ ‬ديگر‭ ‬افشار‭ ‬تاسيس‭ ‬نشرية‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايران‭ ‬زمين‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬زنده‭ ‬ياد‭ ‬محمد‭ ‬تقي‭ ‬دانش‭ ‬پژوه،‭ ‬منوچهر‭ ‬ستوده،‭ ‬عباس‭ ‬زرياب‭ ‬خوئي،‭ ‬و‭ ‬مصطفي‭ ‬مقربي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬عدة‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬رسالات‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬ادبي‭ ‬و‭ ‬غير‭ ‬اينها‭ ‬كه‭ ‬حجم‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬حجم‭ ‬مرسوم‭ ‬كتاب‭ ‬نمي‌رسيد‭ ‬انتشار‭ ‬يافت‭. ‬

افشار‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬ممارست‭ ‬در‭ ‬مطالعة‭ ‬نسخ‭ ‬خطي‭ ‬بخصوص‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬درگذشت‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬همكارش،‭ ‬زنده‭ ‬ياد‭ ‬محمد‭ ‬تقي‭ ‬دانش‭ ‬پژوه،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نسخه‭ ‬شناس‭ ‬طراز‭ ‬اول‭ ‬ايران‭ ‬شناخته‭ ‬شد‭. ‬مجلة‭ ‬بسيار‭ ‬سودمند‭ ‬نامة‭ ‬بهارستان‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نسخ‭ ‬خطي‭ ‬مي‌پردازد‭ ‬از‭ ‬تشويق‭ ‬و‭ ‬همكاري‭ ‬منظم‭ ‬وي‭ ‬بهره‭ ‬مند‭ ‬بود،‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬موسسة‭ ‬سودمند‭ ‬ميراث‭ ‬مكتوب‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬همكاري‭ ‬وي‭ ‬برخوردار‭ ‬بود‭. 

در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬اخير‭ ‬محمود‭ ‬اميدسالار‭ ‬و‭ ‬نادر‭ ‬مطّلبي‭ ‬كاشاني‭ ‬و‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬به‭ ‬نشر‭ ‬مجموعه‌اي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬گنجينة‭ ‬نسخه‭ ‬برگردان‭ ‬متون‭ ‬فارسي‭ ‬بصورت‭ ‬چاپ‭ ‬عكسي‭ (‬facsimile‭) ‬آغاز‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬مالي‭ ‬دكتر‭ ‬همايون‭ ‬شيدنيا‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬وي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬الابنية‭ ‬موفق‭ ‬هروي‭ ‬و‭ ‬تاريخ‭ ‬وصاف‭ ‬و‭ ‬نسخة‌‭ ‬معروف‭ ‬شاهنامة‭ ‬لندن‭ ‬و‭ ‬هزار‭ ‬حكاية‭ ‬صوفيان‭ ‬را‭ ‬تاكنون‭ ‬به‭ ‬طبع‭ ‬رسانده‌اند‭. ‬

در‭ ‬سال‭ ‬1330‭ ‬افشار‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬26‭ ‬سال‭ ‬داشت‭ ‬كتاب‭ ‬فردوس‭ ‬المرشديه‭ ‬في‭ ‬اسرار‭ ‬الصّمديه‭ ‬تاليف‭ ‬محمود‭ ‬بن‭ ‬عثمان‭ ‬را‭ ‬منتشر‭ ‬كرد‭. ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬بعد‭ ‬با‭ ‬سرعتي‭ ‬شگفت‭ ‬آور‭ ‬كتاب‌ها‭ ‬و‭ ‬رسالات‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مباحث‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬ادبي‭ ‬و‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬فلسفي‭ ‬و‭ ‬عرفاني‭ ‬و‭ ‬جز‭ ‬اين‌ها‭ ‬با‭ ‬مقدمه‭ ‬و‭ ‬حواشي‭ ‬لازم‭ ‬انتشار‭ ‬داد‭. ‬كثرت‭ ‬كتاب‌هائي‭ ‬كه‭ ‬افشار‭ ‬به‭ ‬تحقيق‭ ‬و‭ ‬طبع‭ ‬آن‌ها‭ ‬پرداخته‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬مشوق‭ ‬طبع‭ ‬آن‌ها‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬عدة‭ ‬مقالاتي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬آورده‭ ‬موجب‭ ‬شگفتي‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬است‭. ‬برشمردن‭ ‬آن‌ها‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬صد‭ ‬فزون‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬ممكن‭ ‬نيست،‭ ‬ولي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ميان‭ ‬چاپ‭ ‬يادداشت‌هاي‭ ‬قزويني‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬مجلد‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬طوفاني‭ (‬چاپ‭ ‬اول‭ ‬1368،‭ ‬با‭ ‬ويراستاري‭ ‬مجدد‭ ‬وپيوست‌هاي‭ ‬اضافي‭ ‬1372‭) ‬كه‭ ‬تقي‭ ‬زاده‭ ‬به‭ ‬تشويق‭ ‬افشار‭ ‬دربارة‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬نوشته‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬خور‭ ‬ذكر‭ ‬مخصوص‭ ‬اند‭. ‬افشار‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬نامه‌ها‭ ‬و‭ ‬يادداشت‌هاي‭ ‬قزويني‭ ‬و‭ ‬دكتر‭ ‬مصدق‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬منتشر‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تحقيقِ‭ ‬سرگذشت‭ ‬الهيار‭ ‬صالح‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬وي‭ ‬نزديكي‭ ‬ويژه‭ ‬داشت‭ ‬قدم‌هاي‭ ‬بلند‭ ‬برداشت‭. ‬خوشبختانه‭ ‬فرزندان‭ ‬برومند‭ ‬او‭ ‬بهرام‭ ‬و‭ ‬كوشيار‭ ‬و‭ ‬آرش‭ ‬كتابي‭ ‬در‭ ‬161‭ ‬صفحه‭ ‬شامل‭ ‬فقط‭ ‬فهرست‭ ‬كتاب‌ها‭ ‬و‭ ‬مقالات‭ ‬پدر‭ ‬گرانقدر‭ ‬خود‭ ‬پرداخته‌اند‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬پژوهندگان‭ ‬آثار‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬آسان‭ ‬نموده‌اند‭. ‬

افشار‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬موثر‭ ‬هيئت‭ ‬علمي‭ ‬دائره‭ ‬المعارف‭ ‬بزرگ‭ ‬اسلامي‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬مشاور‭ ‬دانشنامة‌‭ ‬ايرانيكا‭ ‬در‭ ‬رشتة‭ ‬كتابشناسي‭ ‬بود،‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬مباحث‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬راهنمائي‭ ‬موثر‭ ‬بود‭. 

هر‌چند‭ ‬بناي‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سطور‭ ‬بر‭ ‬ايجاز‭ ‬و‭ ‬اختصار‭ ‬است،‭ ‬ولي‭ ‬چگونه‭ ‬مي‌توان‭ ‬از‭ ‬موسسة‭ ‬انتشارات‭ ‬بنياد‭ ‬موقوفات‭ ‬دكتر‭ ‬محمود‭ ‬افشار‭ ‬كه‭ ‬عده‌اي‭ ‬از‭ ‬متون‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬تحقيقي‭ ‬دربارة‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طبع‭ ‬رسانيده‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬تجليل‭ ‬از‭ ‬دانشمندان‭ ‬طراز‭ ‬اول‭ ‬ايرانشناسي‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬گرفته‭ (‬نذير‭ ‬احمد،‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬اسلامي‭ ‬اليگر‭ ‬در‭ ‬هند،‭ ‬ريچارد‭ ‬فراي،‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬هاروارد،‭ ‬ج‭. ‬ت‭. ‬پ‭. ‬دو‭ ‬بروين،‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬ليدن‭ ‬در‭ ‬هلند‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬منوچهر‭ ‬ستوده،‭ ‬مولف‭ ‬سلسله‭ ‬كتب‭ ‬از‭ ‬آستارا‭ ‬تا‭ ‬استرآباد‭ ‬در‭ ‬شرح‭ ‬ايالات‭ ‬ساحلي‭ ‬بحر‭ ‬خزر‭) ‬و‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬مجلدات‭ ‬متعدد‭ ‬ناموارة‭ ‬دكتر‭ ‬محمود‭ ‬افشار‭ ‬ذكري‭ ‬نكرد‭. ‬

در‭ ‬سال‭ ‬1384‭ ‬كه‭ ‬انجمن‭ ‬بين‌المللي‭ ‬ايران‌شناسي‭ (‬ISIS‭) ‬جايزه‌اي‭ ‬براي‭ ‬مجموع‭ ‬خدمات‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬توفيق‌هاي‭ ‬علمي‭ ‬به‭ ‬بهترين‭ ‬دانشمند‭ ‬ايران‌شناس‭ ‬يكي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬ديگري‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفت،‭ ‬نخستين‭ ‬كسي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬انتخاب‭ ‬كرد‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬دارم‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬اعضاء‭ ‬انتخاب‭ ‬كننده‭ ‬كوچكترين‭ ‬تأملي‭ ‬در‭ ‬گزيدن‭ ‬او‭ ‬پيش‭ ‬نيامد‭. ‬افشار‭ ‬با‭ ‬همة‭ ‬مجامع‭ ‬ايران‭ ‬شناسي‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬اكثريت‭ ‬دانشمندان‭ ‬اين‭ ‬رشته‭ ‬مربوط‭ ‬بود‭. ‬دانشگاه‭ ‬ادينبورگ‭ ‬در‭ ‬اسكاتلند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‌هاي‭ ‬معتبر‭ ‬بريتانيا،‭ ‬قصد‭ ‬داشت‭ ‬درجة‭ ‬دكتري‭ ‬افتخاري‭ ‬به‭ ‬وي‭ ‬اعطا‭ ‬كند،‭ ‬ولي‭ ‬متاسفانه‭ ‬بيماري‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬درگذشت‭ ‬او‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬سفر‭ ‬او‭ ‬براي‭ ‬دريافت‭ ‬درجه‭ ‬شد‭.‬

چگونه‭ ‬افشار‭ ‬توانست‭ ‬يك‭ ‬تنه‭ ‬كار‭ ‬چندين‭ ‬دانشمند‭ ‬و‭ ‬مدير‭ ‬فعال‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭ ‬سئوالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پاسخ‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬درستي‭ ‬معلوم‭ ‬نيست،‭ ‬جز‭ ‬آنكه‭ ‬پشتكار‭ ‬معروف‭ ‬مردم‭ ‬موطنش،‭ ‬يزد،‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬دوستي‭ ‬عميق‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬شوقش‭ ‬به‭ ‬آموختن‭ ‬و‭ ‬آموزاندن‭ ‬و‭ ‬هوش‭ ‬و‭ ‬كياستي‭ ‬سرشار‭ ‬نبايد‭ ‬بي‭ ‬تاثير‭ ‬بوده‭ ‬باشند‭. ‬

هر‭ ‬چند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نوشته‭ ‬ايجاز‭ ‬پيشه‭ ‬كرده‭ ‬ام،‭ ‬ولي‭ ‬نمي‌توانم‭ ‬به‭ ‬ايرانگردي‭ ‬او‭ ‬اشاره‭ ‬نكنم‭. ‬افشار‭ ‬اكثر‭ ‬نقاط‭ ‬ايران،‭ ‬خاصه‭ ‬نقاط‭ ‬دورافتاده‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پاي‭ ‬پياده،‭ ‬بيشتر‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬منوچهر‭ ‬ستوده‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬با‭ ‬ديگران‭ ‬مانند‭ ‬زرياب‭ ‬خوئي‭ ‬و‭ ‬پازوكي‭ ‬و‭ ‬شفيعي‭ ‬كدكني‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬با‭ ‬پورداوود‭ ‬طي‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬جا‭ ‬كتيبه‌اي‭ ‬برديواري‭ ‬يا‭ ‬بر‭ ‬سنگِ‭ ‬قبري‭ ‬ديده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬فوائد‭ ‬تاريخي‭ ‬داشت‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬يادداشت‭ ‬مي‌كرد‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬مي‌نمود‭. ‬تفصيل‭ ‬اين‭ ‬سفرها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كتابي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬سفرنامچه‭: ‬گلگشت‭ ‬در‭ ‬وطن‭ ‬باز‭ ‬گفته‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬هنوز‭ ‬كتاب‭ ‬جامعي‭ ‬در‭ ‬جغرافي‭ ‬ايران‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬جغرافي‭ ‬مسعود‭ ‬كيهان‭ ‬كه‭ ‬هشتاد‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ (‬1310‭) ‬انتشار‭ ‬يافته‭ ‬نداريم،‭ ‬اين‭ ‬سفرنامچه‭ ‬براي‭ ‬تحقيق‭ ‬جغرافي‭ ‬ايران‭ ‬سودمند‭ ‬است‭. ‬كاش‭ ‬كسي‭ ‬يا‭ ‬كساني‭ ‬يافت‭ ‬مي‌شدند‭ ‬كه‭ ‬كاري‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬منوچهر‭ ‬ستوده‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬ايالات‭ ‬ساحلي‭ ‬بحر‭ ‬خزر‭ ‬از‭ ‬آستارا‭ ‬تا‭ ‬استرآباد‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬دربارة‭ ‬ساير‭ ‬ولايات‭ ‬ايران‭ ‬انجام‭ ‬مي‌دادند‭.‬

افشار‭ ‬شوربختانه‭ ‬ديگر‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬نيست‭. ‬براي‭ ‬من‭ ‬آسان‭ ‬نيست‭ ‬باور‭ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬آگاهي‭ ‬و‭ ‬معرفت‭ ‬و‭ ‬غمخواري‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬كوشش‭ ‬و‭ ‬پويايي‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬شوق‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬خاك‭ ‬رفته‭ ‬باشد‭. ‬بايد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬دل‭ ‬خوش‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬آثارش‭ ‬باقي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ساليان‭ ‬بسيار‭ ‬راهنماي‭ ‬پژوهندگان‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬اميد‭ ‬است‭ ‬دولت‭ ‬ايران‭ ‬خيابان‭ ‬وسيعي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬ميدان‭ ‬معتبري‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬يزد‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬نامي‌ايرج‭ ‬افشار‭ ‬نامگذاري‭ ‬كند‭.‬

احسان‭ ‬يارشاطر

18‭ ‬اسفند‭ ‬1389

Oh Iraj!

در‭ ‬سال‭ ‬2006‭ ‬انجمن‭ ‬بين‌المللي‭ ‬ايران‌شناسي‭ ‬تصميم‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پس‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬طيّ‭ ‬تشريفاتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنفرانس‭ ‬انجمن‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌گردد،‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬ايران‭ ‬شناس‭ ‬دانشمند‭ ‬به‭ ‬پاس‭ ‬يك‭ ‬عمر‭ ‬پژوهش‭ ‬تحسين‭ ‬انگيزْ‭ ‬قدرداني‭ ‬شود‭. ‬كميته‌اي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬انتخاب‭ ‬شد،‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬آرا‭ ‬تصميم‭ ‬گرفت‭ ‬از‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬دعوت‭ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬حضوراً‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬قدرشناسي‭ ‬شود‭. ‬و‭ ‬چون‌‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬تراكم‭ ‬كار‭ ‬نمي‌توانست‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مجلس‭ ‬شخصاً‭ ‬حاضر‭ ‬شود،‭ ‬پيام‭ ‬بلندي‭ ‬با‭ ‬خط‭ ‬پخته‭ ‬و‭ ‬زيباي‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬اينجانب‭ ‬فرستاد‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انگليسي‭ ‬ترجمه‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬خوانده‭ ‬شد،‭ ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬دست‭ ‬خط‭ ‬خود‭ ‬ايشان‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬شركت‭ ‬كنندگان‭ ‬در‭ ‬كنفرانس‭ ‬تكثير‭ ‬گرديد‭. ‬لازم‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اختصار‭ ‬بيفزايم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬كنفرانس‭ ‬بعدي‭ ‬قرار‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬بار‭ ‬يك‭ ‬استاد‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬تشريفات‭ ‬انتخاب‭ ‬شوند‭. ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬تاكنون‭ ‬از‭ ‬استادان‭ ‬ديگري‭ ‬مانند‭ ‬ژاله‭ ‬آموزگار،‭ ‬احسان‭ ‬يارشاطر،‭ ‬محمدرضا‭ ‬شفيعي‭ ‬كدكني‭ ‬و‭ ‬ريچارد‭ ‬فراي‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬قدرداني‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬افشار‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬پيام‭ ‬بلند‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬اين‭ ‬خدمتگزار‭ ‬ايران‌شناسي‮»‬‭ ‬ياد‭ ‬كرد،‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬كلمه‭ ‬حاصل‭ ‬زندگي‭ ‬زيبا‭ ‬و‭ ‬ثمربخش‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬خلاصه‭ ‬كرده‭ ‬باشيم،‭ ‬كلماتي‭ ‬شايسته‌تر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نخواهيم‭ ‬يافت‭.‬

شرح‭ ‬و‭ ‬تفصيل‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬70سال‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬كوشش‭ ‬و‭ ‬جست‌و‌جو‭ ‬و‭ ‬پژوهش‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقاله‭ ‬نمي‌گنجد،‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬اين،‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬همكاران‭ ‬و‭ ‬همنشينان‭ ‬و‭ ‬شاگردان‭ ‬او‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬تسلط‭ ‬و‭ ‬صلاحيت‭ ‬بيشتري‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬حوزة‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬ادبيات‭ ‬قديم‭ ‬فارسي‭ ‬آن‭ ‬قدَر‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬قدَر‭ ‬زياد‭ ‬كار‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬بي‌مبالغه‭ ‬همة‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬مديون‭ ‬خود‭ ‬كرد؛‭ ‬مديون،‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬دليل‭ ‬كه‭ ‬خوانديم‭ ‬و‭ ‬آموختيم‭ ‬و‭ ‬حظّ‭ ‬كرديم،‭ ‬بلكه‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬جهت‭ ‬كه‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬كارهاي‭ ‬ما‭ ‬را،‭ ‬اگر‭ ‬نه‭ ‬ممكن،‭ ‬دست‭ ‬كم‭ ‬آسان‭ ‬ساخت‭. ‬افشار‭ ‬بايد‭ ‬حدود‭ ‬300‭ ‬عنوان‭ ‬كتاب‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬قلم‭ ‬آن‭ ‬ويرايش‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬روزنامة‭ ‬خاطرات‭ ‬اعتمادالسلطنه‭ (‬كه‭ ‬تنها‭ ‬نسخة‭ ‬خطي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬كتابخانة‭ ‬آستان‭ ‬قدس‭ ‬بود‭) ‬از‭ ‬ارزنده‭ ‬ترين‭ ‬منابع‭ ‬اولية‭ ‬دورة‭ ‬ناصرالدين‭ ‬شاه‭ ‬قاجار‭ ‬است‭. ‬اينجانب‭ ‬در‭ ‬حدّ‭ ‬خود‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬پژوهش‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬آن‭ ‬دوره‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بسيار‭ ‬بهره‭ ‬مند‭ ‬شدم،‭ ‬بلكه‭ ‬شواهد‭ ‬دست‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬عيني‭ ‬آن‭- ‬مثلاً‭ ‬پيشنهاد‭ ‬ركن‭ ‬الدوله‭ ‬به‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬امين‭ ‬السلطان،‭ ‬كه‭ ‬قوام‭ ‬الملك‭ ‬شيرازي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بفروشند‭ (‬آري،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬بفروشند‭)- ‬در‭ ‬تأييد‭ ‬نظرية‭ ‬استبداد‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬‮«‬جامعة‭ ‬كوتاه‭ ‬مدتِ‮»‬‭ ‬اينجانب‭ ‬بسيار‭ ‬مؤثر‭ ‬بود‭.‬

يك‭ ‬نمونه‭ ‬بسيار‭ ‬مفيد‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬پاره‌اي‭ ‬تحقيقات‭ ‬تاريخي‭ ‬اينجانب‭ ‬كتاب‭ ‬زندگي‭ ‬طوفاني‭: ‬خاطرات‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬تقي‭ ‬زاده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬ويراست‭ ‬دوم‭ ‬آن،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬400‭ ‬صفحه‭ ‬پيوست‭ ‬از‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬مدارك‭ ‬و‭ ‬نامه‌ها‭ ‬در‭ ‬پاره‌اي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬پژوهش‌هاي‭ ‬بنده‭ ‬سخت‭ ‬مؤثر‭ ‬و‭ ‬مفيد‭ ‬بود‭. ‬اصرار‭ ‬افشار‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬تقي‭ ‬زاده‭ ‬به‭ ‬خاطرات‭ ‬خود‭ ‬بپردازد‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬مي‌دانستند‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬حدود‭ ‬سال‭ ‬1345،‭ ‬انتشارش‭ ‬ممكن‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬تقي‭ ‬زاده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬85‭ ‬سال‭ ‬داشت،‭ ‬موافقت‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬خاطرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬منظم‭ ‬براي‭ ‬يك‭ ‬منشي‭ ‬حرفه‌اي‭ ‬تقرير‭ ‬كند،‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬امروزي‭ ‬روي‭ ‬كاغذ‭ ‬بياورد‭. ‬همين‭ ‬كار‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬درست‭ ‬در‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬نزديك‭ ‬بود‭ ‬كار‭ ‬تمام‭ ‬شود‭- ‬به‭ ‬قول‭ ‬آن‭ ‬منشي‭- ‬كلّ‭ ‬دستنويس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تاكسي‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬ربوده‭ ‬بودند‭.  ‬من‭ ‬اين‭ ‬داستان‭ ‬را‭ ‬نخستين‭ ‬بار‭ ‬از‭ ‬محمدعلي‭ ‬جمالزاده‭ ‬شنيدم‭ ‬كه‭ ‬گفت‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬حضرات‭ ‬تهران‭ ‬دزدي‭ ‬كذا‭ ‬كار‭ ‬سازمان‭ ‬امنيت‭ ‬بود‭ (‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬هنوز‭ ‬ماشين‭ ‬فتوكپي‭ ‬اختراع‭ ‬نشده‭ ‬بود‭). ‬تقي‭ ‬زاده‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬من‭ ‬ديگر‭ ‬حال‭ ‬تكرار‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬ندارم،‭ ‬اما‭ ‬براثر‭ ‬اصرار‭ ‬زياد‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬هواخواهانش‭- ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭- ‬حاضر‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬شرح‭ ‬مختصري‭ ‬را‭ ‬بگويد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دستگاه‭ ‬ضبط‭ ‬صوت‭ ‬ضبط‭ ‬شد‭. ‬و‭ ‬همين،‭ ‬مضمونِ‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬ويراست‭ ‬اول‭ ‬خاطرات‭ ‬او‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬همت‭ ‬افشار‭ ‬انتشار‭ ‬يافت‭.‬1

پيش‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬مقدمه‌اي‭ ‬دربارة‭ ‬اهميت‭ ‬و‭ ‬وسعت‭ ‬كار‭ ‬علمي‭ ‬افشار،‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬بگويم‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬تقي‭ ‬زاده‭ ‬خيلي‭ ‬چيزها،‭ ‬از‭ ‬موضوع‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬تحقيق‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬اعتدال‭ ‬و‭ ‬انصاف‭ ‬و‭ ‬مدارا،‭ ‬آموخته‭ ‬بود‭. ‬و‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬سال‌هاي‭ ‬دراز‭ ‬به‭ ‬تقي‭ ‬زاده‭ ‬به‭ ‬اشكال‭ ‬گوناگون‭ ‬خدمت‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مردي‭ ‬بزرگ‭ ‬مي‌دانست‭. ‬همين‭ ‬نكته،‭ ‬خود‭ ‬موضوع‭ ‬مقاله‌اي‭ ‬مفصل‭ ‬خواهد‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باب‭ ‬خاطره‌اي‭ ‬دارم‭ ‬كه‭ ‬لازم‭ ‬مي‌دانم‭ ‬نقل‭ ‬كنم‭.‬

در‭ ‬سال‭ ‬1985‭ ‬بنده‭ ‬يك‭ ‬پست‭ ‬دعوتي‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬كاليفرنيا‭ ‬در‭ ‬لوس‌آنجلس‭ ‬(UCLA)‭ ‬‌داشتم‭. ‬روزي‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬تلفن‭ ‬زد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شهر‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬همديگر‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬ديديم،‭ ‬افشار‭ ‬بنده‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬ملاقات‭ ‬ديگري‭ ‬به‭ ‬شام‭ ‬در‭ ‬منزلشان‭ ‬دعوت‭ ‬كرد‭. ‬خانم‭ ‬ايشان‭ ‬هنوز‭ ‬حيات‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬پذيرايي‭ ‬سخاوتمندانه‌اي‭ ‬كرد‭. ‬ضمن‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬كه‭ ‬تقريباً‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چيزي‭ ‬ياد‭ ‬ندارم،‭ ‬افشار‭ ‬خاطره‌اي‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬هميشه‭ ‬در‭ ‬خاطرم‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬چشمان‭ ‬حيرت‭ ‬زدة‭ ‬من‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬تقي‭ ‬زاده‭ ‬در‭ ‬پاييزعمرش‭ ‬به‭ ‬من‭  [‬افشار‭] ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬من‭ [‬تقي‭ ‬زاده‭] ‬هرچه‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬خودم‭ ‬چوب‭ ‬خوردم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬دليل‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬وقتي‭ ‬محمدعلي‭ ‬شاه‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬استبداد‭ ‬صغير‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬آشتي‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مشروطه‭ ‬خواهان‭ ‬دعوت‭ ‬كرد‭ ‬مجلس‭ ‬را‭ ‬دوباره‭ ‬برقرار‭ ‬سازند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬گذشته‭ ‬بگذرند،‭ ‬پايم‭ ‬را‭ ‬توي‭ ‬يك‭ ‬كفش‭ ‬كردم‭ ‬و‭ ‬گفتم‭ ‬او‭ ‬حتماً‭ ‬بايد‭ ‬خلع‭ ‬شود‮»‬‭. ‬بنده‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬جاهاي‭ ‬گوناگون‭ ‬به‭ ‬فارسي‭ ‬و‭ ‬انگليسي‭ ‬اين‭ ‬حرف‭ ‬را‭ ‬نقل‭ ‬كرده‌ام،‭ ‬زيرا‭ ‬كه‭ ‬دربارة‭ ‬وجوه‭ ‬مختلف‭ ‬معناي‭ ‬آن‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬تفصيل‭ ‬گفت‌و‌گو‭ ‬كرد،‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دست‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بزرگ‌ترين‭ ‬و‭ ‬تندروترين‭ ‬رهبران‭ ‬انقلاب‭ ‬مشروطه‭ (‬بر‭ ‬اثر‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬بلوغ‭ ‬سياسي‭) ‬از‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬خود‭ (‬و‭ ‬ديگران‭) ‬پشيمان‭ ‬بود؛‭ ‬و‭ ‬خيلي‭ ‬چيزهاي‭ ‬ديگر‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬نمي‌گنجد‭. ‬اما‭ ‬ارزش‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬تحليل‭ ‬بنده‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جامعة‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬جهت‭ ‬تأييد‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬جامعه‭ ‬غالباً‭ ‬اسير‭ ‬افراط‭ ‬و‭ ‬تفريط‭ ‬است،‭ ‬اعتدال‭ ‬نمي‌شناسد،‭ ‬كمال‭ ‬گراست،‭ ‬سازش‭ ‬را‭ ‬خيانت‭ ‬مي‌داند‭ ‬و‭ ‬پيروزي‭ ‬براي‭ ‬او‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬حذف‭ ‬طرف‭ ‬مقابل‭ ‬ميسر‭ ‬است؛‭ ‬و‭ ‬اينكه‭ ‬تقريباً‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬موردي‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬واقعه،‭ ‬از‭ ‬تندروي‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مورد‭ ‬پشيمان‭ ‬مي‌شود،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬نوبت‭ ‬بعدي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬درس‭ ‬نمي‌گيرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬افراط‭ ‬و‭ ‬تفريط‭ ‬و‭ ‬مبارزة‭ ‬حذفي‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬ديگر‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دهد‭. ‬و‭ ‬اين‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بزرگ‭ ‬ترين‭ ‬بلايايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جامعة‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬تاريخش‭ ‬گرفتار‭ ‬آن‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬هست‭.‬

ظاهراً‭ ‬از‭ ‬مطلب‭ ‬دور‭ ‬شديم،‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬خاطره‭ ‬ضمناً‭ ‬نمونه‌اي‭ ‬از‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬شخصي‭ ‬افشار‭ ‬را‭ ‬مي‌رساند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬همة‭ ‬امور‭ ‬جانب‭ ‬اعتدال‭ ‬و‭ ‬انصاف‭ ‬و‭ ‬حسن‭ ‬سلوك‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬نمي‌داد،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اينكه‭ ‬ده‌ها‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬ايران‭ ‬شناسي‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬ايران‭ ‬قرار‭ ‬داشت،‭ ‬شايد‭ ‬يك‭ ‬دشمن‌‭ ‬هم‭  ‬براي‭ ‬خود‭ ‬نساخت‭.‬

تا‭ ‬اينجا‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬2عنوان‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬300‭ ‬كتاب‭ ‬افشار‭ ‬نام‭ ‬برده‌ام،‭ ‬اما‭ ‬جاي‭ ‬چنداني‭ ‬براي‭ ‬290تاي‭ ‬ديگر‭ ‬باقي‭ ‬نمانده‭ ‬است‭ ‬و‭ (‬چنانكه‭ ‬پيشتر‭ ‬اشاره‭ ‬شد‭) ‬جاي‭ ‬آن‭ ‬كار‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مختصر‭ ‬نيست؛‭ ‬جز‭ ‬تذكار‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مقدار‭ ‬كارِ‭ ‬ويرايش‭ ‬و‭ ‬تحقيق،‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬كميت‭ ‬محض‭ ‬آن،‭ ‬حوزة‭ ‬گسترده‌اي‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬مي‌پوشاند‭. ‬و‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬اينكه‭ ‬البته‭ ‬نسخ‭ ‬خطي‭ ‬و‭ ‬چاپ‭ ‬سنگي‭ ‬آن‭ ‬آثار‭ ‬را‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬افشار‭ ‬جايي‭ ‬گرد‭ ‬نياورده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬بنشيند‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تصحيح،‭ ‬تنقيح‭ ‬و‭ ‬تحشيه‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬فهرست‌هاي‭ ‬سخت‭ ‬دقيق‭ ‬و‭ ‬حرفه‌اي‭ ‬را‭ ‬دربارة‭ ‬جزء‭ ‬جزء‭ ‬اثر‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬كتاب‭ ‬بياورد‭. ‬اين‌ها‭ ‬همه‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬گشتن،‭ ‬بلكه‭ ‬بايد‭ ‬گفت‭ ‬سفر‭ ‬و‭ ‬گردش،‭ ‬در‭ ‬كتابخانه‌هاي‭ ‬خانوادگي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬ديگران‭ ‬و‭ ‬كتابخانه‌هاي‭ ‬عمومي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬بود،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬شوق‭ ‬و‭ ‬حرارت‭ ‬مادي‭ ‬و‭ ‬معنوي‭ ‬كه‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬دنبال‭ ‬كردن‭ ‬كار‭ ‬داشت؛‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اعتمادي‭ ‬كه‭ ‬خانواده‌هاي‭ ‬قديمي‭ ‬در‭ ‬دادن‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬و‭ ‬دستنويس‭ ‬خاطرات‭ ‬بزرگان‭ ‬و‭ ‬رفتگان‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬داشتند‭.‬

يك‭ ‬وجه‭ ‬مهم‭ ‬ديگر‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬كوشش‭ ‬افشار‭ ‬نقش‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬انتشار‭ ‬مجلات‭ ‬جدي‭ ‬و‭ ‬وزين‭ ‬بود،‭ ‬از‭ ‬راهنماي‭ ‬كتاب‭ ‬گرفته،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬مجلة‭ ‬خود‭ ‬او‭ ‬بود،‭ ‬تا‭ ‬همكاري‭ ‬با‭ ‬پدرش‭ ‬دكتر‭ ‬محمود‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬انتشار‭ ‬دورة‭ ‬دوم‭ ‬مجلة‭ ‬آينده‭ ‬در‭ ‬دهة‭ ‬1330،‭ ‬و‭ ‬بعدها‭ ‬انتشار‭ ‬دورة‭ ‬سوم‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬سال‌ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬هنوز‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭. ‬همكاري‭ ‬نزديكش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مجلات‭ ‬يغما‭ ‬و‭ ‬كلك‭ ‬و‭ ‬بخارا‭ ‬نيز‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬حساب‭ ‬گذاشت‭. ‬و‭ ‬دست‭ ‬اندركاران‭ ‬مي‌دانند‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬همين‭ ‬گونه‭ ‬كارها‭ ‬چه‭ ‬خدمات‭ ‬بزرگي‭ ‬به‭ ‬نشر‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬دانش‭ ‬مي‌شود؛‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬انتشار‭ ‬كار‭ ‬پژوهندگان‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬ممكن‭ ‬مي‌سازد،‭ ‬چندين‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬جوان‭ ‬با‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬گود‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬رموز‭ ‬استادي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آنان‭ ‬مي‌آموزد‭. ‬بگذريم‭ ‬از‭ ‬اينكه‭-‬جدا‭ ‬از‭ ‬اين‭- ‬افشار‭ ‬آدمي‭ ‬گشاده‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬خير‭ ‬بود،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬مادي‭ ‬و‭ ‬معنوي‭ ‬بي‭ ‬هيچ‭ ‬چشم‌داشتي‭ ‬زير‭ ‬بال‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬جوانان‭ ‬و‭ ‬تازه‭ ‬كاران‭ ‬و‭ ‬پويندگان‭ ‬را‭ ‬مي‌گرفت‭. ‬و‭ ‬اگر‭ ‬يك‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬بتوان‭ ‬نام‭ ‬برد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دقيق‌ترين‭ ‬و‭ ‬وسيع‌ترين‭ ‬معناي‭ ‬كلمه‭ ‬اهل‭ ‬‮«‬سير‭ ‬آفاق‭ ‬و‭ ‬انفس‮»‬‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬هيچكس‭ ‬بر‭ ‬افشار‭ ‬پيشي‭ ‬نخواهد‭ ‬گرفت،‭ ‬كه‭ ‬هزاران‭ ‬نفس‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬ژاپني‭ ‬و‭ ‬اروپايي‭ ‬و‭ ‬آمريكايي‭ . . . ‬را‭ ‬سير‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬همة‭ ‬آفاق‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬ديده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تقريباً‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نيت‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬مجامع‭ ‬علمي‭ ‬يا‭ ‬ديدار‭ ‬از‭ ‬كتابخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬اهل‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬ادب‭ ‬درنورديده‭ ‬بود‭.‬

معمولاً‭ ‬مي‌گويند‭ ‬كه‭ ‬درگذشت‭ ‬فلانْ‭ ‬ضايعه‌اي‭ ‬بزرگ‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬مرگ‭ ‬افشار‭ ‬واقعاً‭ ‬ضايعة‭ ‬بزرگي‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬سال‌ها‭ ‬به‭ ‬خيلي‭ ‬كسان‭ ‬دانشمند‭ ‬گفته‌اند،‭ ‬اما‭ ‬افشار‭ ‬واقعاً‭ ‬لياقت‭ ‬اين‭ ‬عنوان‭ ‬را‭ ‬داشت‭. ‬در‭ ‬خيلي‭ ‬موارد‭ ‬مي‌گويند‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬فقيد‭ ‬سعيد‭ ‬جانشين‭ ‬نداردْ‭ ‬اما‭ ‬افشار‭- ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشتن‭ ‬كل‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬زندگي‭ ‬او‭- ‬واقعاً‭ ‬جانشين‭ ‬ندارد‭:‬

بس‭ ‬نامور‭ ‬به‭ ‬زير‭ ‬زمين‭ ‬دفن‭ ‬كرده‌اند كز‭ ‬هستي‭ ‬اش‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬زمين‭ ‬بَر،‭ ‬نشان‭ ‬نماند

و‭ ‬آن‭ ‬پير‭ ‬لاشه‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬سپردند‭ ‬زير‭ ‬خاك‭ ‬ خاكش‭ ‬چنان‭ ‬بخورد‭ ‬كزو‭ ‬استخوان‭ ‬نماند

زنده‭ ‬ست‭ ‬نام‭ ‬فرخ‭ ‬نوشيروان‭ ‬به‭ ‬عدل گرچه‭ ‬بسي‭ ‬گذشت‭ ‬كه‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ ‬نماند

خيري‭ ‬كن‭ ‬اي‭ ‬فلان‭ ‬و‭ ‬غنيمت‭ ‬شمار‭ ‬عمر زآن‭ ‬پيش‭ ‬تر‭ ‬كه‭ ‬بانگ‭ ‬برآيد‭ ‬فلان‭ ‬نماند2

همايون‭ ‬كاتوزيان

اسفند‭ ‬1389‭/ ‬مارس‭ ‬2011

Iraj Afshar, 1925-2011

ايرج‭ ‬افشار

‭ (‬1304-1389ش‭ /‬1925-2011م‭): ‬ايران‌پژوه‭ ‬و‭ ‬كتاب‌شناس‭ ‬برجسته‭. ‬او‭ ‬از‭ ‬پراثرترين‭ ‬پژوهش‍گران‭ ‬معاصر‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تاثيرگذارترين‭ ‬شخصيت‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬بود‭. ‬گسترة‭ ‬پهناوري‭ ‬از‭ ‬فعاليت‍ها،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سردبيري‭ ‬چند‭ ‬نشرية‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬همكاري‭ ‬با‭ ‬شمار‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬نشريات،‭ ‬كتابداري،‭ ‬فهرست‌نگاري،‭ ‬نسخه‌شناسي،‭ ‬تدريس‭ ‬دانشگاهي‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬در‭ ‬خارج،‭ ‬مطالعات‭ ‬ايران‌شناسي،‭ ‬قاجارپژوهي،‭ ‬مديريت‭ ‬انتشارات،‭ ‬همكاري‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬با‭ ‬نهادهاي‭ ‬متعدد‭ ‬پژوهشي‭ ‬و‭ ‬ايران‌شناسي‭ ‬و‭ ‬كتابخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬مراكز‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي،‭ ‬از‭ ‬عرصه‌هاي‭ ‬تكاپوي‭ ‬فرهنگي‭ ‬ـ‭ ‬پژوهشي‭ ‬او‭ ‬بود‭. ‬سلامت‭ ‬جسمي‭ ‬و‭ ‬روحي،‭ ‬جديت‭ ‬و‭ ‬مداومت‭ ‬خستگي‌ناپذير‭ ‬در‭ ‬كار،‭ ‬ساده‌زيستي‭ ‬و‭ ‬پرهيز‭ ‬جدّي‭ ‬از‭ ‬اتلاف‭ ‬وقت،‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬حاصل‭ ‬عمر‭ ‬او،‭ ‬آثاري‭ ‬پرشمار‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬كتاب،‭ ‬مقاله،‭ ‬تصحيح‭ ‬متون،‭ ‬انواع‭ ‬فهرست‌ها،‭ ‬كتابشناسي‌ها،‭ ‬نطق‌ها‭ ‬و‭ ‬خطابه‌ها،‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬و‭ ‬نوشته‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬باشد‭.‬

ايرج‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خانواده‌اي‭ ‬يزدي‭ ‬و‭ ‬با‍‌فرهنگ‌‭ ‬زاده‭ ‬شد‭. ‬پدرش‭ ‬محمود‭ ‬افشار‭ ‬يزدي‭ ‬از‭ ‬شخصيت‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬ايران‍دوست‭ ‬زمان‭ ‬خود‭ ‬بود‭. ‬ايرج‭ ‬در‭ ‬مدرسه‌هاي‭ ‬زرتشتيان،‭ ‬شاهپور‭ ‬و‭ ‬فيروز‭ ‬بهرام‭ ‬در‭ ‬تجريش‭ ‬و‭ ‬تهران‭ ‬تحصيل‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬1328ش‭ ‬از‭ ‬دانشكدة‭ ‬حقوق‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬رشتة‭ ‬قضايي‭ ‬فارغ‌التحصيل‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬19سالگي‭ ‬در‭ ‬ادارة‭ ‬امور‭ ‬مختلف‭ ‬مجلة‭ ‬آينده‭ ‬دستيار‭ ‬پدرش‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نخستين‭ ‬تجربه‌هاي‭ ‬اداره‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬نشريه‌اي‭ ‬فرهنگي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كار‭ ‬عملي‭ ‬آموخت‭. ‬در‭ ‬دورة‭ ‬دانشجويي‭ ‬با‭ ‬مجلة‭ ‬جهان‭ ‬نو،‭ ‬از‭ ‬نشريه‌هاي‭ ‬پيشرو‭ ‬دورة‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬تمايلاتي‭ ‬چپ‍گرايانه‭ ‬داشت،‭ ‬همكاري‭ ‬كرد‭. ‬در‭ ‬1329ش‭ ‬در‭ ‬دبيرستان‌هاي‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬تدريس‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬1330ش‭ ‬به‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬منتقل،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كتابخانة‭ ‬دانشكدة‭ ‬حقوق،‭ ‬كه‭ ‬بزرگ‍ترين‭ ‬كتابخانة‭ ‬دانشكده‌اي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سال‌‌ها‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬كتابداري‭ ‬مشغول‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬فنون‭ ‬كتابداري‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬عملي‭ ‬و‭ ‬تجربي‭ ‬آموخت‭. ‬جدا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬وظيفه،‭ ‬مدتي‭ ‬سردبيري‭ ‬مجلة‭ ‬مهر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفت‭ (‬1331-1332ش‭) ‬و‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬و‭ ‬همفكري‭ ‬تني‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬نزديكش،‭ ‬كه‭ ‬جملگي‭ ‬به‭ ‬شخصيت‌‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬برجسته‌اي‭ ‬در‭ ‬حوزه‌هاي‭ ‬تخصصي‭ ‬خود‭ ‬تبديل‭ ‬شدند‭: ‬محمدتقي‭ ‬دانش‌پژوه؛‭ ‬عباس‭ ‬زرياب‌خويي؛‭ ‬منوچهر‭ ‬ستوده؛‭ ‬و‭ ‬مصطفى‭ ‬مقربي،‭ ‬مجلة‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايران‭ ‬زمين‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬1331ش‭ ‬تأسيس‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬انتشار‭ ‬آن‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬زمان‭ ‬ادامه‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نشريه‌هاي‭ ‬معتبر‭ ‬در‭ ‬زمينة‭ ‬مطالعات‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‌رود‭.‬

ايرج‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬1333ش،‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬كتابخانة‭ ‬ملي‭ ‬ايران‭ ‬همكاري‭ ‬داشت،‭ ‬نخستين‭ ‬دفتر‭ ‬كتاب‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬انتشار‭ ‬داد‭. ‬اين‭ ‬دفتر،‭ ‬سرآغاز‭ ‬تدوين‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬كتابشناسي‭ ‬ملي‭ ‬بود،‭ ‬اثري‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬بازنماي‭ ‬رسمي‭ ‬كتاب‌هاي‭ ‬انتشار‭ ‬يافته‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬هيچ‭ ‬نهاد‭ ‬دولتي‭ ‬به‭ ‬نشر‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬نكرده‭ ‬بود‭. ‬كتاب‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬حاوي‭ ‬داده‌هاي‭ ‬كتابشناختي‭ ‬كتاب‌هاي‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬1333ش‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬فارسي‭ ‬و‭ ‬داخل‭ ‬ايران‭ ‬بود‭. ‬افشار،‭ ‬انتشار‭ ‬اين‭ ‬فهرست‭ ‬سالانه‭ ‬را‭ ‬تقريباً‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬صورت‭ ‬تا‭ ‬1345ش‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬12‭ ‬سال‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭. ‬به‭ ‬موازات‭ ‬اين‭ ‬فعاليت‍ها،‭ ‬مدتي‭ (‬1333-1335ش‭) ‬سردبير‭ ‬مجلة‭ ‬سخن‭ ‬و‭ ‬مدت‭ ‬طولاني‌تري‭ ‬هم‭ (‬1334-1340ش‭) ‬مدير‭ ‬مجلة‭ ‬كتابهاي‭ ‬ماه‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬1335ش،‭ ‬زمينة‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬احسان‭ ‬يارشاطر،‭ ‬مدير‭ ‬بنگاه‭ ‬ترجمه‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬كتاب‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬اشتغالات‭ ‬علمي‭ ‬ناگزير‭ ‬بود‭ ‬بيشتر‭ ‬ايام‭ ‬سال‭ ‬را‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬برد،‭ ‬سمت‭ ‬قائم‌مقامي‭ ‬اين‭ ‬بنگاه‭ ‬انتشاراتي‭ ‬نوبنياد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬افشار‭ ‬سپرد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬7‭ ‬سال‭ ‬ادارة‭ ‬آن‭ ‬بنگاه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬غياب‭ ‬مدير‭ ‬آن‭ ‬برعهده‭ ‬داشت‭. ‬افشار‭ ‬در‭ ‬1335ش‭ ‬به‭ ‬فرانسه‭ ‬سفر‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دوره‌اي‭ ‬آموزشي،‭ ‬كه‭ ‬يونسكو‭ ‬باني‭ ‬آن‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬فن‭ ‬كتابداري‭ ‬جديد‭ ‬و‭ ‬موازين‭ ‬نوين‭ ‬و‭ ‬مباني‭ ‬نظري‭ ‬علم‭ ‬كتابشناسي‭ ‬آشنا‭ ‬شد‭. ‬گذراندن‭ ‬اين‭ ‬دوره‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬نگرشي‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬آشنايي‭ ‬با‭ ‬دستاوردهاي‭ ‬تازة‭ ‬كتابداري‭ ‬و‭ ‬كتابشناسي،‭ ‬به‭ ‬شاخة‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬افشار‭ ‬شكل‭ ‬داد‭. ‬او‭ ‬حدود‭ ‬7‭ ‬سال،‭ ‬تا‭ ‬1342ش،‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬كار‭ ‬مختلف،‭ ‬اما‭ ‬مرتبط‭ ‬دست‭ ‬زد‭: ‬تدريس‭ ‬كتابداري‭ ‬جديد‭ ‬در‭ ‬دانشسراي‭ ‬عالي،‭ ‬مديري‭ ‬و‭ ‬سردبيري‭ ‬مجلة‭ ‬راهنماي‭ ‬كتاب،‭ ‬تأسيس‭ ‬باشگاه‭ ‬كتاب‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬يارشاطر،‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬انجمن‭ ‬كتاب‭ ‬معروف‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬كردن‭ ‬خدماتي‭ ‬نو‭ ‬به‭ ‬دوستداران‭ ‬و‭ ‬خوانندگان‭ ‬كتاب،‭ ‬انتشار‭ ‬نشرية‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬محمدتقي‭ ‬دانش‌پژوه،‭ ‬مديريت‭ ‬كتابخانة‭ ‬ملي‭ ‬براي‭ ‬مدتي‭ ‬و‭ ‬آغاز‭ ‬كردن‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬جديدي‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬كتابخانه‭ ‬در‭ ‬زمينة‭ ‬سازماندهي‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬چاپي‭ ‬و‭ ‬خطي،‭ ‬مديريت‭ ‬مركز‭ ‬تحقيقات‭ ‬كتابشناسي‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬كار‭ ‬ديگر‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬فعاليت‌ها‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬آن‍ها‭ ‬اشاره‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

جلد‭ ‬نخست‭ ‬فهرست‭ ‬مقالات‭ ‬فارسي،‭ ‬حاوي‭ ‬داده‌هاي‭ ‬كتابشناختي‭ ‬6000‭ ‬مقاله‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬فارسي‭ ‬در‭ ‬نشريه‌هاي‭ ‬ايران‌شناسي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬كه‭ ‬افشار‭ ‬انديشة‭ ‬تدوين‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سال‌ها‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سرداشت،‭ ‬در‭ ‬1338ش‭ ‬انتشار‭ ‬يافت‭. ‬اين‭ ‬منبع‭ ‬مقاله‌شناخت‭ ‬كه‭ ‬نشر‭ ‬آن،‭ ‬ولو‭ ‬به‭ ‬كندي،‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد،‭ ‬و‭ ‬جلد‭ ‬هفتم‭ ‬آن‭ ‬اخيراً‭ (‬1389ش‭) ‬انتشار‭ ‬يافته‭ ‬است،‭ ‬نخستين‭ ‬ابزار‭ ‬مقاله‌شناختي‭ ‬فارسي‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جملة‭ ‬ابتكارهاي‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬گرچه‭ ‬قدر‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬جامعة‭ ‬پژوهشي‭ ‬ايران‭ ‬درست‭ ‬شناخته‭ ‬نشد،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬زمان،‭ ‬جايگاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مطالعات‭ ‬ايران‌پژوهي‭ ‬تثبيت‭ ‬كرد‭. ‬

ايرج‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬1343ش‭ ‬مديريت‭ ‬انتشارات‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬7‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سمت‭ ‬خدمت‭ ‬كرد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نهاد،‭ ‬به‭ ‬سنتي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬پرويز‭ ‬ناتل‭ ‬خانلري،‭ ‬موسس‭ ‬انتشارات‭ ‬دانشگاه،‭ ‬بنا‭ ‬نهاده‭ ‬بود،‭ ‬غنا‭ ‬بخشيد‭ ‬و‭ ‬كوشيد‭ ‬استقلال‭ ‬انتشاراتي‭ ‬دانشگاه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬مداخلاتي‭ ‬حفظ‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬دانشگاهيان‭ ‬متنفذ‭ ‬به‭ ‬سود‭ ‬منافع‭ ‬شخصي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬برخلاف‭ ‬رويه‌هاي‭ ‬دانشگاهي‭ ‬اعمال‭ ‬مي‌كردند‭. ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬رياست‭ ‬جهانشاه‭ ‬صالح‭ ‬بر‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران،‭ ‬رياست‭ ‬كتابخانة‭ ‬مركزي‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬واگذار‭ ‬شد‭.‬

افشار‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب،‭ ‬جمعاً‭ ‬حدود‭ ‬14‭ ‬سال،‭ ‬اهتمام‭ ‬اصلي‭ ‬و‭ ‬مهم‌ترين‭ ‬وظيفه‌اش‭ ‬ايجاد،‭ ‬سازماندهي‭ ‬و‭ ‬تكميل‭ ‬نخستين‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬بزرگ‍ترين‭ ‬كتابخانة‭ ‬مركزي‭ ‬دانشگاهي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬بود‭. ‬كوشش‌هاي‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬سمت،‭ ‬الگوي‭ ‬ايجاد‭ ‬كتابخانه‌هاي‭ ‬مركزي‭ ‬در‭ ‬ديگر‭ ‬دانشگاه‍هاي‭ ‬ايران‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬او‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬كتابخانة‭ ‬مركزي،‭ ‬مجلة‭ ‬كتابداري‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬1345ش‭ ‬تأسيس‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬كرد‭. ‬اين‭ ‬سال،‭ ‬حدوداً‭ ‬با‭ ‬تأسيس‭ ‬دورة‭ ‬كارشناسي‭ ‬ارشد‭ ‬علوم‭ ‬كتابداري‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬شروع‭ ‬آموزش‭ ‬دانشگاهي‭ ‬مبحث‭ ‬كتابداري‭ ‬جديد‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬مقارن‭ ‬بود؛‭ ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬متخصصان‭ ‬خارجي‭ ‬در‭ ‬سازماندهي‭ ‬كتابخانة‭ ‬مركزي‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬برپاية‭ ‬تازه‌ترين‭ ‬دستاوردهاي‭ ‬جهاني‭ ‬كتابداري،‭ ‬پشتوانة‭ ‬مؤثري‭ ‬براي‭ ‬آغاز‭ ‬كتابداري‭ ‬دانشگاهي‭ ‬تازه‭ ‬تأسيس‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‌رفت‭. ‬به‭ ‬رغم‭ ‬اختلاف‌نظرهاي‭ ‬بسيار‭ ‬ميان‭ ‬افشار‭ ‬و‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬مروجان‭ ‬اصول‭ ‬كتابداري‭ ‬جديد،‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬دسته‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬ناآشنايي‭ ‬با‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬جامعة‭ ‬خود،‭ ‬تفاوت‍هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬ظرايف‭ ‬بومي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬دور‭ ‬مي‌داشتند،‭ ‬تداوم‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬كتابداري‭ ‬و‭ ‬كتاب‌شناسي‭ ‬افشار،‭ ‬تأثيرهاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬كارهاي‭ ‬پژوهشي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي،‭ ‬و‭ ‬به‌ويژه‭ ‬در‭ ‬مطالعات‭ ‬ايراني،‭ ‬به‌‌تدريج‭ ‬نشان‭ ‬داد‭.‬

ايرج‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬1348ش‭ ‬براي‭ ‬تدريس‭ ‬اسناد‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬تاريخ‍هاي‭ ‬محلي‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬گروه‭ ‬تاريخ‭ ‬در‭ ‬دانشكدة‭ ‬ادبيات‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬دعوت‭ ‬شد‭. ‬او‭ ‬حدود‭ ‬10‭ ‬سال،‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬بازنشستگي‌اش‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران،‭ ‬نخست‭ ‬با‭ ‬مرتبة‭ ‬دانشياري‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬استادي،‭ ‬به‭ ‬تدريس‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬گروه‭ ‬ادامه‭ ‬داد،‭ ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬استاد‭ ‬درس‭ ‬شناخت‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬در‭ ‬رشتة‭ ‬علوم‭ ‬كتابداري‭ ‬همان‭ ‬دانشگاه‭ ‬هم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬كتابداران،‭ ‬كتابشناسان‭ ‬و‭ ‬نسخه‌شناسان‭ ‬امروز‭ ‬كشور،‭ ‬كه‭ ‬دورة‭ ‬تخصصي‭ ‬كتابداري‭ ‬را‭ ‬گذرانده‌اند،‭ ‬با‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬دوره‌هاي‭ ‬درسي‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬دربارة‭ ‬شناخت‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي،‭ ‬براي‭ ‬نخستين‌بار‭ ‬با‭ ‬جنبه‌اي‭ ‬مغفول‭ ‬از‭ ‬ميراث‭ ‬تمدني‭ ‬آشنا‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬كتابداري‭ ‬اقتباسي‭ ‬و‭ ‬تقليدي‭ ‬تا‭ ‬سال‌ها‭ ‬به‭ ‬اهميت‭ ‬و‭ ‬جايگاه‭ ‬آن‭ ‬كمتوجه‭ ‬بود‭.‬

از‭ ‬1348ش‭ ‬تا‭ ‬حدوداً‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬كوشش‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬تأثيرگذار‭ ‬ديگر‭ ‬دست‭ ‬زد،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬برگزاري‭ ‬9‭ ‬كنگرة‭ ‬پياپي‭ ‬تحقيقات‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬شهرهاي‭ ‬مختلف‭ ‬دانشگاهي‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬ايران‌شناسان‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ‬پژوهش‍گران‭ ‬ايراني،‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬مديريت‭ ‬مجلة‭ ‬ايرانشناسي‭ ‬در‭ ‬دانشكدة‭ ‬ادبيات‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭. ‬در‭ ‬كنار‭ ‬اين‍ها،‭ ‬فعاليت‍هاي‭ ‬فردي‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬زمينة‭ ‬فهرست‌نگاري‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي،‭ ‬كتابشناسي،‭ ‬تصحيح‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬اسناد‭ ‬و‭ ‬متون‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬دنبال‭ ‬كردن‭ ‬علاقه‌هاي‭ ‬شخصيش‭ ‬در‭ ‬بخش‌هايي‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬ايران،‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬دورة‭ ‬جديد‭ ‬تاريخ‭ ‬قاجار‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬مشروطة‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬بعد،‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬حاصل‭ ‬آن‭ ‬چندين‭ ‬اثر‭ ‬اوست‭.‬1

پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬1357ش،‭ ‬و‭ ‬آغاز‭ ‬دورة‭ ‬بازنشستگي‭ ‬ايرج‭ ‬افشار،‭ ‬مرحلة‭ ‬تازه‌اي‭ ‬از‭ ‬زندگي‭ ‬و‭ ‬فعاليت‍هاي‭ ‬پژوهشي،‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬انتشاراتي‭ ‬او‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬بيماري‭ ‬شديدي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مرگ‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬18‭ ‬اسفند‭ ‬1389‭ ‬انجاميد،‭ ‬ادامه‭ ‬يافت‭ ‬و‭ ‬ثمرة‭ ‬آن‭ ‬شايد‭ ‬از‭ ‬جهاتي‭ ‬پربارتر‭ ‬و‭ ‬متنوع‌تر‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬بود‭. ‬آزاد‭ ‬شدن‭ ‬افشار‭ ‬از‭ ‬تعهدات‭ ‬شغلي‭ ‬و‭ ‬بيشتر‭ ‬شدن‭ ‬اوقات‭ ‬فراغت‭ ‬او،‭ ‬عامل‭ ‬اصلي‭ ‬همين‭ ‬تكثر‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬آثار‭ ‬منتشر‭ ‬شدة‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬بود‭. ‬افشار‭ ‬انتشار‭ ‬مجلة‭ ‬آينده‭ ‬را،‭ ‬كه‭ ‬پيشتر‭ ‬پدرش‭ ‬انتشار‭ ‬مي‌داد،‭ ‬از‭ ‬سرگرفت‭. ‬اين‭ ‬مجله‭ ‬كه‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬ادامه‭ ‬دهندة‭ ‬مشي‭ ‬مجلة‭ ‬راهنماي‭ ‬كتاب‭ ‬بود،‭ ‬تا‭ ‬1372ش‭ ‬ادامه‭ ‬يافت،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬موانع‭ ‬انتشار‭ ‬نشريه‌هاي‭ ‬فرهنگيِ‭ ‬بي‌بهره‭ ‬از‭ ‬يارانه‌ها‭ ‬متوقف‭ ‬شد‭. ‬افشار‭ ‬مسئوليت‭ ‬انتشارات‭ ‬بنياد‭ ‬موقوفات‭ ‬دكتر‭ ‬محمود‭ ‬افشار‭ ‬را‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گردآوري‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬كتاب‌ها‭ ‬و‭ ‬مقاله‌هاي‭ ‬پژوهشي‭ ‬در‭ ‬سلسله‭ ‬انتشارات‭ ‬اين‭ ‬بنياد‭ ‬در‭ ‬زمينة‭ ‬مطالعات‭ ‬ايران‌شناسي‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭. ‬

ايرج‭ ‬افشار‭ ‬به‭ ‬تأليف‭ ‬كتاب‭ ‬و‭ ‬مقاله،‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬همايش‌‌هاي‭ ‬داخلي‭ ‬در‭ ‬زمينة‭ ‬مسائل‭ ‬ايران‌شناسي‭ ‬و‭ ‬كتاب‌شناسي‭ ‬و‭ ‬نسخه‌شناسي،‭ ‬نگارش‭ ‬مرتب‭ ‬و‭ ‬مداوم‭ ‬نكته‌ها‭ ‬و‭ ‬يادداشت‌‌ها‭ ‬در‭ ‬همة‭ ‬زمينه‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬علاقه‌اش‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬مجلة‭ ‬بخارا،‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬تدوين‭ ‬فهرست‭ ‬مقالات‭ ‬فارسي‭ ‬و‭ ‬تكميل‭ ‬و‭ ‬تداوم‭ ‬انتشار‭ ‬مجلدات‭ ‬آن،‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬انتشار‭ ‬آثار‭ ‬متعدد‭ ‬در‭ ‬گسترة‭ ‬مطالعات‭ ‬خود،‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌داد‭. ‬بنا‭ ‬به‭ ‬برآوردها،‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬زمان‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬300‭ ‬كتاب‭ ‬در‭ ‬زمينه‌هاي‭ ‬ايران‌پژوهي،‭ ‬نسخه‌شناسي،‭ ‬كتاب‌شناسي،‭ ‬فهرست‌نگاري،‭ ‬قاجارشناسي،‭ ‬رجال‌شناسي،‭ ‬اطلاع‌رساني‭ ‬فرهنگي،‭ ‬متون‭ ‬كهن‭ ‬فارسي‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬2000‭ ‬مقاله‭ ‬و‭ ‬يادداشت‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬زمينه‌ها‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬دربارة‭ ‬رجال‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬معاصر،‭ ‬ايران‌شناسان‭ ‬خارجي،‭ ‬معرفي‭ ‬و‭ ‬نقد‭ ‬كتاب،‭ ‬نكات‭ ‬و‭ ‬اسناد‭ ‬تاريخي،‭ ‬جغرافياي‭ ‬تاريخي،‭ ‬باستان‌شناسي،‭ ‬سفرنامه،‭ ‬گاه‭ ‬نكات‭ ‬ادبي‭ ‬و‭ ‬عرفاني،‭ ‬با‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬ارزش‌هاي‭ ‬ادبي‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬فارسي،‭ ‬انتشار‭ ‬يافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شماري‭ ‬نيز‭ ‬آمادة‭ ‬انتشار‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬تكثر‭ ‬و‭ ‬تنوع‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬آثار،‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬وهلة‭ ‬نخست‭ ‬اين‭ ‬طور‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬زمينه‌هاي‭ ‬پراكنده‌اي‭ ‬كار‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬بررسي‭ ‬دقيق‌تر‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اهتمام‭ ‬او‭ ‬انتشار‭ ‬يافته‭ ‬است،‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬رشتة‭ ‬پيوسته‌اي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬مهره‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬پيوند‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬چيزي‭ ‬جز‭ ‬اطلاع‌رساني‭ ‬فرهنگي‭ ‬در‭ ‬زمينة‭ ‬مطالعات‭ ‬ايراني‭ ‬نيست‭. ‬تأكيد‭ ‬افشار‭ ‬بر‭ ‬تدوين‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬منابع‭ ‬رديف‭ ‬سوم‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬اطلاعاتي،‭ ‬مانند‭ ‬كتابشناسي‭ ‬كتابشناسي‌ها‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬كتابشناسي‌ها‭ ‬و‭ ‬فهرست‌ها،‭ ‬گاه‭ ‬گشودن‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬هموار‭ ‬كردن‭ ‬راه‭ ‬پژوهش‍گران‭ ‬مطالعات‭ ‬ايراني‭ ‬است‭. ‬تلاش‌هاي‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه،‭ ‬درخور‭ ‬مطالعه‌اي‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬اطلاع‌رساني‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬روش‍هاي‭ ‬خاص‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬است‭. ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬شخصي‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬زمينة‭ ‬رويدادها‭ ‬و‭ ‬رجال‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬دورة‭ ‬مشروطيت‭ ‬به‭ ‬بعد،‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جنبه‌هاي‭ ‬اطلاع‌‌رساني‭ ‬فرهنگي‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬او‭ ‬دربارة‭ ‬رويدادها‭ ‬و‭ ‬رجال‭ ‬اين‭ ‬دوره‭ ‬از‭ ‬غناي‭ ‬بيشتري‭ ‬برخوردار‭ ‬باشد‭. ‬مجموعة‭ ‬اطلاعاتي‭ ‬كه‭ ‬افشار‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬مختلف‭ ‬دربارة‭ ‬سيدحسن‭ ‬تقي‌زاده،‭ ‬از‭ ‬رهبران‭ ‬جنبش‭ ‬مشروطه،‭ ‬گرد‭ ‬آوردي‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬ارزش‌هاي‭ ‬خاص‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بارة‭ ‬شناخت‭ ‬خود‭ ‬تقي‌زاده،‭ ‬از‭ ‬بارزترين‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬زمينة‭ ‬اطلاع‌رساني‭ ‬فرهنگي‭ ‬معاصر‭ ‬ايران‭ ‬است‭. ‬مجموعة‭ ‬نوشته‌ها،‭ ‬يادداشت‌ها،‭ ‬اشاره‌ها‭ ‬و‭ ‬گردآورده‌هاي‭ ‬او‭ ‬دربارة‭ ‬دكتر‭ ‬محمدمصدق،‭ ‬گرچه‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬آثارمربوط‭ ‬به‭ ‬تقي‌زاده،‭ ‬نمونة‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬كوشش‭ ‬گستردة‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬قلمرو‭ ‬اطلاع‌رساني‭ ‬فرهنگي‭ ‬معاصر‭ ‬است‭.‬

جنبة‭ ‬ديگر‭ ‬كمتر‭ ‬شناخته‭ ‬شدة‭ ‬تكاپوهاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬افشار،‭ ‬ارائة‭ ‬مشورت‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬ـ‭ ‬پژوهشي‭ ‬و‭ ‬پيشنهادهاي‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬كثيري‭ ‬از‭ ‬ايران‌شناسان‭ ‬و‭ ‬نهادهاي‭ ‬ايران‌شناسي‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ‬پژوهشگران‭ ‬و‭ ‬دانشجويان‭ ‬و‭ ‬نهادهاي‭ ‬ايران‌پژوهي‭ ‬و‭ ‬كتابشناسي‭ ‬و‭ ‬نسخه‌شناسي‭ ‬داخلي‭ ‬و‭ ‬خارجي‭ ‬بود‭. ‬افشار‭ ‬در‭ ‬رهنمود‭ ‬دادن‭ ‬و‭ ‬هدايت‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬پژوهش‌ها،‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬جوها،‭ ‬پايان‌نامه‌هاي‭ ‬دانشگاهي،‭ ‬همايش‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬ـ‭ ‬پژوهشي‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬ادبيات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬حوزه‌ها‭ ‬سهم‭ ‬مؤثر‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬به‭ ‬سان‭ ‬حلقة‭ ‬رابطي‭ ‬ميان‭ ‬روندهاي‭ ‬پژوهشي‭ ‬ايرانشناسي‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬كشور‭ ‬عمل‭ ‬مي‭ ‬كرد‭. ‬سهم‭ ‬پيدا‭ ‬و‭ ‬ناپيداي‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬عرصه،‭ ‬تا‭ ‬خاطرات‭ ‬بهره‌مندان‭ ‬از‭ ‬همكاري‭ ‬او‭ ‬منتشر‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬عموم‭ ‬نرسد،‭ ‬طبعاً‭ ‬ناشناخته‭ ‬باقي‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‭.‬

ارج‌نامة‭ ‬ايرج‭ ‬در‭ ‬گرامي‌داشت‭ ‬خدمات‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬و‭ ‬حاوي‭ ‬نكاتي‭ ‬چند‭ ‬در‭ ‬شناخت‭ ‬بهتر‭ ‬خود‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬اوست‭.‬1‭ ‬مجموعة‭ ‬ديگري‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬ايراني،‭ ‬مقاله‌هايي‭ ‬به‭ ‬افتخار‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ (‬به‭ ‬كوشش‭ ‬كامبيز‭ ‬اسلامي‭: ‬كتابدار‭ ‬دانشگاه‭ ‬پرينستن،‭ ‬حاوي‭ ‬21‭ ‬مقاله‭ ‬به‭ ‬انگليسي‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬مقاله‭ ‬به‭ ‬فرانسوي‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬ايران‌شناسان‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬استادان‭ ‬ايراني‭ ‬دانشگاه‌هاي‭ ‬خارج،‭ ‬پرينستن،‭ ‬1998م‭/ ‬1377ش‭) ‬در‭ ‬بزرگداشت‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬اوست‭.‬2‭ ‬همچنين‭ ‬ايران‭ ‬شناس‭ ‬مجله‌نگار‭: ‬زندگي‭ ‬و‭ ‬كارنامه‭ ‬مطبوعاتي‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ (‬از‭ ‬سيد‭ ‬فريد‭ ‬قاسمي،‭ ‬تهران،‭ ‬1389ش‭)‬،3‭ ‬كارنامة‭ ‬مطبوعاتي‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬60‭ ‬سال‭ ‬حضور‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬نشريه‌هاي‭ ‬فارسي‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬است‭.‬

ايرج‭ ‬افشار‭ ‬از‭ ‬ايران‌گردان‭ ‬اندك‌شماري‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬سراسر‭ ‬خاك‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬مهم‭ ‬نواحي‭ ‬فارسي‭ ‬زبان‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قلمرو‭ ‬مرزهاي‭ ‬ايران‭ ‬فرهنگي‭ ‬سواره‭ ‬و‭ ‬پياده،‭ ‬با‭ ‬مطالعات‭ ‬قبلي‭ ‬و‭ ‬آگاهي‭ ‬از‭ ‬ارزش‌هاي‭ ‬آن‍ها،‭ ‬گاه‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬افراد‭ ‬مطلع‭ ‬و‭ ‬محلي‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬تنهايي،‭ ‬ديده،‭ ‬دربارة‭ ‬آن‍ها‭ ‬يادداشت‌برداري‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‍ها‭ ‬عكس‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬و‭ ‬عكس‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نشريه‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬انتشار‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬مشاهدات‭ ‬و‭ ‬روايت‌هاي‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره،‭ ‬شايد‭ ‬از‭ ‬برخي‭ ‬جهات‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬دست‭ ‬اول‭ ‬مطالعات‭ ‬ايرانگردي‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬آيد‭.‬

دقت‌هاي‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬پژوهشي‭ ‬افشار‭ ‬در‭ ‬حوزة‭ ‬مطالعات‭ ‬خود،‭ ‬طي‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تجربة‭ ‬او‭ ‬بارزتر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مخالفت‌ها‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬انتقادها‭ ‬بر‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬و‭ ‬ديدگاه‌هاي‭ ‬او،‭ ‬چه‭ ‬شخصي‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬غيرشخصي،‭ ‬در‭ ‬نوشته‌هاي‭ ‬پژوهشي‌اش‭ ‬دربارة‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬همان‭ ‬مخالفان‭ ‬و‭ ‬منتقدان،‭ ‬تأثير‭ ‬نمي‌گذاشت‭.‬

ايرج‭ ‬افشار‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬شوراي‭ ‬عالي‭ ‬علمي‭ ‬مركز‭ ‬دائره‌المعارف‭ ‬بزرگ‭ ‬اسلامي‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬مشاركت‭ ‬در‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬پژوهشي‭ ‬اين‭ ‬مركز،‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬زمينة‭ ‬مسائل‭ ‬ايران‌شناسي،‭ ‬بر‭ ‬فعاليت‌ها‭ ‬و‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬كتابخانه‌اي‭ ‬و‭ ‬اسنادي‭ ‬اين‭ ‬مركز‭ ‬نظارت‭ ‬داشت‭. ‬او‭ ‬كتابخانة‭ ‬شخصيش‭ ‬را،‭ ‬كه‭ ‬مجموعه‌اي‭ ‬غني‭ ‬و‭ ‬تخصصي‭ ‬به‌ويژه‭ ‬در‭ ‬زمينة‭ ‬كتابشناسي‭ ‬و‭ ‬ايران‍شناسي‭ ‬است‭ ‬،‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬دايره‌المعارف‭ ‬بزرگ‭ ‬اسلامي‭ ‬اهدا‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬مجموعه‭ ‬حدوداً‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬30000‭ ‬فقرة‭ ‬خطي‭ ‬و‭ ‬چاپي‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬تعداد،‭ ‬جز‭ ‬كتاب‌ها‭ ‬و‭ ‬مجلدات‭ ‬و‭ ‬نشريات،‭ ‬حدود‭ ‬6000‭ ‬فقره‭ ‬شامل‭ ‬جزوه،‭ ‬رساله،‭ ‬برگرفته،‭ ‬جدانشرها‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌ها‭ ‬و‭ ‬نشريات‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شمار‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬آن‍ها‭ ‬حاوي‭ ‬اطلاعات‭ ‬باارزش‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬كم‌نظير‭ ‬است‭. ‬بيش‭ ‬از‭ ‬10000‭ ‬قطعه‭ ‬عكس‭ ‬از‭ ‬شخصيت‌ها،‭ ‬بناها،‭ ‬آثار‭ ‬تاريخي،‭ ‬مناظر‭ ‬و‭ ‬جز‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬شخصاً‭ ‬برداشته‭ ‬و‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬خود‭ ‬تصويرهايي‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬100000‭ ‬نامه‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬رجال‭ ‬معاصر،‭ ‬از‭ ‬ايرانشناسان‭ ‬خارجي،‭ ‬شخصيت‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايراني‭ ‬از‭ ‬صنوف‭ ‬مختلف،‭ ‬كه‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬ارزش‌هاي‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬ادبي‭ ‬دارد،‭ ‬جزو‭ ‬همين‭ ‬مجموعه‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬چند‭ ‬مجموعه‭ ‬كه‭ ‬صاحبان‭ ‬اصلي‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬دربارة‭ ‬مجموعه‭ ‬مخير‭ ‬شناخته‭ ‬بودند،‭ ‬مانند‭ ‬مجموعة‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬تقي‭ ‬زاده‭ ‬و‭ ‬الهيار‭ ‬صالح،‭ ‬حاوي‭ ‬بسياري‭ ‬مطالب‭ ‬باارزش‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬پژوهشي،‭ ‬جزو‭ ‬مجموعة‭ ‬اهدا‭ ‬شدة‭ ‬ايرج‭ ‬افشار‭ ‬به‭ ‬مركز‭ ‬دايره‌المعارف‭ ‬بزرگ‭ ‬اسلامي‭ ‬است‭ (‬اطلاعات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مجموعة‭ ‬اهدايي،‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬شفاهي‭ ‬از‭ ‬عنايت‭ ‬الله‭ ‬مجيدي،‭ ‬مدير‭ ‬كتابخانة‭ ‬مركز‭ ‬دايره‌المعارف‭ ‬بزرگ‭ ‬اسلامي‭).‬

ايرج‭ ‬افشار‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬مقاله‌ها‭ ‬و‭ ‬نوشته‌هايش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬مستعار‭ ‬امضا‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬نامهاي‭ ‬مستعار‭ ‬او‭ : ‬الف‭ ‬جويا؛‭ ‬ساسان؛‭ ‬كريم‭ ‬محمدي‭ ‬است‭.‬5‭ ‬امضاي‭ ‬او‭ ‬گاه‭ ‬با‭ ‬اختصار‭ ‬‮«‬‭ ‬ا‭.‬افشار‮»‬‭ ‬و‮«‬‭ ‬ا‭.‬ا‭.‬‮»‬‭ ‬آمده‭ ‬است‭. 

ايرج‭ ‬افشار‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬نبرد‭ ‬با‭ ‬بيماري‭ ‬مرگزاي‭ ‬سرطان‭ ‬خون‭ ‬،‭ ‬در‭ ‬18‭ ‬اسفند‭ ‬1389‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬درگذشت‭. ‬پيكرش‭ ‬طي‭ ‬مراسمي‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬شمار‭ ‬فراواني‭ ‬از‭ ‬دوستان،‭ ‬دوستداران‭ ‬و‭ ‬شخصيت‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬علمي‭ ‬كشور‭ ‬تشييع‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقبرة‭ ‬خانوادگي‭ ‬تدفين‭ ‬شد‭. ‬

‭ ‬

Oleg Fedorovich Akimushkin, 1929-2010

ا‭. ‬ف‭. ‬آكيموشكين‭ ‬در‭ ‬17‭ ‬فوريه‭ ‬1929‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬پنزا‭ ‬چشم‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬گشود‭. ‬يك‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬پدرو‭ ‬مادرش‭ ‬ــ‭ ‬الگا‭ ‬ايوانوونا‭ ‬ميخايلوا‭ (‬1979-1905‭) ‬و‭ ‬فيودور‭ ‬سميونوويچ‭ ‬آكيموشكين‭ (‬1977-1900‭) ‬ــ‭ ‬به‭ ‬لنينگراد‭ ‬نقل‭ ‬مكان‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬كوتاه‭ ‬زماني‭ ‬بعد،‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬شدند‭. ‬مادرش‭ ‬باز‭ ‬ازدواج‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬الگ‭ ‬خرد‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬خانوادة‭ ‬جديد،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬مادر‭ ‬و‭ ‬ناپدري‭ ‬خود‭ ‬آناتولي‭ ‬گاولووسكي،‭ ‬پرورش‭ ‬يافت‭.‬

او‭ ‬تحصيلات‭ ‬دبيرستاني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬1937‭ ‬آغاز‭ ‬كرد‭. ‬سال‌هاي‭ ‬دبيرستان‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬زمان‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬جنگ‭ ‬جهاني‭ ‬دوم‭. ‬حملة‭ ‬ناگهاني‭ ‬هيتلر‭ ‬به‭ ‬اتحاد‭ ‬شوروي‭ ‬و‭ ‬رويداد‭ ‬جنگ‭ ‬ميهني‭ ‬بزرگ‭ ‬موجب‭ ‬سرگرداني‭ ‬خانواده‭ ‬در‭ ‬لنينگراد‭ ‬گرديد‭: ‬آنها‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬محاصرة‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نازي‌ها‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سپتامبر‭ ‬1941‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬900‭ ‬روزادامه‭ ‬يافت،فرصت‭ ‬بيرون‭ ‬رفتن‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادند‭. ‬نخستين‭ ‬زمستان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬محاصرة‭ ‬لنينگراد،‭ ‬در‭ ‬تحصيلات‭ ‬آكيموشكين‭ ‬فاصله‭ ‬انداخت‭. ‬يك‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬ازآن،‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬مدرسة‭ ‬ديگري‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1941از‭ ‬آنجا‭ ‬فارغ‭ ‬التحصيل‭ ‬شد‭. ‬آكيموشكين،‭ ‬مانند‭ ‬ديگر‭ ‬شاگردان‭ ‬همسالش‭ ‬در‭ ‬تابستان‭ ‬1942‭ ‬و‭ ‬1943،‭  ‬در‭ ‬كارهاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬مختلف‭ ‬شركت‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وضعيّت‭ ‬پيچيدة‭ ‬شهر‭ ‬محاصره‭ ‬شده‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پنجه‭ ‬نرم‭ ‬كرد،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نوامبر‭ ‬1943‭ ‬كه‭ ‬نوجواني‭ ‬چهارده‭ ‬ساله‭ ‬بود،‭ ‬“براي‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬لنينگراد”‭ ‬به‭ ‬دريافت‭ ‬يك‭ ‬نشان‭ ‬نائل‭ ‬آمد‭. ‬

در‭ ‬سال‌هايي‭ ‬كه‭ ‬آكيموشكين‭ ‬در‭ ‬دبيرستان‭ ‬تحصيل‭ ‬مي‌كرد،‭ ‬ورزش‭ ‬نقش‭ ‬مهمي‭ ‬در‭ ‬برنامة‭ ‬درسيداشت،‭ ‬و‭ ‬بازي‭ ‬بسكتبال‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬عشق‌هاي‭ ‬او‭ ‬شد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬تيم‭ ‬مدرسه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬الكساندر‭ ‬ي‭. ‬گومِلسكي‭ (‬2005-1928‭)‬،‭ ‬مربّي‭ ‬آيندة‭ ‬تيم‭ ‬ملّي‭ ‬اتحاد‭ ‬شوروي‭ ‬و‭ ‬روسيّه‭ ‬بازي‭ ‬كرد،‭ ‬مربي‌اي‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬بعد‭ ‬بازي‭ ‬كن‌هاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬6‭ ‬عنوان‭ ‬قهرماني‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬2‭ ‬عنوان‭ ‬قهرماني‭ ‬جهان‭ ‬رساند،‭ ‬و‭ ‬مدال‭ ‬طلاي‭ ‬بازي‌هاي‭ ‬اليمپيك‭ ‬1988‭ ‬را‭ ‬نصيب‭ ‬اتّحاد‭ ‬شوروي‭ ‬كرد‭. ‬تيم‭ ‬مدرسه،‭ ‬با‭ ‬هدايت‭ ‬چنين‭ ‬كاپيتان‭ ‬پرشوري،‭ ‬عنوان‌هاي‭ ‬قهرماني‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬مرتبا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خود‭ ‬مي‌كرد‭. ‬كومِلسكي‭ ‬كه‭ ‬فارغ‭ ‬التحصيل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مدرسه‭ ‬رفت،‭ ‬رهبري‭ ‬به‭ ‬اُلِگ‭ ‬آكيموشكين‭ ‬رسيد‭. ‬

زندگي‭ ‬دانشجويي‭ ‬اودر‭ ‬1948‭ ‬شروع‭ ‬شد،‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برنامة‭ ‬بخش‭  ‬ايران‌شناسي‭ ‬ِ‭ ‬دانشكدة‭ ‬مطالعات‭ ‬خاورشناسي،‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬فلسفه،‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬دولتي‭ ‬لنينگراد،‭ ‬ثبت‭ ‬نام‭ ‬كرد‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬1991،‭ ‬مطالعات‭ ‬خاورشناسي،‭ ‬تاريخ‭ ‬وفلسفه‭ ‬از‭ ‬نظرمسلكي‭ ‬در‭ ‬اتحاد‭ ‬جماهيرشوروي‭ ‬سوسياليستيِ‭ ‬آن‭ ‬ايام‭ ‬رشته‌هاي‭ ‬حساس‭ ‬و‭ ‬مسأله‌داري‭ ‬به‭ ‬شمارمي‌رفت،‭ ‬و‭ ‬ثبت‌نام‭ ‬در‭ ‬دانشكده‌هاي‭ ‬مربوط،‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رشته‌ها‭ ‬را‭ ‬تدريس‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬عملاً‭ ‬ناممكن‭ ‬بود؛‭ ‬مگر‭ ‬آنكه‭ ‬دانشجوي‭ ‬علاقه‌مند‭ ‬عضوكُمسومُل‭ (‬شاخة‭ ‬جوانان‭ ‬حزب‭ ‬كمونيست‭ ‬اتحاد‭ ‬شوروي‭) ‬مي‌بود‭. ‬آكيموشكين‭ ‬پس‭ ‬ازپيوستن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سازمان‭ ‬در‭ ‬1943،‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬اعضاي‭ ‬معمولي‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬شركت‭ ‬فعال‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬دانشكدة‭ ‬مطالعات‭ ‬شرقي‭ ‬و‭ ‬آفريقايي‭ ‬ادامه‭ ‬داد،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رهگذر‭ ‬تجارب‭ ‬و‭ ‬مهارت‌هاي‭ ‬زيادي‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬دهي‭ ‬و‭ ‬رهبري‭ ‬كسب‭ ‬كرد‭. ‬اين‭ ‬تجارب‭ ‬در‭ ‬وظايف‭ ‬مديريتي‭ ‬و‭ ‬دانشگاهيِ‭ ‬بعدي‭ ‬وي‭ ‬بسيار‭ ‬سودمند‭ ‬افتاد‭.‬

اكيموشكين‭ ‬در‭ ‬1953‭ ‬با‭ ‬عالي‭ ‬ترين‭ ‬رتبه‭ ‬فارغ‌التحصيل‭ ‬شد‭. ‬پايان‭ ‬نامة‭ ‬اوبه‭ ‬موضوع‭ ‬ادبيّات‭ ‬فارسي‭ ‬ِسدة‭ ‬13ق‭/‬19م‭ ‬مربوط‭ ‬بود،‭ ‬و‭ ‬شوراي‭ ‬علمي‭ ‬دانشكدة‭ ‬مطالعات‭ ‬خاورشناسي‭ ‬پيشنهاد‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬داوطلب‭ ‬دورة‭ ‬دكتري‭ ‬در‭ ‬مؤسسة‭ ‬مطالعات‭ ‬شرقي،‭ ‬فرهنگستان‭ ‬علوم‭ ‬در‭ ‬لنينگراد،‭ ‬پذيرفته‭ ‬شود‭. ‬ولي‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬مؤسسة‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬جاي‭ ‬خالي‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سطح‭ ‬نداشت‭. ‬بنا‭ ‬براين،‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬او‭ ‬همة‭ ‬آزمون‌هاي‭ ‬ورودي‭ ‬دوره‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬موفقيت‭ ‬گذراند،‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬بلاتكليفي‭ ‬روبه‭ ‬رو‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بعداً‭ ‬چه‭ ‬بكند‭. ‬اودر‭ ‬سراسرتحصيلاتش‭ ‬اشتغال‭ ‬فعّال‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ورزش‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬وقت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ميان‭ ‬اشتغالات‭ ‬دانشگاهي‭ ‬و‭ ‬تيم‭ ‬بسكتبال‭ ‬بازي‌كنان‭ ‬نخبه،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مسابقات‭ ‬زيادي‭ ‬شركت‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬تقسيم‭ ‬كرد‭. ‬وقتي‭ ‬آرزوهايش‭ ‬براي‭ ‬تحصيلات‭ ‬عالي‭ ‬برآورده‭ ‬نشد،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬فكر‭ ‬افتاد‭ ‬كه‭ ‬سراغ‭ ‬ورزش‌هاي‭ ‬حرفه‌اي‭ ‬برود،‭ ‬مخصوصاً‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬پيوستن‭ ‬به‭ ‬باشگاه‌هاي‭ ‬متعدد‭ ‬بسكتبال‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬دعوت‭ ‬زياد‭ ‬مي‌شد‭.‬

تقديرچنان‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مديرشاخة‭ ‬لنينگرادِ‭ ‬مؤسسة‭ ‬مطالعات‭ ‬شرقي‭ ‬سمت‭ ‬دستيار‭ ‬پژوهشي‭ ‬بخش‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬شرقي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دسامبر‭ ‬1953‭ ‬به‭ ‬وي‭ ‬پيشنهاد‭ ‬كرد‭. ‬اين‭ ‬پيشنهاد‭ ‬جهت‭ ‬تلاش‌هاي‭ ‬دانشگاهي‭ ‬آتي‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬تعيين‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مخطوطات‭ ‬شرقي‭ ‬آشنا‭ ‬ساخت؛‭ ‬او‭ ‬بعدها‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دقّت،‭ ‬با‭ ‬ايثار،‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬شوق‭ ‬تمام‭ ‬براي‭ ‬بقــّية‭ ‬عمر‭ ‬مطالعه‭ ‬كرد‭. ‬شش‭ ‬ماه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬دعوت‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گروه‭ ‬تحقيق‭ ‬تاريخ‭ ‬قرقيزها‭ ‬و‭ ‬قرقيزستان‭ ‬بپيوندد،‭ ‬‭ ‬مواردي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬مخطوطات‭ ‬فارسي‭ ‬پيدا‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬وظيفه‭ ‬او‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ترجمه‌ها‭ ‬و‭ ‬شرح‌هايي‭ ‬از‭ ‬قطعات‭ ‬مرتبطي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تاريخ‌هاي‭ ‬فارسي‭ ‬سدة‭ ‬9ق‭/‬15م‭ ‬فراهم‭ ‬آورد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مجموعة‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬ِ‭ ‬مؤسسه‭ ‬نگه‭ ‬داري‭ ‬مي‌شد‭ (‬او‭ ‬9‭ ‬كتاب‭ ‬تاريخ‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬كرد،‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬منتخب‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬براي‭ ‬ترجمه‭ ‬تهيــّه‭ ‬كرد‭). ‬در‭ ‬خلال‭ ‬اين‭ ‬كار،‭ ‬به‭ ‬ترجمة‭ ‬كتابي‭ ‬دربارة‭ ‬تاريخ‭ ‬محمدچُراس‭ ‬دست‭ ‬زد‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬بخش‭ ‬اصلي‭ ‬رسالة‭ ‬دكتراي‭ ‬وي‭ ‬شد‭.‬

با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬ورود‭ ‬حقيقي‭ ‬اين‭ ‬پژوهشگر‭ ‬جوان‭ ‬به‭ ‬رشتة‭ ‬برگزيده‌اش‭ ‬ازطريق‭ ‬گروهي‭ ‬صورت‭ ‬پذيرفت‭ ‬كه‭ ‬مخطوطات‭ ‬موجود‭ ‬به‭ ‬زبان‌هاي‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬مي‌گرفت‭. ‬سياهه‌اي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬گروه‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬حواشي‭ ‬و‭ ‬تعليقاتي‭ ‬تأليف‭ ‬كرد،‭ ‬سرانجام‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬فهرست‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬فارسي‭ ‬و‭ ‬تاجيكي‭ ‬مؤسسه‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭.‬1‭ ‬تكميل‭ ‬اين‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬تدوين‭ ‬نمايه‌ها‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬طول‭ ‬كشيد‭ ‬‭(‬1957-1962‭). ‬اكيموشكين‭ ‬در‭ ‬خلال‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬مقدار‭ ‬زيادي‭ ‬آموخت‭ ‬و‭ ‬تجربيات‭ ‬عملي‭ ‬فراواني‭ ‬كسب‭ ‬كرد،‭ ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬الگا‭ ‬ايوانوا‭ ‬اسميرنف‭ (‬1910-1982‭)‬،‭ ‬متخصص‭ ‬سرشناس‭ ‬در‭ ‬حوزة‭ ‬متن‭ ‬شناسي‭ ‬فارسي‭ ‬وترجمه،‭ ‬و‭ ‬ايليا‭ ‬پاولويچ‭ ‬پتروشفسكي‭ ‬‭(‬1898-1977‭) ‬و‭ ‬نيكلاي‭ ‬دميتريويچ‭ ‬ميكلوخو‭-‬مكلِي‭ (‬1915-1975‭) ‬كارشناس‭ ‬خطوط‭ ‬كهن‭ ‬و‭ ‬نسخه‌شناسي،‭ ‬كار‭ ‬كرد‭. ‬اين‭ ‬آشنايي‭ ‬اوليه‭ ‬با‭ ‬جنبه‌هاي‭ ‬عملي‭ ‬حوزة‭ ‬پژوهش،‭ ‬به‭ ‬آكيموشكين‭ ‬امكان‭ ‬داد‭ ‬روش‌هاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬كار‭ ‬با‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬اراﺋه‭ ‬و‭ ‬تكميل‭ ‬كند‭. ‬او‭ ‬همچنين‭ ‬آرشيو‭ ‬شخصي‭ ‬بزرگي‭ ‬از‭ ‬كتاب‭ ‬شناسي‌هاي‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬حواشي،‭ ‬و‭ ‬نمايه‌هايي‭ ‬ازقيمت‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬يافت‭ ‬شده‭ ‬درمجموعه‌هاي‭ ‬سراسر‭ ‬دنيا‭ ‬و‭ ‬آرشيوهاي‭ ‬مؤسسه‭ ‬تدوين‭ ‬كرد،‭ ‬و‭ ‬نام‌هاي‭ ‬خوش‌نويسان،‭ ‬محل‌ها‭ ‬و‭ ‬تاريخ‌هاي‭ ‬استنساخ‌ها،‭ ‬حاشيه‌نويسي‌هاي‭ ‬صاحبان‭ ‬نسخ،‭ ‬ملاحظاتي‭ ‬دربارة‭ ‬بهاي‭ ‬هر‭ ‬نسخه،‭ ‬و‭ ‬جزئيات‭ ‬جالب‭ ‬ديگررا‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طزي‭ ‬روشمند‭ ‬بيان‭ ‬كرد‭. ‬او‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬سوم‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬فهرست‭ ‬و‭ ‬نمايه‌هايش‭ ‬را‭ ‬تدوين‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬8‭ ‬ماه‭ ‬ديگر‭ ‬هم‭ ‬صرف‭ ‬خواندن‭ ‬ِ‭ ‬همه‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬چاپي‭ ‬شد‭. 

آكيموشكين،‭ ‬به‭ ‬موازات‭ ‬اين‭ ‬برنامه‭ ‬مهم،‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬تدوين‭ ‬صورت‭ ‬و‭ ‬توصيف‭ ‬ديوان‌ها‭ ‬و‭ ‬آلبوم‌هاي‭ ‬مينياتوركار‭ ‬كرد،‭ ‬مقالات‭ ‬و‭ ‬نقد‭ ‬كتاب‌هايي‭ ‬نگاشت،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬دبير‭ ‬بخش‭ ‬مطالعات‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬هماهنگ‭ ‬كنندة‭ ‬علمي‭ ‬روابط‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬مؤسسه‭ ‬خدمت‭ ‬كرد‭. ‬در1960‭-‬1961‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬ولاديمر‭ ‬و‭. ‬كوشِف‭ (‬1927-2001‭)‬،‭ ‬افغان‭ ‬شناس،‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مترجم‭ ‬ِ‭ ‬هيأت‭ ‬نمايندگي‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬خدمت‭ ‬كرد‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬محققان‭ ‬جوان‭ ‬برحسب‭ ‬معمول‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬مترجم‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬براي‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬قراردادهاي‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬كشورهايي‭ ‬فرستاده‭ ‬مي‌شدند‭ ‬كه‭ ‬محققان‭ ‬زبان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬آموخته‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬مي‌دانستند‭. ‬فرصت‭ ‬تمرين،‭ ‬مهارت‌هاي‭ ‬زبان‭ ‬شناختي‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬زباني‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بسيار‭ ‬تقويت‭ ‬مي‌كرد‭. ‬

مطالعة‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬فارسي‭ ‬در‭ ‬مركز‭ ‬علاقه‌هاي‭ ‬علمي‭ ‬اكيموشكين‭ ‬باقي‭ ‬ماند‭. ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬انبوه‭ ‬نسخه‌هايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬فهرست‌نگاري‭ ‬از‭ ‬زيرِدستش‭ ‬مي‌گذشت،‭ ‬جاي‭ ‬تعجّب‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬خود‭ ‬متخصص‭ ‬بي‌نظير‭ ‬نسخه‭ ‬شناسي‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬موثّق‭ ‬ترين‭ ‬كارشناسان‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬عرصه‭ ‬بوده‭ ‬باشد‭.  ‬اوهمه‭ ‬جنبه‌هاي‭ ‬تكوين‭ ‬كتاب‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬فارسي‭ ‬را‭ ‬بررسي‭ ‬كرد‭: ‬ازجلد‭ ‬و‭ ‬كاغذ‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬خوش‌نويسي‭ ‬و‭ ‬مينياتور‭. ‬يافته‌هاي‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬مقالات‭ ‬متعدد‭ ‬دربارة‭ ‬مينياتورهاي‭ ‬سده‌هاي‭ ‬مياني‭ ‬فارسي،‭ ‬خوش‭ ‬نويسان‭ ‬و‭ ‬صحّافان،‭ ‬كتابخانه‌هاي‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬جديد،‭ ‬و‭ ‬وضعيّت‭ ‬داخلي‭ ‬كارگاه‌هاي‭ ‬استنساخ،‭ ‬و‭ ‬جز‭ ‬اينها‭  ‬انتشار‭ ‬يافت‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬چندين‭ ‬كار‭ ‬گروهي‭ ‬هم‭ ‬شركت‭ ‬داشت‭.‬2

قسمت‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌اي‭ ‬از‭ ‬كتب‭ ‬دستنويس‭ ‬درفرهنگ‌هاي‭ ‬ملل‭ ‬شرقي‭: ‬مطالعه‌اي‭ ‬درباره‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬فارسي‭ (‬مسكو‭: ‬نائوكا،‭ ‬1987،‭ ‬صص‭. ‬330‭-‬406‭) ‬نيز‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬او‭ ‬نوشته‭ ‬شد‭.‬3‭ ‬اين‭ ‬اثرخلاصه‌اي‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬سال‌ها‭ ‬كارروي‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطيِ‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬جديد،‭ ‬و‭ ‬خبرگي‭ ‬بلا‭ ‬معارض‭ ‬آكيموشكين‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬عرصه‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭.‬

تحقيق‭ ‬در‭ ‬زمينهً‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬فارسي‭ ‬مستلزم‭ ‬زمينة‭ ‬علمي‭ ‬استواري‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬تاريخ،‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ادبيات‭ ‬ايران،‭ ‬آسياي‭ ‬مركزي‭ ‬و‭ ‬تركستان‭ ‬شرقي‭ ‬نيز‭ ‬هست‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬آكيموشكين‭ ‬از‭ ‬1966‭ ‬به‭ ‬بعد،‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬بخش‭ ‬خاور‭ ‬نزديك‭ ‬دانشكدة‭ ‬مطالعات‭ ‬شرقي‭ ‬و‭ ‬آفريقايي‭ ‬دانشگاه‭ ‬دولتي‭ ‬لنينگراد‭ ‬تدريس‭ ‬در‭ ‬دوره‌هايي‭ ‬دربارة‭ ‬“خط‌شناسي‭ ‬اسلامي،”‭ ‬“تاريخ‭ ‬استنساخ‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬فارسي،”‭ ‬و”تاريخ‭ ‬تيموري”‭ ‬به‭ ‬دانشجويان‭ ‬ارشد‭ ‬سال‭ ‬چهارم‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬كرد‭. ‬او‭ ‬همچنين‭ ‬سميناري‭ ‬تخصصي‭ ‬دربارة‭ ‬“منابع‭ ‬عصرتيموري”‭ ‬را‭ ‬برگزاركرد‭.‬

آكيموشكين‭ ‬در‭ ‬1970‭ ‬از‭ ‬رسالة‭ ‬دكتري‭ ‬خود‭ ‬دربارة‭ ‬تاريخ‭ ‬شاه‭ ‬محمود‭ ‬چُراس‭ ‬دفاع‭ ‬كرد،‭ ‬موضوعي‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬تحقيق‭ ‬دربارة‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دردهة‭ ‬1950‭ ‬آغاز‭ ‬كرده‭ ‬بود‭. ‬چند‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬پژوهش‭ ‬او‭ ‬زير‭ ‬عنوان‭ ‬“شاه‭ ‬محمود‭ ‬بن‭ ‬ميرزا‭ ‬فاضل‭ ‬چُراس‭: ‬تاريخ،‭ ‬چاپ‭ ‬انتقادي،‭ ‬ترجمه‭ ‬ازفارسي،‭ ‬توضيحات،‭ ‬تحقيق‭ ‬و‭ ‬نمايه‌ها‭ (‬مسكو‭: ‬نائوكا،‭ ‬1976‭)‬،‭ ‬منتشر‭ ‬شد‭. ‬اين‭ ‬تك‭ ‬نگاري،‭ ‬كه‭ ‬بعد‌ها‭ ‬به‭ ‬زبان‌هاي‭ ‬انگليسي (The historical work of Shah-Mahmud Churas)‭ ‬و‭ ‬اويغوري‭ ‬هم‭ ‬ترجمه‭ ‬شد،‭ ‬اخيراً‭ ‬در‭ ‬مسكو‭ ‬به‭ ‬ويرايش‭ ‬دوم‭ ‬رسيد‭.‬

دگرگوني‌هاي‭ ‬مسلكي‭ ‬در‭ ‬اتّحاد‭ ‬جماهير‭ ‬شوروي،‭ ‬وبه‭ ‬ويژه‭ ‬دمكراتيك‭ ‬شدن‭ ‬تدريجي‭ ‬كشوردر‭ ‬دهة‭ ‬1980،‭ ‬شرايط‭ ‬مساعدي‭ ‬براي‭ ‬تأسيس‭ ‬يك‭ ‬گروه‭ ‬پژوهش‭ ‬ِ‭ ‬مشترك‭ ‬ميان‭ ‬چند‭ ‬بخش‭ ‬علمي‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تحقيقات‭ ‬اسلامي‭ ‬در‭ ‬مؤسسة‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬ايجاد‭ ‬كرد‭. ‬آكيموشكين‭ ‬از‭ ‬بنيادگذاران‭ ‬آن‭ ‬گروه‭ ‬پژوهشي‭ ‬بود‭. ‬اين‭ ‬گروه‭ ‬“اسلام”‭ (‬مسكو‭: ‬گلاونايا‭ ‬رداكتسيا‭ ‬وُستوچنوي‭ ‬ليتراتوري،‭ ‬1991‭) ‬را‭ ‬انتشار‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬نخستين‭ ‬دانشنامه‭ ‬اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬كنون‭ ‬دربارة‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬كشور‭ ‬نشر‭ ‬يافته‭ ‬است‭. ‬آكيموشكين‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬دانشنامه‭ ‬شماري‭ ‬مقاله‭ ‬دربارة‭ ‬تصوّف‭ ‬ايراني‭ ‬نگاشت‭ ‬كه‭ ‬شامل‭ ‬مطالبي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تاريخ،‭ ‬نظر‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬در‭ ‬طريقت‌هاي‭ ‬صوفيانه‭ ‬درقلمرو‭ ‬ايران‭ ‬امروز،‭ ‬تركيه،‭ ‬آسياي‭ ‬مركزي،‭ ‬افغانستان‭ ‬و‭ ‬هند‭. ‬چندي‭ ‬بعد،‭ ‬گروه‭ ‬ياد‭ ‬شده،‭ ‬به‭ ‬سرپرستي‭ ‬استانيسلاو‭ ‬م‭. ‬پروزرُف‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همكاري‭ ‬آكيموشكين،‭ ‬يك‭ ‬برنامه‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬حاصل‭ ‬آن‭ ‬نشر‭ ‬اسلام‭ ‬در‭ ‬قلمروهاي‭ ‬امپراتوري‭ ‬سابق‭ ‬روسيّه‭ (‬2006‭) ‬بود‭.‬4

آكيموشكين‭ ‬درمقام‭ ‬يك‭ ‬كارشناس‭ ‬و‭ ‬مدير،‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬واپسين‭ ‬عمر‭ ‬در‭ ‬نمايشگاه‌هاي‭ ‬متعددي‭ ‬ازنمونه‌هاي‭ ‬خوش‭ ‬خطي‭ ‬و‭ ‬مينياتورازمجموعه‌هاي‭ ‬مؤسسة‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬شركت،‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬رابه‭ ‬سراسر‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬معرفي‭ ‬كرد‭. ‬اين‭ ‬نمايشگاه‌ها‭ ‬توفيقي‭ ‬چشمگيرداشت،‭ ‬بر‭ ‬اعتبار‭ ‬مؤسسه‭ ‬افزود،‭ ‬و‭ ‬موقعيت‭ ‬آن‌‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مركزي‭ ‬جهاني‭ ‬براي‭ ‬مطالعات‭ ‬شرقي‭ ‬وآفريقايي‭ ‬و‭ ‬گنجينه‭ ‬اي‭ ‬ازمنابع‭ ‬و‭ ‬هنرهاي‭ ‬دستي‭ ‬ِ‭ ‬تمدن‌هاي‭ ‬اين‭ ‬مناطق‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬رساند‭. ‬

آكيموشكين‭ ‬درخلال‭ ‬سال‌هاي‭ ‬خدمتش‭ ‬در‭ ‬مؤسسه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬270‭ ‬اثرعلمي،‭ ‬ازجمله‭ ‬6‭ ‬تك‭ ‬نگاري،‭ ‬تأليف‭ ‬كرد‭. ‬جديدترين‭ ‬فهرستِ‭ ‬آثار‭ ‬او‭ (‬كه‭ ‬تا‭ ‬كامل‭ ‬شدن‭ ‬بسيارفاصله‭ ‬دارد‭) ‬دركتاب‭ ‬اخيرش‭ ‬ايران‭ ‬سده‌هاي‭ ‬ميانه‭: ‬فرهنگ،‭ ‬تاريخ،‭ ‬فلسفه‭ (‬2004‭) ‬نشر‭ ‬يافته‭ ‬است‭.‬5‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬پاره‭ ‬اي‭ ‬ازمقالات‭ ‬قديم‭ ‬ترِ‭ ‬او‭ ‬را‭ (‬انتخاب‭ ‬خود‭ ‬مؤلف‭) ‬عرضه‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬گذشت‭ ‬زمان‭ ‬هنوز‭ ‬ارزش‭ ‬علمي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬نداده‌اند‭. ‬اين‭ ‬مقاله‌هاي‭ ‬اكثر‭ ‬بر‭ ‬بررسي‭ ‬كامل‭ ‬ودقيقِ‭ ‬منابع‭ ‬خطي‭ ‬قديم‭ ‬مبتني‭ ‬است‭.‬

آكيموشكين‭ ‬ويراستار‭ ‬كتاب‌هاي‭ ‬بسياري‭ ‬دربارة‭ ‬خاورميانه‭ ‬بود،‭ ‬و‭ ‬عضويت‭ ‬هيئت‌هاي‭ ‬تحريريه‭ ‬مجلات‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬سلسله‭ ‬كتاب‌هايي‭ ‬را‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اتحاد‭ ‬جماهير‭ ‬شوروي،‭ ‬روسيه‭ ‬و‭ ‬فراسوي‭ ‬آن‭ ‬چاپ‭ ‬مي‌شد‭. ‬هرگاه‭ ‬نقش‭ ‬مديريت‭ ‬علمي‭ ‬يا‭ ‬مسؤليت‭ ‬ويرايش‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬داشت،‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬حساسيت‭ ‬و‭ ‬بينش‭ ‬نشان‭ ‬مي‌داد،‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬جاهايي‭ ‬كه‭ ‬صد‭ ‬در‭ ‬صد‭ ‬لازم‭ ‬بود،‭ ‬يا‭ ‬دقت‭ ‬و‭ ‬صحت‭ ‬اصل‭ ‬مطالب‭ ‬اشكال‭ ‬داشت،‭ ‬درمتن‭ ‬نوشته‭ ‬دخالت‭ ‬مي‌كرد‭. ‬او‭ ‬گزينش‭ ‬سبك‭ ‬وروش‌هاي‭ ‬تعبيرو‭ ‬تفسير‭ ‬را‭ ‬حقّ‭ ‬مؤلف‭ ‬مي‌شمرد‭. ‬

اكيموشكين‭ ‬در‭ ‬واپسن‭ ‬دهه‌هاي‭ ‬زندگيش‭ ‬دربارة‭ ‬عرفان‭ ‬اسلامي‭ ‬سخنراني‌هايي‭ ‬دردانشكدة‭ ‬مطالعات‭ ‬شرقي‭ ‬و‭ ‬آفريقايي،‭ ‬دانشگاه‭ ‬سنت‭ ‬پترزبورگ،‭ ‬ايراد‭ ‬كرد‭. ‬اين‭ ‬سخنراني‌ها‭ ‬بيانگر‭ ‬نخستين‭ ‬تلاشي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬براي‭ ‬تدريس‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬دريكي‭ ‬ازدانشگاه‌هاي‭ ‬آن‭ ‬كشور‭ ‬مي‌شد‭. ‬در‭ ‬همان‭ ‬زمان،‭ ‬زبان‭ ‬فارسي‭ ‬تدريس‭ ‬مي‌كرد،‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬بخش‭ ‬آموزشي‭ ‬دانشگاهي‭ ‬با‭ ‬چندين‭ ‬دانشجو‭ ‬كار‭ ‬مي‌كرد،‭ ‬و‭ ‬راهنمايي‭ ‬دانشجويان‭ ‬دورة‭ ‬دكترا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مؤسسه‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭. ‬بسياري‭ ‬ازدانشجويان‭ ‬دوره‌هاي‭ ‬عالي‭ ‬سابقش‭ ‬اكنون‭ ‬از‭ ‬پژوهشگران‭ ‬ودانشمندان‭ ‬موفق‭ ‬در‭ ‬مؤسسات‭ ‬علمي‭ ‬سنت‭ ‬پترزبورگ،‭ ‬مسكو،‭ ‬و‭ ‬جمهوري‌هاي‭ ‬آسياي‭ ‬مركزي‭ ‬و‭ ‬قفقاز‭ ‬هستند‭.‬

اكيموشكين‭ ‬در‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬رئيس‭ ‬بخش‭ ‬خاور‭ ‬ميانة‭ ‬مؤسسه‭ ‬بود،‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬كرد‭ ‬شناسي‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬سرپرستي‭ ‬مي‌كرد‭. ‬او‭ ‬استعدادهاي‭ ‬متخصصان‭ ‬جوان‭ ‬ِ‭ ‬بخش‭ ‬را،‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬حق‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬شاگردان‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آورد،‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬پرورش‭ ‬مي‌داد‭. ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬محققان‭ ‬جوان،‭ ‬بدون‭ ‬راهنمايي‭ ‬ماهرانه‭ ‬و‭ ‬عاقلانه‭ ‬و‭ ‬فرصت‌هاي‭ ‬فراواني‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬تحقق‭ ‬بخشيدن‭ ‬به‭ ‬قابليّت‌هاي‭ ‬پنهانشان‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬مي‌داد،‭ ‬جايگاه‭ ‬سزاوار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬درجهان‭ ‬علم‭ ‬پيدا‭ ‬نمي‌يافتند‭. ‬توجه‭ ‬و‭ ‬علاقة‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬آتي‭ ‬ايران‭ ‬شناسان،‭ ‬در‭ ‬كانون‭ ‬كوشش‌هاي‭ ‬او‭ ‬براي‭ ‬حصول‭ ‬اطمينان‭ ‬از‭ ‬تداوم‭ ‬علمي‭ ‬در‭ ‬حوزة‭ ‬مطالعات‭ ‬ايراني‭ ‬قرارداشت‭. ‬

آكيموشكين‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬پاياني‭ ‬عمرخود‭ ‬براي‭ ‬ويرايش‭ ‬رسالة‭ ‬قاضي‭ ‬احمد‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬خوشنويسان‭ ‬ونقاشان‭ (‬11ق‭/‬17م‭) ‬زحمت‭ ‬بسياري‭ ‬كشيد،‭ ‬اثري‭ ‬كه‭ ‬سال‌هاي‭ ‬زيادي‭ ‬روي‭ ‬آن‭ ‬كار‭ ‬كرد،‭ ‬به‭ ‬جست‌و‌جوي‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬خطي‭ ‬مختلف‭ ‬آن‭ ‬پرداخت،‭ ‬نسخه‭ ‬ويراسته‭ ‬را‭ ‬ترجمه‭ ‬كرد،‭ ‬و‭ ‬اطلاعاتي‭ ‬دربارة‭ ‬شخصيّت‌هاي‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬درآن‭ ‬گردآوري‭ ‬كرد‭. ‬خوشبختانه‭ ‬اندكي‭ ‬پيش‭ ‬ازمرگش،‭ ‬برنامه‭ ‬عمدة‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬كامل‭ ‬كرد‭. ‬اميد‭ ‬آنكه‭ ‬در‭ ‬زماني‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬اين‭ ‬اثر‭ ‬او‭ ‬نيز‭ ‬انتشار‭ ‬يابد،‭ ‬وبه‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬عنوان‭ ‬ارزندة‭ ‬ديگري‭ ‬به‭ ‬زندگي‭ ‬نامة‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬خلاقيت‭ ‬دانشمندي‭ ‬پرقريحه‭ ‬و‭ ‬مردي‭ ‬برجسته‭ ‬افزوده‭ ‬شود‭.‬

با‭ ‬مطالعة‭ ‬مجدد‭ ‬زندگي‭ ‬نامة‭ ‬اكيموشكين‭ ‬نمي‌توان‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬نيانديشيد‭ ‬كه‭ ‬تحقق‭ ‬يافتن‭ ‬قابليت‌هاي‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬قريحه‭ ‬به‭ ‬شرايطي‭ ‬كه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬قرارگيرند‭ ‬ــ‭ ‬چه‭ ‬مساعد‭ ‬چه‭ ‬نا‭ ‬مساعد‭ ‬ــ‭ ‬چندان‭ ‬وابسته‭ ‬نيست،‭ ‬بلكه‭ ‬بيشتر‭ ‬به‭ ‬شوق‭ ‬غيرقابل‭ ‬توضيح‭ ‬آنان‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬خلاق،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عطش‭ ‬مستمرّ‭ ‬و‭ ‬سيري‭ ‬ناپذيربراي‭ ‬انجام‭ ‬كاري‭ ‬وابسته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬ديگري‭ ‬تا‭ ‬كنون‭ ‬انجام‭ ‬نداده‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬دانستن‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬كمتر‭ ‬افرادي‭ ‬حتي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬آگاهند‭. ‬سخن‭ ‬گفتن‭ ‬دربارة‭ ‬قريحه‌هاي‭ ‬پنهان‭ ‬و‭ ‬نبوغ‌هاي‭ ‬بالقوّه،‭ ‬ارزش‭ ‬چنداني‭ ‬ندارد،‭ ‬مگر‭ ‬آنكه‭ ‬كردار‭ ‬خلاق‭ ‬مؤيّد‭ ‬آنها‭ ‬باشد‭. ‬ما‭ ‬فقط‭ ‬مي‌توانيم‭ ‬منزلت‭ ‬اشخاص‭ ‬با‭ ‬قريحه‭ ‬اي‭ ‬را‭ ‬ارزيابي‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬چنان‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬بر‭ ‬جاي‭ ‬گذاشته‌‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬مدت‌هاي‭ ‬مديد‭ ‬پس‭ ‬ازمرگشان‭ ‬دوام‭ ‬مي‌يابد،‭ ‬و‭ ‬بدين‭ ‬ترتيب‭ ‬ازمرگ‭ ‬آنان‭ ‬فراترمي‌رود‭. ‬ميراث‭ ‬اُلگ‭ ‬ف‭. ‬آكيموشكين‭ ‬شاهدي‭ ‬زنده‭ ‬برمنزلت‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دانشمندي‭ ‬برجسته‭ ‬باقي‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‭.‬

Corpse Traffic and Ottoman-Iranian Rivalry

مرز‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬جنگ‌هاي‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬پيوسته‭ ‬در‭ ‬نوسان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬هرگز‭ ‬خط‭ ‬تقسيم‌بندي‭ ‬دقيق‭ ‬و‭ ‬معيني‭ ‬ميان‭ ‬آنها‭ ‬وجود‭ ‬نداشت،‭ ‬براي‭ ‬هميشه‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬قرارداد‭ ‬بين‌المللي‭ ‬قرن‭ ‬نوزدهمي‭ ‬تثبيت‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬رسم‭ ‬كردن‭ ‬نقشه‭ ‬جهان‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نيازها‭ ‬و‭ ‬شيوه‌هاي‭ ‬سازماندهي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬داشت‭.‬ به‭ ‬رغم‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬نشانه‌گذاري‭ ‬به‭ ‬قصد‭ ‬تعيين‭ ‬حدود‭ ‬و‭ ‬مرزيابي‭ ‬دقيق،‭ ‬منطقة‭ ‬مرزي‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عراقِ‭ ‬عثماني،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬صلح،‭ ‬شاهد‭ ‬جريان‭ ‬نسبتاً‭ ‬آزاد‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬انديشه‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬بيماري‌ها،‭ ‬پناهندگان،‭ ‬مهاجران،‭ ‬روسپيان،‭ ‬عشاير،‭ ‬طوايف‭ ‬نيمه‭ ‬صحرانشين،‭ ‬زائران،‭ ‬شاهزادگان،‭ ‬شيوخ،‌‭ ‬آيت‌الله‌ها،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬زمان‌ها‭ ‬شاهد‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬ارتش‌ها‭ ‬بود‭.‬ با‌‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬اين‭ ‬مرز‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬ديگر‭ ‬مناطق‭ ‬مرزي‭ ‬شاهد‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬كاروان‌هاي‭ ‬حامل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬و‭ ‬استخوان‌هاي‭ ‬مومنين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قصد‭ ‬خاكسپاري‭ ‬در‭ ‬گورستان‌هاي‭ ‬شهرهاي‭ ‬مقدس‭ ‬شيعه‭ ‬در‭ ‬عراقِ‭ ‬عثماني‭ ‬سفر‭ ‬مي‌كردند‭.‬ مي‌توان‭ ‬ادعا‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬راهزني،‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬پيشه‌هاي‭ ‬متداول‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬بود،‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬تجارتي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬و‭ ‬زائران،‭ ‬از‭ ‬پايدارترين‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬مرزي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬بود‭. ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬صادرات‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬پارچه‌هاي‭ ‬فاخر‭ ‬ابريشمين،‭ ‬زعـفران،‭ ‬و‭ ‬فلزات‭ ‬گرانبها‭ ‬محدود‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬مشتريان‭ ‬برگزيده‭ ‬و‭ ‬نخبگان‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬عبور‭ ‬مي‌كردند‭.‬

گردش‌گران‭ ‬اروپايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬19م‭ ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬منطقة‭ ‬مرزي‭ ‬سفر‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬ريشخندكنان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬استهزاء‭ ‬گزارش‭ ‬مي‌دهند‭ ‬كه‭ ‬گاهي‭ ‬هزاران‭ ‬نفر‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬صدها‭ ‬تابوت‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬عراقِ‭ ‬عثماني‭ ‬عبور‭ ‬مي‌كردند‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬اوقات‭ ‬كاروان‌هاي‭ ‬كوچكتر‭ ‬حامل‭ ‬‌‌جنازه‌هاي‭ ‬‌مومنان‭ ‬در‭ ‬جعبه‌هاي‭ ‬بلندي‭ ‬كه‭ ‬به‮ ‬پشت‭ ‬قاطرها‭ ‬محكم‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬عبور‭ ‬مي‌كردند‭. ‬ويليام‭ ‬كنيث‭ ‬لافتوس‭ (‬William Kenneth Loftus‭)‬،‭ ‬عضو‭ ‬امدادي‭ ‬كمسيون‭ ‬مرزي‭ ‬ترك‭ ‬و‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬اوايل‭ ‬سال‌هاي‭ ‬1850م‭/‬دهة‭ ‬1260ق‭ ‬شرحي‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬پيرامون‭ ‬شهر‭ ‬نجف‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬داده‭ ‬است‭:‬

مرده‌‌ها‭ ‬در‭ ‬جعبه‌هاي‭ ‬پوشيده‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬نمد‭ ‬زبر‭ ‬حمل‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬قاطر‭ ‬دو‭ ‬جعبه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬طرف‭ ‬يك‭ ‬جعبه‭. ‬سوار‭ ‬بر‭ ‬قاطر،‭ ‬قاطرچي‭ ‬ژنده‌پوشي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬غافـل‭ ‬از‭ ‬مسئوليتش،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬يورتمه‭ ‬رفتن‭ ‬قليان‭ ‬مي‌كشد‭ ‬و‭ ‬آواز‌‌هاي‭ ‬شاد‭ ‬مي‌خواند‭. ‬هر‭ ‬كاروان‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬بغداد‭ ‬سفر‭ ‬مي‌كند،‭ ‬تعدادي‭ ‬تابوت‭ ‬را‭ ‬حمل‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬عجيب‭ ‬نيست‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬آخر‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬سفر،‭ ‬شاهد‭ ‬پنجاه‭ ‬يا‭ ‬شصت‭ ‬تابوت‭ ‬كومه‭ ‬شده‭ ‬بر‭ ‬زمين‭ ‬باشيد‭.‬1‭ ‬

يكي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬گردشگران‭ ‬اروپايي،‭ ‬اچ‭. ‬سوينسن‭ ‬كوپر‭ (‬H. Swainson Cowper‭) ‬كه‭ ‬شاهد‭ ‬‮«‬حركت‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬بسياري‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬صفوف‭ ‬رنگ‭ ‬پريدة‭ ‬مخوف‮»‬‭ ‬بود،‭ ‬مدعي‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬‮«‬آنچه‭ ‬معمولاً‭ ‬مشاهده‭ ‬مي‌شد،‭ ‬تابوت‭ ‬زهوار‭ ‬در‭ ‬رفته‌اي‭ ‬از‭ ‬تركه‌هاي‭ ‬‌چوبي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬پشت‭ ‬قاطري‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬صدها‭ ‬فرسنگ‭ ‬دورتر،‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬هند‭ ‬آورده‭ ‬بودند‭. ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬معلوم‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كاروان‌هاي‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬شرايط‭ ‬غير‌بهداشتي‭ ‬حاكم‭ ‬است‭.‬‮»‬2‭ ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صفحات‌‭ ‬آينده‌‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬خواهد‭ ‬شد،‭ ‬جنبه‌هاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬حمل‭ ‬‌‌جنازه‌ها‌‭ ‬اين‭ ‬مسأله‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مشكلي‭ ‬بين‌المللي‭ ‬تبديل‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬رسم‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬هميشه‭ ‬تغيير‭ ‬داد‭.‬ جان‭ ‬آشر‭ (‬John Ussher‭)‬،‭ ‬ناظر‌‭ ‬وقت‭ ‬اين‭ ‬روش‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬گزارش‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬‮«‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬لاية‭ ‬نازكي‭ ‬از‭ ‬خاكِ‭ ‬اره‭ ‬پوشانده‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نمد‭ ‬پيچيده‭ ‬بودند،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬اجسادي‭ ‬كه‭ ‬ابتدا‭ ‬دفن‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬يا‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬نبش‭ ‬قبر‭ ‬شده‭ ‬بودند‭.‬‮»‬3‭ ‬

آشر‭ ‬مي‌افزايد‭ ‬كه‭ ‬ايرانيان‭ ‬ثروتمند‭ ‬مرده‌هاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بلافاصله‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬براي‭ ‬خاك‌سپاري‭ ‬راهي‭ ‬مي‌كردند‭. ‬در‭ ‬حقيقت،‭ ‬اعضاي‭ ‬خانوادة‭ ‬سلطنتي‭ ‬و‭ ‬شخصيت‌هاي‭ ‬برجستة‭ ‬ديگر‭ ‬گاهي‭ ‬مرده‌هاي‭ ‬خود‭ ‬را،‭ ‬مانند‭ ‬دختر‭ ‬عباس‌ميرزا‭ (‬1203-1249ق‭)‬،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬مقامات‭ ‬عالي‌مقام‭ ‬و‭ ‬دسته‌هاي‭ ‬آداب‭ ‬و‭ ‬تشريفات‭ ‬براي‭ ‬تدفين‭ ‬در‭ ‬صحن‭ ‬اماكن‭ ‬مقدس‭ ‬مي‌آوردند‭. ‬در‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬طبقات‭ ‬فقيرتر‭ ‬كه‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬هزينه‭ ‬حمل‭ ‬نبودند،‭ ‬ناچار‭ ‬به‭ ‬تدفين‭ ‬موقت‭ ‬مرده‌هاي‭ ‬خود‭ ‬نزديك‭ ‬محل‭ ‬اقامت‭ ‬بودند‭ ‬تا‌‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬صرفه‭ ‬جويي‭ ‬و‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬منابع‭ ‬مادي،‭ ‬بتوانند‭ ‬هزينة‭ ‬خاكسپاري‭ ‬استخوان‌ها،‭ ‬امكانات‭ ‬لازم،‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قاطري‭ ‬تأمين‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬شش‭ ‬تابوت‭ ‬را‭ ‬حمل‭ ‬كند‭. ‬برخي‭ ‬از‭ ‬متدينان‭ ‬مستمند‭ ‬حتي‭ ‬نمي‌توانستند‭ ‬هزينة‭ ‬قاطر‭ ‬يا‭ ‬عوارض‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬براي‭ ‬ميت‭ ‬را‭ ‬پرداخت‭ ‬كنند‭. ‬آشر‭ ‬داستان‭ ‬غم‭ ‬انگيز‭ ‬مرد‭ ‬فقيري‭ ‬را‭ ‬گزارش‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬تلاش‭ ‬مي‌كرد‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬عوارض‭ ‬عبور‭ ‬جنازة‭ ‬پدرش‭ ‬بگريزد‭.‬‭ ‬او‭ ‬مي‌خواسته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬وصيت‭ ‬پدرش،‭ ‬كه‭ ‬استخوان‌هاي‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گوني‭ ‬جو‭ ‬پنهان‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬عمل‭ ‬كند‭.‬4‭ ‬

اماكن‭ ‬مقدسي‭ ‬كه‭ ‬فقير‭ ‬و‭ ‬غني‭ ‬براي‭ ‬زيارت‭ ‬آنها‭ ‬مي‌آمدند‭ ‬و‭ ‬گورستان‌هايي‭ ‬كه‭ ‬مردگان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬خاك‭ ‬سپاري‭ ‬به‭ ‬آنجا‭ ‬مي‌آوردند،‭ ‬در‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬كربلا،‭ ‬نجف،‭ ‬سامَرّاء‭ ‬و‭ ‬كاظمين‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬مجموعة‭ ‬آنها‭ ‬عتبات‭ ‬يا‭ ‬زيارتگاه‌هاي‭ ‬امامان‭ ‬شناخته‭ ‬مي‌شود‭.‬ در‭ ‬ميان‭ ‬آنها‭ ‬زيارتگاه‌هاي‭ ‬نجف‭ (‬كه‭ ‬حرم‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬ابي‌طالب‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭) ‬و‭ ‬كربلا‭ (‬كه‭ ‬حرم‭ ‬حسين‭ ‬بن‌‭ ‬علي‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬ناتني‌اش‭ ‬عباس،‭ ‬پسران‭ ‬علي‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭) ‬‮«‬قلب‭ ‬مقدس‮»‬‭ ‬جهان‭ ‬تشيع‌اند‭.‬5‭ ‬علاوه‭ ‬بر‌‭ ‬اين،‭ ‬گورستان‭ ‬وادي‭ ‬السلام‭ ‬در‭ ‬نجف،‭ ‬وادي‭ ‬الايمان‭ ‬در‭ ‬كربلا،‭ ‬مقابر‭ ‬قريش‭ ‬در‭ ‬كاظمين،‭ ‬و‭ ‬گورستان‭ ‬طارمه‭ ‬در‭ ‬سامَرّاء‭ ‬چهار‭ ‬گورستان‭ ‬اصلي‭ ‬مقدس‭ ‬شيعيان‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬شمار‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬مومنان‭ ‬و‭ ‬متدينان‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حيات‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬زيارت‭ ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬مقدس‭ ‬مي‌آمدند،‭ ‬خيلي‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬مي‌خواستند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬اماكن‭ ‬محل‭ ‬آرامگاه‭ ‬ابدي‭ ‬آنها‭ ‬باشد‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬هزاران‭ ‬جنازه‭ ‬از‭ ‬ايران،‭ ‬عراق‭ ‬شيعي،‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬هند‭ ‬به‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬مقدس‭ ‬يا‭ ‬‮«‬مساجد‭ ‬المقدسه‮»‬،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نامي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اسناد‭ ‬عثماني‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬آورده‭ ‬مي‌شد‭. ‬‭ ‬

اهل‭ ‬تشيع‭ ‬به‭ ‬تأثير‭ ‬از‭ ‬آموزة‭ ‬امامت‭ ‬و‭ ‬اعتقاد‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬امام‭ ‬براي‭ ‬ضمانت‭ ‬يا‭ ‬كفيل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬نمايندگي‭ ‬از‭ ‬مومن‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬حشر،‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬بسياري‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬سنت‌هاي‭ ‬شيعه،‭ ‬با‭ ‬اهل‭ ‬تسنن‭ ‬عراق،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬امور‭ ‬بودند،‭ ‬قرن‌ها‭ ‬مذاكره‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬فزاينده‌اي‭ ‬مواجهه‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬كرده‌اند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬اين‭ ‬فرصت‌‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بياورند‭ ‬كه‭ ‬مردگان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬چهار‭ ‬گورستان‭ ‬برگزيده‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬بسپارند‭. ‬در‭ ‬سدة‭ ‬19م‭ ‬تلاش‭ ‬مضاعف‭ ‬شيعه‭ ‬براي‭ ‬تدفين‭ ‬مردگان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬عتبات،‭ ‬حمل‭ ‬اموات‭ ‬را‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬تجارتي‭ ‬پر‭ ‬منفعت‭ ‬كرده‭ ‬تبديل‭ ‬بود،‭ ‬بلكه‭ ‬موجب‭ ‬بروز‭ ‬تنش‭ ‬ميان‭ ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬همچين‭ ‬ميان‭ ‬اتباع‭ ‬شيعة‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬عثماني‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬جنازه‌ها‭ ‬و‭ ‬استخوان‌هايي‭ ‬كه‭ ‬كاروان‌ها‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬مراسم‭ ‬مذهبي،‭ ‬تشريفات‭ ‬لارم،‭ ‬تحت‭ ‬شرايط‭ ‬و‭ ‬محدوديت‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬اماكن‭ ‬مقدس‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬حمل‭ ‬مي‌كردند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عتبات‭ ‬مي‌بردند،‭ ‬باني‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬پيوند‭ ‬حكومت‭ ‬و‭ ‬جامعة‭ ‬شيعه‭ ‬ايران‭ ‬با‭ ‬اتباع‭ ‬اهل‭ ‬شيعي‭ ‬عثماني‭ ‬شد‭.‬‌‭ ‬اين‭ ‬استخوان‌ها‭ ‬و‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬سو،‭ ‬اختلاف‭ ‬و‭ ‬درگيري‭ ‬را‭ ‬ميان‭ ‬حكومت‌هاي‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬تشديد‭ ‬كردند،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬موجب‭ ‬اختلاف‭ ‬و‭ ‬درگيري‭ ‬ميان‭ ‬حكومت‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬اتباع‭ ‬شيعة‭ ‬خود‭ ‬شدند‭. ‬

در‭ ‬نتيجه،‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬و‌‭ ‬اين‭ ‬پرسش‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬چه‭ ‬كنند،‭ ‬به‭ ‬مسألة‌‭ ‬مذهبي‭ ‬سياسيِ‭ ‬حائز‭ ‬اهميتي‭ ‬تبديل‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬حق‭ ‬حاكميت،‭ ‬محدودة‭ ‬مرز‌ها،‭ ‬تجارت،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬فزاينده‌اي‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي،‭ ‬اصول‭ ‬رعايت‭ ‬بهداشت،‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬بهداشتي‮ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬19م‭ ‬در‭ ‬محدودة‭ ‬مرز‌ها‭ ‬جدايي‭ ‬ناپذير‭ ‬بود‭. ‬شيوع‭ ‬وبـا‭ ‬در‭ ‬دهة‭ ‬سوم‭ ‬سدة‭ ‬19م‭/‬نيمة‭ ‬سدة‭ ‬13ق،‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬اموات‭ ‬و‭ ‬زائران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬معضلي‭ ‬جهاني‭ ‬تبديل‭ ‬كرد‭: ‬معضل‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬مسري‭.‬‮ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬استخوان‌هاي‭ ‬پدري‭ ‬كه‭ ‬فرزندش‭ ‬در‭ ‬كيسة‭ ‬جو‭ ‬حمل‭ ‬مي‌كرد،‭ ‬اهميتي‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬تصميم‭ ‬گرفتن‭ ‬يا‭ ‬تصميم‭ ‬نگرفتن‭ ‬ماموران‭ ‬گمرك‭ ‬و‭ ‬قرنطينة‭ ‬عثماني‭ ‬براي‭ ‬دستگيري‭ ‬يك‭ ‬متخلف‭ ‬پيدا‭ ‬كرد‭. ‬

اين‭ ‬مقاله‭ ‬با‭ ‬آگاهي‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬پيشينه،‭ ‬و‭ ‬عمدتاً‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اسناد‭ ‬عثماني،‌‭ ‬بر‭ ‬پديدة‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ (‬نقل‭ ‬جنائز‭ ‬يا‭ ‬نقل‭ ‬اموات‭) ‬و‭ ‬شرح‭ ‬پيوند‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬مسألة‭ ‬روابط‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني،‭ ‬تنظيمات‭ ‬و‭ ‬تعيين‭ ‬سرحد‭ ‬مرز‌هاي‭ ‬مشترك،‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬ميان‭ ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬اتباع‭ ‬شيعة‭ ‬آنها‭ ‬مي‌پردازد‭. ‬براي‭ ‬روشن‭ ‬كردن‭ ‬مسألة‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬شيعيان‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬نحوة‭ ‬دريافت‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬عثماني‌ها،‌‭ ‬اين‭ ‬يادداشت‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬واكنش‌هاي‭ ‬علما‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬مذهبي‭ ‬اهل‭ ‬سنت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬منازعه‌ها‭ ‬و‭ ‬كشمش‌هاي‭ ‬ميان‭ ‬عثماني‭ ‬با‭ ‬صفويان‭ ‬مي‌پردازد‭. ‬اين‭ ‬مقاله‭ ‬با‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬اختلافات‭ ‬فرقه‌اي‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني،‌‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬جنبه‌هاي‭ ‬كلامي‭ ‬و‭ ‬الاهياتي‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬نـقل‭ ‬الجـنـائـز‮»‬‭ ‬نيست؛‭ ‬بلكه‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬بررسي‭ ‬جنبه‌هاي‭ ‬اجتماعي،‭ ‬سياسي،‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭ ‬مسألة‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬مردگان‭ ‬است‭.‬6‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ارائة‭ ‬شرحي‭ ‬كلي‭ ‬از‭ ‬تداوم‭ ‬اهميت‭ ‬فرقه‌گرايي،‭ ‬تكامل‭ ‬فرقه‌گرايي‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني،‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬جغرافياي‭ ‬مقدس‭ ‬تشيع‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬ميان‭ ‬دو‭ ‬حكومت،‭ ‬به‭ ‬توضيح‌‭ ‬اين‭ ‬مسأله‭ ‬مي‌پردازم‭ ‬كه‭ ‬چگونه‭ ‬دو‭ ‬تحول‭ ‬تاريخي‭ ‬همزمان،‭ ‬فعاليت‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬و‭ ‬پويايي‭ ‬مرز‭ ‬مشترك‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬19م‮ ‬دگرگون‭ ‬ساخت‭: ‬تعيين‭ ‬حدود‭ ‬و‭ ‬مشخص‭ ‬كردن‭ ‬سرحدات‭ ‬مرزي‭ ‬و‭ ‬آمدن‭ ‬وبـا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬عاملي‭ ‬جهان‌گستر‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬پزشكي‭ ‬و‭ ‬بهداشتي‭ ‬مرزي‭ ‬ميان‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني،‭ ‬به‭ ‬بيان‌‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬مي‌پردازم‭ ‬كه‭ ‬چگونه‭ ‬عثماني‌ها‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬بازرسي‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬حمل‭ ‬ميت‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬مسافر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬كنترل‭ ‬كردن‭ ‬جريان‭ ‬ورود‭ ‬ايرانيان‭ ‬به‭ ‬محدودة‭ ‬عراقِ‭ ‬عثماني‭ ‬بودند‭. ‬همچنين‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬مقاله‭ ‬استدلال‌هايي‭ ‬مبني‭ ‬بر‌‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌كنم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬سدة‭ ‬20م،‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬و‭ ‬محدوديت‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آن،‭ ‬براي‭ ‬عراقي‌هاي‭ ‬شيعي‭ ‬مجالي‭ ‬‌ايجاد‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬مدعي‭ ‬شهروندي‭ ‬كامل‭ ‬در‭ ‬بدنة‭ ‬سياسي‭ ‬حكومت‭ ‬عثماني‭ ‬شوند‭.‬

فرقه‌گرايي‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬

در‭ ‬اوايل‭ ‬سدة‭ ‬16م‭/‬10ق،‭ ‬سه‭ ‬پديدة‭ ‬مرتبط‭ ‬نقشة‭ ‬عيني‭ ‬و‭ ‬ذهني‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬قطع‭ ‬از‭ ‬نو‭ ‬پي‌ريزي‭ ‬كردند‭: ‬تحول‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬طريقت‭ ‬صوفي‌گري‭ ‬صفويه‭ ‬به‭ ‬حكومت‭ ‬صفويان‭ (‬1501م‭/‬907ق‭)‬،‭ ‬استقرار‭ ‬تشيع‭ ‬در‭ ‬فلات‭ ‬ايران،‭ ‬و‭ ‬قهرمان‭ ‬شدن‭ ‬صفويه‭ ‬در‭ ‬مذهب‭ ‬شيعه،‭ ‬كه‭ ‬روابط‭ ‬ايران‭ ‬با‭ ‬جهان‭ ‬اطراف‭ ‬را‭ ‬تغيير‭ ‬داد‭. ‬يكي‭ ‬از‭ ‬نتايج‭ ‬مهم‌‭ ‬اين‭ ‬تحولات،‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬تهديدي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬مرزهاي‭ ‬شرقي‭ ‬خود‭ ‬احساس‭ ‬كرد‭. ‬

متعاقباً،‭ ‬سه‭ ‬عامل‭ ‬در‭ ‬گسترش‭ ‬رقابت‌هاي‭ ‬ميان‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬سهيم‭ ‬بودند‭: ‬حضور‭ ‬شمار‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬قزلباشان‭ (‬علويون‭) ‬مقيم‭ ‬آناتولي،‭ ‬دعوت‭ ‬و‭ ‬توسل‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬به‭ ‬منجي‌گرايي‭ ‬و‭ ‬كوشش‭ ‬مبلغان‭ ‬مذهبي‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬علويون،‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬اماكن‭ ‬مقدس‭ ‬شيعيان‭ ‬و‭ ‬شمار‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‮ ‬از‭ ‬شيعيان‭ ‬در‭ ‬عراقِ‭ ‬عرب‭:‬‭ ‬محدودة‭ ‬محصورة‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭. ‬البته،‭ ‬شش‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬از‌‭ ‬اينكه‭ ‬عثماني‌ها‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬چالدران‭ (‬1514م‭/‬920ق‭) ‬شكست‭ ‬دهند،‭ ‬او‭ ‬موفق‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بغداد‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬فرمان‭ ‬و‭ ‬اختيار‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬آورد‭. ‬او‭ ‬به‭ ‬زيارت‭ ‬مرقد‭ ‬امامان‭ ‬مي‌رفت‭ ‬و‭ ‬‮«‬توجه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬مراقبت‭ ‬و‭ ‬زيباسازي‌‭ ‬اين‭ ‬اماكن‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬بود‮»‬‭ ‬و‭ ‬هديه‌هاي‭ ‬سخاوتمندانه‭ ‬به‭ ‬ملازمان‭ ‬و‭ ‬خدّام‭ ‬حرم‌ها‭ ‬عطا‭ ‬مي‌كرد‭.‬7‭ ‬

شاه‭ ‬اسماعيل،‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬محمد‭ ‬شيبك‭ ‬خان‭ ‬ازبك‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬سني‭ ‬بود‭ ‬شكست‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬روكشي‭ ‬طلا‭ ‬بر‭ ‬استخوان‭ ‬جمجمة‭ ‬او‭ ‬كشيد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ساغري‭ ‬طلا‭ ‬براي‭ ‬نوشيدن‭ ‬ساخت‭. ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬سپس‭ ‬پوست‭ ‬سر‭ ‬ازبك‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬كاه‭ ‬پر‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬براي‭ ‬بايزيد‭ ‬دوم،‭ ‬سلطان‭ ‬عثماني،‭ ‬فرستاد‭. ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬شكست‭ ‬شيبك‌خان‭ ‬ازبك‭ ‬و‭ ‬تهديد‭ ‬عثماني،‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬سهم‭ ‬مملوك‌ها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬سر‌هاي‭ ‬بريده‭ ‬شده‭ ‬فرستاد‭ ‬و‭ ‬خواستار‮ ‬برخورداري‭ ‬از‭ ‬حق‭ ‬پوشانيدن‭ ‬خانة‭ ‬كعبه‭ ‬با‭ ‬پرده‭ (‬به‭ ‬عربي‭: ‬كسوه‭) ‬شد‭.‬8‭ ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬حاكمان‭ ‬ايران‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬قهرمان‭ ‬بلامنازع‭ ‬اسلام‭ ‬شيعه‭ ‬مبدل‭ ‬شوند‭. ‬

‭ ‬قديمي‌ترين‭ ‬منطقة‭ ‬مرزي‭ ‬مرتبط‭ ‬به‭ ‬ناحيه‌اي‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬خاورميانه‭ ‬مي‌گويند،‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬همين‭ ‬برخوردها‭ ‬و‭ ‬مقابله‌هاي‭ ‬متعاقب‭ ‬تعيين‭ ‬شد؛‭ ‬رويارويي‌هايي‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬اولين‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬صدور‭ ‬انقلابي‭ ‬شيعي‭ ‬خواند‭. ‬نتيجة‭ ‬غيرمستقيم‭ ‬همين‭ ‬رويارويي،‭ ‬اشغال‭ ‬محدودة‭ ‬محصورة‭ ‬فرمانروايان‭ ‬مملوك‭ ‬در‭ ‬مصر‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مرتبة‭ ‬سلاطين‭ ‬عثماني‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬سرحد‭ ‬‮«‬متوليان‭ ‬دو‭ ‬شهر‭ ‬مقدس‮»‬‭ ‬بالا‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قهرمانان‭ ‬بلامنازع‭ ‬اسلام‭ ‬سنّي‭ ‬تبديل‭ ‬كرد‭. ‬در‭ ‬نتيجة‌‭ ‬اين‭ ‬نزاع‌ها،‭ ‬تنش‌هاي‭ ‬فرقه‌اي،‭ ‬جزئي‭ ‬ماندگار‭ ‬از‭ ‬روابط‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬صحنة‭ ‬اصلي‌‭ ‬اين‭ ‬نمايش‭ ‬رويارويي‭ ‬تبديل‭ ‬شد‭.‬

همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬اسحاق‭ ‬نقاش‭ (‬Yitzhak Nakash‭) ‬اشاره‭ ‬مي‌كند،‭ ‬پيدايش‭ ‬مسألة‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ (‬نـقـل‭ ‬الجـنائـز‭) ‬و‭ ‬زيارت‭ ‬عتبات‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مسأله‭ ‬اي‭ ‬بينِ‭ ‬حكومتي،‭ ‬محصول‭ ‬جانبي‌‭ ‬اين‭ ‬تحولات‭ ‬تاريخي‭ ‬بود‭. ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تغيير‭ ‬مذهب‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬تشيع،‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬چهار‭ ‬حرم‭ ‬مقدس‭ ‬شيعه‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬سپرده‭ ‬مي‌شدند،‭ ‬عموماً‭ ‬افراد‭ ‬مهم،‭ ‬عالي‌رتبه،‭ ‬و‭ ‬ذي‌نفوذ‭ ‬بودند‭.‬9‭ ‬با‭ ‬تغيير‭ ‬مذهب‭ ‬توده‌هاي‭ ‬مردم،‭ ‬امنيت‭ ‬زيارت،‭ ‬امنيت‭ ‬مسير‌هاي‭ ‬حمل‭ ‬ميت،‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬جريان‭ ‬حركت‭ ‬كاروان‌ها،‭ ‬شامل‭ ‬قلمرو‭ ‬اجرائي‭ ‬حكومت‭ ‬شد،‭ ‬و‭ ‬بدين‭ ‬ترتيب‭ ‬به‭ ‬منبع‭ ‬مشروعيت‭ ‬و‭ ‬صلاحيت‭ ‬و‭ ‬همچين‭ ‬نزاع‭ ‬و‭ ‬كش‌مكش‭ ‬احتمالي‭ ‬با‭ ‬حاكمان‭ ‬عراق‭ ‬مبدل‭ ‬گشت‭. ‬منطقه‌هاي‭ ‬مرزي‭ ‬بغداد،‭ ‬بصره،‭ ‬و‭ ‬كرمانشاه‭ ‬به‭ ‬جايگاهي‭ ‬تبديل‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مشروعيت‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬امپراتوري‭ ‬در‭ ‬خطر‭ ‬بود‭. ‬عثماني‌ها‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬ناچار‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬رضايت‭ ‬اتباع‭ ‬شيعة‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بغداد‭ ‬و‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬بغداد‭ ‬تأمين‭ ‬كنند،‭ ‬بلكه‭ ‬بايد‭ ‬عجم‌ها‭ ‬را،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مكان‌هاي‭ ‬مقدس‭ ‬شيعه‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬چشم‭ ‬داشتند،‭ ‬محدود‭ ‬كنند‭.‬

پس‭ ‬از‌‭ ‬اين،‭ ‬رقابت‭ ‬ژئوپليتكي‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬ايران،‭ ‬در‭ ‬لفافه‌اي‭ ‬از‭ ‬شدت‭ ‬لحن‭ ‬و‭ ‬لفاظي‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬مذهبي‭ ‬و‭ ‬فرقه‌اي‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬چالش‭ ‬صفويه‭ ‬با‭ ‬حكومت‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬آناتولي‭ ‬و‭ ‬كردستان‭ ‬و‭ ‬اجراي‭ ‬طرح‌هاي‭ ‬تبليغي‭ ‬شيعي‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬مناطق،‭ ‬تبليغات‭ ‬ضد‭ ‬صفوي‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬شيعي‭ ‬حكومت‭ ‬عثماني‭ ‬را‭ ‬تحريك‭ ‬كرد‭.‬01‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬سال‌هاي‭ ‬آغازين‌‭ ‬اين‭ ‬اختلاف‌ها،‭ ‬بالاترين‭ ‬مقامات‭ ‬مذهبي‭ ‬عثماني،‭ ‬مانند‭ ‬مفتي‭ ‬حمزه‭ (‬درگذشت‭ ‬918ق‭/‬1512م‭) ‬و‭ ‬شيخ‭ ‬الاسلام‭ ‬بن‭ ‬كمال،‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬كمال‭ ‬پاشازاده‭ (‬درگذشت‭ ‬939ق‭/‬1533م‭) ‬فتواهايي‭ ‬شيعه‌ستيز‭ ‬صادر‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬و‭ ‬حاميانش‭ ‬را‭ ‬بدعت‌گذار،‭ ‬از‭ ‬دين‭ ‬برگشته،‭ ‬و‭ ‬مرتد‭ ‬معرفي‭ ‬و‭ ‬اعلان‭ ‬كردند‭. ‬كمال‭ ‬پاشازاده‭ ‬در‭ ‬حكم‭ ‬خود‭ ‬مقرر‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬‮«‬وضعيت‭ ‬آنها‭ ‬ارتداد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬دستگير‭ ‬شدند‭ ‬اموال‭ ‬آنها،‭ ‬زنانشان‭ ‬و‭ ‬كودكانشان‭ ‬غنايم‭ ‬جنگي‭ ‬محسوب‭ ‬مي‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬كشت‭ ‬مگر‌‭ ‬اينكه‭ ‬به‭ ‬اسلام‭ ‬روي‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬مسلمان‭ ‬شوند‭.‬‮»‬11

پس‭ ‬از‭ ‬اخذ‌‭ ‬اين‭ ‬فتواها‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬سليم‭ ‬به‭ ‬ارتش‭ ‬خود‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬براي‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬شاه‭ ‬اسماعيل‭ ‬آماده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬پيروزي‭ ‬مسلم‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬چالدران،‭ ‬قزلباش‌هاي‭ ‬آناتولي‭ ‬را‭ ‬قتل‭ ‬عام‭ ‬كرد‭.‬ سه‭ ‬دهه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬چالدران،‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬در‭ ‬آستانة‭ ‬اولين‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬لشكركشي‌هاي‭ ‬سلطان‭ ‬سليمان‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬صفويه‭ (‬940-942ق‭/‬1533-1535م‭) ‬مفتي‭ ‬مشهور‭ ‬عثماني‭ ‬شيخ‭ ‬الاسلام‭ ‬ابوسعود‭ ‬افندي‭ (‬حدود896‭-‬982ق‭/‬1490-1574م‭)‬،‭ ‬صفويه‭ ‬و‭ ‬پيروان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مرتد‭ ‬شمرد‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬جهادي‭ ‬مقدس،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬مشروع،‭ ‬بلكه‭ ‬واجب‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭.‬21‭ ‬

بي‌شك‭ ‬چنين‭ ‬فتواهايي‭ ‬محصولات‭ ‬جانبي‭ ‬دوران‭ ‬نزاع‭ ‬و‭ ‬درگيري‌اند‭. ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬رودس‭ ‬مورفي‭ (‬Rhoads Murphey‭) ‬نشان‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬دغدغة‭ ‬مسائل‭ ‬اعتقادي‭ ‬مذهبي‭ ‬آن‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سبك‭ ‬ادبي‭ ‬پرطمطراق‭ ‬مكاتبات‭ ‬ديپلماتيك‭ ‬سدة‭ ‬16م‭ ‬نمايان‭ ‬است،‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‭ ‬مراسم‭ ‬نمايشي‭ ‬محدود‭ ‬مي‌شدند‭ ‬كه‭ ‬نشانة‭ ‬شروع‭ ‬و‭ ‬پايان‭ ‬مبارزات‭ ‬نظامي‭ ‬بود‭.‬31‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬روابط‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬قرن‌هاي‭ ‬بعد،‭ ‬مكاتباتي‭ ‬كه‭ ‬موضوع‭ ‬اصلي‭ ‬آنها‭ ‬مسائل‭ ‬اعتقادي‭ ‬و‭ ‬مذهبي‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬سدة‭ ‬16م‭ ‬محدود‭ ‬نمي‌شد‭. ‬اگر‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬حاشيه‌هاي‭ ‬مرزي،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬عتبات،‭ ‬بنگريد،‭ ‬شواهد‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬خصومت‌هاي‭ ‬فرقه‌اي‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬روابط‭ ‬زمان‭ ‬صلح‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬درگيري‭ ‬بر‭ ‬پاية‭ ‬خصومت‌هاي‭ ‬دوران‭ ‬جنگ‭ ‬شكل‭ ‬مي‌گرفت‭ ‬و‭ ‬بر‌‭ ‬اين‭ ‬اساس‭ ‬دسترسي‭ ‬ايرانيان‭ ‬به‭ ‬عتبات‭ ‬و‭ ‬فرايند‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬موضوعي‭ ‬براي‭ ‬نزاع‭ ‬و‭ ‬ستيزه‭ ‬مي‌شد‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬علت‭ ‬دشمني‌هاي‭ ‬فرقه‌اي‭ ‬پايدار‭ ‬مي‌ماند‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬ازدواج‭ ‬سني‭ ‬با‭ ‬شيعه‭ ‬ممنوع‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬برقرار‭ ‬بود،‭ ‬همچنان‭ ‬مسأله‌اي‭ ‬حل‭ ‬نشده‭ ‬باقي‭ ‬ماند‭. ‬لذا،‭ ‬ممنوعيت‌هايي‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬نتيجة‭ ‬مستقيم‭ ‬رقابت‌هاي‭ ‬فرقه‌اي‭ ‬بين‭ ‬دو‭ ‬امپراتوري‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‌‭ ‬ايدئولوژي‌هاي‭ ‬مشروعيت‌بخشي‭ ‬آنها‭ ‬جدا‭ ‬نشدني‭ ‬بودند‭.‬41‭ ‬

صفويان‭ ‬و‭ ‬عثماني‌ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬مبارزه‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬مناطق‭ ‬مرزي،‭ ‬اولين‭ ‬معاهدة‭ ‬سياسي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬درشهر‭ ‬آماسيه‭ ‬از‭ ‬توابع‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬21‭ ‬مه‭ ‬1555م‭/‬963ق‭ ‬امضا‭ ‬كردند‭. ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬سلطان‭ ‬عثماني،‭ ‬حكومت‭ ‬صفوي‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسميت‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل،‭ ‬ايران‭ ‬حاكميت‭ ‬عثماني‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬بغداد،‭ ‬بصره‭ ‬و‭ ‬كردستان‭ ‬غربي‭ ‬به‭ ‬رسميت‭ ‬شناخت‭.‬51‭ ‬مكاتبات‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬امضاي‭ ‬پيمان‭ ‬صلح‭ ‬آماسيه‭ ‬ميان‭ ‬سلطان‭ ‬سليمان‭ ‬و‭ ‬شاه‭ ‬طهماسب‭ ‬بر‭ ‬اهميت‭ ‬اختلاف‌هاي‭ ‬فرقه‌اي،‭ ‬اماكن‭ ‬مقدس‭ ‬شيعه،‭ ‬امكان‭ ‬دسترسي‭ ‬ايرانيان‭ ‬به‭ ‬عتبات،‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬راهِ‭ ‬گذر‭ ‬ايرانيان‭ ‬براي‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬حجاز‭ ‬براي‭ ‬انجام‭ ‬مناسك‭ ‬حج‭ ‬تأكيد‭ ‬دارند‭. ‬سلطان‭ ‬سليمان‭ ‬با‮ ‬پذيرش‭ ‬درخواست‭ ‬حريف‭ ‬ايراني‭ ‬خود‭ ‬مبني‭ ‬بر‌‭ ‬اينكه‭ ‬به‭ ‬ايراني‌ها‭ ‬اجازه‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬آزادانه‭ ‬به‭ ‬عتبات،‭ ‬مكه‭ ‬و‭ ‬مدينه‭ ‬سفركنند،‭ ‬وعده‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ايرانيان‭ ‬برخوردي‭ ‬عادلانه‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬طي‭ ‬سفرشان‭ ‬محافظت‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭.‬‭ ‬او‭ ‬افزود‭ ‬كه‭ ‬‮«‬آرزوي‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اصل‌‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ناموس‭ ‬پيامبر‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬اصحابش‭ ‬حفاظت‭ ‬كنيم‮»‬‭.‬61‭ ‬بر‌‭ ‬اين‭ ‬اساس،‭ ‬دسترسي‭ ‬آزاد‭ ‬شيعيان‭ ‬به‭ ‬شهرهاي‭ ‬مقدس‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬تضمين‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬همين‭ ‬حال‭ ‬ايران‭ ‬تعهد‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬اهل‭ ‬سنت،‭ ‬زبان‭ ‬تهاجمي،‭ ‬هتك‭ ‬حرمت،‭ ‬و‭ ‬توهين‌هايي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬شيعيان‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬خليفة‭ ‬اول‭ ‬مسلمانان،‭ ‬عايشه،‭ ‬همسر‭ ‬پيامبر،‭ ‬و‌ايمان‭ ‬اهل‭ ‬سنت‭ ‬انجام‭ ‬مي‌گيرد،‭ ‬متوقف‭ ‬سازد؛‭ ‬ايرانيان‭ ‬همچنين‭ ‬مراسم‭ ‬لعن‭ ‬عمومي‭ ‬و‭ ‬‮«‬سبّ‭ ‬رفض‮»‬‌هاي‭ ‬شيعيان‭ ‬عليه‭ ‬سه‭ ‬خليفة‭ ‬اول،‭ ‬يا‭ ‬انكار‭ ‬مشروعيت‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬انكار‭ ‬مشروعيت‭ ‬عمر‭ ‬خليفة‭ ‬دوم‭ ‬را،‭ ‬كه‭ ‬عموماً‭ ‬با‌‭ ‬آيين‭ ‬و‭ ‬مراسم‭ ‬تخريب‭ ‬پيكرك‌هاي‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬وي‭ ‬همراه‭ ‬بود،‭ ‬متوقف‭ ‬كنند‭.‬71

با‌‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬اين‭ ‬بيان‭ ‬دوستانه‭ ‬به‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬شيعه‌ستيز‭ ‬حكومت‭ ‬عثماني‭ ‬يا‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬ضد‭ ‬اهل‭ ‬سنت‭ ‬حكومت‭ ‬ايران‭ ‬پايان‭ ‬نداد‭. ‬هرچند‭ ‬نتوانستم‭ ‬فتواهاي‭ ‬مشابه‭ ‬فتوا‌هاي‭ ‬ارتداد‭ ‬صفويه‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬شيخ‭ ‬الاسلام‭ ‬ابوسعود‭ ‬افندي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬علماي‭ ‬ايراني‭ ‬پيدا‭ ‬كنم،‭ ‬اعمال‭ ‬سني‌ستيز‭ ‬دربار‭ ‬صفوي‭ ‬فراوان‭ ‬و‭ ‬شهرة‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬عام‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬در‭ ‬عهد‭ ‬شاه‭ ‬طهماسب،‭ ‬براي‭ ‬تحميل‭ ‬مذهب‭ ‬شيعه‭ ‬بر‭ ‬اكثريت‭ ‬سنّي‭ ‬ايران،‭ ‬‮«‬علماي‭ ‬اهل‭ ‬سنت‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬مي‌كردند‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬خليفة‭ ‬اول‭ ‬مسلمين‭ ‬ابراز‭ ‬انزجار‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬آنها‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬لجاجت‭ ‬مي‌ورزيدند‭ ‬و‭ ‬فرمان‭ ‬نمي‌بردند،‭ ‬قرباني‭ ‬مي‌كردند‭. ‬مقبره‌هاي‭ ‬مومنان‭ ‬و‭ ‬پارسايان‭ ‬سني،‭ ‬هتك‭ ‬حرمت،‭ ‬و‭ ‬مساجد‭ ‬اهل‭ ‬سنت‭ ‬تخريب‭ ‬شد‭.‬‮»‬81‭ ‬در‭ ‬حقيقت،‭ ‬شوق‭ ‬و‭ ‬اشتياق‭ ‬شاه‭ ‬طهماسب‭ ‬براي‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬سني‌ها‭ ‬به‭ ‬حدي‭ ‬شديد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬خطبه‌هاي‭ ‬نماز‭ ‬جمعه‭ ‬در‭ ‬مساجد‭ ‬اهـل‭ ‬سنت‭ ‬قزوين‭ ‬ظاهر‭ ‬مي‌شد‭ ‬و‭ ‬خطبه‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬مي‌كرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬واعظ‭ ‬شيعه‭ ‬مي‌خواست‭ ‬كه‭ ‬بالاي‭ ‬منبر‭ ‬رود،‭ ‬به‭ ‬دشمنان‭ ‬علي‭ ‬ناسزا‭ ‬بگويد‭ ‬و‭ ‬فحاشي‭ ‬كند؛‭ ‬دشمناني‭ ‬نظير‭: ‬صحابة‭ ‬پيامبر،‭ ‬همچون‭ ‬ابوبكر‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬ساير‭ ‬‮«‬العشره‭ ‬المبشرين‭ ‬بالجنه‮»‬‭ (‬ده‭ ‬يار‭ ‬پيامبر‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬پيامبر‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬وعدة‭ ‬بركت‭ ‬بهشت‭ ‬را‭ ‬داده‭ ‬بود‭)‬،‭ ‬عايشه‭ ‬و‭ ‬حفصه‭ ‬از‭ ‬همسران‭ ‬پيامبر‭ ‬و‭ ‬چهار‭ ‬خليفة‭ ‬سنّي‭ ‬كه‭ ‬مشروعيت‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬ديد‭ ‬شيعه‭ ‬محل‭ ‬ترديد‭ ‬است‭.‬91‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬كه‭ ‬خشونت‌هايي‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬قسم،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬عثماني‭ ‬ادامه‭ ‬يافت،‭ ‬زيرا‭ ‬كه‭ ‬احكام‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سبّ‭ ‬و‭ ‬رفض‭ ‬صحابة‭ ‬پيامبر‭ ‬در‭ ‬ايران،‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬بهتر‭ ‬رفتار‭ ‬كردن‭ ‬با‭ ‬زائران‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬تأمين‭ ‬امنيت‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬حجاز،‭ ‬همچنان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬پيوسته‭ ‬در‭ ‬ساير‭ ‬معاهدات‭ ‬منعقد‭ ‬شده‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني،‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شوند‭.‬

خصومت‭ ‬عثماني‭ ‬از‭ ‬حكومت‭ ‬صفويان‭ ‬بيشتر‭ ‬عمر‭ ‬كرد‭. ‬اشغال‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬تا‭ ‬خود‭ ‬اصفهان‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬افغان‌ها‭ ‬و‭ ‬اشغال‭ ‬باكو‭ ‬و‭ ‬داغستان‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬روسية‭ ‬تزاري‭ (‬1135ق‭/‬1723م‭) ‬اشتهاي‭ ‬عثماني‭ ‬را‭ ‬برانگيخت‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تهـيـيـج‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬غنايم‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬فروپاشي‭ ‬صفويه‭ ‬دست‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ديوان‭ ‬عثماني‭ (‬هيات‭ ‬وزيران‭) ‬جلسه‌اي‭ ‬براي‭ ‬بحث‭ ‬دربارة‭ ‬وضعيت‭ ‬ايران‭ ‬صفوي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فروپاشي‭ ‬تشكيل‭ ‬شد،‭ ‬اعلام‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬كتاب‌هاي‭ ‬فقه‭ ‬اسلامي،‭ ‬طايفة‭ ‬رافضيه‭ (‬استعاره‭ ‬از‭ ‬شيعيان‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬تركي‭: ‬رافضي‭ ‬طايفه‭ ‬سي‭) ‬مرتد‭ ‬و‭ ‬كافر‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬جنگيدن‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬مثابه‌‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مشركان‭ ‬بت‭ ‬پرست‭ ‬است‭.‬02‭ ‬

احمد‭ ‬سوم‭ ‬پس‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬جلسه‭ ‬در‭ ‬ديوان‭ ‬عثماني،‭ ‬در‭ ‬فرمان‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬همة‭ ‬فرماندگان‭ ‬ارتش‭ ‬امپراتوري‭ ‬و‭ ‬سربازان‭ ‬محلي‭ ‬كه‭ ‬آماده‭ ‬مي‌شدند‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬ايران‭ ‬حركت‭ ‬كنند،‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬همة‭ ‬‮«‬روافض‭ ‬قزلباش‮»‬‭ ‬يا‭ ‬همان‭ ‬شيعيان‭ ‬قزلباش،‭ ‬كافر‭ ‬و‭ ‬مرتد‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سربازانش‭ ‬خواست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سرنوشت‭ ‬آنها‭ ‬ترديد‭ ‬نكنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهاد‭ ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬دشمنان‭ ‬دين‭ ‬تعجيل‭ ‬كنند‭. ‬احمد‭ ‬سوم‭ ‬سخنان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬استناد‭ ‬به‭ ‬كتاب‌هاي‭ ‬بسيار‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬علما‭ ‬توجيه‭ ‬كرد،‭ ‬كه‭ ‬اعلام‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬اراضي‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬قزلباشان‭ ‬شيعه‭ ‬‮«‬دار‭ ‬الحرب‮»‬‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬فتوا‌هايي‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬قوانين‭ ‬ارتداد،‭ ‬كفر،‭ ‬و‭ ‬توهين‭ ‬به‭ ‬مقدسات‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬اراضي‭ ‬صادر‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭.‬12

يكي‭ ‬از‭ ‬وقفه‌هاي‭ ‬تاريخي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬دشمني‌هاي‭ ‬فرقه‌اي‭ ‬و‭ ‬نتيجه‭ ‬گيري‌هاي‭ ‬منطقي‭ ‬آن‭ ‬فاصله‭ ‬گرفت،‭ ‬دوران‭ ‬حكومت‭ ‬كوتاه‭ ‬مدت‭ ‬نادر‭ ‬شاه‭ (‬1149-1161ق‭/‬1736-1747م‭) ‬بود‭ ‬كه‭ ‬كه‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬قرن‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬امضاي‭ ‬معاهدة‭ ‬ذهاب،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تاجگذاري‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬دشت‭ ‬مغان‭ (‬1149ق‭/‬1736م‭)‬،‭ ‬آشكارا‭ ‬به‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬سب‭ ‬و‭ ‬رفض‭ [‬خلفاي‭ ‬سه‭ ‬گانة‭ ‬سني‭ ‬و‭ ‬عايشه‭] ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬عملي‭ ‬سخيف‭ ‬و‭ ‬لكة‭ ‬ننگي‭ ‬بر‭ ‬خاك‭ ‬ايران‭ ‬دانست‭.‬22‭ ‬نادر‭ ‬شاه‭ ‬سعي‭ ‬بيشتري‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬پل‭ ‬ارتباطي‭ ‬شيعي‭ ‬و‭ ‬سنّي‭ ‬را‭ ‬استحكام‭ ‬بخشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ين‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬عثماني‌ها‭ ‬پيشنهاد‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬اسلام‭ ‬شيعه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مذهب‭ ‬پنجم‭ ‬بپذيرند،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬مذاهب‭ ‬چهارگانة‭ ‬اهل‭ ‬تسنن،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬مكتب‭ ‬تفسير‭ ‬احكام‭ ‬يا‭ ‬مذهب‭ ‬جديدي‭ ‬كه‭ ‬جعفري‭ ‬نام‌گذاري‭ ‬شود‭. ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬عثماني‌ها‭ ‬پيشنهاد‭ ‬نادر‭ ‬شاه‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬فرصت‭ ‬تقليل‭ ‬دادن‭ ‬مذهب‭ ‬به‭ ‬فرعيات‭ ‬و‭ ‬كم‭ ‬رنگ‭ ‬تر‭ ‬كردن‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نقشي‭ ‬ثانويه،‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادند‭. ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬پيمان‭ ‬كردان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬1159ق‭/‬1746م‭ ‬بين‭ ‬نادر‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬منعقد‭ ‬شد‌،‭ ‬اين‭ ‬امتياز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬دادند‭ ‬كه‭ ‬‮«‬عثماني‭ ‬مقام‭ ‬حقوقي‭ ‬ايرانيان‭ ‬شيعه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬برادران‭ ‬مسلمان،‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬دارالاسلام‭ ‬به‭ ‬رسميت‭ ‬بشناسد‭. ‬اين‭ ‬رسميت‭ ‬بخشي‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬لطمه‭ ‬نزدن‭ ‬به‭ ‬مشروعيت‮ ‬سلطان‭ ‬عثماني‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مدافع‭ ‬اصلي‭ ‬مذاهب‭ ‬سني‭ ‬و‭ ‬متولي‭ ‬اماكن‭ ‬مقدس‭ [‬عتبات‭ ‬و‭ ‬حجاز‭]‬‮»‬‭ ‬بود‭.‬32‭ ‬ايرانيان،‭ ‬مانند‭ ‬مبادلات‭ ‬ديپلماتيك‭ ‬قبلي،‭ ‬اين‭ ‬وعده‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬دادند‭ ‬كه‭ ‬‮«‬از‭ ‬مراسم‭ ‬ابراز‭ ‬انزجار‭ ‬و‭ ‬سبّ‭ ‬سه‭ ‬خليفة‭ ‬سني‭ ‬دست‭ ‬مي‌كشند‮»‬‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‌‭ ‬اين‭ ‬امتياز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‌آورند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬اجازة‭ ‬ادامة‭ ‬زيارت‭ ‬حرم‌هاي‭ ‬مقدس‭ ‬در‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬عراق‭ ‬داده‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬مأموران‭ ‬عثماني‭ ‬از‭ ‬‌ايرانيان‭ ‬عوارض‭ ‬ناعادلانه‭ ‬مطالبه‭ ‬نمي‌كنند‭.‬42‭ ‬

پس‭ ‬از‭ ‬تلاش‭ ‬ناموفق‭ ‬نادر‭ ‬شاه‭ ‬براي‭ ‬ترويج‭ ‬همزيستي‭ ‬دو‭ ‬مذهب‭ ‬شيعه‭ ‬و‭ ‬سنّي،‭ ‬كريم‭ ‬خان‭ ‬زند‭ (‬1173-1193ق‭/‬1760-1779م‭)‬‭ ‬و‭ ‬سلسلة‭ ‬قاجار‭ (‬1193-1344ق‭/‬1796-1925‭ ‬م‭) ‬مذهب‭ ‬شيعه‭ ‬را‭ ‬اساس‭ ‬مشروعيت‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬حكومت‭ ‬قرار‭ ‬دادند‭. ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬كريم‭ ‬خان‭ ‬زند‭ ‬بصره‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬1189ق‭/‬1775م‭ ‬به‭ ‬تصرف‭ ‬خود‭ ‬درآورد،‭ ‬فتوا‌هاي‭ ‬شيعه‌ستيز‭ ‬مشابهي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬علماي‭ ‬عثماني‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬او‭ ‬صادر‭ ‬شد‭.‬52‭ ‬در‭ ‬نتيجه،‭ ‬خصومت‭ ‬مذهبي‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬صلح‭ ‬نيز‭ ‬بي‭ ‬وقفه‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭.‬62‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬تاريخ‌نگاري‌ها‭ ‬و‭ ‬رويداد‌‌‌‌نويسي‌هاي‭ ‬عثماني‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬ايراني‌ها‭ ‬برچسب‌هايي‭ ‬نظير‭ ‬اينها‭ ‬را‭ ‬مي‌زد‭: ‬‮«‬قزلباشان‭ ‬نابودگر‭ ‬دين‭ ‬كه‭ ‬منحرف‭ ‬و‭ ‬گمراه‭ ‬شده‌اند،‮»‬‭ ‬شيعيان‭ ‬رافضي‭ (‬كسي‭ ‬كه‭ ‬دين‭ ‬را‭ ‬كنار‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬تكذيب‭ ‬و‭ ‬انكار‭ ‬مي‌كند‭) ‬و‭ ‬به‭ ‬شاه‭ ‬برچسب‌هاي‭ ‬‮«‬كافر،‭ ‬گمراه‭ ‬شده‮»‬‭ ‬را‭. ‬در‭ ‬عصر‭ ‬قاجار‭ ‬ادبيات‭ ‬برادريِ‭ ‬اسلامي‭ ‬به‭ ‬تدريج‭ ‬جانشين‭ ‬ادبيات‭ ‬خشونت‭ ‬فرقه‌اي‭ ‬فتوا‌هاي‭ ‬مزبور‭ ‬شد‭.‬72‭ ‬علاوه‭ ‬بر‌‭ ‬اين،‭ ‬خصومت‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬تفاوت‌هاي‭ ‬فرقه‌اي،‭ ‬به‭ ‬انفصال‭ ‬و‭ ‬جدايي‭ ‬عثماني‌ها‭ ‬و‭ ‬ايراني‌ها‭ ‬از‭ ‬يكديگر‭ ‬منجر‭ ‬نشد‭. ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬قرن‌هاي‭ ‬قبل‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬خصومت‌ها،‭ ‬پايتخت‭ ‬عثماني‭ ‬همچنان‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬جامعة‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايران،‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬كشوري‭ ‬تحت‭ ‬سلطة‭ ‬سلسله‌هاي‭ ‬پي‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬ترك‭ ‬و‭ ‬فارس‭ ‬بود‭. ‬ارتباط‌هاي‮ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬همچين‭ ‬تبادل‭ ‬سفرا‭ ‬و‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬رفت‭ ‬زائران،‭ ‬تجار،‭ ‬هنرمندان،‭ ‬و‭ ‬مردمي‭ ‬كه‭ ‬پپيوسته‭ ‬تابعيت‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬تغيير‭ ‬بود،‭ ‬بي‭ ‬وقفه‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭. ‬در‭ ‬نتيجه،‭ ‬تا‭ ‬منعقد‭ ‬شدن‭ ‬معاهدة‭ ‬اول‭ ‬ارزروم‭ ‬در1239ق‭/‬1823م‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن،‭ ‬شاه‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬سلطان‭ ‬عثماني‭ ‬رهبران‭ ‬مسلمانِ‭ ‬مستقل‭ ‬و‭ ‬برابر‭ ‬شناخته‭ ‬شدند،‭ ‬و‭ ‬معاهده‭ ‬ايراني‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اتباع‭ ‬كشوري‭ ‬خارجي‭ ‬و‭ ‬مستقل‭ ‬به‭ ‬رسميت‭ ‬شناخت،‭ ‬ايرانيان‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬شيعيان‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬فضايِ‭ ‬قانونيِ‭ ‬مبهمي‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬مي‌بردند‭. ‬ايراني‌ها‭ ‬پس‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬معاهده‭ ‬‮«‬مانند‭ ‬اروپايي‌هاي‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ [‬پيمان‌هاي‭ ‬مشابهي‭ ‬با‭ ‬عثماني‭ ‬بسته‭ ‬بودند‭] ‬داراي‭ ‬حق‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬معاملات‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬مركزي‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬ايرانيان‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تخطي‭ ‬عثماني‭ ‬از‭ ‬پيمان‭ ‬فوق،‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬مقامات‭ ‬رسمي‭ ‬دولتي‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬طرق‭ ‬ديگر،‭ ‬حق‭ ‬مواجهه‭ ‬و‭ ‬مداخله‭ ‬دولتي‭ ‬داشتند‭.‬‮»‬82‭ ‬قرارداد‭ ‬1823م‭ ‬ارزروم‭ ‬با‭ ‬زباني‭ ‬پرطمطراق‭ ‬و‭ ‬مبالغه‭ ‬آميز،‭ ‬هم‭ ‬سلطان‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬شاه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬لقب‭ ‬خليفه‭ ‬خطاب‭ ‬كرد،‭ ‬بدون‭ ‬هيچ‭ ‬اشاره‌اي‭ ‬به‭ ‬ادعاي‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬بودن‭ ‬حاكميت‭ ‬سلطان‭ ‬عثماني‭ ‬بر‭ ‬امت‭ ‬اسلامي‭.‬92‭ ‬اين‭ ‬معاهده‭ ‬بي‭ ‬شك‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬سابقة‭ ‬طولاني‭ ‬شكايات‭ ‬مداوم،‌‭ ‬صريحاً‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬زائران‭ ‬ايراني‭ ‬همانند‭ ‬ساير‭ ‬زائران‭ ‬از‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬اسلامي‭ ‬رفتار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬قرارداد‭ ‬ارزروم‭ ‬دوم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬1264ق‭/‬1847م‭ ‬منعقد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دوام‭ ‬بيشتري‭ ‬هم‭ ‬داشت،‭ ‬گام‌هاي‭ ‬بيشتري‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهت‌‭ ‬ايجاد‭ ‬برابري‭ ‬بين‭ ‬دو‭ ‬حكومت‭ ‬مستقل‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬تلاش‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬ابهامِ‭ ‬فضايي‭ ‬كه‭ ‬جايگاه‭ ‬ايرانيان‭ ‬در‭ ‬نقشة‭ ‬ذهني‭ ‬عثماني‭ ‬از‭ ‬دارالاسلام‭ ‬اشغال‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬پايان‭ ‬بخشد‭. ‬براي‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬روابط‭ ‬دوستي‭ ‬‮«‬بين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬مسلمان،‮»‬‭ ‬مادة‭ ‬7‌‭ ‬اين‭ ‬پيمان‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬اطمينان‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬‮«‬زائران‭ ‬ايراني‮»‬‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬افراد‭ ‬از‭ ‬حفاظت‭ ‬كامل‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬همه‭ ‬گونه‭ ‬فشار،‭ ‬آزار،‭ ‬ممانعت،‭ ‬يا‭ ‬بي‭ ‬حرمتي‭ ‬برخوردارند‭.‬03‭ ‬قرارداد‭ ‬ارزروم‭ ‬دوم‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬اصلاحات‭ ‬‮«‬تنظيمات‮»‬‭ ‬در‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬شرايط‭ ‬نحوة‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬اتباع‭ ‬غيرمسلمان‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬يا‭ ‬همان‭ ‬اهل‭ ‬الكتاب‭ (‬به‭ ‬عربي‭: ‬اهل‭ ‬الذمّه‭)‬،‭ ‬را‭ ‬تغيير‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬اتباع‭ ‬و‭ ‬همشهريان‭ ‬مسلمانان‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬شمرد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تنظيمات،‭ ‬تابعيت‭ ‬شهروندي‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مذهب،‭ ‬به‭ ‬شاخص‭ ‬تعريف‭ ‬سكونت‭ ‬هركس‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬عثماني‭ ‬تبديل‭ ‬شد‭. ‬پيامد‌‭ ‬اين‭ ‬اصلاحات،‭ ‬و‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬تابعيت‭ ‬شهروندي‭ ‬به‭ ‬منبع‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬عثماني‭ ‬تبديل‭ ‬شد،‭ ‬براي‭ ‬ايرانيان‭ ‬بيانگر‌‭ ‬اين‭ ‬نشانه‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬نمي‌تواند‭ ‬بر‭ ‬عضويت‭ ‬مبهم‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬دارالاسلام‭ ‬تكيه‭ ‬كنند،‭ ‬يا‭ ‬دنبال‭ ‬تضميني‭ ‬براي‭ ‬حقوق‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬عثماني‭ ‬باشند‭.‬ بنابراين،‭ ‬فرايندي‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬‮«‬تقسيم‭ ‬امت،‭ ‬تعريف‭ ‬شهروند‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬داده‌ام‭.‬‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬فرايند،‭ ‬تابعيت‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مذهب،‭ ‬اساس‭ ‬اعطاي‭ ‬حقوق‭ ‬شد‭. ‬

با‌‭ ‬اين‭ ‬حال،‌‭ ‬اين‭ ‬فرايند‭ ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬معنا‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬خصومت‭ ‬مذهبي‭ ‬فروكش‭ ‬كرد‭. ‬يك‭ ‬نگاه‭ ‬اجمالي‭ ‬به‭ ‬اسناد‭ ‬عثماني‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬شكايت‭ ‬ايران‭ ‬دربارة‭ ‬بدرفتاري‭ ‬با‭ ‬شيعيان‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬حجاز‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬اعتراض‭ ‬عثماني‭ ‬به‭ ‬رفض‭ ‬و‭ ‬سب‭ ‬تا‭ ‬پايان‭ ‬سدة‭ ‬19ق‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭.‬‮ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال،‭ ‬حتي‭ ‬با‌‭ ‬اينكه‭ ‬شيعه‭ ‬شدن‭ ‬طوايف‭ ‬جنوب‭ ‬عراق‭ ‬رقابت‌هاي‭ ‬سنّي‭ ‬و‭ ‬شيعي‭ ‬را‭ ‬افزايش‭ ‬داده‭ ‬بود،‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬با‌‭ ‬اينكه‭ ‬مراسم‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬همچنان‭ ‬مسأله‌اي‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬براي‭ ‬مراكز‭ ‬سني‭ ‬در‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬بود،‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬همة‭ ‬زائران‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬حجاز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وظيفة‭ ‬مقدس‭ ‬سلطان‭ ‬عثماني‭ ‬اعلام‭ ‬مي‌شد‭. ‬به‭ ‬دليل‭ ‬مقدس‭ ‬بودن‌‭ ‬وظيفة‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬زائران‭ ‬حج‭ ‬و‭ ‬همچين‭ ‬دادخواست‌هاي‭ ‬مكرر‭ ‬نمايندگان‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬سفرا،‭ ‬استانبول‭ ‬بارها‭ ‬و‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬حاكمان‭ ‬منطقة‭ ‬مرزي‭ ‬دستور‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬عادلانه‭ ‬با‭ ‬زائران‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬مكه‭ ‬و‭ ‬عتبات‭ ‬اطمينان‭ ‬حاصل‭ ‬شود‭. ‬خصومت‌هاي‭ ‬‌ايدئولوژيك‭ ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬معنا‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬سلطان‭ ‬عثماني‭ ‬از‭ ‬وظيفة‭ ‬مقدس‭ ‬خود‭ ‬غفلت‭ ‬خواهد‭ ‬ورزيد،‭ ‬يا‭ ‬استانبول‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌اي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬زائران‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‌آورد،‭ ‬چشم‭ ‬پوشي‭ ‬مي‌كرد‭. ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬تا‭ ‬شيوع‭ ‬وبا،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬عامل‭ ‬جديد‭ ‬جهانگستري‭ ‬تبديل‭ ‬شد،‭ ‬عبور‭ ‬پر‭ ‬منفعت‭ ‬از‭ ‬مرز‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬همچنان‭ ‬پايدار‭ ‬باقي‭ ‬ماند‭.‬

‭ ‬مباشرت‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬خيريه

ميزان‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬رقابت‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬بر‭ ‬سرآن‭ ‬چيزي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آساني‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬مباشرت‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬خيريه‮»‬‭ ‬سلسله‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬عراقِ‭ ‬عثماني‭ ‬داد‭. ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬دخالت‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬عراقِ‭ ‬عثماني‭ ‬نيز‭ ‬ممكن‭ ‬مي‌شد‭ ‬و‭ ‬صورت‭ ‬مي‌گرفت‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬دادخواهي‭ ‬براي‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬زائران‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬دسترسي‭ ‬به‭ ‬عبور‭ ‬رايگان‭ ‬براي‭ ‬زائران‭ ‬و‭ ‬كاروان‌هاي‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها،‭ ‬مقامات‭ ‬ايراني‭ ‬پيوسته‭ ‬خواستار‭ ‬اجازة‭ ‬ساختن‭ ‬مساجد‭ ‬و‭ ‬مدارس‭ ‬شيعي‭ ‬در‭ ‬محدودة‭ ‬قلمروعثماني‭ ‬بودند‭.‬13‭ ‬علاوه‭ ‬بر‌‭ ‬اين،‭ ‬ايرانيان‭ ‬پيوسته‭ ‬تقاضانامه‌هايي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬اجازة‭ ‬تعمير،‭ ‬مزين‭ ‬كردن،‭ ‬و‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬اثاثيه‭ ‬كردن‭ (‬تركي‭: ‬تفريش‭) ‬زيارتگاه‌هاي‭ ‬امامان،‭ ‬مخصوصاً‭ ‬حرم‭ ‬امام‭ ‬علي‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬حسين،‭ ‬تسليم‭ ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬مي‌كردند‭.‬23‭ ‬استانبول‭ ‬طي‭ ‬قرن‌ها،‭ ‬مراقب‌‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬درخواست‌هاي‭ ‬ايرانيان‭ ‬بود،‭ ‬زيرا‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬چالش،‭ ‬تهديد،‭ ‬و‭ ‬خطري‭ ‬بالقوه‭ ‬براي‭ ‬مشروعيت‭ ‬نظام‭ ‬سياسي‭ ‬خود‭ ‬مي‌ديد‭.‬33‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬حال،‭ ‬آنچه‭ ‬مشروعيت‭ ‬حكومت‭ ‬عثماني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬كشيد،‭ ‬مشروعيت‌بخشي‭ ‬به‭ ‬حكومت‌هاي‭ ‬صفويه‭ ‬و‭ ‬قاجار‭ ‬بود‭. ‬درخشش‭ ‬گنبد‌هاي‭ ‬طلايي‭ ‬در‭ ‬نجف‭ ‬و‭ ‬كربلا،‭ ‬احترام‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬زبان‭ ‬ديپلماتيك‭ ‬عثماني،‭ ‬براي‭ ‬حاكمان‭ ‬ايران‭ ‬هم‭ ‬بارقه‌اي‭ ‬از‭ ‬نور‭ ‬بود‭. ‬

دولت‭ ‬عثماني‭ ‬براي‭ ‬كاهش‭ ‬حضور‭ ‬شيعي‭ ‬در‭ ‬بغداد،‭ ‬نجف‭ ‬و‭ ‬كربلا،‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬آن،‭ ‬حتي‭ ‬از973ق‭/‬‭ ‬1565م‭ ‬مجموعه‭ ‬مقرراتي‭ ‬براي‭ ‬زيارت‭ ‬وضع‭ ‬كرده‭ ‬بود‭.‬43‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬‮«‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسيد‭ ‬نمايندگان‭ ‬نيمه‌‭ ‬رسمي‭ ‬شاه،‭ ‬كه‭ ‬هدف‭ ‬اصلي‭ ‬آنها‭ ‬توزيع‭ ‬صدقات‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬خيريه‭ ‬بود،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬نجف‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬كربلا‭ ‬اقامت‭ ‬داشتند‭.‬‮»‬53‭ ‬‌اين‭ ‬نمايندگان‭ ‬اجازة‌‭ ‬ايجاد‭ ‬سفره‌خانه‭ ‬وگرم‌خانه‭ ‬براي‭ ‬فقرا،‭ ‬حتي‭ ‬براي‭ ‬ايرانيان‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬نداشتند‭.‬‭ ‬استدلال‌‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مسافر‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬پنج‭ ‬تا‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬امور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تأمين‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اقامت‌هاي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬مطلوب‭ ‬حكام‭ ‬عثماني‭ ‬نبود‭.‬63‭ ‬

در‭ ‬981ق‭/‬1573م‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‌‭ ‬اينكه‭ ‬اولين‌‭ ‬آيين‌نامة‭ ‬رسمي‭ ‬براي‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬مشاركت‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬صادر‭ ‬شد،‭ ‬گزارشي‭ ‬به‭ ‬ديوان‭ ‬سلطاني‭ ‬در‭ ‬استانبول‭ ‬رسيد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬حضور‭ ‬پنجاه‭ ‬مرد‭ ‬حقوق‌بگير‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬مي‌پرداخت‭ ‬كه‭ ‬دستمزد‭ ‬دريافت‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬‮«‬تا‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مداوم،‭ ‬شب‭ ‬و‭ ‬روز،‭ ‬سوره‌هاي‭ ‬قرآن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمايندگي‭ ‬از‭ ‬شاه‭ ‬شرير‭ [‬‌ايران‭] ‬تلاوت‭ ‬كنند‮»‬‭.‬73‭ ‬اما‌‭ ‬اين‭ ‬تنها‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬خبر‭ ‬بد‭ ‬بود‭. ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬دسته‌اي‭ ‬از‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬كربلا‭ ‬آورده‭ ‬مي‌شد،‭ ‬نمايندگان‭ ‬صفوي‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رسوم‭ ‬متداول‭ ‬از‭ ‬حرم‭ ‬عباس‭ ‬به‭ ‬پيشباز‭ ‬دسته‌ها‭ ‬مي‌رفتند‭ ‬و‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬اماكن‭ ‬مقدس‭ ‬تشييع‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬طواف‭ ‬مي‌دادند‭.‬‮ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بدتر،‌‭ ‬اين‭ ‬رسوم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آگاهي‭ ‬سادات،‭ ‬نقباء‭ (‬جمع‭ ‬نقيب،‭ ‬در‭ ‬تركي‭ ‬لقبي‭ ‬معنوي‭ ‬براي‭ ‬اوليا‭ ‬و‭ ‬رجالي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حكم‭ ‬سرپرست‭ ‬گروه‭ ‬سادات‭ ‬اند‭)‬،‭ ‬متوليان‭ (‬مديران‭ ‬زيارتگاه‌ها‭) ‬انجام‭ ‬مي‌دادند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همين‭ ‬اساس‭ ‬ديوان‭ ‬سلطاني‌‭ ‬اين‭ ‬بزرگان‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬‮«‬شايستة‭ ‬مجازات‭ ‬اعدام‭ (‬به‭ ‬تركي‭: ‬سياست‭)‬،‮»‬‭ ‬دانسته‭ ‬بود‭.‬83‭ ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬حال‌،‭ ‬اين‭ ‬مسأله‌اي‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬بتوان‭ ‬حل‭ ‬كرد‭. ‬وقتي‭ ‬موضوع‭ ‬نفوذ‭ ‬شيعي‭ ‬صفوي‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬بود،‭ ‬دست‭ ‬استانبول‭ ‬بسته‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬مواقع‭ ‬بحران‭ ‬در‭ ‬مرز‭ ‬غربي‭ ‬استانبول‭ ‬بايد‭ ‬مي‌كوشيدند‭ ‬تا‭ ‬اتباع‭ ‬شيعة‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حاشيه‭ ‬نرانند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬حال‭ ‬روابط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬وضعيت‭ ‬خوبي‭ ‬نگه‭ ‬دارند‭.‬‮ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬‮«‬هشدارهاي‭ ‬متعدد‮»‬‭ ‬صادر‭ ‬شده‭ ‬عليه‭ ‬رسوم‭ ‬تشييع‭ ‬جنازه‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬و‭ ‬خاكسپاري‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬يافت‭. ‬ديوان‭ ‬سلطاني‭ ‬نه‭ ‬مايل‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬قادر‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬رسوم‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬تشييع‭ ‬جنازه‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬سازد،‭ ‬اما‭ ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬اصرار‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬صفويان‭ ‬حق‭ ‬ندارند‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬‮«‬رو‭ ‬به‭ ‬قبلة‭ ‬خود‮»‬‭ ‬يعني‭ ‬اردبيل‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬سپارند‭.‬93‭ ‬بيگلربيگي‭ ‬عراق‭ (‬والي،‭ ‬يا‭ ‬استاندار‭) ‬دستور‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬قاريان‭ ‬حقوق‌بگير‭ ‬ايران‭ ‬را،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نيابت‭ ‬شاه‭ ‬ايران‭ ‬قرآن‭ ‬تلاوت‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬دستگير‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬اتهام‭ ‬مجازات‭ ‬كند‭. ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬والي‭ ‬عراق‭ ‬دستور‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬‮«‬بسيار‭ ‬مراقب‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬كاري‭ ‬كه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬بي‭ ‬حرمتي‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬محسوب‭ ‬شود،‭ ‬ممانعت‭ ‬كند‮»‬‭.‬04‭ ‬اما‭ ‬اقدامات‭ ‬والي‭ ‬عراق‭ ‬موفقيت‭ ‬آميز‭ ‬نبود‭. ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬هنوز‭ ‬قارياني‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬مواجب‭ ‬مي‌گرفتند‭. ‬ديوان‭ ‬سلطاني‭ ‬مجدداً‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬والي‭ ‬عراق‭ ‬اين‭ ‬قاريان‭ ‬مواجب‭ ‬بگير‭ ‬دولت‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اتهام‌هاي‭ ‬دروغين،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اتهام‭ ‬جرم‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬مجازات‭ ‬كند‭.‬14‭ ‬

مشاركت‭ ‬‮«‬خيريه‌اي‮»‬‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬حضورش‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬نگرش‭ ‬عثماني‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬اتباع‭ ‬شيعه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬وحشت‭ ‬از‌‭ ‬اينكه‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬اتباع‭ ‬شيعة‭ ‬عثماني‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پايگاهي‭ ‬در‭ ‬استان‌هايي‭ ‬مانند‭ ‬بغداد‭ ‬و‭ ‬شهرزور‭ ‬استفاده‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬بود،‭ ‬عثماني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬مراقبت‭ ‬دائم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬علائم‭ ‬و‭ ‬نشانه‌هاي‭ ‬بدعت‭ ‬گذاري‭ ‬و‭ ‬رفتار‌هاي‭ ‬فرقه‭ ‬مسلكي،‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬افراد‭ ‬برجسته،‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬تبعيض‌هاي‭ ‬فرقه‌اي،‭ ‬مخصوصاً‭ ‬عليه‭ ‬شيعه‌هاي‭ ‬جعفري‭ ‬و‭ ‬علوي‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭. ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬،‭ ‬براي‭ ‬مثال،‭ ‬مراسم‭ ‬عاشورا،‭ ‬مانند‭ ‬عاشورا‌هاي‭ ‬سال‌هاي‭ ‬981-982ق‭/‬1573-1574م‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬موصل‭ ‬برنامه‭ ‬ريزي‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬موجب‭ ‬نگراني‭ ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬ممنوع‭ ‬شد‭.‬24‭ ‬

سوء‌ظن‌هاي‭ ‬حكومت‭ ‬عثماني‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬جمعيت‭ ‬اتباع‭ ‬شيعه‭ ‬بي‭ ‬وقفه‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬عمر‌‭ ‬اين‭ ‬امپراتوري‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬خود‭ ‬رسيد‭.‬ جريان‭ ‬پيوستة‭ ‬زائران،‭ ‬بازرگانان،‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬تبليغات‭ ‬مبلغان‭ ‬شيعه‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬مرز‌هاي‭ ‬مشترك‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬آن‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬اقوام‭ ‬و‭ ‬طوايف‭ ‬به‭ ‬مذهب‭ ‬شيعه‭ ‬گرويده‭ ‬بودند،‭ ‬همچنان‭ ‬دردسر‭ ‬عثماني‌ها‭ ‬بود‭. ‬سليم‭ ‬درينيل‭ ‬(Selim Deringil)‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬حتي‭ ‬تا‭ ‬اواخر‭ ‬سدة‭ ‬19م‭ ‬هم‭ ‬نگران‭ ‬محدود‭ ‬كردن‭ ‬حركت‭ ‬زائران‭ ‬ايراني‭ (‬تركي‭: ‬زوار‭) ‬و‭ ‬همچين‭ ‬محدود‭ ‬كردن‭ ‬زمان‭ ‬اقامت‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬عتبات‭ ‬بودند‭.‬34‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬1312ق‭/‬1894م‭ ‬هم‌‭ ‬اين‭ ‬اقدامات‭ ‬پيش‌گيرانه‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬والي‭ ‬بغداد‭ ‬از‭ ‬استانبول‭ ‬درخواست‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬شيخ‭ ‬محمد‭ ‬اسعدي‭ ‬افندي،‭ ‬مفتي‭ ‬سني،‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مدرس‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬بفرستند‭ ‬تا‭ ‬او‭ ‬بتواند‭ ‬مقابل‭ ‬تلاش‌هاي‭ ‬آيت‭ ‬الله‭ ‬ميرزا‭ ‬حسن‭ ‬شيرازي‭ ‬و‭ ‬ساير‭ ‬روحانيان‭ ‬شيعه‭ ‬براي‭ ‬گسترش‭ ‬تشيع‭ ‬بايستد‭ ‬و‭ ‬پاسخگو‭ ‬باشد‭.‬44‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬وهاب‭ ‬بيگي‭ ‬(Vahab Bey)،‭ ‬افسر‭ ‬ارشد‭ ‬امور‭ ‬مالي‭ ‬استان‭ ‬بغداد،‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬ناكارآمدي‭ ‬چنين‭ ‬تلاش‌هاي‭ ‬پيش‌گيرانه‭ ‬عليه‭ ‬تبليغ‭ ‬تشيع،‭ ‬در‭ ‬تلگرافي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬مقدس‌مابانه‭ ‬براي‭ ‬استانبول‭ ‬فرستاده‭ ‬بود،‭ ‬از‭ ‬سستي‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬كفايتي‭ ‬فرماندار‭ ‬بغداد‭ ‬گله‭ ‬و‭ ‬شكايت‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬استانبول‭ ‬خواسته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬‮«‬آخوند‌ها‮»‬‭ ‬و‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬مذهب‭ ‬شيعه،‭ ‬كه‭ ‬تهديدي‭ ‬براي‭ ‬پايه‌هاي‭ ‬اسلام‭ ‬است،‭ ‬طرحي‭ ‬جامع‭ ‬بريزند‭.‬54‭ ‬حافظ‭ ‬حضور‭ ‬نيرومند‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬عتبات،‭ ‬فقط‭ ‬علماي‭ ‬عالي‌رتبة‭ ‬ايراني‭ ‬نبودند،‭ ‬بلكه‭ ‬شاهزادگان‭ ‬قاجار،‭ ‬بازرگانان،‭ ‬طلاب‭ ‬حوزه‌هاي‭ ‬علمية‭ ‬شيعي‭ ‬شهرهاي‭ ‬مقدس،‭ ‬زائران‭ ‬كه‭ ‬گاهي‭ ‬براي‭ ‬مدت‭ ‬زماني‭ ‬طولاني‭ ‬اقامت‭ ‬مي‌گزيدند،‭ ‬شمار‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬ايرانيان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نجف،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬كربلا‭ ‬زندگي‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬و‭ ‬خرده‭ ‬بازرگانان‭ ‬هم‭ ‬بودند‭.‬64‭ ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬استانبول‭ ‬براي‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬دنبال‭ ‬جلب‭ ‬رضايت‭ ‬ايران‭ ‬بود‭.‬ با‌‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬انواع‭ ‬مسائل‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬مرزها‭ ‬روابط‭ ‬بين‭ ‬دو‭ ‬امپراتوري‭ ‬را‭ ‬پيچيده‭ ‬كرد‭.‬

تهران‭ ‬و‭ ‬استانبول‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‌هاي‭ ‬پراكنده‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬نتيجة‭ ‬سالهاي‭ ‬1237-1238ق‭/‬1821-1822م‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬افزايش‭ ‬تنش‭ ‬در‭ ‬مرزهاي‭ ‬مشترك‭ ‬خود‭ ‬مقابل‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭. ‬در‭ ‬1256ق‭/‬1840م‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬طرفين‭ ‬براي‭ ‬رويارويي‭ ‬جديد‭ ‬آماده‭ ‬مي‌شدند،‭ ‬دو‭ ‬قدرت‭ ‬امپرياليستي‭ ‬غالب‭ ‬زمان‭ ‬مداخله‭ ‬كردند‭. ‬دو‭ ‬قدرت‭ ‬مسلمان‭ ‬زمان،‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬شديد‭ ‬ديپلماتيك‭ ‬نمايندگان‭ ‬روسيه‭ ‬و‭ ‬بريتانيا‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬استانبول،‭ ‬موافقت‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬صدور‭ ‬قطعنامه‌اي‭ ‬دو‭ ‬جانبه‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬فصل‭ ‬مشكلات‭ ‬مشترك‭ ‬و‭ ‬توافق‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬مرزهاي‭ ‬مشترك‭ ‬مي‌پردازد،‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬مذاكره‌اي‭ ‬نهايي‭ ‬كنند‭. ‬در‭ ‬نتيجه، به‭ ‬اميد‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬مرزي‭ ‬و‭ ‬خنثي‭ ‬كردن‭ ‬افزايش‭ ‬تنش‌ها‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬خط‭ ‬مرزي‭ ‬تعريف‭ ‬نشده،‭ ‬ديپلمات‌هاي‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬قاجار،‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬فني،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬همتايان‭ ‬انگليسي‭ ‬و‭ ‬روسي،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬نشانه‭ ‬گذاري‭ ‬و‭ ‬تحديد‭ ‬مرزهاي‭ ‬بين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬كردند‭. ‬كار‭ ‬كميسيون‭ ‬مرزي‭ ‬و‭ ‬روند‭ ‬تدريجي‭ ‬تحديد‭ ‬مرز‌ها‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬هفت‭ ‬دهه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬1259‭- ‬133ق‭/‬1843-1914م‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬انجاميد‭. ‬نتيجة‭ ‬كار‌‭ ‬اين‭ ‬كميسيون‭ ‬مرزي‌‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬محدودة‭ ‬مبهم‭ ‬سرحد‭ ‬مرزي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حدودي‭ ‬مشخص،‭ ‬و‭ ‬خط‭ ‬انتزاعي‭ ‬غير‭ ‬دقيق‭ ‬قبلي‭ ‬را،‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬تعريف‭ ‬شده،‭ ‬مشخص،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬فز‌اينده‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬تبديل‭ ‬كرد‭.‬‭ ‬

در‭ ‬نتيجه،‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬پيمان‭ ‬صلح‭ ‬جامعي‭ ‬در‭ ‬ارزروم‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬مذاكره‭ ‬بود،‭ ‬مسائل‭ ‬مورد‭ ‬مذاكره‭ ‬شامل‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬زائران‭ ‬ايران،‭ ‬قطع‭ ‬ماليات‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬يا‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬حد،‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬پوشي‭ ‬از‭ ‬عوارض‭ ‬ايرانيان‭ ‬فقير‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬بردن‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬زيارت‭ ‬عتبات‭ ‬مي‌رفتند‭. ‬در‭ ‬فاصلة‭ ‬ميان‭ ‬آغاز‭ ‬مذاكرات‭ ‬پيمان‭ ‬ارزروم‭ (‬1259ق‭/‬1843م‭) ‬و‭ ‬امضاي‭ ‬پيمان‭ ‬ارزروم‭ (‬263ق‭/‬1847‭ ‬م‭) ‬استانبول‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متناوب‭ ‬به‭ ‬فرمانداران‭ ‬استان‌هاي‭ ‬مرزي‭ ‬شامل‭ ‬ارزروم،‭ ‬وان،‭ ‬و‭ ‬بغداد،‭ ‬كه‭ ‬مسئول‭ ‬اجراي‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬مرزي‭ ‬بودند،‮ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬به‭ ‬شكايت‌هاي‭ ‬شهروند‌هاي‭ ‬ايراني‭ ‬رسيدگي‭ ‬كنند‭.‬‌‭ ‬اين‭ ‬رسيدگي‌ها‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬الزامات‭ ‬دولت‭ ‬مدرن‭ ‬انجام‭ ‬مي‌گرفت‭. ‬بنابراين،‭ ‬ايراني‌ها،‭ ‬مانند‭ ‬همة‭ ‬اتباع‭ ‬خارجي‭ ‬ديگر،‭ ‬بايد‭ ‬‮«‬قوانين‭ ‬تذكرة‭ ‬مرور‭ [‬مرور‭ ‬تذكرسي‭]‬‮»‬‭ ‬يا‭ ‬همان‭ ‬‮«‬برگه‌هاي‭ ‬عبور‮»‬‭ ‬را‭ ‬رعايت‭ ‬كنند؛‭ ‬برگه‌هاي‭ ‬عبوري‭ ‬كه‭ ‬پيش‌طرح‭ ‬گذرنامه‌هاي‭ ‬مدرن‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬قرار‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬زودي‭ ‬ارائه‭ ‬شود‭.‬74

اين‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬فرايندي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مرز‌هاي‭ ‬رها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مرزهاي‭ ‬ثابت‭ ‬تبديل‭ ‬مي‌كرد‭. ‬فرايند‭ ‬تحديد‭ ‬مرزها‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬حكومت‌‭ ‬در‭ ‬حاشيه‌هاي‭ ‬مرزي،‭ ‬ايرانيان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬ناپايدار‭ ‬امت‭ ‬اسلامي،‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬كشور‭ ‬ايران‭ ‬تبديل‭ ‬كرد‭. ‬با‭ ‬مذاكرات‭ ‬مداومي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬كردم،‭ ‬ايرانيان‭ ‬از‭ ‬امتيازات‭ ‬ويژه‭ ‬برخوردار‭ ‬شدند،‭ ‬مشابه‭ ‬امتيازاتي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اتباع‭ ‬قدرت‌هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬84‌‭ ‬اين‌چنين‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حقوق‌ها‭ ‬با‭ ‬مسئوليت‌ها‭ ‬و‭ ‬قوانين‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬جديدي‭ ‬همراه‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‌‭ ‬اين‭ ‬حق‭ ‬و‭ ‬حقوق‌ها‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ايرانيان،‭ ‬همچنين‭ ‬با‭ ‬آمدن‭ ‬پديده‌اي‭ ‬همزمان‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬نظارت‭ ‬ناگزير‭ ‬بر‭ ‬مرز‌ها‭ ‬با‭ ‬دقت‭ ‬بيشتري‭ ‬را‭ ‬ضرروري‭ ‬مي‌كرد‭: ‬گسترش‭ ‬وبـا‭ ‬و‭ ‬پيامد‭ ‬پزشكي‭ ‬محورشدن‭ ‬مرز‌ها‭. ‬به‭ ‬تدريج‭ ‬بديهي‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬جريان‭ ‬كنترل‭ ‬نشدة‭ ‬حركت‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬عبور‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬مرز‌ها،‭ ‬چه‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬مرده،‭ ‬بايد‭ ‬با‭ ‬نظارت‭ ‬بيشتر‭ ‬همراه‭ ‬باشد‭.‬

مايه‌هاي‭ ‬اختلاف‭: ‬بهداشت،‭ ‬وبا،‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها

حمل‭ ‬جنازه،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬داخل‭ ‬خود‭ ‬عراق،‭ ‬از‭ ‬اواسط‭ ‬سدة‭ ‬18م‭ ‬تا‭ ‬اواخر‭ ‬سدة‭ ‬19م‭ ‬در‭ ‬مقياسي‭ ‬افزايشي‭ ‬صعودي‭ ‬داشت،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‌‭ ‬اينكه‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬طوايف‭ ‬و‭ ‬عشاير‭ ‬عراقي‭ ‬به‭ ‬مذهب‭ ‬شيعه‭ ‬گرويده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬نجف‭ ‬و‭ ‬كربلا‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬پايگاه‌هاي‭ ‬اصلي‭ ‬شيعه‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬تبديل‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬‮«‬علماي‭ ‬شيعي‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬با‭ ‬تشويق‭ ‬تجارت‭ ‬حمل‭ ‬جنازه،‭ ‬موقعيت‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬مقدس‭ ‬عتبات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مركز‭ ‬عبادي‭ ‬شيعيان‭ ‬مستحكم‭ ‬مي‌كردند‭. ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬سدة‭ ‬19م،‭ ‬ميزان‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬خود‭ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬بخشي‭ ‬جدايي‌ناپذير‭ ‬از‭ ‬مجموعة‭ ‬كاملي‭ ‬از‭ ‬مراسم‭ ‬مذهبي،‭ ‬زيارت‌ها،‭ ‬و‭ ‬شعائر‭ ‬مذهبي‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رفاه‭ ‬نجف‭ ‬و‭ ‬كربلا‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬مناطق‭ ‬اطراف‭ ‬و‭ ‬پساكرانه‌هاي‌‭ ‬اين‭ ‬شهرها‭ ‬كمك‭ ‬كرد‭.‬‮»‬94

مشاهدات‭ ‬شاهدي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اوايل‭ ‬سال‌هاي‭ ‬1267ق‭/‬1850م‭ ‬به‭ ‬بعد،‭ ‬در‭ ‬نجف‭ ‬بوده‭ ‬‭ ‬است،‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬هزينة‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬مقامات‭ ‬مسجد‭ ‬تعيين‭ ‬مي‌شد،‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬تا‭ ‬1000‭ ‬ليرة‭ ‬استرلينگ‭/‬10‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬تومان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬حتي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬بيشتر‭ ‬تعيين‭ ‬مي‌شده‭ ‬است‭.‬‌‭ ‬اين‭ ‬شاهد‭ ‬همچنين‭ ‬مدعي‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تعيين‭ ‬هزينة‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬‮«‬به‭ ‬طور‭ ‬كامل‭ ‬در‭ ‬محدودة‭ ‬اختيارات‭ ‬ملاهاي‭ ‬مساجد‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬وجوه‭ ‬نقدي‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ثروت‭ ‬و‭ ‬مرتبت‭ ‬مردگان‭ ‬رتبه‭ ‬بندي‭ ‬و‭ ‬قيمت‌گذاري‭ ‬مي‌كردند‭.‬‮»‬05‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬ورود،‭ ‬تابوت‌ها‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬باروهاي‭ ‬شهر‭ ‬نگه‭ ‬داشته‭ ‬مي‌شدند،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬قاطرچي‌هاي‭ ‬كاروان‌هاي‭ ‬حمل‭ ‬جنازه،‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬اوقات‭ ‬افراد‭ ‬مسئول‭ ‬نگهداري‭ ‬از‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬هم‭ ‬بودند،‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬مكان‭ ‬دفن‭ ‬و‭ ‬قبور‭ ‬مورد‭ ‬نظر،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قصد‭ ‬گرفتن‭ ‬تخفيف‭ ‬براي‭ ‬قيمتي‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه،‭ ‬چانه‭ ‬مي‌زدند‭. ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬هزينة‭ ‬مقبره‌هاي‭ ‬مسقف‭ ‬در‭ ‬صحن‭ ‬مقدس‭ ‬مسجد،‭ ‬بودند‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬دروازة‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬درون‭ ‬شهر‭ ‬راهنمايي‭ ‬مي‌شدند،‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬قشر‭ ‬فقيرتر‭ ‬بودند‭ (‬يا‭ ‬قاطرچي‌هاي‭ ‬همراه‭ ‬تابوت‌ها‭) ‬مرده‌هاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮«‬خارج‭ ‬از‭ ‬باروي‭ ‬شهر‭ ‬مي‌بردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬شمالي‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬مي‌سپردند،‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬گور‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رديف‭ ‬با‭ ‬آجر‭ ‬ساخته،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شن‭ ‬يا‭ ‬ساروج،‭ ‬براي‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬ماندن‭ ‬از‭ ‬آسيب،‭ ‬پوشانده‭ ‬بودند‮»‬‭.‬15‭ ‬

در‭ ‬اواخر‭ ‬دورة‭ ‬عثماني‭ ‬مسالة‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬بيشتر‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬حكومت‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬وجوهات‭ ‬پرداختي‭ ‬مربوط‭ ‬از‭ ‬حيطة‭ ‬اختيار‭ ‬و‭ ‬صلاحيت‭ ‬روحانيان‭ ‬شيعه‭ ‬بيرون‭ ‬آمد‭. ‬بهره‭ ‬برداري‭ ‬از‭ ‬وجوه‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬به‭ ‬اوقاف‭ ‬يا‭ ‬سازمان‭ ‬عمران‭ ‬واگذار‭ ‬شد‭. ‬سازمان‭ ‬اوقاف‮ ‬عثماني‭ ‬وظيفة‭ ‬اجرايي‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬عوارض‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ (‬ماليات‭ ‬دفن‭ ‬جنازه؛‭ ‬به‭ ‬تركي‭: ‬جنازه‭ ‬دفنيسي‭ ‬رسومو،‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬اختصار‭:‬‭ ‬دفنيه‭) ‬براي‭ ‬تدفين‭ ‬مردگان‭ ‬در‭ ‬گورستان‌هاي‭ ‬شيعه‭ ‬و‭ ‬زيارتگاه‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مزايده‭ ‬مي‌گذاشت‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬اجرايي‭ ‬جمع‭ ‬آوري‌‭ ‬اين‭ ‬ماليات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بالاترين‭ ‬پيشنهاد،‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬تُجّـار‭ ‬محلي‭ ‬براي‭ ‬دوره‌هاي‭ ‬معيني‭ ‬واگذار‭ ‬مي‌كرد‭.‬25‭ ‬‮«‬تُجّـاري‭ ‬كه‭ ‬گردآوري‭ ‬ماليات‭ ‬دفن‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬محول‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬ملتزم‭ ‬شناخته‭ ‬مي‌شدند‭ ‬و‭ ‬مأموران‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬روستاهاي‭ ‬ايران‭ ‬مي‌فرستادند،‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬زيارتي‭ ‬و‭ ‬حرم‌هاي‭ ‬عتبات‭ ‬منتقل‭ ‬مي‌كردند‭.‬‮»‬35‭ ‬صورت‭ ‬جلسه‌هاي‭ ‬كابينة‭ ‬مجلس‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬اول‭ ‬ژوئن‭ ‬1891م‭/‬1309ق‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهند‭ ‬كه‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬سال‭ ‬مقدار‭ ‬وجوه‭ ‬جمع‌آوري‭ ‬شدة‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬عوارض‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬كسر‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬حكومتي،‭ ‬200000‭ ‬قروش‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬45‭ ‬

تخمين‭ ‬زده‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬سدة‭ ‬20م،‭ ‬20،000‭ ‬جنازه‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬نجف،‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬ديگر‭ ‬شهر‌ها،‭ ‬براي‭ ‬دفن‭ ‬آورده‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬ همة‭ ‬جنازه‌هايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬عتبات‭ ‬براي‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬آورده‭ ‬مي‌شدند،‭ ‬صرف‭ ‬نظر‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬مبدأ،‭ ‬مشمول‭ ‬پرداخت‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬ويژة‭ ‬تدفين‭ ‬بودند،‭ ‬اما‭ ‬اتباع‭ ‬شيعة‭ ‬عثماني‭ ‬هزينة‭ ‬كمتري‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬مي‌پرداختند‭. ‬اسحاق‭ ‬نقاش‭ ‬از‭ ‬مجلة‭ ‬لوريمر (Lorimer’s Gazetteer)‭ ‬نقل‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬سدة‭ ‬19م‭ ‬هزينة‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‭ ‬از‭ ‬كرمانشاه‭ ‬به‭ ‬كربلا‭ ‬تا‭ ‬سقف‭ ‬1.35‭ ‬ليرة‭ ‬طلاي‭ ‬عثماني‭ (‬معادل‭ ‬يك‭ ‬پوند‭ ‬استرلينگ‭) ‬نيز‭ ‬مي‌رسيده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬وجه‭ ‬شامل‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬كنسولگري‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬كرمانشاه‭ ‬براي‭ ‬اخذ‭ ‬برگة‭ ‬عبور‭ ‬براي‭ ‬ورود‭ ‬جنازه،‭ ‬به‭ ‬علاوه‭ ‬وجه‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬مقامات‭ ‬بهداشتي‭ ‬در‭ ‬خانقين‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬جنازه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مرحله‌اي‭ ‬ديگر‭ ‬بازرسي‭ ‬مي‌كردند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‌‭ ‬اين،‭ ‬وجهي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬ماليات‭ ‬بر‭ ‬دفن‭ (‬دفنـيـه‭ ‬يا‭ ‬تُـرابيه‭) ‬هم‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬گورستان‌هاي‭ ‬اصلي‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬زيارتي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬محوطة‭ ‬خود‭ ‬حرم‌ها‭ ‬اخذ‭ ‬مي‌شده‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬گورستان‌ها‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬خودي‭ ‬خود‭ ‬تعرفة‭ ‬ثابتي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موقعيت‭ ‬و‭ ‬قداست‭ ‬مخصوص‭ ‬هر‭ ‬مكان‭ ‬خاص‭ ‬وضع‭ ‬مي‌كردند‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬قبرستان‭ ‬الطارمه‭ ‬در‭ ‬سامراء‭ ‬40‭ ‬پياستر‭ (‬قروش‭) ‬و‭ ‬براي‭ ‬رواقِ‭ ‬حـرمِ‭ ‬نجف‭ ‬تا‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬پياستر‭ (‬قروش‭) ‬طلا‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬55‭ ‬اسناد‭ ‬سازمان‭ ‬بهداشت‭ ‬عثماني‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهند‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬شمار‭ ‬كمي‭ ‬از‭ ‬زائران‭ ‬ايراني‭ ‬از‭ ‬ماليات‭ ‬بهداشتي‭ ‬معاف‭ ‬بودند،‭ ‬هيچ‭ ‬جنازه‭ ‬اي‭ ‬نبوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ماليات‭ ‬بهداشتي‭ ‬معاف‭ ‬شود‭. ‬و‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬بر‭ ‬مي‌گرديم‭ ‬به‭ ‬داستان‭ ‬مرد‭ ‬جوان‭ ‬فقيري‭ ‬كه‭ ‬استخوان‭ ‬پدر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كيسه‭ ‬ا‌ي‭ ‬جو‭ ‬پنهان‭ ‬و‭ ‬جاسازي‭ ‬كرده‭ ‬بود‭.‬65

طيف‭ ‬وسيعي‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬صنفي،‭ ‬كه‭ ‬عمدتاً‭ ‬در‭ ‬محدودة‭ ‬اقتصاد‭ ‬خصوصي‭ ‬و‭ ‬محلي‭ ‬بودند،‭ ‬نيز‭ ‬رابطة‭ ‬نزديكي‭ ‬با‭ ‬تجارت‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬داشتند،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سازمان‭ ‬دهندگان‭ ‬كاروان‌ها،‭ ‬جسد‭ ‬خشك‭ ‬كن‌ها،‭ ‬قاچاقچيان،‭ ‬كفن‌بافان،‭ ‬گوركن‌ها،‭ ‬سازندگان‭ ‬آرامگاه،‭ ‬خدّام‭ ‬زيارتگاه‌ها،‭ ‬و‭ ‬علما‭ ‬و‭ ‬طلابي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬مزار‌ها‭ ‬قرآن‭ ‬مي‌خواندند‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬تا‭ ‬اواسط‭ ‬سدة‭ ‬19م‭ ‬كه‭ ‬كالاهاي‭ ‬توليدي‭ ‬روسيه‭ ‬و‭ ‬بريتانيا‭ ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬رسيدند،‭ ‬كم‭ ‬رونقي‭ ‬اقتصاد‭ ‬محلي‭ ‬بغداد‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اقتصاد‭ ‬محلي‭ ‬بغداد‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬فزاينده‌اي‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬زائران‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬اجساد‭ ‬وابسته‭ ‬شود‭.‬‮ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬‮«‬به‭ ‬خاطر‭ ‬دردسر‌ها‭ ‬و‭ ‬اخاذي‌هايي‭ ‬كه‭ ‬زائران‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬روبرو‭ ‬بودند‮»‬‭ ‬شاه‭ ‬حدود‭ ‬سال‌هاي‭ ‬267ق‭/‬1850م‭ ‬زيارت‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‭ ‬را‭ ‬ممنوع‭ ‬اعلام‭ ‬كرد،‭ ‬فرصت‭ ‬اقتصادي‭ ‬بغداد‭ ‬حتي‭ ‬بيشتر‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬افول‭ ‬رفت‭.‬75‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬منوال،‭ ‬در‭ ‬1323ق‭/‬1905م‭ ‬كه‭ ‬‮«‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬خطرات‭ ‬جدي‭ ‬براي‭ ‬سلامتي‭ ‬و‭ ‬بهداشت‮»‬‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬متوقف‭ ‬شد،‭ ‬مردم‭ ‬كربلا‭ ‬به‭ ‬رهبري‭ ‬محمدحسين‭ ‬آل‭ ‬جابري‭ ‬و‭ ‬محمدباقر‭ ‬بلافاصله‭ ‬طوماري‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كاخ‭ [‬فرمانداري‭] ‬فرستادند‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬لغو‌‭ ‬اين‭ ‬ممنوعيت‭ ‬شدند‭.‬85‭ ‬به‭ ‬لحاظ‌‭ ‬چنين‭ ‬مزاياي‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬تقاضاي‭ ‬زياد‭ ‬براي‭ ‬تدفين‭ ‬جنازة‭ ‬شيعيان‭ ‬در‭ ‬عتبات‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬حكومت‭ ‬عثماني‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬نفرت‭ ‬مطلق‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رسوم‭ ‬و‭ ‬همچين‭ ‬تبعات‭ ‬مذهبي‭-‬فرقه‌اي‌‭ ‬اين‌‭ ‬آيين‭ ‬تدفين،‭ ‬در‭ ‬زمان‌هايي‭ ‬كه‭ ‬مسألة‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬سلامتي‭ ‬مطرح‭ ‬نبود،‭ ‬تشريفات‭ ‬پرسود‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬نكرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمان‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬قيمت،‭ ‬ايرانيان‭ ‬را‭ ‬مشمول‭ ‬ماليات‌هاي‭ ‬گزاف‭ ‬كرد‭.‬‮ ‬چنين‭ ‬سياست‌هايي‭ ‬دليل‭ ‬شكايت‭ ‬مداوم‭ ‬ايرانيان‭ ‬به‭ ‬دربار‭ ‬سلاطين‭ ‬عثماني‭ ‬‭(‬يا‭ ‬باب‭ ‬عالي‭)‬‭ ‬بود‭.‬95‭ ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬استدلال‭ ‬مي‌كردند‭ ‬كه‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‭ ‬هيچ‭ ‬نقش‭ ‬عمده‌اي‭ ‬در‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬عراق‭ ‬ندارد‭.‬ خورشيد‭ ‬پاشا،‭ ‬دبير‭ ‬اولين‭ ‬كميسيون‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بررسي‭ ‬مرزهاي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني،‭ ‬در‭ ‬اسناد‭ ‬دقيق‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬منطقة‭ ‬مرزي‭ ‬ادعا‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬ايرانيان‭ ‬تابوت‌هاي‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬پنهان‭ ‬كردن‭ ‬كالاهاي‭ ‬قاچاق‭ ‬گرانبها‭ ‬مانند‭ ‬ابريشم‭ ‬و‭ ‬گاه حتي‭ ‬سيب،‭ ‬به،‭ ‬و‭ ‬ميوه‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬كالاها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬هديه‭ ‬براي‭ ‬دوستان‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬مرز‭ ‬عثماني‭ ‬مي‌آوردند‭.‬ خورشيد‭ ‬پاشا‭ ‬ارقام‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬گمرك‭ ‬شهر‭ ‬خانقين‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬حساب‭ ‬سالانه‭ (‬احتمالاً‭ ‬سال‭ ‬1267ق‭/‬1850م‭) ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬قرنطينة‭ ‬گمرك‭ ‬شهر‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬كه‭ ‬مرز‭ ‬اصلي‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬عثماني‭ ‬بود‭: ‬52969‭ ‬نفر‭ ‬حجاج‭ (‬مرد‭) ‬و‭ ‬تجار؛‭ ‬3،348‭ ‬نفر‭ ‬قاطرچي؛‭  ‬64،065‭ ‬رأس‭ ‬مال؛‭ ‬3،176‭ ‬جنازه؛‭ ‬9،815‭ ‬گوني‭ ‬كالاي‭ ‬تجاري؛‭ ‬و‭ ‬24،957‭ ‬رأس‭ ‬گوسفند‭.‬06‭ ‬

خورشيد‭ ‬پاشا‭ ‬مي‌افزايد‭ ‬كه‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬ارقام،‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬كودكاني‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مرز‌ها‭ ‬عبور‭ ‬كرده‭ ‬اند،‭ ‬نيامده‭ ‬است‭.‬ علاوه‭ ‬بر‌‭ ‬اين،‭ ‬او‭ ‬مي‌افزايد‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬ساعت‭ ‬كاري‭ ‬مقامات‭ ‬قرنطينه‭ ‬و‭ ‬گمرك‭ ‬با‭ ‬غروب‭ ‬خورشيد‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬مي‌رسيد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كسي‭ ‬بر‭ ‬معابر‭ ‬مرزي‭ ‬نداشت،‭ ‬شمار‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬غروب‭ ‬آفتاب‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬عبور‭ ‬مي‌كردند‭ ‬احتمالاً‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬عضو‭ ‬بريتانيايي‭ ‬از‭ ‬كمسيون‭ ‬مرزي‭ ‬ترك‭ ‬و‭ ‬فارس‭ ‬ظن‭ ‬و‭ ‬گمان‭ ‬خورشيد‭ ‬پاشا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بالاتر‭ ‬بودن‭ ‬ارقام‭ ‬حقيقي‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ارقام‭ ‬رسمي،‭ ‬تأييد‭ ‬مي‌كند؛‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‌‭ ‬اينكه‌‭ ‬اين‭ ‬مقام‭ ‬بريتانيايي‭ ‬گزارش‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬1266‭ ‬تا‭ ‬1269ق‭/‬1849‭ ‬تا1852م‭ ‬‮«‬با‭ ‬ميانگين‭ ‬پايين،‭ ‬سالانه‭ ‬80،000‭ ‬نفر‭ ‬جمع‭ ‬مي‌شدند‭ ‬تا‭ ‬نذر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زيارت‭ ‬حرم‌هاي‭ ‬مقدس‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬آوردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سال‌ها‭ ‬حدود‭ ‬5000‭ ‬تا‭ ‬8000‭ ‬جنازه‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬جاهاي‭ ‬ديگر‭ ‬براي‭ ‬خاكسپاري‭ ‬آورده‭ ‬مي‌شود‭.‬‮»‬16‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬چنين‭ ‬ارقام‭ ‬قابل‭ ‬توجهي،‭ ‬خورشيد‭ ‬پاشا‭ ‬ارزش‭ ‬اقتصادي‭ ‬كاروان‭ ‬زائران‭ ‬و‭ ‬اجساد‭ ‬را‭ ‬انكار،‭ ‬و‭ ‬ادعا‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬خيل‭ ‬مسافران‭ ‬و‭ ‬تجار‭ ‬ايراني‭ ‬نهايت‭ ‬كوشش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مي‌كردند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬خاك‭ ‬عثماني‭ ‬هيچ‭ ‬خريدي‭ ‬نكنند‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬خريد،‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬پيش‌رفته‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬علوفة‭ ‬حيوانات‭ ‬باربر‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬مي‌آوردند‭.‬26‭ ‬بدون‭ ‬شك‌‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬رفتار‌ها‭ ‬موجبات‭ ‬پريشاني‭ ‬و‭ ‬ناراحتي‭ ‬حكومت‭ ‬عثماني‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌آورد‭.‬ 

با‌‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬اختلاف‭ ‬نظر‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬ارزش‭ ‬اقتصادي‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬جنازه‭ ‬و‭ ‬نگراني‭ ‬عثماني‭ ‬از‭ ‬تبعات‭ ‬مذهبي‭ ‬حضور‭ ‬ايرانيان‭ ‬به‭ ‬واسطة‭ ‬زيارت‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬جنازه،‭ ‬تنها‭ ‬يك‭ ‬روي‭ ‬سكه‭ ‬بود‭.‬ حدود‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬مشاهدات‭ ‬خورشيد‭ ‬پاشا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بالا‭ ‬آمد،‭ ‬بيماري‭ ‬وبـا‭ ‬در‭ ‬منطقة‭ ‬مرزي‭ ‬ديده‭ ‬شد‭. ‬هر‭ ‬چند‭ ‬مي‌توان‭ ‬وبـا‭ ‬را‭ ‬صرفاً‭ ‬يك‭ ‬گونة‭ ‬جديد‭ ‬از‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬وضعيت‭ ‬وخيم‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفت،‭ ‬آمدن‭ ‬بيماري‭ ‬وبـا‭ ‬اساساً‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬مذاكرات‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬تبديل‭ ‬كردن‭ ‬منطقة‭ ‬مرزي‭ ‬مبهم‭ ‬به‭ ‬خط‭ ‬مرزي‭ ‬مشتركِ‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬اجساد‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬عراقِ‭ ‬عثماني‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬اين‭ ‬مرز،‭ ‬تغيير‭ ‬جهتي‭ ‬‌ايجاد‭ ‬كرد‭. ‬

‮ ‬در‭ ‬237ق‭/‬1821م‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬طاعون‭ ‬در‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬فراگير‭ ‬بود،‭ ‬بيماري‭ ‬وبا‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬روسيه‭ ‬وارد‭ ‬شد‭. ‬‮«‬در‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬پس‭ ‬از‌‭ ‬آن،‭ ‬بيماري‭ ‬وبا‭ ‬هفت‭ ‬بار‭ ‬همه‌گير‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهانِ‭ ‬عثماني‭ ‬شيوع‭ ‬پيدا‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬زائران‭ ‬به‭ ‬شهرهاي‭ ‬مقدس‭ ‬مكه‭ ‬و‭ ‬مدينه‭ ‬انتقال‭ ‬يافت‭.‬‮»‬36‭ ‬همين‭ ‬طور‭ ‬مشابه‭ ‬از‭ ‬236ق‭/‬1820م‭ ‬تا‭ ‬1320ق‭/‬1902م‭ ‬بيماري‭ ‬وبا‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬قاجار‭ ‬هفت‭ ‬بار‭ ‬موجب‭ ‬همه‌گيري‭ ‬و‭ ‬شيوع‭ ‬مرگ‌بار‭ ‬شد‭.‬46‭ ‬در‭ ‬1253ق‭/‬1822م‭ ‬بلافاصله‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬اولية‭ ‬بيماري‭ ‬وبا‭ ‬در‭ ‬استانبول،‭ ‬اولين‌ايستگاه‌هاي‭ ‬قرنطينه‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬شهر‭ ‬تأسيس‭ ‬شدند‭. ‬پانزده‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬در‭ ‬1253ق‭/‬1837م،‭ ‬كميسيون‭ ‬عالي‭ ‬قرنطينه‭ ‬(Higher Commission of Quarantine)‭ ‬و‭ ‬ديوان‭ ‬عالي‭ ‬قرنطينه (Higher Quarantine Bureau)‭ ‬تأسيس‭ ‬شدند‭.‬56‭ ‬در‭ ‬1254ق‭/‬1838م‭ ‬سلطان‭ ‬عثماني‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬اتريش‭ ‬خواست‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬‌ايجاد‭ ‬‌ايستگاه‌هاي‭ ‬قرنطينه‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬استان‌هاي‭ ‬عثماني،‭ ‬عده‌اي‭ ‬از‭ ‬نيروها‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬قرنطينه‭ ‬و‭ ‬قرنطينه‭ ‬سازي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عثماني‭ ‬اعزام‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬بدين‭ ‬ترتيب‭ ‬مجموعه‌هاي‭ ‬مختلفي‭ ‬از‭ ‬نيرو‌ها‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬پزشكي‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬وزارت‭ ‬قرنطينه‭ (‬به‭ ‬تركي‭: ‬قرنطينه‭ ‬نظارتي‭)‬‭ ‬تركيب‭ ‬و‭ ‬ادغام‭ ‬شدند‭.‬66‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬با‭ ‬مشاركت‭ ‬قدرت‌هاي‭ ‬اروپايي،‭ ‬شوراي‭ ‬بهداشت‭ ‬قسطنطنيه‭ ‬(Constantinople Council of Health)تأسيس‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نمايندگان‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬شورا‭ ‬براي‭ ‬رسيدگي‭ ‬به‭ ‬شكايات‭ ‬مكرر‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي،‭ ‬جزو‭ ‬آن‭ ‬شورا،‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭. ‬در‭ ‬1268ق‭/‬1851م،‭ ‬اولين‭ ‬مقررات‭ ‬قرنطينه‭ ‬وضع‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬مسافراني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬مسري‭ ‬مبتلا‭ ‬بودند،‭ ‬تحت‭ ‬حفاظت‭ ‬قرنطينه‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گرفتند‭.‬76‭ ‬روند‌هاي‭ ‬مشابه‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬وبا‭ ‬و‭ ‬طاعون‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬حس،‭ ‬آگاهي‭ ‬به‭ ‬مسألة‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي‭ ‬را‭ ‬برانگيخت‭. ‬تا‭ ‬1275ق‭/‬1858م‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬فارغ‭ ‬التحصيلان‭ ‬دارالفنون‭ ‬ايران،‭ ‬در‭ ‬علم‭ ‬پزشكي‭ ‬آموزش‭ ‬ديده‭ ‬بودند‭. ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬اقدامات‭ ‬بهداشتي‭ ‬و‭ ‬سطح‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬رقت‭ ‬انگيزي‭ ‬بود‭. ‬دولت‭ ‬ايران‮ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬از‭ ‬فشار‌هاي‭ ‬همايش‌هاي‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بهداشت‭ ‬(International Sanitary Conferences)‭ ‬در‭ ‬1285ق‭/‬1868م‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬حفظ‭ ‬الصحه‮»‬‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬كاركرد‭ ‬شوراي‭ ‬را‭ ‬بهداشت‭ ‬داشت،‭ ‬به‭ ‬رياست‭ ‬جوزف‭ ‬دزيره‭ ‬تولوزان‭ ‬(Joseph Desire Tholozan)،‭ ‬پزشك‭ ‬ارشد‭ ‬ناصرالدين‭ ‬شاه،‭ ‬تأسيس‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬عمر‭ ‬اين‭ ‬شورا‭ ‬چند‭ ‬ماهي‭ ‬بيش‭ ‬نبود‭. ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬تا‭ ‬اوايل‭ ‬1298ق‭/‬1880م‭ ‬به‭ ‬بعد،‭ ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شهرهاي‭ ‬اصلي‭ ‬ايران‭ ‬شوراهاي‭ ‬بهداشت‭ ‬تأسيس‭ ‬شده‭ ‬بودند‭.‬86‭ ‬

تا‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬روش‌هاي‭ ‬دفع‭ ‬و‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬همه‌گير‭ ‬شده،‭ ‬در‭ ‬بهترين‭ ‬حالت،‭ ‬ابداعي‭ ‬و‭ ‬موقتي‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬‌ايستگاه‌هاي‭ ‬قرنطينه‭ ‬جداافتاده‭ ‬از‭ ‬يكديگر،‭ ‬هركدام‭ ‬شيوه‌هاي‭ ‬مخصوص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬درمان‭ ‬اعمال‭ ‬مي‌كردند‭ ‬و‭ ‬ميان‭ ‬روش‌هاي‭ ‬درماني‭ ‬آنها‭ ‬هماهنگي‭ ‬خاصي‭ ‬نبود‭.‬96‭ ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬به‭ ‬تدريج‭ ‬قرنطينه‭ ‬با‭ ‬منافع‭ ‬ملي‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬كلي‭ ‬بشريت‭ ‬درآميخت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬زمان‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مسائل‭ ‬بهداشتي‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬برجسته‌تري‭ ‬در‭ ‬روابط‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬اهميت‭ ‬يافت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬آمد‭.‬07‭ ‬فراگير‭ ‬شدن‭ ‬جهاني‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬‮«‬وباي‭ ‬آسيايي‮»‬‭ ‬مي‌گفتند،‭ ‬مستلزم‭ ‬اقدامات‭ ‬جهاني‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬بيشتر‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬بود‭.‬‮ ‬مشكل‭ ‬همه‌گيري‭ ‬بيماري‌ها‭ ‬با‭ ‬رشد‭ ‬مداوم‭ ‬فن‌آوري‭ ‬كشتي‭ ‬بخار‭ ‬تشديد‭ ‬شد،‭ ‬كه‭ ‬راه‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬مسافرت‭ ‬سريع‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬همچين‭ ‬انتقال‭ ‬بيماري‌ها‭ ‬فراهم‭ ‬كرده‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬سبب‭ ‬نبودن‭ ‬دستورالعمل‌ها‭ ‬و‭ ‬روش‌هاي‭ ‬يكسان‭ ‬براي‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬همه‌گير،‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬كنوانسيوني‭ ‬بين‌المللي‭ ‬براي‭ ‬رسيدگي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭  ‬احساس‭ ‬شد‭.‬17‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬كشورهاي‭ ‬اروپايي‭ ‬تمايل‭ ‬داشتند‭ ‬‮«‬خط‭ ‬اول‭ ‬دفاعي‮»‬‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬مسري‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬منتهي‌اليه‭ ‬شرقي‭ ‬قرار‭ ‬بگيرد،‭ ‬به‭ ‬استانبول،‭ ‬قاهره،‭ ‬و‭ ‬تهران‭ ‬فشار‭ ‬آوردند‭ ‬تا‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬بيماري‌ها‭ ‬اقدامات‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬اتخاذ‭ ‬كنند‭.‬27‭ ‬

اين‭ ‬فشارها‭ ‬با‭ ‬رشته‭ ‬همايش‌هاي‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بهداشت‭ ‬پي‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬صورت‭ ‬گرفت،‭ ‬كه‭ ‬اولين‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬1851م‭ ‬در‭ ‬پاريس‭ ‬‮«‬براي‭ ‬يافتن‭ ‬شيوه‌اي‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬زمان‭ ‬پيشرفت‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬فـن‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬يافتن‭ ‬راهكاري‭ ‬كه‭ ‬بتواند‭ ‬همزمان‭ ‬براي‭ ‬نياز‌هاي‭ ‬بازرگاني‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي‭ ‬سودمند‭ ‬باشد‮»‬‭.‬37‭ ‬اين‭ ‬كنفرانس‭ ‬به‭ ‬نتيجه‭ ‬گيري‭ ‬دربارة‭ ‬مسائل‭ ‬كليدي‭ ‬موفق‭ ‬نشد،‭ ‬اما‭ ‬شركت‭ ‬كنندگان‭ ‬‮«‬بر‌‭ ‬اين‭ ‬قاعدة‭ ‬كلي‭ ‬اجماع‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬دستيابي‭ ‬به‭ ‬توافقي‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬مقررات‭ ‬بهداشتي‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬كنند،‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬مطلوبيت‭ ‬برخي‭ ‬اقدامات‭ ‬ويژه،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تقويت‭ ‬نظارت‭ ‬بهداشتي‭ ‬در‭ ‬مصر‭ ‬و‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني،‭ ‬تأييد‭ ‬شد‭.‬‮»‬47‭ ‬نظارت‭ ‬بهداشتي،‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬نشانه‌گذاري‭ ‬حدود‭ ‬قلمرو‭ ‬پادشاهي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني،‭ ‬مشخص‭ ‬كردن‭ ‬سرحدات،‭ ‬و‭ ‬تحديد‭ ‬حدود‭ ‬مرزها‭ ‬ممكن‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬1266-1269ق‭/‬1849-52م‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬كنفرانس،‭ ‬بررسي‭ ‬مرز‭ ‬مشترك‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬منطقة‭ ‬مرزي،‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬بريتانيا،‭ ‬روسيه،‭ ‬و‭ ‬گرئه‌هاي‭ ‬فني‭ ‬و‭ ‬ديپلماتيك‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬

در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬كنفرانس‌ها‭ ‬و‭ ‬كميسيون‌هايي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬برگزاري‭ ‬بودند،‭ ‬يك‭ ‬ناظر‭ ‬وقت،‭ ‬كاروان‭ ‬جنازه‌هايي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ژانوية‭ ‬1851م‭/‬1268ق‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬اتفاقي‭ ‬در‭ ‬ميانة‭ ‬راه‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬همدان‭ ‬ديده‭ ‬بود،‌‭ ‬اين‌طور‭ ‬توصيف‭ ‬مي‌كند‭:‬‭ ‬

تعدادي‭ ‬قاطر‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬بارشان‭ ‬جعبه‌هايي‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬باريك‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬قائم،‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬طرف‭ ‬قاطر‭ ‬آويخته‭ ‬شده‭ ‬بودند‭.‬‮ ‬بوي‭ ‬وحشتناك‭ ‬و‭ ‬تقريباً‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬تحملي‭ ‬از‭ ‬كاروان‭ ‬بلند‭ ‬مي‌شد‭…‬‌‭ ‬اين‭ ‬جعبه‌ها،‭ ‬حاوي‭ ‬جنازه‌هايي‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬طي‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬شهرهاي‭ ‬مختلف‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اكنون‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬كربلا‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬دفن‭ ‬شوند‭.‬‌‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬چندش‌آوري‭ ‬است‭. ‬جعبه‌ها‭ ‬به‭ ‬طرز‭ ‬ناقصي‭ ‬ميخ‌كوبي‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬خروج‭ ‬خطرناك‌ترين‭ ‬بخارها‭ ‬را‭ ‬ميسر‭ ‬مي‌كند‭.‬57‭ ‬

در‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬‌همه‌گير‭ ‬شدن‭ ‬وبا‭ ‬بر‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬اثر‭ ‬مي‌گذاشت،‭ ‬چنين‭ ‬كاروان‌هايي‭ ‬نه‌تنها‭ ‬مزاحم‭ ‬احوال‭ ‬عمومي،‭ ‬بلكه‭ ‬براي‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي‭ ‬خطر‭ ‬و‭ ‬نيازمند‭ ‬راه‭ ‬حل‭ ‬بودند‭.‬ براي‌‭ ‬اين‭ ‬منظور‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬دوازده‭ ‬همايش‭ ‬بين‌المللي‭ ‬بهداشت‭ ‬از‭ ‬1268ق‭/‬1851م‭ ‬تا‭ ‬1331ق‭/‬1912م‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬ پس‭ ‬از‌‭ ‬اينكه‭ ‬كنفرانس‭ ‬دوم‭ ‬پاريس‭ ‬در‭ ‬1859م‭/‬1276ق‭ ‬نيز‭ ‬بي‌نتيجه‭ ‬ماند،‭ ‬كنفرانس‭ ‬سوم‭ ‬در‭ ‬1866م‭/‬1283ق‭ ‬در‭ ‬قسطنطنيه‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬ از‭ ‬نظر‭ ‬زماني‌‭ ‬اين‭ ‬كنفرانس‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬چهارمين‭ ‬‌همه‌گيري‭ ‬جهان‌گستر‭ ‬وبـا‭ ‬بود‭ ‬كه‌‭ ‬اين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬1865م‭/‬1282ق‭  ‬پس‭ ‬از‭ ‬شيوع‭ ‬در‭ ‬مكه‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬غيرمتعارف‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬رسيده‭ ‬بود‭.‬67‭ ‬اگرچه‭ ‬اجماع‭ ‬بر‌‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‌‭ ‬اين‭ ‬بار‭ ‬وبـا‭ ‬از‭ ‬هند‭ ‬آماده‭ ‬است،‭ ‬‮«‬جايي‭ ‬كه‭ ‬همه‌گيري‭ ‬بومي‭ ‬آن‭ ‬همواره‭ ‬وجود‭ ‬داشت‮»‬،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬اصلي‭ ‬گسترش‌‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬به‭ ‬سراسر‭ ‬دنيا‭ ‬زائراني‭ ‬شناخته‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مكه‭ ‬رفته‭ ‬بودند‭. ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خاص‭ ‬عباراتي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ارتباط‭ ‬وبـا‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬مكه‭ ‬در‭ ‬مكتوبات‭ ‬قطعنامة‭ ‬كنفرانس‭ ‬قسطنطنيه‭ ‬ظاهر‭ ‬شد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‌‭ ‬اين،‭ ‬مسألة‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬بحثي‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬كنفراس‭ ‬تبديل‭ ‬شد‭. ‬همچين‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬كنفرانس‌‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬آمد‭ ‬كه‭ ‬‌آيا‭ ‬اجساد‭ ‬بيماران‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬وبا‭ ‬مي‌توانند‭ ‬ناقل‌‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬ديگر‭ ‬باشند‭. ‬نظر‭ ‬به‌‭ ‬اينكه‭ ‬زائران‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬حومة‭ ‬بغداد‭ ‬مي‌آمدند‭ ‬‮«‬معمولاً‭ ‬همراه‭ ‬خود‭ ‬تعداد‭ ‬زيادي‭ ‬جنازه‭ ‬مي‌آوردند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬مختلف‭ ‬تجزيه‭ ‬بودند،‭ ‬از‭ ‬استخوان‌هاي‭ ‬داخل‭ ‬جعبه‭ ‬و‭ ‬كيسه‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬ميت‭ ‬يك‭ ‬روز‭ ‬پيش‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تابوت‭ ‬زهوار‭ ‬در‭ ‬رفته‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬بود‮»‬،‭ ‬گزارش‌هاي‭ ‬كنفرانس‭ ‬مذكور‭ ‬بر‭ ‬همين‭ ‬مبنا‭ ‬استدلال‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬‮«‬اين‭ ‬زائران‭ ‬اغلب‭ ‬اوقات‭ ‬به‭ ‬اندازة‭ ‬كافي‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬بيماري‭ ‬وبا‭ ‬به‭ ‬بغداد‭ ‬مي‌آورند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬آن‭ ‬استان‭ ‬گسترش‭ ‬بيايد‭.‬‮»‬‭ ‬كميسيون‭ ‬نتيجه‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬نمي‌توان‭ ‬با‭ ‬دلايل‭ ‬قطعي‭ ‬ثابت‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬جنازة‭ ‬بيماران‭ ‬وبايي‭ ‬ناقل‌‭ ‬اين‭ ‬بيماري‭ ‬است،‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬احتياط‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬پُرخطر‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگيريد‭.‬77‭ ‬حتي‭ ‬با‌‭ ‬اينكه‭ ‬مدرك‭ ‬قانع‭ ‬كننده‌اي‭ ‬دال‭ ‬بر‌‭ ‬اين‭ ‬وجود‭ ‬نداشت‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬ايراني‭ ‬منبع‭ ‬انتقال‭ ‬اين‭ ‬آلودگي‭ ‬اند،‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬بدن‭ ‬مردگان‭ ‬ناقل‭ ‬بيماري‭ ‬واگيردار‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬چنين‭ ‬عبارتي‭ ‬بيان‭ ‬مي‌شد،‭ ‬مسألة‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬نگراني‭ ‬براي‭ ‬بهداشت‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬تبديل‭ ‬كرد‭. ‬كشتي‌هاي‭ ‬بخار،‭ ‬هرچه‭ ‬زمان‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬بين‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬مكه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬تا‭ ‬حوضة‭ ‬مديترانه‭ ‬را‭ ‬كمتر‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬قاره‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خطر‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬واگيردار‭ ‬بيشتر‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گرفت‭ ‬و‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬فشار‭ ‬بر‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن‭ ‬ايران‭ ‬افزايش‭ ‬مي‌يافت‭.‬87 

همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬والسكا‭ ‬هوبر(Valeska Huber)‭ ‬استدلال‭ ‬مي‌كند،‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬همايش‌ها‭ ‬پيش‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬اولية‭ ‬جهاني‭ ‬شدن‭ ‬هستند،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬جاهايي‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬مي‌شد‭ ‬مدعي‭ ‬سهم‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬مدرنيته‭ ‬شد‭. ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬هيئت‌هايي‭ ‬كه‭ ‬نمايندة‭ ‬قدرت‌هاي‭ ‬‮«‬شرقيِ‮»‬‭ ‬روسيه،‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني،‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬بودند،‭ ‬تلاش‭ ‬زيادي‭ ‬مي‌كردند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬حكومت‌هاي‭ ‬خود‭ ‬تصويري‭ ‬به‭ ‬نمايش‭ ‬بگذارند‭ ‬كه‭ ‬بيانگر‭ ‬‮«‬اصلاح‭ ‬طلبي،‭ ‬مدرن‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬معتمد‭ ‬بودن‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬اهميت‭ ‬به‭ ‬بهداشت‮»‬‭ ‬باشد؛‭ ‬حكومت‌هايي‭ ‬كه‭ ‬توانايي‭ ‬اعمال‭ ‬مراقبت‌هاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬تجسس‌هاي‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مرز‌هاي‭ ‬خود‭ ‬دارند‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬استاندارد‭ ‬كردن‭ ‬ساختارهاي‭ ‬اداري‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬همزمان‭ ‬بازدهي‭ ‬كاري‭ ‬آنها،‭ ‬قابليت‭ ‬مديريت‭ ‬و‭ ‬رديابي‭ ‬بيماري‭ ‬وبا‭ ‬را‭ ‬ممكن‭ ‬مي‌كرد،‭ ‬اصلاح‭ ‬ساختار‌هاي‭ ‬اداري‭ ‬و‭ ‬دولتي‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬بهداشت‭ ‬مربوط‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نگراني‭ ‬اصلي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كنفرانس‌ها‭ ‬مطرح‭  ‬مي‌شد‭.‬‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنفرانس‌ها‭ ‬پيشنهاد‭ ‬‮«‬ايجاد‭ ‬كميته‌ها‭ ‬و‭ ‬شوراهاي‭ ‬مختلف‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬به‭ ‬كمال‭ ‬رساندن‭ ‬اقدامات‭ ‬مختلف‭ ‬براي‭ ‬شناسايي‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬رواديد،‭ ‬لوايح‭ ‬بهداشت،‭ ‬گذرنامه‌هاي‭ ‬بهداشتي،‭ ‬كارت‌هاي‭ ‬شناسايي،‭ ‬مجوز‭ ‬و‭ ‬غيره‮»‬‭ ‬را‭ ‬دادند،‭ ‬دولت‭ ‬عثماني‭ ‬كه‭ ‬تمايل‭ ‬داشت‭ ‬سهم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ادعاي‭ ‬مدرن‭ ‬بودن‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬مردمش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬مسري‭ ‬حفظ‭ ‬كند،‭ ‬براي‭ ‬اعمال‭ ‬پيشنهاد‌هاي‭ ‬كنفرانس‌ها‭ ‬با‭ ‬كمال‭ ‬ميل‭ ‬اقدام‭ ‬كرد‭.‬97‭ ‬يكي‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬اقدامات‭ ‬تأسيس‭ ‬ادارة‭ ‬بهداشت‭ ‬حجاز‭ (‬Hejaz Health Administration‭) ‬براي‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬زائران‭ ‬به‭ ‬حجاز‭ ‬بود‭.‬08 

امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬تنظيمات‭ ‬بود؛‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬اصلاحات‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬ظرفيت‭ ‬دولت‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نهادينه‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬استاندارد‭ ‬سازي‭ ‬طرز‭ ‬كار‭ ‬دولت،‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬نفوذ‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬حاشيه‌هاي‭ ‬مرزي،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬كاهش‭ ‬خلل‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬آنچه‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬‮«‬فيلتر‭ ‬مرزي‮»‬‭ ‬مي‌نامم،‭ ‬منجر‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬18‭ ‬همچنان‭ ‬كه‭ ‬عثماني‌ها‭ ‬به‭ ‬مدرن‭ ‬باوري‭ ‬و‭ ‬همسان‭ ‬پنداري‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬كه‭ ‬تجسم‭ ‬مدرنيته‭ ‬بودند‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دادند،‭ ‬حفظ‭ ‬سلامت‭ ‬عمومي‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬بهداشت‭ ‬مناسب،‭ ‬امري‭ ‬ضروري‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬فاصلة‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬برادران‭ ‬ناتني‭ ‬غير‭ ‬بهداشتي‭ ‬عثماني،‭ ‬يعني‭ ‬ايران،‭ ‬همچنين‭ ‬احساس‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬مسألة‭ ‬حمل‭ ‬جناره‌ها‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬زائراني‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬حجاز‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬مي‌رفتند،‭ ‬نگراني‌اي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ابعاد‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬مرزهاي‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬فراتر‭ ‬رفت‭. ‬پس‭ ‬از‌‭ ‬اين،‭ ‬نظارت‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬بر‭ ‬سرحدات‭ ‬و‭ ‬گذرگاه‌هاي‭ ‬مرزي‭ ‬كه‭ ‬اتباع‭ ‬ايراني‌ها‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كردند‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬برداشت‭ ‬كلي‭ ‬عثماني‌ها‭ ‬از‭ ‬ايرانيان،‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬مدرنيته‭ ‬بيان‭ ‬مي‌شد‭. ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬به‭ ‬مفهوم‭ ‬ظاهري‭ ‬و‭ ‬معناي‭ ‬واقعي‭ ‬كلمه،‭ ‬نگران‭ ‬‮«‬بيمار‭ ‬اروپايي‮»‬‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همين‭ ‬اساس‭ ‬ناچار‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬دادن‭ ‬اقدامات‭ ‬لازم‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬اروپا‭ ‬بيمار‭ ‬نشود‭. ‬ريشة‌‭ ‬اين‭ ‬خصومت‌ها،‭ ‬زائراني‭ ‬كه‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬وصل‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬واگيردار‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬بايد‭ ‬كاري‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬صدور‭ ‬فتوا‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬شيخ‭ ‬الاسلامي‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬نفي‭ ‬ايرانيان‭.‬

ايجاد‭ ‬يك‭ ‬سامانة‭ ‬بهداشت‭ ‬منظم‭ ‬مدني‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬امور‭ ‬تجارتي‭ ‬و‭ ‬نظامي‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬كند،‭ ‬بلكه‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬جديدي‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬تنظيم‭ ‬زندگي‭ ‬شهروندان‭ ‬عثماني‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬عثماني‭ ‬اهميت‭ ‬پيدا‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬انگيزة‭ ‬عمده‌اي‭ ‬براي‭ ‬تشكيل‭ ‬يك‭ ‬نظام‭ ‬پزشكي‭ ‬شد‭.‬28‭ ‬علاوه‭ ‬بر‌‭ ‬اين،‭ ‬عثماني‌ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬توصيه‌هاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬همايش‌هاي‭ ‬بين‭ ‬المللي،‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬اصلي‭ ‬ورود‭ ‬ايرانيان‭ ‬و‭ ‬شيعيان‭ ‬هند‭ ‬به‭ ‬مرز‌هاي‭ ‬خانقين،‭ ‬قصر‭ ‬شيرين،‭ ‬و‭ ‬بصره،‭ ‬قرنطينه‭ ‬و‭ ‬آسايشگاه‌هاي‭ ‬متعدد‭ ‬ساختند‭. ‬تا‭ ‬1875م‭/‬1292ق‭ ‬چهارده‭ ‬‌ايستگاه‭ ‬قرنطينه‭ ‬بين‭ ‬ارزروم‭ ‬و‭ ‬بصره‭ ‬فعال‭ ‬بودند‭.‬‌‭ ‬اين‭ ‬عوامل،‭ ‬نظارت‭ ‬بهداشتي‭ ‬حكومت‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬مسألة‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬زائران‭ ‬افزايش،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آنها‌‭ ‬اين‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬بدن‌هاي‭ ‬مرده‭ ‬و‭ ‬زنده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬معاينه‭ ‬و‭ ‬تفتيش‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬آنها‭ ‬نظارت‭ ‬كنند،‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لزوم‭ ‬مانع‭ ‬عبور‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬يا‭ ‬مسافران‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬شوند؛‭ ‬نيز‌‭ ‬اين‭ ‬حكومت‌ها‌‭ ‬اين‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬يافتند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬نزديك‭ ‬انتقال‮ ‬بيماري‌هاي‭ ‬‌همه‌گير‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬كند‭.‬

با‌‭ ‬اين‭ ‬اوصاف،‭ ‬چنين‭ ‬اقداماتي‭ ‬تنها‭ ‬منبع‭ ‬و‭ ‬منشاء‭ ‬جديدي‭ ‬براي‭ ‬شكايات‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬1858م‭/‬1275ق‭ ‬فرح‌خان،‭ ‬نمايندة‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬استانبول،‭ ‬در‭ ‬نامه‌اي‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجة‭ ‬عثماني‭ ‬از‭ ‬‮«‬رفتار‭ ‬معروف‮»‬‭ ‬با‭ ‬ايرانياني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬‌ايستگاه‌هاي‭ ‬مرزي‭ ‬قرنطينه‭ ‬در‭ ‬بغداد‭ ‬و‭ ‬ارزروم‭ ‬مي‌رسند،‭ ‬شكايت‭ ‬مي‌كند‭. ‬وي‭ ‬از‭ ‬باب‭ ‬عالي،‭ ‬ديوان‭ ‬وزير‭ ‬اعظم‭ ‬عثماني،‭ ‬درخواست‭ ‬كرد‭ ‬اقدامات‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬امنيت‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬زائران‭ ‬و‭ ‬مسافران‭ ‬ايراني‭ ‬فراهم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬همانند‭ ‬ديگر‭ ‬خارجي‌هاي‭ ‬مسافر‭ ‬رفتار‭ ‬كنند‭.‬38‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬فرح‭ ‬خان‭ ‬طوري‭ ‬شكايت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بيان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬ضمني‭ ‬تأكيد‭ ‬كند‭ ‬عثماني‌ها‭ ‬فقط،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬بدرفتاري‭ ‬هموطنان‭ ‬ايراني‌اش‭ ‬را‭ ‬جداسازي‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬و‭ ‬ديگران‭ ‬نيز‭ ‬دربارة‭ ‬مقررات‭ ‬قرنطينه‭ ‬و‭ ‬دوره‌هاي‭ ‬طولاني‭ ‬كه‭ ‬مجبور‭ ‬مي‌شدند‭ ‬در‭ ‬قرنطينه‭ ‬سپري‭ ‬كنند‭ ‬شكايت‭ ‬مي‌كرده‌اند‭. ‬كشتي‌هاي‭ ‬انگليسي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬گواهي‌هاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬نامعتبر‭ ‬به‭ ‬مرز‌ها‭ ‬مي‌رسيدند،‭ ‬همچون‭ ‬ايراني‌هايي‭ ‬كه‭ ‬مدارك‭ ‬قانوني‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬نداشتند،‭ ‬‮«‬به‭ ‬مدت‭ ‬حداقل‭ ‬ده‭ ‬روز،‭ ‬يا‭ ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬مقامات‭ ‬امور‭ ‬قرنطينه‭ ‬به‭ ‬شكلي‭ ‬معقول‭ ‬قانع‭ ‬شوند‭ ‬كه‭ ‬كشتي‌ها‭ ‬حامل‭ ‬افرادي‭ ‬نيستند‭ ‬كه‭ ‬بيماري‭ ‬وبـا‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬محتمل‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬بيماران‭ ‬وارداتي‭ ‬عاملي‭ ‬ديگري‭ ‬براي‭ ‬‌همه‌گيري‭ ‬وبـا‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬غربي‭ ‬شوند‮»‬‭ ‬كشتي‭ ‬و‭ ‬سرنشينانش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قرنطينه‭ ‬نگاه‭ ‬مي‌داشتند‭.‬‌‭ ‬اين‭ ‬اقدامات‭ ‬بر‭ ‬يافته‌هاي‭ ‬پزشكي‭-‬علمي‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬متخصصان‭ ‬برجستة‭ ‬وبـا‭ ‬استوار‭ ‬بود‭.‬48‭ ‬

اين‭ ‬فرايندها‭ ‬بحث‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مسألة‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬قرار‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬ناچار‭ ‬كرد‭ ‬اقداماتي‭ ‬براي‭ ‬بهينه‭ ‬سازي‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬شرايط‭ ‬بهداشتي‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬زائران‭ ‬و‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬اعمال‭ ‬كند‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬وبا‭ ‬در‭ ‬1867م‭/‬1284ق‭ ‬در‭ ‬كربلا،‭ ‬‮«‬گورستان‭ ‬عظيم‭ ‬ايرانيان‮»‬،‭ ‬ظاهر‭ ‬شد،‭ ‬شاه‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬ممنوع‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭.‬58‭ ‬اين‭ ‬دستور،‭ ‬بسته‭ ‬به‌‭ ‬اينكه‭ ‬كدام‭ ‬طرف‭ ‬مرز‭ ‬وبا‭ ‬يا‭ ‬طاعون‭ ‬ظاهر‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬لغو‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬متناوب‭ ‬مجدداً‭ ‬برقرار‭ ‬مي‌شد‭. ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬نيز‭ ‬بارها‭ ‬مسألة‭ ‬دستور‭ ‬براي‭ ‬ممنوعيت‭ ‬حمل‭ ‬اجساد‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬همچنين،‭ ‬دكتر‭ ‬جوزف‭ ‬دزيره‭ ‬تولوزان،‭ ‬پزشك‭ ‬مخصوص‭ ‬ناصرالدين‭ ‬شاه،‭ ‬نيز‭ ‬درخواست‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬براي‭ ‬پيشگيري‭ ‬و‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬‌همه‌گير‭ ‬وبا‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬وضع‭ ‬گردد‭.‬‭ ‬پزشك‭ ‬ارشد‭ ‬شاه‭ ‬درخواست‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬گسترش‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬‌همه‌گير‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬عمل‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬سياستي‭ ‬اتخاذ‭ ‬شود‭. ‬علاوه‭ ‬بر‌‭ ‬اين،‭ ‬ناصرالدين‭ ‬شاه‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬1287ق‭/‬1870م‭ ‬با‭ ‬احمد‭ ‬شفيق‭ ‬مدحت‭ ‬پاشا‭ (‬1238-1302ق‭/‬1822-1884م‭)‬،‭ ‬اصلاح‭ ‬طلب‭ ‬مشهورعثماني‭ ‬و‭ ‬فرماندار‭ ‬بغداد،‭ ‬ملاقات‭ ‬كرد‭.‬‭ ‬مدحت‭ ‬پاشا‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬ديدار‭ ‬مشكلات‭ ‬بهداشتي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬تجزيه‭ ‬اند،‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬مقدس‭ ‬عراق‭ ‬مطرح‭ ‬كرد‭.‬68‭ ‬

در‭ ‬نتيجة‭ ‬تجديد‭ ‬نظر‌ها،‭ ‬درخواست‌ها،‭ ‬جلسات،‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬قطعنامه‌هاي‭ ‬همايش‌هاي‭ ‬بين‌المللي‭ ‬بهداشت‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬8‭ ‬ژانويه‭ ‬1871م‭/‬1288ق،‭ ‬ميرزا‭ ‬حسين‭ ‬خان‭ ‬مشيرالدوله‭ (‬سپهسالار،‭ ‬1243-1299ق‭/‬1827-1881م‭)‬،‭ ‬اصلاح‭ ‬طلب‭ ‬و‭ ‬دولتمرد‭ ‬شهير،‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬مدحت‭ ‬پاشا‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬عثماني،‭ ‬معاهده‌اي‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬امضا‭ ‬كردند‭. ‬هدف‭ ‬اين‭ ‬توافق‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬خطرات‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬ايران،‭ ‬محفاظت‭ ‬از‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي،‭ ‬و‭ ‬جاي‭ ‬دادن‭ ‬منطقة‭ ‬مرزي‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬پاكيزه‭ ‬شدة‭ ‬جديد‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بود‭. ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬عواقب‭ ‬پزشكي‭-‬بهداشتي‭ ‬مضر‭ ‬كه‭ ‬نتيجة‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬تازة‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تجزيه‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬دفن‭ ‬در‭ ‬عتبات‭ ‬بود،‌‭ ‬اين‭ ‬معاهده‭ ‬دورة‭ ‬تعليق‭ ‬سه‭ ‬ساله‌اي‭ ‬براي‭ ‬عبور‭ ‬دادن‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬وضع‭ ‬كرد‭. ‬براي‭ ‬اطمينان‭ ‬از‌‭ ‬اينكه‭ ‬جنازة‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬بازماندگانشان‭ ‬متقاضي‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬تدفين‭ ‬بقاياي‭ ‬ميت‭ ‬در‭ ‬عتبات‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تعليق‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬در‭ ‬خاك‭ ‬ايران‭ ‬مدفون‭ ‬بوده‌اند،‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬متقاضيان،‭ ‬مدارك‭ ‬رسمي‭ ‬دفن،‭ ‬كه‭ ‬تاريخ‌گذاري‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬صادر‭ ‬مي‌شد‭. ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬طرفين‌‭ ‬اين‭ ‬معاهده‭ ‬توافق‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬جنازه‌ها،‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬عبارتي‭ ‬استخوان‌هايي‭ ‬كه‭ ‬مدارك‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬نداشتند،‭ ‬اجازه‭ ‬نيابند‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬شوند‭. ‬فقط‭ ‬استخوان‌هاي‭ ‬نبش‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬داراي‭ ‬مدرك‭ ‬رسمي‭ ‬تاريخ‌دار‭ ‬بودند،‭ ‬اجازة‭ ‬انتقال‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬استخوان‌ها‭ ‬در‭ ‬تابوت‌هاي‭ ‬چوبي‭ ‬محفوظ‭ ‬در‭ ‬صندوق‌هاي‭ ‬سربي‭ ‬حمل‭ ‬مي‌شدند‭. ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬زميني‭ ‬سفر‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬كرمانشاه‭ ‬و‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬دريا‭ ‬مي‌آمدند،‭ ‬از‭ ‬بندر‭ ‬بصره‭ ‬وارد‭ ‬مرز‭ ‬عثماني‭ ‬مي‌شدند‭ ‬به‭ ‬طوري‭ ‬كه‭ ‬مأموران‭ ‬پزشكي‭ ‬بتواند‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬معاينه‭ ‬كنند‭. ‬در‭ ‬صورت‭ ‬وجود‭ ‬بيماري‌هاي‭ ‬واگيردار‭ ‬در‭ ‬ايران،‭ ‬زائران‭ ‬و‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬مطلقاً‭ ‬اجازه‭ ‬ورود‭ ‬نداشتند‭.‬78‭ ‬بند‭ ‬چهارم‭ ‬از‭ ‬‮«‬قوانين‭ ‬گمركي‭ ‬بهداشت‭ ‬در‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‮»‬‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬1876م‭/‬1293ق‭ ‬نهادينه‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬اساس‭ ‬ماليات‭ ‬بهداشتي‭ ‬ثابتي‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬ده‭ ‬پياستر‭ (‬قروش‭) ‬براي‭ ‬هر‭ ‬زائر‭/‬مسافر‭ ‬و‭ ‬پنجاه‭ ‬پياستر‭ ‬براي‭ ‬هر‭ ‬جنازه‭ ‬وضع‭ ‬كرد‭. ‬جدول‭ ‬شمارة‭ ‬1‭ ‬تعداد‭ ‬زائران‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬اجسادي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‌ايستگاه‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬قرنطينه‭ ‬در‭ ‬ناحية‭ ‬مرزي‭ ‬مشمول‭ ‬ماليات‭ ‬شده‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬دورة‭ ‬تاريخي‭ ‬1872-1884م‭/‬1289-302ق‭ ‬و‭ ‬1898‭-‬‭ ‬1904م‭/‬1316-1322ق‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭. ‬اين‭ ‬ارقام‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬گزارش‌هاي‭ ‬‮«‬بخش‭ ‬ترازنامه‌هاي‭ ‬آماري‭ ‬تعرفه‌هاي‭ ‬گمرك‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‮»‬‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬دوازده‭ ‬سال‭ ‬پي‌در‌پي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬امضاي‭ ‬معاهدة‭ ‬مشترك‭ ‬ميان‭ ‬مدحت‭ ‬پاشا‭ ‬و‭ ‬ميرزا‭ ‬حسين‭ ‬خان‭ ‬سپهسالار،‭ ‬ميانگين‭ ‬سالانة‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬به‭ ‬ميزان‭ ‬5،744‭ ‬جسد‭ ‬ميت‭ ‬و‭ ‬ميانگين‭ ‬شمار‭ ‬زائران‭/‬مسافران‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬عبور‭ ‬مي‌كردند‭ ‬37،665‭ ‬نفر‭ ‬بود‭.‬88‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط،‭ ‬شمار‭ ‬زائران‭/‬مسافران‭ ‬بازديدكننده‭ ‬از‭ ‬1898م‭/‬1316ق‭ ‬تا‭ ‬1904م‭/‬1332ق،‭ ‬48،672‭ ‬نفر‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬6،255‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬با‌‭ ‬اينكه‭ ‬اطلاعات‭ ‬به‭ ‬اندازة‭ ‬كافي‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬بتوان‌‭ ‬اين‭ ‬ارقام‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬سال‌هاي‭ ‬بعدي‭ ‬مقايسه‭ ‬كرد،‭ ‬اما‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬اين‭ ‬آمار‭ ‬به‭ ‬خودي‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اندازة‭ ‬كافي‭ ‬ارقام‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬است‭. ‬براي‭ ‬مقايسه،‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬حجاج‭ ‬مكه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬مرز‌هاي‭ ‬حجاز‭ ‬و‭ ‬يمن‭ ‬وارد‭ ‬مي‌شدند،‭ ‬دقت‭ ‬كنيم،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬كه‭ ‬شمار‭ ‬زائران‭ ‬عتبات‭ ‬با‭ ‬عدة‭ ‬مسافران‭ ‬زيارتي‭ ‬حجاز‭ ‬طي‭ ‬زمان‭ ‬رقابت‭ ‬مي‌كند‭.‬98‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬اين‭ ‬تعداد‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬ممكن‭ ‬كه‭ ‬مي‌توانست‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬طريق‭ ‬‌ايجاد‭ ‬شود،‭ ‬ساختن‭ ‬و‭ ‬نگاهداري‭ ‬‌ايستگاه‌هاي‭ ‬قرنطينه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬پزشكان‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬كاركنان‭ ‬اداري‭ ‬و‭ ‬كمكي‭ ‬كار‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬بسيار‭ ‬پر‭ ‬هزينه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواقعي‭ ‬دفترهاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬مرز‭ ‬ايران‭-‬ترك‭ ‬دچار‭ ‬كسري‭ ‬بودجه‭ ‬مي‌شدند‭. ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬ماليات‭ ‬بهداشتي‭ ‬چند‭ ‬سالي‭ ‬درآمد‭ ‬ساز‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬مازاد‌‭ ‬اين‭ ‬درآمد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬بودجة‭ ‬كل‭ ‬كشور،‭ ‬مانند‭ ‬بودجة‭ ‬بازنشستگي‭ ‬منتقل‭ ‬كردند‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‌‭ ‬اينكه‭ ‬زائران‭ ‬تنها‭ ‬مشمول‭ ‬ماليات‭ ‬بهداشتي‭ ‬نمي‌شدند‭ ‬و‭ ‬ماليات‌هاي‭ ‬ديگري‭ ‬نيز‭ ‬پرداخت‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬بدون‭ ‬اغراق‭ ‬مي‌توان‭ ‬ادعا‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬جامعة‭ ‬عثماني،‭ ‬بهره‭ ‬و‭ ‬سود‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌اي‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬مسافران‭ ‬زيارتي‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردند‭.‬

ماليات‌هاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬قروش‭ ‬از‭ ‬حجاج‭ ‬و‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬ايستگاه‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬قرنطينة‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬

‭(‬1872-1884م‭/‬1289-1302ق‭ ‬و‭ ‬1898-1904م‭/‬1316-1322ق‭):‬

‭ ‬

كل‭ ‬ماليات‭ ‬اخذ‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬جنازه‌ها

شمار‭ ‬جنازه‌ها،‭ ‬هر‭ ‬جنازه‭ ‬10‭ ‬قروش

كل‭ ‬ماليات‭ ‬اخذ‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬زائران

شمار‭ ‬زائران،‭ ‬هر‭ ‬زائر‭ ‬10‭ ‬قروش

سال‭ ‬مالياتي‭ ‬از‭ ‬اول‭ ‬مارس‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬فورية‭ ‬هر‭ ‬سال

254100

5085

300150

30013

1872-1873

610050

12202

667890

66789

1873-1874

57900

1158

243340

24333

1874-1875

42050

841

241970

24197

1875-1876

85750

1715

230610

23061

1876-1877

82350

1647

1647

15566

1877-1878

279600

5592

325230

33523

1878-1879

394750

7895

348710

34871

1879-1880

338800

7676

416100

41610

1880-1881

212950

4259

263930

26393

1881-1882

598850

11977

718830

71883

1882-1883

444100

8882

597410

59741

1883-1884

264800

5296

357890

35789

1898-1899

273900

5478

408220

40822

1899-1900

343300

6866

476850

47685

1900-1901

395250

7905

718040

71804

1901-1902

237150

4743

371310

37131

1902-1903

362250

7245

588010

58801

1903-1904

منبع‭ ‬جدول

Administration Sanitaire de L’Empire Ottoman: Bilans et Statistiques

(The sanitary administration of the Ottoman Empire: Inventory and statistics), vol. 1, 1 Mars 1872 au 29 Février 1884 and vol. 2, 1 Mars 1899-29 Février 1904, (Constantinople: Typographie et Lithographie Centrales)

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پراكندگي‭ ‬جغرافيايي‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬عثماني،‭ ‬بسياري‭ ‬از‌ايالت‌ها‭ ‬به‭ ‬ناچار‭ ‬زير‭ ‬نظارت‭ ‬بهداشتي‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭. ‬در‭ ‬نتيجه،‭ ‬اعمال‭ ‬فشار‭ ‬بيشتري‭ ‬بر‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬براي‭ ‬ايجاد‭ ‬تشكيلات‭ ‬جدي‭ ‬قرنطينه‌اي‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬مه‭ ‬1882م‭/‬1300ق،‭ ‬هيئت‌هاي‭ ‬اعزامي‭ ‬از‭ ‬كشورهاي‭ ‬مختلف‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آمدند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬‮«‬تعرفه‌هاي‭ ‬گمرك‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‮»‬‭ ‬عثماني‭ ‬تجديد‭ ‬نظر‭ ‬كنند‭.‬09‭ ‬در‭ ‬بحث‌هاي‭ ‬اين‭ ‬جلسات،‭ ‬نماينده‭ ‬اي‭ ‬استدلال‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬پيشرفت‭ ‬و‭ ‬تمدن‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬جلوگيري‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬با‌‭ ‬اينكه‭ ‬سنت‌ها‭ ‬و‭ ‬باورها‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارند،‭ ‬مهار‭ ‬عوامل‭ ‬سرايت‭ ‬بيماري‌ها‭ ‬ضروري‭ ‬است‭.‬19‭ ‬دكتر‭ ‬ديكسن (Dickson) نامي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نمايندگان‭ ‬حاضر‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬هيئت‌هاي‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بود،‭ ‬حتي‭ ‬تا‭ ‬جايي‭ ‬بحث‭ ‬را‭ ‬پيش‭ ‬برد‭ ‬كه‭ ‬استدلال‭ ‬كرد‭ ‬زيارت‭ ‬عتبات‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬مكه،‭ ‬از‭ ‬واجبات‭ ‬ديني‭ ‬مسلمانان‭ ‬نيست،‭ ‬و‌‭ ‬اين‭ ‬زيارت‌ها‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬روي‭ ‬علاقة‭ ‬مذهبي‭ ‬انجام‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬همين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬زائران‭ ‬عتبات،‭ ‬‮«‬حاجي‮»‬‭ ‬نيستند،‭ ‬زوارند‭. ‬در‭ ‬همين‭ ‬كميسيون‭ ‬مشتركِ‭ ‬هيئت‌هاي‭ ‬اعزامي‭ ‬گزارش‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬1873م‭/‬1290ق‭ ‬تا‭ ‬1879م‭/‬297ق‭ ‬ادارة‭ ‬بهداشت‭ ‬مرز‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬دچار‭ ‬كسري‭ ‬بودجه‌اي‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬119،764‭ ‬پياستر‭ (‬قروش‭) ‬شده‭ ‬است‭. ‬براي‭ ‬پايان‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كسري‭ ‬بودجه‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬محدود‭ ‬كردن‭ ‬شمار‭ ‬جناؤه‌ها‭ ‬و‭ ‬زائراني‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬عبور‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬حتي‭ ‬پيشنهاد‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اجساد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬200‭ ‬پياستر‭ ‬و‭ ‬زائران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬50‭ ‬پياستر‭ ‬مشمول‭ ‬ماليات‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭.‬29‭ ‬

به‭ ‬رغم‭ ‬چنين‭ ‬محاسباتي‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬شكايت‌هاي‭ ‬مداوم،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬كه‭ ‬شرايط‭ ‬معاهدة‭ ‬1871م‭/‬1288ق‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زيادي‭ ‬عيناً‭ ‬حفظ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ماليات‭ ‬بهداشتي‭ ‬وضع‭ ‬شده‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬معاهده‭ ‬عيناً‭ ‬باقي‭ ‬ماند‭. ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬1892م‭/‬1310ق‭ ‬وبا‭ ‬دوباره‭ ‬شيوع‭ ‬يافت،‭ ‬به‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬و‭ ‬زائران‭ ‬اجازة‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مرز‌ها‭ ‬داده‭ ‬نشد‭. ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬حال‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬مجلس‭ ‬صحيه‭ ‬يا‭ ‬همان‭ ‬كميسيون‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي،‭ ‬فرماندار‭ ‬بغداد‭ ‬را‭ ‬مطلع‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬‌شيوع‭ ‬وبا‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬شرقي‭ ‬ايران‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬نقاط‭ ‬تا‭ ‬مرز‭ ‬مشترك‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬ايران‭ ‬ماه‌ها‭ ‬به‭ ‬طول‭ ‬خواهد‭ ‬انجاميد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه،‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬محدوديت‌ها‭ ‬براي‭ ‬سفر‭ ‬ايرانيان‭ ‬غير‭ ‬ضروري‭ ‬است‭. ‬ممنوعيت‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬محتاطانه‌اي‭ ‬برداشته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ايرانيان،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازرسي‭ ‬دقيق‭ ‬كالاها‭ ‬و‭ ‬البسه،‭ ‬ملزم‭ ‬بودند‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬پنج‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬تحفظ‭ ‬خانه‭/‬قرنطينه‭ ‬خانقين‭ ‬بمانند،‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬ده‭ ‬روز‭ ‬كه‭ ‬قبلا‭ ‬معمول‭ ‬بود‭. ‬‌همه‌گيري‌‭ ‬اين‭ ‬بيماري‌ها‭ ‬براي‭ ‬استان‭ ‬بغداد‭ ‬بسيار‭ ‬پر‭ ‬هزينه‭ ‬بود؛‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬از‭ ‬وقتي‭ ‬مرز‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬زائران‭ ‬و‭ ‬بازديد‭ ‬كنندگان‭ ‬براي‭ ‬هفده‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬ژوئن‭ ‬1892م‭/‬1310ق‭ ‬تا‭ ‬نوامبر‭ ‬1893م‭/‬1311ق‭ ‬بسته‭ ‬شد،‭ ‬فقط‭ ‬به‭  ‬5،831‭  ‬نفر،‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬12‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬روز،‭ ‬براي‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬اجازه‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬برچيده‭ ‬شدن‭ ‬ممنوعيت،‭ ‬افرادي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬پنج‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬قرنطينه‭ ‬مي‌ماندند،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوسط‭ ‬به‭ ‬97‭ ‬نفر‭ ‬افزايش‭ ‬يافت‭.‬39‭ ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬شمار‭ ‬بيشتري‭ ‬از‭ ‬مسافران‭ ‬زائر‭ ‬مطلوب‭ ‬تر‭ ‬بود،‭ ‬زيرا‭ ‬دولت‭ ‬عثماني‭ ‬مي‌توانست‭ ‬مبالغ‭ ‬بيشتري‭ ‬از‭ ‬وجوه‭ ‬مالياتي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ايرانيان‭ ‬اخذ‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬فرصت‭ ‬بيشتر‭ ‬براي‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬مبادلات‭ ‬بود‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬اين‭ ‬مسأله‭ ‬نيز‭ ‬بديهي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬هزينة‭ ‬گسترش‭  ‬بيماري‌هاي‭ ‬همه‌گير‭ ‬از‭ ‬مزاياي‭ ‬زائران‭ ‬و‭ ‬كاروان‌ها‭ ‬بيشتر‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬‭ ‬

در‭ ‬نتيجه‭ ‬پزشكان‭ ‬دولتي‭ ‬در‭ ‬كرمانشاه‭ ‬و‭ ‬بصره‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬شكايت‌ها،‭ ‬قوانين‭ ‬را‭ ‬زير‭ ‬پا‭ ‬نگذاشتند‭ ‬و‭ ‬استخوان‌ها‭ ‬و‭ ‬مدارك‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬براي‭ ‬هر‭ ‬گروه،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اجازة‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مرز،‭ ‬بررسي‭ ‬مي‌شد‭.‬‮ ‬در‭ ‬يك‭ ‬مورد‭ ‬بعد‭ ‬از‌‭ ‬اينكه‭ ‬نمايندة‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬عثماني‭ ‬درخواستي‭ ‬را‭ ‬تسليم‭ ‬كميسيون‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي‭ ‬عثماني‭ ‬كرد،‭ ‬وزير‭ ‬بهداشت‭ ‬صدراعظم‭ ‬را‭ ‬ترغيب‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬اجازه‭ ‬دهد‭ ‬جنازة‭ ‬وكيل‭ ‬الدوله،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬عالي‭ ‬رتبة‭ ‬دولتي‭ ‬ايران،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬موعد‭ ‬سه‭ ‬سالة‭ ‬دفن‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬خانقين‭ ‬عبور‭ ‬كند‭. ‬مجوز‭ ‬ويژه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬دليل‭ ‬صادر‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬جنازة‭ ‬وكيل‭ ‬الدوله‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬نيم‭ ‬در‭ ‬خاك‭ ‬بود‭ ‬و‌‭ ‬اين‭ ‬بقايا‭ ‬در‭ ‬تابوت‭ ‬چوبي‭ ‬كه‭ ‬داخل‭ ‬جعبه‌اي‭ ‬سربي‭ ‬بود،‭ ‬قرار‭ ‬داشت،‭ ‬كاملاً‭ ‬محفوظ‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬خوب‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬وزير‭ ‬با‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬شرايط‭ ‬ويژه‌‭ ‬اضافه‭ ‬كرد‭ ‬كه‌‭ ‬چنين‭ ‬رويه‌اي‭ ‬نبايد‭ ‬مرسوم‭ ‬شود‭.‬49‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬چنين‭ ‬تلاش‌هايي،‭ ‬در‭ ‬1894م‭/‬1312ق‭ ‬نهمين‭ ‬كنفرانس‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بهداشت‭ ‬پاريس‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬زائران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ناقل‭ ‬وبـا‭ ‬به‭ ‬اروپا‭ ‬شناخت‭.‬59‭ ‬استانبول‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬تورخان‭ ‬بيگ،‭ ‬نمايندة‭ ‬ويژة،‭ ‬خود‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬براي‭ ‬اطلاع‭ ‬رساني‭ ‬به‭ ‬شركت‭ ‬كنندگان‭ ‬حتماً‭ ‬گزارش‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬كنترل‭ ‬مرزها‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬كاملاً‭ ‬جدي‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬اقدامات‭ ‬عثماني‭ ‬صرفاً‭ ‬نمايشي‭ ‬نبودند‭. ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬مسألة‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدي‭ ‬كنترل‭ ‬مي‌كردند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظارت‭ ‬حكومتي‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دادند‭. ‬براي‭ ‬مثال،‭ ‬در‭ ‬14‭ ‬ژانويه‭ ‬1894م‭ ‬نخست‭ ‬وزير‭ ‬وقت‭ ‬از‭ ‬وزير‭ ‬بهداشت‭ ‬خواست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬اقدامات‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬پيشگـيـرانه‭ (‬تركي‭: ‬تدابيـر‭ ‬فنيه‭ ‬و‭ ‬تحفظي‭)‬ي‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬مسألة‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬از‭ ‬ايران،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬منظورتأمين‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نقطه‭ ‬نظر‭ ‬صحت‭ ‬عمومي‭ ‬گزارش‭ ‬كند‭.‬69‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬تعداد‭ ‬سفرهاي‭ ‬زيارتي‭ ‬به‭ ‬اوج‭ ‬خود‭ ‬مي‌رسيد،‭ ‬نيروهاي‭ ‬كمكي‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬مرزي‭ ‬زيارتي‭ ‬فرستاده‭ ‬مي‌شدند‭.‬79‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬اقدامات‭ ‬بدان‭ ‬معنا‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ديدن‭ ‬صفوف‭ ‬بيمارگونه‭ ‬و‭ ‬كاروان‌هايي‭ ‬كه‭ ‬‮«‬بوي‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬تحمل‮»‬‭ ‬مي‌دادند،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬روز‭ ‬افزوني‭ ‬دشوارتر‭ ‬مي‌شد‭. ‬اما‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬اقدامات‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬پايان‭ ‬نداد،‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬دولت‌ها‭ ‬نبودند‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬ضوابط‭ ‬بيشتري‭ ‬وضع‭ ‬كردند‭.‬

زائر‭ ‬و‭ ‬جنازه‭ ‬

همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬دو‭ ‬حكومت‭ ‬هم‭ ‬مرز‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬جداگانه‭ ‬دنبال‭ ‬معرفي‭ ‬‮«‬روش‌هاي‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬پيشگيرانه‮»‬‭ ‬براي‭ ‬سخت‭ ‬تر‭ ‬كردن‭ ‬عبور‭ ‬و‭ ‬مرور‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬مرزي‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬ماليات‌ها‭ ‬را‭ ‬افزايش‭ ‬مي‌دادند،‭ ‬گروهي‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬نزديك‭ ‬پاسگاه‌هاي‭ ‬مرزي‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬خشك‭ ‬كردن‭ ‬‮«‬جنازه‌هاي‭ ‬تازه‭ ‬شدند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بازرسي‭ ‬مقامات‭ ‬بهداشت‭ ‬عثماني‭ ‬بگذرانند‭.‬‮»‬‭ ‬علاوه‭ ‬بر‌‭ ‬اين،‭ ‬محدوديت‌ها‭ ‬و‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬جديد‭ ‬موجبات‭ ‬‮«‬توسعة‭ ‬سريع‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‮»‬‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬آورد‭.‬89

وزير‭ ‬بهداشت‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬يادداشت‭ ‬25‭ ‬اوت‭ ‬1899م‭/‬317ق‭ ‬به‭ ‬صدراعظم،‭ ‬متذكر‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬با‌‭ ‬اينكه‭ ‬قرار‭ ‬بر‌‭ ‬اين‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬جنازه‌اي‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬تدفين‭ ‬در‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬استخوان‭ ‬نبش‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬قبر‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬عبور‭ ‬نكند،‭ ‬قاچاق‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬تازه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تجزيه‭ ‬همچنان‭ ‬خطري‭ ‬جدي‭ ‬براي‭ ‬سلامتي‭ ‬است‭.‬‌‭ ‬اين‭ ‬يادداشت‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬اشاره‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬قاچاق‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬طرزي‭ ‬انجام‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬مي‌توانند‭ ‬توقف‭ ‬اجباري‭ ‬در‌ايستگاه‌هاي‭ ‬قرنطينه‭ ‬و‭ ‬ماليات‌هاي‭ ‬وضع‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬خزانة‭ ‬ملي‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬بزنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پرداخت‌‭ ‬اين‭ ‬هزينه‌ها‭ ‬خودداري‭ ‬كنند‭. ‬اگرچه‭ ‬تعداد‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬مرطوب‭ ‬كه‭ ‬قاچاقي‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬عراق‭ ‬وارد‭ ‬مي‌شدند‭ ‬بسيار‭ ‬محدود‭ ‬بود،‭ ‬وزير‭ ‬بهداشت‭ ‬در‭ ‬يادداشت‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬مأموران‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬بازرسي‭ ‬قرنطينة‭ ‬بغداد‭ ‬گزارش‭ ‬داده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬حمل‭ ‬جنازة‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تجزيه‭ ‬و‭ ‬تازه‭ ‬توسط‭ ‬شيعيان‭ ‬براي‭ ‬تدفين‭ ‬در‭ ‬عتبات،‭ ‬خطر‭ ‬جدي‭ ‬براي‭ ‬سلامتي‭ ‬جاده‌هايي‭ ‬است‭ ‬كه‌‭ ‬اين‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬آنها‭ ‬عبور‭ ‬داده‭ ‬مي‌شود‭. ‬بازرسان‭ ‬قرنطينه‭ ‬در‭ ‬گزارش‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬دادند‭ ‬كه‌‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬مرطوب،‭ ‬قوانين‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬وضع‭ ‬شدة‭ ‬مربوط‭ ‬را‭ ‬زير‭ ‬پا‭ ‬مي‌گذارد‭.‬‮ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬بخش‌هايي‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬طاعون‭ ‬‌زده‭ ‬بودند،‭ ‬هيئت‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬بهداشت‭ ‬خواست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مقامات‭ ‬مربوط‭ ‬در‭ ‬بغداد،‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬صدر‭ ‬اعظم‭ ‬دستور‭ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬پايان‭ ‬دادن‭ ‬قطعي‭ ‬حمل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬تازه‭ ‬داخل‭ ‬خود‭ ‬عراق،‭ ‬اقداماتي‭ ‬جدي‭ ‬صورت‭ ‬دهند‭.‬99‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬قاچاق‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬و‭ ‬ز‌ائران‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬آگاه‭ ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬پديده‌‭ ‬اين‭ ‬طور‭ ‬استدلال‭ ‬مي‌كردند‭ ‬كه‭ ‬دليل‭ ‬اصلي‭ ‬آن،‭ ‬امتناع‭ ‬از‭ ‬پرداختن‭ ‬هزينه‌ها‭ ‬و‭ ‬ماليات‌هاي‭ ‬هيأت‭ ‬وزيران‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬001‭ ‬

در‭ ‬همين‭ ‬حال‭ ‬آن‭ ‬زائران‭ ‬ايراني،‭ ‬حمل‭ ‬كنندگان‭ ‬جنازه‌ها،‭ ‬و‭ ‬كاروان‌هايي‭ ‬كه‭ ‬تصميم‭ ‬مي‌گرفتند‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬گمرك‌هاي‭ ‬قانوني‭ ‬وارد‭ ‬خاك‭ ‬عراق‭ ‬شوند،‭ ‬دربارة‭ ‬بدرفتاري‭ ‬و‭ ‬ماليات‌هاي‭ ‬غير‭ ‬قانوني،‭ ‬كه‭ ‬ادعا‭ ‬مي‌كردند‭ ‬از‭ ‬گمرك‭ ‬خانقين‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬قزل‭ ‬رباط،‭ ‬كربلا،‭ ‬و‭ ‬جاهاي‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬ادامه‭ ‬داشت،‭ ‬تقريباً‭ ‬پيوسته‭ ‬شكايت‭ ‬مي‌كردند‭. ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬سدة‭ ‬20م،‭ ‬تفسيري‭ ‬از‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬بند‌هاي‭ ‬پيمان‭ ‬ارزروم‭ (‬1847م‭/‬1264ق‭) ‬كه‭ ‬تصريح‭ ‬مي‌كرد‭ ‬كالاهاي‭ ‬غير‭ ‬تجارتي‭ ‬كه‭ ‬ايرانيان‭ ‬هنگام‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬مي‌آورند‭ ‬مشمول‭ ‬ماليات‭ ‬نمي‌شود،‭ ‬موضوعي‭ ‬ويژه‭ ‬شد‭. ‬نمايندگان‭ ‬ايران‭ ‬مدعي‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬مقامات‭ ‬گمرك‭ ‬عثماني‭ ‬براي‭ ‬كالاهاي‭ ‬مختلف،‭ ‬مخصوصاً‭ ‬قالي،‭ ‬گليم‭ ‬و‭ ‬سجاده،‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬استفادة‭ ‬شخصي‭ ‬زائران‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬زور‭ ‬و‭ ‬اجبار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭ ‬ماليات‭ ‬مي‌گيرند‭. ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬استان‌هاي‭ ‬مرزي‭ ‬با‭ ‬رد‌‭ ‬اين‭ ‬اتهامات‭ ‬ادعا‭ ‬كردند‭ ‬زائران‭ ‬ايراني‭ ‬تظاهر‭ ‬مي‌كنند‭ ‬اين‭ ‬كالاها‭ ‬وسايل‭ ‬شخصي‭ ‬آنهاست،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬ايرانيان‭ ‬براي‭ ‬فروش‭ ‬در‭ ‬بازار‌ها‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬عبا،‭ ‬فيروزه‭ ‬و‭ ‬زعفران‭ ‬مي‌آوردند‭ ‬و‌‭ ‬اينها‭ ‬كالاهايي‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬مقامات‭ ‬مرزي‭ ‬مشمول‭ ‬ماليات‭ ‬كالاهاي‭ ‬تجاري‭ ‬دانسته‭ ‬اند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬مدعي‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ايرانيان‌‭ ‬امكان‭ ‬مي‌دادند‭ ‬براي‭ ‬حيوانات‭ ‬باربر‭ ‬و‭ ‬كالاهايي‭ ‬كه‭ ‬تجارتي‭ ‬تلقي‭ ‬مي‌شود،‭ ‬وجه‭ ‬نقد‭ ‬معيني‭ ‬را‭ ‬نزد‭ ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬گرو‭ ‬بگذارند‭. ‬اگر‭ ‬با‭ ‬كالاهايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬صورت‭ ‬ثبت‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬باز‭ ‬مي‌گشتند،‭ ‬آن‭ ‬وجه‭ ‬به‌‭ ‬ايشان‭ ‬باز‭ ‬پس‭ ‬داده‭ ‬مي‌شد،‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬كالاها‭ ‬و‭ ‬حيوانات‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬باز‭ ‬نمي‌گشتند،‭ ‬ماليات‌هاي‭ ‬مقرر‭ ‬از‭ ‬مسافران‭ ‬ايراني‭ ‬مطالبه‭ ‬مي‌شده‭ ‬است‭. ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬داخلي‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬شكايات‭ ‬از‭ ‬والي‭ ‬بغداد‭ ‬پرسيد،‭ ‬او‭ ‬استانبول‭ ‬را‭ ‬مطلع‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬شاكيان‭ ‬كساني‭ ‬بوده‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حين‭ ‬قاچاق‭ ‬گرفتار‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬باب‭ ‬عالي‭ ‬را‭ ‬مطمئن‭ ‬ساخت‭ ‬كه‭ ‬برخورد‭ ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬با‭ ‬بازديد‭ ‬كنندگان‭ ‬ايراني‭ ‬محترمانه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬نه‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬ماليات‌هاي‭ ‬متعدد‭ ‬و‭ ‬مضاعف‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬مشمول‭ ‬ماليات‭ ‬براي‭ ‬متعلقات‭ ‬شخصي‭. ‬بنا‭ ‬به‭ ‬گفته‌هاي‭ ‬فرماندار‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬1912م‭/‬1331ق،‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬صد‭ ‬هزار‭ ‬قروش‭ ‬كه‭ ‬ايرانيان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬گروي‭ ‬متعلقات‭ ‬شخصي‭ ‬نزد‭ ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬گذاشته‭ ‬بودند،‭ ‬فقط‭ ‬هجده‭ ‬هزار‭ ‬قروش‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬بازگردانده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬فرماندار‭ ‬عراق‭ ‬افزود‭ ‬كه‭ ‬ميزان‭ ‬غرامت‌هاي‭ ‬پرداخته‭ ‬نشده‭ ‬براي‭ ‬كالاهاي‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬حيوانات‭ ‬باربر‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬قروش‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬101‭ ‬

هيئت‭ ‬دولت‭ ‬عثماني‭ ‬در31‭ ‬مه‭ ‬1913م‭/‬1332ق،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بررسي‭ ‬شكايت‌هاي‭ ‬سفارتخانه‌هاي‭ ‬خارجي،‭ ‬از‭ ‬تصميم‭ ‬قبلي‭ ‬بخش‭ ‬اصلاح‭ ‬تدوين‭ ‬و‭ ‬تصويب‭ ‬قانون‭ (‬تركي‭: ‬مجلس‭ ‬تنظيمات‭) ‬دوباره‭ ‬پشتيباني‭ ‬و‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬جز‭ ‬هزينة‭ ‬معاينة‭ ‬پزشكي‭ ‬هيچ‭ ‬هزينة‭ ‬ديگري‭ ‬نبايد‭ ‬به‭ ‬كساني‭ ‬تحميل‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬مي‌خواهند‭ ‬استخوان‌هاي‭ ‬وارداتي‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬اتباع‭ ‬خارجي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬گورستان‌هاي‭ ‬عادي‭ ‬و‭ ‬همگاني‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬مقدس،‭ ‬كه‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬گورستان‭ ‬مقدس‭ ‬خاص،‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬بسپارند‭. ‬همين‭ ‬قانون‭ ‬براي‭ ‬استخوان‌هاي‭ ‬اتباع‭ ‬عثماني‭ ‬نيز‭ ‬معتبر‭ ‬بود‭. ‬چند‭ ‬روز‭ ‬بعد‭ ‬سلطان‭ ‬لايحه‌اي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬تدفين‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬در‭ ‬نجف‭ ‬اشرف،‭ ‬كربلا،‭ ‬و‭ ‬كاظمين‭ ‬امضا‭ ‬كرد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬شمار‭ ‬ايرانيان‭ ‬مقيم‭ ‬در‭ ‬كربلا‭ ‬و‭ ‬نجف،‭ ‬اولين‭ ‬بند‭ ‬لايحة‭ ‬فوق‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭ ‬اتباع‭ ‬خارجي‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬در‌‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬كاظمين‭ ‬اقامت‭ ‬دارند،‭ ‬لازم‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬ماليات‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تدفين‭ ‬در‭ ‬گورستان‌هاي‭ ‬همگاني‭ ‬و‭ ‬عادي‭ ‬را‭ ‬بپردازند‭. ‬بند‭ ‬دوم‭ ‬اين‭ ‬لايحه‭ ‬مقرر‭ ‬مي‌كرد‭ ‬كه‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬تازه‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬هرجا‭ ‬در‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬ممنوع‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬خشك‭ (‬استخوان‌ها‭)‬،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پرداخت‭ ‬ماليات‌هاي‭ ‬مقرر،‭ ‬مجاز‭ ‬به‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬ابطال‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬قوانين‭ ‬قبلي،‭ ‬بند‭ ‬بعدي‌‭ ‬اين‭ ‬لايحه‭ ‬تصريح‭ ‬مي‌كرد‭ ‬كه‭ ‬كه‭ ‬كاركنان‭ ‬عتبات‭ ‬و‭ ‬اعضاي‭ ‬خانواده‌هاي‭ ‬آنها‭ ‬نيز‭ ‬ملزم‭ ‬هستند‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬تدفين‭ ‬در‭ ‬صحن‭ ‬شريف‭ (‬رواق‌ها‭ ‬يا‭ ‬صحن‭ ‬خود‭ ‬حرم‌هاي‭ ‬مقدس‭) ‬بپردازند‭.‬201‭ ‬اين‭ ‬دستور‭ ‬ريشه‭ ‬در‭ ‬ماية‭ ‬اختلاف‭ ‬ديگري‭ ‬سواي‭ ‬مسألة‭ ‬زائران‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬ريشه‭ ‬دارد،‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اختلاف‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬اتباع‭ ‬شيعي‭ ‬عثماني‭ ‬ساكن‭ ‬جنوب‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬مراسم‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬آنهاست‭.‬‭ ‬

قانون‭ ‬اساسي‭ ‬و‭ ‬تابوت

شيعيان‭ ‬بغداد‭ ‬و‭ ‬بصره‭ ‬نيز‭ ‬مردگان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬به‭ ‬گورستان‌هاي‭ ‬مقدس‭ ‬انتقال‭ ‬مي‌دادند‭. ‬اما‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬توافق‭ ‬1871م‭/‬1288ق‭ ‬بين‭ ‬مدحت‭ ‬پاشا‭ ‬و‭ ‬حسين‭ ‬خان‭ ‬مشير‭ ‬الدوله،‭ ‬استانبول‭ ‬قوانين‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬شيعيان‭ ‬عراق‭ ‬نيز‭ ‬تغيير‭ ‬داد‭. ‬تنها‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فاصله‌اي‭ ‬به‭ ‬شعاع‭ ‬دوازده‭ ‬ساعت‭ ‬راه‭ ‬از‭ ‬نواحي‭ ‬مقدس‭ ‬زندگي‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬اجازه‭ ‬داشتند‭ ‬جنازة‭ ‬مردگان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬وقتي‭ ‬هنوز‭ ‬مرطوب‭ ‬اند‭ ‬براي‭ ‬تدفين‭ ‬اتنقال‭ ‬دهند‭. ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شعاع‭ ‬زندگي‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬مشمول‭ ‬همان‭ ‬قوانيني‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬ايرانيان‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬رعايت‭ ‬آن‭ ‬مي‌شدند‭: ‬جنازه‌ها‭ ‬بايد‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬محل‭ ‬اصلي،‭ ‬قبل‭ ‬از‌‭ ‬اينكه‭ ‬به‭ ‬گورستان‌هاي‭ ‬مقدس‭ ‬منتقل‭ ‬شوند،‭ ‬مدفون‭ ‬بمانند‭. ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬انتظار‭ ‬مي‌رفت،‭ ‬شكايت‌هاي‭ ‬بسياري‭ ‬در‭ ‬پي‌‭ ‬اين‭ ‬تغيير‭ ‬قانون،‭ ‬تسليم‭ ‬مقامات‭ ‬گرديد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬فرماندار‭ ‬بغداد‭ ‬فشار‭ ‬وارد‭ ‬آمد‭. ‬در‭ ‬1894م‭/‬1312ق،‭ ‬فرماندار‭ ‬محمد‭ ‬نامق‭ ‬پاشا‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬صدراعظم‭ ‬رساند‭ ‬كه‭ ‬شيعيان‭ ‬جعفري‭ ‬شهرهاي‭ ‬بغداد،‭ ‬كاظمين‭ ‬و‭ ‬كربلا،‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬بخش‌‭ (‬سنجق‭)‬هاي‭ ‬ديوانيه،‭ ‬براي‭ ‬تدفين‭ ‬مرده‌هاي‭ ‬خود‭ ‬جايي‭ ‬جز‭ ‬گورستان‌هاي‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬عتبات‭ ‬ندارند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‌‭ ‬اين،‭ ‬چون‭ ‬اغلب‭ ‬اماكن‭ ‬مسكوني‭ ‬شيعيان‭ ‬بر‭ ‬زمين‌هاي‭ ‬مرطوب‭ ‬باتلاقي‭ ‬بنا‭ ‬نهاده‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬شكايت‌هاي‭ ‬بسياري‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬محدوديت‌هاي‭ ‬بهداشتي‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬مجبور‭ ‬كردن‭ ‬شيعيان‭ ‬به‭ ‬ترك‭ ‬رسوم‭ ‬و‭ ‬سنت‌هاي‭ ‬كهن‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬سياسي‭ ‬مطلوب‭ ‬نبود،‭ ‬مجلس‭ ‬اداري‭ ‬ولايت‭ ‬بغداد‭ ‬تصميم‭ ‬گرفت‭ ‬شيعياني‭ ‬كه‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬محدودة‭ ‬دوازده‭ ‬ساعت‭ ‬فاصلة‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬عتبات‭ ‬زندگي‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬نيز‭ ‬مي‌توانند‭ ‬براي‭ ‬تدفين‭ ‬مردگان‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬سنت‭ ‬قديمي،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عتبات‭ ‬بياورند‭. ‬هيئت‭ ‬عالي‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هشدار‭ ‬به‭ ‬بازرس‭ ‬قرنطينة‭ ‬بغداد،‭ ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬تصميم‭ ‬مخالفت‭ ‬كرد‭. ‬هيئت‭ ‬عالي‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان‌‭ ‬اين‭ ‬طور‭ ‬استدلال‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬فاصله‌اي‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬شعاع‭ ‬دوازده‭ ‬ساعتة‭ ‬عتبات‭ ‬خطري‭ ‬جدي‭ ‬براي‭ ‬سلامتي‭ ‬است،‭ ‬بايد‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬رسوم‭ ‬جلوگيري‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬دولت‌هاي‭ ‬محلي‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬كجا‭ ‬كه‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬بازرسي‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬جا‭ ‬نيز‭ ‬دفن‭ ‬كنند‭.‬‮ ‬وزير‭ ‬بهداشت‭ ‬از‭ ‬صدراعظم‭ ‬خواست‭ ‬قوانين‭ ‬و‭ ‬مقرارات‭ ‬مربوط‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬والي‭ ‬بغداد‭ ‬يادآوري‭ ‬كند‭.‬301‭ ‬اما‭ ‬ظاهراً‭ ‬فرماندار‭ ‬بغداد‭ ‬خود‭ ‬بهتر‭ ‬مي‌دانست‭ ‬با‭ ‬مسألة‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬چه‭ ‬برخوردي‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬سدة‭ ‬20م،‭ ‬وزير‭ ‬بهداشت‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬صدراعظم‭ ‬هشدار‭ ‬مي‌داد‭ ‬كه‭ ‬انتقال‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬جنازهه‌هاي‭ ‬تازه‭ ‬خطري‭ ‬جدي‭ ‬براي‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬سلامتي‭ ‬است‭.‬401‭ ‬

با‭ ‬وجود‌‭ ‬آنكه‭ ‬مقامات‭ ‬اداري‭ ‬محلي‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬خاص‭ ‬مسئول‭ ‬اقدامات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ايرانيان‭ ‬بودند،‌‭ ‬اين‭ ‬مقامات‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬حوزه‌هاي‭ ‬محلي‭ ‬خود،‭ ‬حاضر‭ ‬بودند‭ ‬از‭ ‬التزامات‭ ‬اجراي‭ ‬قوانين‭ ‬و‭ ‬مقرارت‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬شيعيان‭ ‬عراق‭ ‬چشم‭ ‬پوشي‭ ‬كنند‭. ‬قايل‭ ‬شدن‭ ‬اين‭ ‬مزيت‭ ‬براي‭ ‬اتباع‭ ‬شيعي‭ ‬عثماني،‭ ‬به‌ايجاد‭ ‬تنش‭ ‬ميان‭ ‬مقامات‭ ‬اداري‭ ‬محلي‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬بهداشتي‭ ‬منجر‭ ‬شد‭.‬‭ ‬تبادل‭ ‬نظرهاي‭ ‬مختلف‭ ‬بين‭ ‬وزارتخانه‌هاي‭ ‬عثماني‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬تلاش‌هاي‭ ‬كاركنان‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬درمان،‭ ‬تلاش‌هاي‭ ‬پي‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬براي‭ ‬دور‭ ‬زدن‭ ‬محدوديت‌ها،‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭. ‬معمولاً‭ ‬مقام‌هاي‭ ‬محلي‭ ‬مانند‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬نجف‭ ‬يا‭ ‬مقامات‭ ‬قرنطينة‭ ‬كاظميه‭ ‬يا‭ ‬مسيب،‭ ‬براي‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬تازه‭ ‬اسناد‭ ‬جعلي‭ ‬صادر‭ ‬مي‌كردند‭. ‬در‭ ‬برخي‭ ‬موارد،‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬را‭ ‬دفن‭ ‬نمي‌كردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جاي‭ ‬خنك‭ ‬مي‌گذاشتند،‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬غيرقانوني‭ ‬به‭ ‬عتبات‭ ‬منتقل‭ ‬مي‌كردند‭. ‬چنين‭ ‬مواردي‭ ‬به‭ ‬خطري‭ ‬براي‭ ‬سلامتي‭ ‬تبديل‭ ‬شد‭.‬‭ ‬در‭ ‬1905م‭/‬1323ق،‭ ‬چهارده‭ ‬جسد،‭ ‬كه‭ ‬مشخص‭ ‬شد‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬كساني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬پيش،‭ ‬در‭ ‬بصره‭ ‬از‭ ‬وبا‭ ‬جان‭ ‬سپرده‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬نجف‭ ‬كشف‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬انتقال‭ ‬آنها‭ ‬جلوگيري‭ ‬شد‭.‬‭ ‬با‭ ‬آگاهي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬قانون‭ ‬شكني‌هاي‭ ‬اتباع‭ ‬شيعي‭ ‬عثماني،‭ ‬مقامات‭ ‬مربوط‭ ‬از‭ ‬نزديك‭ ‬بر‭ ‬مراكز‭ ‬گمركي‭ ‬خانقين‭ ‬نظارت‭ ‬داشتند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ماه‌هايي‭ ‬كه‭ ‬ايرانيان‭ ‬براي‭ ‬زيارت‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬مي‌آمدند‭ ‬شمار‭ ‬بيشتري‭ ‬از‭ ‬مقامات‭ ‬بهداشتي‭ ‬را‭ ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬مراكز‭ ‬گمركي‭ ‬مي‌فرستادند‭ ‬و‭ ‬مأمور‭ ‬نظارت‭ ‬مي‌كردند‭. ‬آنها‭ ‬استدلال‭ ‬مي‌كردند‭ ‬كه‌‭ ‬اين‭ ‬نيروي‭ ‬اضافي‭ ‬در‌‭ ‬اين‭ ‬منطقة‭ ‬مرزي‭ ‬لازم‭ ‬است،‭ ‬زيرا‭ ‬خدمات‭ ‬بهداشتي‭ ‬و‭ ‬درماني‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬قابل‭ ‬اطمينان‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬جاي‭ ‬بحث‭ ‬دارد‭.‬501‭ ‬به‭ ‬رغم‌‭ ‬اين‭ ‬اقدامات،‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬همان‭ ‬سال‭ ‬1905م‭/‬1323ق،‭ ‬وزارت‌هاي‭ ‬عثماني‭ ‬يكديگر‭ ‬را‭ ‬مطلع‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬قاچاقچيان،تحت‭ ‬حمايت‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬كاظميه،‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬نبش‭ ‬قبر‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬منطقه‭ ‬براي‭ ‬تدفين‭ ‬در‭ ‬نواحي‭ ‬مقدس‌تر‭ ‬نجف‭ ‬و‭ ‬كربلا‭ ‬منتقل‭ ‬كرده‭ ‬اند‭.‬‮ ‬علاوه‭ ‬بر‌‭ ‬اين،‭ ‬گزارش‌هايي‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬انتقال‭ ‬قاچاقي‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬مرز‭ ‬خانقين،‭ ‬به‭ ‬استانبول‭ ‬رسيد‭. ‬در‭ ‬نتيجه‌‭ ‬حتي‭ ‬پيشنهاد‌‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬متوقف‭ ‬شود‭.‬601‭ ‬

كمك‭ ‬به‭ ‬تسهيل‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬مرطوب‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬قائم‭ ‬مقام‌ها،‭ ‬و‭ ‬نبودن‭ ‬همكاري‭ ‬ميان‭ ‬قائم‭ ‬مقام‌ها‭ ‬و‭ ‬مقامات‭ ‬بهداشتي،‭ ‬موضوع‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬نامه‌ها‭ ‬و‭ ‬موافقنامه‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ماه‌هاي‭ ‬اكتبر‭ ‬و‭ ‬نوامبر‭ ‬1909م‭/‬1327ق‭ ‬بين‭ ‬بازرس‭ ‬قرنطينة‭ ‬بغداد،‭ ‬وزير‭ ‬بهداشت‭ ‬و‭ ‬وزير‭ ‬كشور‭ ‬عثماني‭ ‬در‭ ‬رد‭ ‬و‭ ‬بدل‭ ‬شد‭.‬‮ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬جدي‭ ‬متوجه‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬ميزان‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬از‭ ‬درآمد‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬ماليات‌هاي‭ ‬مرزي‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬قاچاق،‭ ‬‌اينان‭ ‬به‭ ‬فرماندار‭ ‬بغداد‭ ‬دستور‭ ‬دادند‭ ‬كه‭ ‬اقدامات‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭.‬701‭ ‬

بي‌ترديد‭ ‬چنين‭ ‬اقداماتي‭ ‬موجب‭ ‬افزايش‭ ‬تنش‭ ‬ميان‭ ‬استانبول‭ ‬و‭ ‬اتباع‭ ‬شيعي‭ ‬عثماني‭ ‬شد،‭ ‬اما‭ ‬اعلان‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬در‭ ‬1908م‭/‬1326ق‭ ‬به‭ ‬اتباع‭ ‬شيعي‭ ‬اين‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬صداي‭ ‬نارضايتي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬برسانند‭. ‬مفاد‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬با‭ ‬اعطاي‭ ‬آزادي‭ ‬مذهب،‭ ‬راه‭ ‬تازه‌اي‭ ‬براي‭ ‬اتباع‭ ‬شيعي‭ ‬عثماني‭ ‬باز‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬طريق‭ ‬مدعي‭ ‬برآورده‭ ‬شدن‭ ‬وعدة‭ ‬برابري‭ ‬در‭ ‬انقلاب‭ ‬مشروطه‭ ‬باشند،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تابعيت‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شيعيان‭ ‬در‭ ‬بدنة‭ ‬سياسي‭ ‬كشور‭ ‬عثماني،‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬بپردازند‭. ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬اهالي‭ ‬بغداد،‭ ‬بصره،‭ ‬قُرنه،‭ ‬ديوانيه،‭ ‬حله،‭ ‬و‭ ‬مسيب‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬كشور‭ ‬تلگراف‭ ‬زدند‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬ابطال‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬دفنيه‭ ‬و‭ ‬قانون‭ ‬عدم‭ ‬حق‭ ‬دفن‭ ‬مردگان‭ ‬در‭ ‬عتبات‭ ‬شدند،‭  ‬مگر‌‭ ‬اينكه‭ ‬آنها‭ ‬ساكنان‭ ‬محدوده‌هايي‭ ‬در‭ ‬شعاع‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬دوازده‭ ‬ساعت‭ ‬راه‭ ‬از‭ ‬عتبات‭ ‬باشند‭. ‬مجدداً‭ ‬خواستار‭ ‬مجوز‭ ‬براي‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬تازه‭ ‬به‭ ‬عتبات‭ ‬شدند‭. ‬دادخواهان‭ ‬دربارة‭ ‬محدوديت‌ها‭ ‬و‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬تبعيض‭ ‬آميز‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬و‭ ‬تدفين‭ ‬مردگان،‭ ‬استدلال‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تمام‭ ‬ملت‌ها‭ ‬تنها‭ ‬ملت‭ ‬جعفري‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬دفن‭ ‬مردگان‭ ‬خود‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬نقدي‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬انتخاب‭ ‬اماكن‭ ‬تدفين‭ ‬مردگان‭ ‬خود‭ ‬زير‭ ‬فشار‭ ‬و‭ ‬محدوديت‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭. ‬شيعيان‭ ‬مدعي‭ ‬شدند‭ ‬كه‭ ‬رفتار‌هاي‭ ‬تبعيض‭ ‬آميز،‭ ‬با‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬مغايرت‭ ‬دارد‭ ‬‭(‬منافي‭ ‬احكام‭ ‬مشروطه‭) ‬كه‭ ‬آزادي‭ ‬همگان‭ ‬را‭ ‬تضمين‭ ‬مي‌كند‭. ‬دولت‭ ‬عثماني‭ ‬آگاه‭ ‬به‭ ‬لحن‭ ‬سياسي‭ ‬چنين‭ ‬دادخواهي‌هايي،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬مبارزة‭ ‬طولاني‭ ‬عثماني‭ ‬با‭ ‬تبليغات‭ ‬شيعي‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬چنين‭ ‬دادخواستي‭ ‬را‭ ‬بي‭ ‬پاسخ‭ ‬نگذاشت‭.‬

در‭ ‬پي‭ ‬مكاتبات‭ ‬گسترده‌اي‭ ‬ميان‭ ‬وزارتخانه‌ها،‭ ‬مجلس‭ ‬امور‭ ‬صحية‭ ‬عثماني‭ ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬نتيجه‭ ‬رسيد‭ ‬كه‭ ‬اتباع‭ ‬جعفري‭ ‬عثماني‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬هزينة‭ ‬بيشتري‭ ‬نمي‌پردازند،‭ ‬بلكه‭ ‬هزينة‭ ‬كاملاً‭ ‬كمتري‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬ساير‭ ‬اتباع‭ ‬شيعي،‭ ‬براي‭ ‬انتقال‭ ‬و‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن،‭ ‬مي‌پردازند،‭ ‬و‭ ‬لذا‭ ‬لغو‌‭ ‬اين‭ ‬هزينه‌ها‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬دولت‭ ‬ممكن‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬دولت‭ ‬تبعيض‭ ‬آميز‭ ‬نيست‭.‬801‭ ‬علاوه‭ ‬بر‌‭ ‬اين،‭ ‬مجلس‭ ‬امور‭ ‬صحيه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‌‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬ساير‭ ‬ملت‌ها‭ ‬مردگان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬محل‭ ‬سكونتشان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جايي‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬مي‌سپارند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬دنيا‭ ‬مي‌روند،‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬جعفري‌ها‭ ‬نيز‭ ‬مي‌توانند‭ ‬همين‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬بي‭ ‬هيچ‭ ‬هزينه‌اي‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭. ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬وزير‭ ‬دارايي‭ ‬عثماني‭ ‬از‭ ‬تلگراف‌هاي‭ ‬شيعيان‭ ‬عثماني‭ ‬مطلع‭ ‬شد،‭ ‬استدلال‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬و‭ ‬ماليات‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬اصلي‭ ‬دولت‭ ‬واريز‭ ‬مي‌شود،‭ ‬امكان‭ ‬لغو‌‭ ‬اين‭ ‬هزينه‌ها‭ ‬نيست‭.‬901‭ ‬

دادخواهان‭ ‬متأثر‭ ‬از‭ ‬وعده‌هاي‭ ‬قانون‭ ‬اساسي،‭ ‬از‭ ‬خواسته‌هاي‭ ‬خود‭ ‬دست‭ ‬بر‭ ‬نداشتند‭. ‬پي‌گيرترين‭ ‬فرد‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬دادخواهان،‭ ‬شكرالله‭ ‬نامي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬ترقي‭ ‬جعفري‭ ‬عثماني‭ ‬بود‭. ‬شكرالله‭ ‬كه‭ ‬دادخواست‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬عبارت‭ ‬‮«‬به‭ ‬نام‭ ‬امت‭ ‬شيعي‭ ‬جعفري‮»‬‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نيابت‭ (‬يا‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬نايبان‭) ‬شيعيان‭ ‬جعفري‭ ‬امضا‭ ‬مي‌كرد،‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬‮«‬چون‭ ‬ممنوعيت‭ ‬انتقال‭ ‬اجساد،‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬باورهاي‭ ‬جعفري‭ ‬انگاشته‭ ‬مي‌شود،‭ ‬صادر‭ ‬كردن‭ ‬مجوز‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬سنت‭ ‬قديمي‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬براي‭ ‬ادامه‭ ‬دادن‌‭ ‬اين‭ ‬رسم‭ ‬با‭ ‬لغو‭ ‬كردن‭ ‬ممنوعيت‭ ‬آن،‭ ‬وفاداري‭ ‬شيعيان‭ ‬هميشه‭ ‬وفادار‭ ‬را‭ ‬تضمين‭ ‬مي‌كند‭.‬‮»‬011‭ ‬برخي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬دادخواهان‭ ‬با‭ ‬تكرار‭ ‬همين‭ ‬عبارات‭ ‬افزودند‭ ‬كه‭ ‬كه‌‭ ‬اين‭ ‬ممنوعيت‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬نقض‭ ‬آزادي‌هاي‭ ‬مذهبي‭ ‬تضمين‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬قانون‭ ‬اساسي‭ ‬است،‭ ‬بلكه‌‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬رفتار‌ها‭ ‬احساسات‭ ‬ملت‭ ‬وفادار‭ ‬جعفري‭ ‬را‭ ‬نيزجريحه‭ ‬دار‭ ‬مي‌كند‭.‬ به‭ ‬همين‭ ‬ترتيب‭ ‬عده‌اي‭ ‬ديگر‭ ‬كه‭ ‬باهم‭ ‬دادخواستي‭ ‬با‭ ‬29‭ ‬امضا‭ ‬فرستاده‭ ‬بودند،‭ ‬اضافه‭ ‬كردند‭ ‬كه‌‭ ‬اين‭ ‬سنت‭ ‬قديمي‭ ‬مبناي‭ ‬اعتقادي‭ ‬مذهب‭ ‬آنهاست‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ضروريات‭ ‬عقايد‭ ‬مذهب‭ ‬جعفري‭ ‬محسوب‭ ‬مي‌شود،‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬خواستار‭ ‬بازگشت‌‭ ‬اين‭ ‬سنت‭ ‬قديمي‭ ‬و‭ ‬لغو‭ ‬مقررات‭ ‬مربوط‭ ‬شدند‭.‬111‭ ‬

فرماندار‭ ‬بغداد‭ ‬تحت‭ ‬فشار،‭ ‬به‭ ‬استانبول‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬بغداد‭ ‬توانايي‭ ‬اجراي‌‭ ‬اين‭ ‬قوانين‭ ‬را‭ ‬ندارد،‭ ‬زيرا‭ ‬مبناي‭ ‬اعتقادي‭ ‬جعفري‌ها‌‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مردگان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عتبات‭ ‬به‭ ‬خاك‭ ‬بسپارند،‭ ‬و‌‭ ‬اين‭ ‬طور‭ ‬استدلال‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬قوانين‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬بايد‭ ‬تغيير‭ ‬كنند‭. ‬وزير‭ ‬اوقاف‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬فرماندار‭ ‬بغداد،‭ ‬ادعا‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬قانون‭ ‬موقت‭ ‬ماه‭ ‬ژوئن‭ ‬1913م‭/‬1332ق‭ ‬به‭ ‬تصويب‭ ‬مجلس‭ ‬رسيده‭ ‬و‭ ‬هرگونه‭ ‬تغيير‭ ‬درمفاد‌‭ ‬آن،‭ ‬نيازمند‭ ‬تصويب‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬مجلس‭ ‬است‭.‬ مكاتبات‭ ‬در‭ ‬خصوص‌‭ ‬اين‭ ‬مسأله‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهند‭ ‬كه‭ ‬مقامات‭ ‬عثماني‭ ‬دادخواست‌هاي‭ ‬اتباع‭ ‬شيعي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بي‭ ‬پاسخ‭ ‬رها‭ ‬نكردند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همة‭ ‬نهادهاي‭ ‬معتبر‭ ‬و‭ ‬عالي‭ ‬رتبة‭ ‬امپراتوري‭ ‬در‭ ‬خصوص‌‭ ‬اين‭ ‬مسأله‭ ‬مشورت‭ ‬كردند‭.‬‌‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬توافق‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬قوانين‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬جديدي‭ ‬وضع‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬قوانين‭ ‬قديمي‭ ‬بايد‭ ‬اجرا‭ ‬شوند‭.‬ در‭ ‬تابستان‭ ‬1914م‭/‬1333ق،‭ ‬مدت‭ ‬كوتاهي‭ ‬قبل‭ ‬از‌‭ ‬اينكه‭ ‬استانبول،‭ ‬زمين‌هاي‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬هميشه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهد،‭ ‬وزارت‭ ‬كشور‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬ارسال‭ ‬سفارش‌ها‭ ‬و‭ ‬دستورات‭ ‬لازم‭ ‬براي‭ ‬جلوگيري‭ ‬از‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬تازه‭ ‬به‭ ‬عتبات‭ ‬بود‭.‬211‭ ‬

با‭ ‬سقوط‭ ‬حكومت‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬استقرار‭ ‬رژيم‭ ‬استعماري‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬نظام‭ ‬سلطنتي‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬تدريج‭ ‬خاتمه‭ ‬يافت‭. ‬شيعيان‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬مرده‌هاي‭ ‬خود‭ ‬براي‭ ‬دفن‭ ‬در‭ ‬نواحي‭ ‬مقدس‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دادند،‭ ‬اما‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌هايي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬مرز‌هاي‭ ‬عراق‭ ‬مي‌آمدند،‭ ‬رفته‭ ‬رفته‭ ‬پايان‭ ‬يافت‭. ‬علماي‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬1303ش‭/‬1924م‭ ‬با‌‭ ‬اين‭ ‬استدلال‭ ‬كه‭ ‬افزايش‭ ‬هزينه‌هاي‭ ‬كفن‭ ‬و‭ ‬دفن‭ ‬در‭ ‬كربلا‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬اسلام‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬پول‭ ‬به‭ ‬جيب‭ ‬بريتانيا‭ ‬ريختن‭ ‬است،‭ ‬فتوا‌ها‭ ‬و‭ ‬احكامي‭ ‬صادر‭ ‬كردند،‭ ‬و‭ ‬شيعيان‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬عتبات‭ ‬براي‭ ‬خاكسپاري‭ ‬نهي‭ ‬كردند‭.‬ در‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬تقويت‭ ‬موقعيت‭ ‬مذهبي‭ ‬شهر‭ ‬مشهد،‭ ‬در‭ ‬1307ش‭/‬1928م‭ ‬رضا‭ ‬شاه‭ ‬پهلوي‭ ‬علماي‭ ‬قم‭ ‬را‭ ‬مجبوركرد‭ ‬تا‭ ‬فتواي‭ ‬نهي‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬عتبات‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬تغيير‭ ‬تدريجي‭ ‬مسير‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬از‭ ‬مقصد‭ ‬عتبات‭ ‬به‭ ‬مقصد‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬قم‭ ‬منجر‭ ‬شد‭.‬113‭ ‬

بررسي‭ ‬مسألة‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‌‭ ‬اين‭ ‬رسم‭ ‬نكتة‭ ‬اصلي‭ ‬اختلاف‭ ‬ميان‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬حال،‭ ‬موجب‭ ‬پيوندي‭ ‬ناگسستني‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬جغرافياي‭ ‬مقدسي‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سوي‭ ‬مرزي‭ ‬كه‭ ‬مدام‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شكل‭ ‬گيري‭ ‬بوده،‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬متصل‭ ‬مي‌كرده‭ ‬است‭. ‬با‌‭ ‬اينكه‭ ‬رسم‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‭ ‬براي‭ ‬سني‌هاي‭ ‬عثماني‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬بود،‭ ‬منافع‭ ‬مالي‭ ‬اين‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬بغداد‭ ‬به‭ ‬آساني‭ ‬قابل‭ ‬چشم‭ ‬پوشي‭ ‬نبود‭. ‬اقتصاد‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬مقدس‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬اطراف‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬به‭ ‬جمعيت‭ ‬شيعيان‭ ‬ايراني‭ ‬وابسته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬زيارت‭ ‬و‭ ‬تدفين‭ ‬مردگان‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬عتبات‭ ‬مي‌آمدند‭. ‬به‭ ‬مرور‭ ‬زمان‭ ‬ثابت‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رابطه‭ ‬از‭ ‬پايدارترين‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬اقتصادي‭-‬مذهبي‭ ‬نواحي‭ ‬مرزي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬سنت‭- ‬يا‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬شيعيان‭ ‬اعتقاد‭ ‬اساسي‭- ‬كه‭ ‬از‭ ‬دشمني‌هاي‭ ‬فرقه‌اي،‭ ‬جنگ‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬حملة‭ ‬بيماري‭ ‬وبا‭ ‬جان‭ ‬سالم‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬برده‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬پيدايش‭ ‬تجددخواهي‭ ‬آمرانه‭ ‬درخاورميانه‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬رفت‭. ‬

ظهور‭ ‬وبا‭ ‬و‭ ‬بحث‌هاي‭ ‬پيرامون‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬و‭ ‬زيارت‭ ‬شهر‌هاي‭ ‬مقدس‭ ‬شيعي‭ ‬در‭ ‬عراق،‭ ‬در‭ ‬تحوليكي‭ ‬از‭ ‬ديرپاترين‭ ‬مسائل‭ ‬حل‭ ‬نشدة‭ ‬جهان‭ ‬اسلام،‭ ‬يعني‭ ‬مرز‭ ‬تعريف‭ ‬نشده،‭ ‬ميان‭ ‬امپراتوري‭ ‬عثماني‭ ‬و‭ ‬ايران‭ ‬نقش‭ ‬به‭ ‬سزايي‭ ‬داشت‭.‬ همايش‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بهداشت،‭ ‬موضوع‭ ‬نظارت‭ ‬بهداشتي‭ ‬بر‭ ‬مرزها‭ ‬را‭ ‬ضروري‭ ‬دانست‭. ‬ظهور‭ ‬گفتمان‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي،‭ ‬به‭ ‬شروع‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬دربارة‭ ‬‮«‬آسيب‌هاي‭ ‬خطرناك‭ ‬انتقال‭ ‬جنازه‌ها‮»‬،‭ ‬و‭ ‬از‌‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬نياز‭ ‬به‭ ‬‌ايجاد‭ ‬ديواري‭ ‬بهداشتي‭ ‬اطراف‭ ‬اماكني‭ ‬انجاميد‭ ‬كه‭ ‬محل‭ ‬سرايت‭ ‬بيماري‭ ‬بودند‭. ‬بي‭ ‬ترديد‭ ‬دشمني‌هاي‭ ‬مذهبي‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬نرفت،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پس‭ ‬لحن‭ ‬خصومت‌ها‭ ‬و‭ ‬جدال‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬سلطان‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬جدا‭ ‬كردن‭ ‬اراضي‭ ‬شان‭ ‬از‭ ‬هم،‭ ‬نه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬فرقه‌گرايي،‭ ‬بلكه‭ ‬بر‭ ‬پاية‭ ‬منافع‭ ‬بيشتر‭ ‬بشريت‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومي‭ ‬تعيين‭ ‬شد‭.‬

Kaykhosrow Shahrokh

وقتي‭ ‬اديان‭ ‬راستين‭ ‬ِ‭ ‬بسياري‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬من‭ ‬كدام‭ ‬يك‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬گزينم‭ ‬؟

كيخسرو‭ ‬شاهرخ‭ ‭(‬1253-1319‭ ‬ش‭/‬1874‭-‬1940م‭)‬

كيخسرو‭ ‬شاهرخ‭ ‬از‭ ‬بسياري‭ ‬جها‭ ‬ت‭ ‬معرّف‭ ‬زمان‭ ‬خود‭ ‬بود،‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شخصيتي‭ ‬بر‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬تأثيرگذار‭ ‬جديد،‭ ‬هم‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬عامل‭ ‬تحوّل‭. ‬او‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬خدماتش‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬رئيس‭ ‬انجمن‭ ‬زرتشتيان‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬سيزده‭ ‬دوره‭ ‬نمايندة‭ ‬زرتشتي‌ها‭ ‬در‭ ‬مجلس،‭ ‬عميقاً‭ ‬دغدغة‭ ‬مسائل‭ ‬ديني‭ ‬را‭ ‬داشت‭. ‬او‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مصلحي‭ ‬ديني‭ ‬مي‌شمرد‭. ‬دو‭ ‬رساله‭ ‬دربارة‭ ‬آئين‭ ‬مزديسني‭ ‬نوشت‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬گسترده‌اي‭ ‬در‭ ‬مدارس‭ ‬زرتشتي‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌شد‭. ‬جالب‭ ‬اينكه‭ ‬رساله‌هاي‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬شمار‭ ‬عظيمي‭ ‬‌از‭ ‬ايرانيان‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬نخستين‭ ‬مقدمة‭ ‬واقعي‭ ‬بر‭ ‬كيش‭ ‬زرتشتي‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬شخصيتي‭ ‬سرشناس‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬احترام‭ ‬ِ‭ ‬ملّي‭ ‬مي‌خواندند‭. ‬شاهرخ‭ ‬اعتقاد‭ ‬راسخ‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬آئين‭ ‬زرتشتي‭ ‬نيازمندِ‭ ‬اصلاح‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬دين‭ ‬ربط‭ ‬ريشه‭ ‬داري‭ ‬با‭ ‬اصل‭ ‬شهروندي،‭ ‬مليت‭ ‬و‭ ‬هويّت‭ ‬زرتشتي‭ ‬دارد‭. ‬او‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬باور‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬دين‭ ‬عقلاني،‭ ‬شهرونداني‭ ‬بابِ‭ ‬امروز‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬مي‌آورد،‭ ‬زيرا‭ ‬براي‭ ‬مسئوليت‌ها‭ ‬و‭ ‬همكاري‌هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬ِلازم‭ ‬براي‭ [‬حفظ‭] ‬اصل‭ ‬شهروندي‭ ‬در‭ ‬حكم‭ ‬تذكاردهندة‭ ‬اخلاقي‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬نظر‭ ‬او،‭ ‬دين‭ ‬عقلاني‭ ‬از‭ ‬شدت‭ ‬و‭ ‬حدّتِ‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬شعائرِ‭ ‬كليشه‌اي،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمايشي‭ ‬علني‭ ‬از‭ ‬اختلافات‭ ‬فرقه‌اي‭ ‬مي‌كاهد؛‭ ‬او،‭ ‬درعوض،‭ ‬بر‭ ‬جهان‭ ‬شمولي‭ ‬ديني‭ ‬و‭ ‬تساوي‭ ‬ميان‭ ‬شهروندان‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌ورزيد‭. ‬تبيين‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬قرائت‭ ‬شاهرخ‭ ‬از‭ ‬زرتشتيگريِ‭ ‬نوين،‭ ‬آئين‭ ‬راستين‌ِ‭ ‬غالب‭ ‬در‭ ‬باقي‌ماندة‭ ‬قرن‭ ‬20م‭ ‬شد‭.                                                                                                              

‭ ‬شاهرخ‭ ‬ِ‭ ‬مصلح‭                                                                                                      

تا‭ ‬پيش‭ ‬ازتولد‭ ‬شاهرخ‭ ‬در‭ ‬كرمان‭ ‬در‭ ‬1253ش‭/‬1874م،‭ ‬انجمن‭ ‬‮«‬كمك‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬شرايط‭ ‬زرتشتيان‭ ‬ايران‮»‬‭ ‬به‭ ‬هدايت‭ ‬‌هاتاريا،‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬سازمان‌دهيِ‭ ‬جامعة‭ ‬زرتشتي،‭ ‬تأسيس‭ ‬مدارس،‭ ‬و‭ ‬ارتقاي‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬دخمه‮»‬‭ ‬كارهايي‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬كرده‭ ‬بود‭. ‬پيش‌تر،‭ ‬شاهرخ‭ ‬نتايج‭ ‬تماس‭ ‬روزافزون‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬مستقيمِ‭ ‬اصلاحگران‭ ‬پارسي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬انسان‌دوستانه‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كرمان‭ ‬جريان‭ ‬داشت،‭ ‬تجربه‭ ‬كرده‭ ‬بود‭. ‬او،‭ ‬به‭ ‬دلايل‭ ‬خانوادگي،‭ ‬در‭ ‬16‭ ‬سالگي‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬سالي‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬اقامت‭ ‬كرد‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬مدت‭ ‬در‭ ‬مدرسة‭ ‬مبلّغان‭ ‬پروتستان‭ ‬آمريكايي‭ ‬به‭ ‬تحصيلِ‌‭ ‬انگليسي‭ ‬مشغول‭ ‬شد،‭ ‬با‭ ‬كتاب‭ ‬عهد‭ ‬جديد‭ ‬آشنا‭ ‬گرديد،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬مسلّماً‭ ‬اين‭ ‬ضرورت‭ ‬را‭ ‬احساس‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬در‭  ‬پيِ‭ ‬يافتنِ‭ ‬پاسخ‌هايي‭ ‬به‭ ‬پرسش‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حقيقت‭ ‬دين‭ ‬و‭ ‬هويّت‭ ‬برود‭.‬1‭ ‬عامل‭ ‬تشديد‭ ‬كنندة‭ ‬اين‭ ‬علاقة‭ ‬ديني،‭ ‬كه‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬دوگانة‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬اصلاحات‭ ‬پارسيان‭ ‬در‭ ‬كرمان‭ [‬از‭ ‬سويي‭] ‬و‭ ‬آئين‭ ‬پروتستاني‭ ‬ِ‭ ‬آمريكايي‭ ‬در‭ ‬تهران‭ [‬از‭ ‬ديگر‭ ‬سو‭] ‬شكل‭ ‬مي‌گرفت،‭ ‬اقامت‭ ‬يك‭ ‬سالة‭ ‬بعدي‭ ‬ِ‭ ‬شاهرخ‭ ‬در‭ ‬بمبئي‭ ‬بود،‭ ‬همان‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬وي‭ ‬به‭ ‬مدرسة‭ ‬معروف‭ ‬پارسي‌ها،‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬جَمسِتجي‭ ‬جيجيبهوي،‭ ‬رفت‭.‬2‭ ‬اين‭ ‬سه‭ ‬زمينة‭ ‬تحقيق‭ ‬ديني‭ ‬و‭ ‬اصلاحات‭ ‬براي‭ ‬سلوك‭ ‬ديني‭ ‬و‭ ‬درك‭ ‬شاهرخ‭ ‬از‭ ‬رابطة‭ ‬جديد‭ ‬ِ‭ ‬دين‭ ‬‮«‬مدرن‮»‬‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬نقش‭ ‬سازنده‌اي‭ ‬داشت‭.‬

‮«‬انجمن‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬شرايط‭ ‬زرتشتيان‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬بمبئي‮»‬،‭ ‬شاهرخ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مدير‭ ‬و‭ ‬معلم‭ ‬در‭ ‬مدرسه‌اي‭ ‬در‭ ‬كرمان‭ ‬منصوب‭ ‬كرد،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هزينة‭ ‬پارسيان‭ ‬اداره‭ ‬مي‌شد‭.‬‭ ‬انجمن،‭ ‬خرج‭ ‬سفر‭ ‬بازگشتش‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬پرداخت‭. ‬شاهرخ‭  ‬به‭ ‬مدت‭ ‬يازده‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقام‭ ‬باقي‭ ‬ماند؛‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬براي‭ ‬پيشبرد‭ ‬طرح‌هاي‭ ‬جديد‭ ‬تعليم‭ ‬و‭ ‬تربيت‭ ‬فعاليّت‭ ‬كرد‭. ‬او‭ ‬مدارس‭ ‬دخترانه‭ ‬و‭ ‬پسرانة‭ ‬جديدي‭ ‬تأسيس،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬دبير‭ ‬انجمن‭ ‬كرمان‭ ‬خدمت‭ ‬كرد،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تبعيضات‭ ‬ِ‭ ‬تحت‭ ‬حمايت‭ ‬شريعت‭ ‬ايستاد‭. ‬او،‭ ‬همچنانكه‭ ‬بعدها‭ ‬در‭ ‬خاطراتش‭ ‬يادآور‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اصرار‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬تدريس‭ ‬انگليسي‭ ‬به‭ ‬شاهزاده‭ ‬فرمانفرما،‭ ‬حاكم‭ ‬ِكرمان،‭ ‬سوار‭ ‬بر‭ ‬اسب‭ ‬تا‭ ‬اقامتگاه‭ ‬او‭ ‬براند،‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬خطري‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬تجاوز‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬امتياز‭ ‬انحصاري‭ ‬و‭ ‬سنّتي‭ ‬شريعت‭ ‬اساس،‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬مي‌خريد‭.‬3‭ ‬درواقع‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬در‭ ‬1302‭ ‬ش‭/ ‬1923م‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬رضا‭ ‬شاه‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬فرماني‭ ‬به‭ ‬زرتشتيان‭ ‬اجازة‭ ‬سوار‭ ‬شدن‭ ‬بر‭ ‬ِاسب‭ ‬را‭ ‬داد‭.‬4                                                                                                             

شاهرخ‭ ‬زماني‭ ‬باز‭ ‬با‭ ‬تبعيض‌هاي‭ ‬مشابهي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬مسلمانان‭ ‬و،‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬آن،‭ ‬با‭ ‬نگراني‌هاي‭ ‬زرتشتي‌ها‭ ‬مواجه‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬قبول‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬آداب‭ ‬پوشيدن‭ ‬لباس‌هاي‭ ‬سنّتي‭ ‬براي‭ ‬زرتشتيان‭ ‬سرباز‭ ‬زد‭. ‬او‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬بازگشتش‭ ‬از‭ ‬بمبئي‭ ‬ديگر‭ ‬حاضر‭ ‬نبود‭ ‬به‭ ‬محدوديّت‌هايي‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬پوشاك‭ ‬اقليت‌هاي‭ ‬مذهبي‭ ‬اعمال‭ ‬مي‌شد‭. ‬كوتاه‭ ‬زماني‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ورودش‭ ‬به‭ ‬كرمان،‭ ‬هم‭ ‬پوششي‭ ‬متحدالشكل‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬سرودي‭ ‬خاص‭ ‬مدرسة‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬انجمن‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬زرتشتيان‭ ‬ايران‭ ‬پيشنهاد‭ ‬كرد‭. ‬شاهرخ‭ ‬با‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬اعيان‭ ‬و‭ ‬رجال‭ ‬مسلمان،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬فرمانفرما،‭ ‬حاكم‭ ‬وقت،‭ ‬به‭ ‬مدرسه‭ ‬كه‭ ‬همگان‭ ‬به‭ ‬راستي‭ ‬تحت‭ ‬تأثير‭ ‬شاگردان‭ ‬آنجا‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند،‭ ‬پيشاپيش‭ ‬مانع‭ ‬مخالفت‭ ‬مسلمانان‭ ‬با‭ ‬مقررات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پوشش‭ ‬زرتشتي‌ها‭ ‬شد‭.‬5‭ ‬گر‭ ‬چه‭ ‬هيچ‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬ابراز‭ ‬نشد،‭ ‬نظر‭ ‬مساعد‭ ‬مسؤلان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬شاگردان‭ ‬با‭ ‬ميزان‭ ‬با‭ ‬سوادي‭ ‬در‭ ‬مدارس‭ ‬ِ‭ ‬نوين‭ ‬تازه‭ ‬ساخت،‭ ‬سازمان،‭ ‬و‭ ‬انضباط‭ ‬دانش‌آموزان‭ ‬هماهنگي‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬قياس‭ ‬با‭ ‬تعليم‭ ‬وتربيت‭ ‬مكتبخانه‌ها‭ ‬برتر‭ ‬بود‭.‬6‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬همه،‭ ‬ترس‭ ‬زرتشتيان‭ ‬از‭ ‬اعمال‭ ‬تلافي‌جويانه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬واكنش‭ ‬ِمساعد‭ ‬حاكم‭ ‬فرو‭ ‬ننشست‭. ‬انجمن‭ ‬زرتشتيان‭ ‬يزد‭ ‬كوشيد‭ ‬شاهرخ‭ ‬را‭ ‬متقاعد‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬چنين‭ ‬بازي‭ ‬ِ‭ ‬مضحكي‭  ‬بر‭ ‬سر‭ ‬ِلباس‭ ‬مسلّماً‭ ‬به‭ ‬انتقام‌جويي‌هايي‭ ‬بر‭ ‬ضدّ‭ ‬جامعة‭ ‬زرتشتي‭ ‬منجر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬شاهرخ،‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬حاضر‭ ‬نشد‭ ‬گامي‭ ‬وا‭ ‬پس‭ ‬گذارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬زرتشتيان‭ ‬را‭ ‬جداً‭ ‬ترغيب‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ضوابط‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پوشش‭ ‬نيز‭ ‬سرپيچي‭ ‬كنند‭ ‬ــ‭ ‬كاري‭ ‬كه‭ ‬آنان‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬دادنش‭ ‬اكراه‭ ‬داشتند‭.‬7                                                                     

اين‭ ‬موارد‭ ‬سرپيچي،‭ ‬گواهي‭ ‬بر‭ ‬جسارت‭ ‬شخص‭ ‬ِ‭ ‬شاهرخ‭ ‬بودند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬نيروهاي‭ ‬ِدر‭ ‬حال‭ ‬ظهور‭ ‬حكايت‭ ‬داشتند‭. ‬شاهرخ‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬زندگي‭ ‬كردن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬تجربه‭ ‬كرده‭ ‬بود‭: ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬اقليّت‌هاي‭ ‬مذهبي‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬اوضاع‭ ‬نامساعد‭ ‬ِناشي‭ ‬از‭ ‬سختگيري‌هاي‭ ‬متشرّعان‭ ‬دچار‭ ‬محدوديّت‭ ‬بودند،‭ ‬و‭ ‬دربار‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬مجري‭ (‬و‭ ‬نوعاً‭ ‬حاميِ‭) ‬حقوق‭ ‬اقليّت‌ها‭ ‬عمل‭ ‬مي‌كرد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬بمبئي‭ ‬هم‭ ‬زندگي‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬نظام‭ ‬حقوقي‭ ‬اسلامي‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬سلطة‭ ‬بريتانيا‭ ‬از‭ ‬تساهل‭ ‬ديني‭ ‬حمايت‭ ‬مي‌كرد‭. ‬شاهرخ،‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬عادت‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بركنار‭ ‬از‭ ‬محدوديّت‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬لباس‭ ‬و‭ ‬تبعيض‌هاي‭ ‬حقوقي‭ ‬بر‭ ‬ضدّ‭ ‬اقليّت‌ها‭ ‬زندگي‭ ‬كند‭. ‬مهمّ‌تر‭ ‬آنكه‭ ‬او‭ ‬تشخيص‭ ‬مي‌داد‭ ‬كه‭ ‬اقدامات‭ ‬تجدّدخواهانه‌اي‭ ‬كه‭ ‬دربار‭ ‬مدافع‭ ‬آن‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬رقابت‭ ‬وسيع‌تري‭ ‬ميان‭ ‬قدرت‭ ‬دربار‭ ‬و‭ ‬مرجعيت‭ ‬علما‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‌رفت‭. ‬او‭ ‬به‭ ‬روشني‭ ‬متوجّه‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رقابت،‭ ‬اقليّت‌هاي‭ ‬مذهبي‭ ‬از‭ ‬پيروزي‭ ‬دولت‭ ‬ِمركزي‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬خواهند‭ ‬رسيد‭. ‬اصلاحات‭ ‬گسترده‌تر‭ ‬ِاجتماعي‭ ‬و‭ ‬سياسي‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬كم‭ ‬شدن‭ ‬ِامتيازات‭ ‬شريعتمداران‭ ‬و‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬قانوني‭ ‬ِبرابر‭ ‬بود‭. ‬خاطرات‭ ‬شاهرخ،‭ ‬اگرچه‭ ‬با‭ ‬وقوف‭ ‬برآنچه‭ ‬قبلاً‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬مسألة‭ ‬حقوق‭ ‬اقليّت‌ها‭ ‬نتيجه‭ ‬و‭ ‬برآيند‭ ‬ِمرزهاي‭ ‬مورد‭ ‬مناقشة‭ ‬حكومت‭ ‬مركزي‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اقليّت‌ها‭ ‬نيز‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬فهميده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬براي‭ ‬اعتراض‭ ‬به‭ ‬تبعيضات‭ ‬مذهبي‭ ‬مكرراً‭ ‬به‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬حاكمان‭ ‬ِمحلّي‭ ‬متوسل‭ ‬مي‌شدند‭.‬8‭ ‬شاهرخ‭ ‬هميشه‭ ‬حامي‭ ‬ِثابت‭ ‬قدم‭ ‬ِحقوق‭ ‬قانوني‭ ‬اقليّت‌ها‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬نمايندة‭ ‬زرتشتيان‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬از1288‭ ‬تا‭ ‬1319ش‭/ ‬1909‭ ‬تا‭ ‬1940م،‭ ‬پيوسته‭ ‬از‭ ‬تساوي‭ ‬حقوق‭ ‬دفاع‭ ‬مي‌كرد‭. ‬ضمن‭ ‬نطقي‭ ‬در‭ ‬صحن‭ ‬مجلس،‭ ‬شاهرخ‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬مسئوليّت‭ ‬غير‭ ‬مسلمانان‭ ‬براي‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬نيروهاي‭ ‬مسلّح‭ ‬حمايت‭ ‬كرد‭. ‬او،‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬هيأت‭ ‬نمايندگي‭ ‬ِآمريكا،‭ ‬از‭ ‬‮«‬احساس‭ ‬همة‭ ‬ايرانيان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سرزمين‭ ‬پدري‭ ‬خود،‭ ‬قطع‭ ‬نظر‭ ‬از‭ ‬مذهبشان‮»‬‭ ‬با‭ ‬تأكيد‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گفت‭.‬9                                                                                                                                ‬‭                                                   

اصلاح‭ ‬ديني‭ ‬و‭ ‬تجدّد‌گرايي‭                                                                           

‭ ‬علاقة‭ ‬شاهرخ‭ ‬به‭ ‬دين‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬قانوني‭ ‬ِاقلّيت‌ها‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬محدوديت‌هاي‭ ‬اسلامي‭ ‬و‭ ‬تعصّبات‭ ‬محلّي‭ ‬فراتر‭ ‬مي‌رفت‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬خاطراتش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬سالك‭ ‬راه‭ ‬دين‭ ‬مي‌خوانَد‭ ‬و‭ ‬اذعان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬نزديك‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬مسيحيّت‭ ‬بگرود‭.‬01‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬مدرسة‭ ‬پروتستان‌هاي‭ ‬آمريكايي‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬چنان‭ ‬تأثير‭ ‬عظيمي‭ ‬بر‭ ‬او‭ ‬گذاشت‭ ‬كه‭ ‬حتّي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬زندگي‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬پارسي‌هاي‭ ‬اصلاحگراي‭ ‬بمبئي،‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬مراسم‭ ‬عشاي‭ ‬ربّاني‭ ‬ِمسيحيان‭ ‬در‭ ‬كرمان‭ ‬مي‌رفت‭.‬11‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬‮«‬اعتقادي‭ ‬قوي‭ ‬به‭ ‬مسيحيّت‮»‬‭ ‬ابراز‭ ‬مي‌كرد‭ ‬و‭ ‬دربارة‭ ‬اينكه‭ ‬چه‭ ‬مذهبي‭ ‬اختيار‭ ‬كند،‭ ‬بحث‭ ‬مي‌كرد‭. ‬شاهرخ‭ ‬وقتي‭ ‬اين‭ ‬بلا‌تكليفي‭ ‬ِخود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬مي‌آورد،‭ ‬نوشت‭ ‬كه‭ ‬سرانجام‭ ‬آئين‭ ‬زرتشتي‭ ‬را‭ ‬‮«‬برگزيد‮»‬،‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬تا‭ ‬اندازه‌اي‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬هويّت‭ ‬خود‭ ‬ِاو‭ ‬بود‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬حكايتي‭ ‬غريب،‭ ‬از‭ ‬ملاقات‭ ‬اتفاقي‭ ‬ِخود‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬روحاني‭ ‬مسلمان‭ ‬گزارش‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬اجتماعات‭ ‬روز‭ ‬يكشنبه‭ ‬در‭ ‬كليسا،‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وي‭ ‬معرفي‭ ‬كرد‭. ‬آن‭ ‬روحاني،‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬شيخ‭ ‬يحيي،‭ ‬شاهرخ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬ِبي‌اطلاعيَش‭ ‬از‭ ‬آئين‭ ‬زرتشتي‭ ‬نكوهش‭ ‬و‭ ‬پيشنهاد‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬آموزه‌هاي‭ ‬اين‭ ‬آئين‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬ياد‭ ‬بدهد‭. ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬ترغيبش‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬دين‭ ‬خود،‭ ‬يعني‭ ‬مذهب‭ ‬زرتشت،‭ ‬پيروي‭ ‬كند‭.‬21‭ ‬شاهرخ‭ ‬شرح‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬حتي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تغيير‭ ‬دين‭ ‬خود،‭ ‬همچنان‭ ‬دچار‭ ‬سردرگمي‌ِديني‭ ‬بود‭: ‬‮«‬من‭ ‬براي‭ ‬چند‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬سخنان‭ ‬او‭ [‬شيخ‭ ‬يحيي‭] ‬انديشيدم‭: ‬وقتي‭ ‬اديان‭ ‬راستين‭ ‬بسياري‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬من‭ ‬كدام‭ ‬يك‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬بر‭ ‬گزينم؟‮»‬‭.‬31  ‬اين‭ ‬اقرار‭ ‬صريح‭ ‬به‭ ‬ترديد‭ ‬ديني،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬صداقت‭ ‬شاهرخ،‭ ‬بلكه‭ ‬درك‭ ‬بنيادين‭ ‬وي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ماهيّت‭ ‬اعتقاد‭ ‬و‭ ‬هويّت‭ ‬ديني‭ ‬روشن‭ ‬مي‌سازد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬خاطراتش‭ ‬به‭ ‬مفهومي‭ ‬تقريباً‭ ‬ربوبي‭ ‬يا‭ ‬خدا‭ ‬باوري‭ ‬ِ‭ ‬طبيعي(deist)‭ ‬از‭ ‬دين‭ ‬اقرار‭ ‬مي‌كند،‭ ‬ديني‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬محوريّت‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬معنويت‭ ‬استوار‭ ‬است‭: ‬‮«‬وقتي‭ ‬شخص‭ ‬اصول‭ ‬همة‭ ‬اديان‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬درك‭ ‬مي‌كند،‭ ‬در‭ ‬مي‌يابد‭ ‬كه‭ ‬اختلافي‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬نيست‭. ‬تنها‭ ‬اختلاف‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬دين‭ ‬راهي‭ ‬متفاوت‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬مقصدي‭ ‬واحد‭ ‬دارد،‭ ‬امّا‭ ‬اصول‭ ‬اخلاقي‭ ‬در‭ ‬تمامي‭ ‬ِآنها‭ ‬يكي‭ ‬است‮»‬‭.‬41                                                   

‭ ‬شاهرخ‭ ‬ابزار‭ ‬تحقيق‭ ‬ديني،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬زبان‭ ‬انگليسي‭ ‬و‭ ‬عربي،‭ ‬را‭ ‬تأًمين‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬جوي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬فهم‭ ‬دين‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬مقايسه‌اي‭ ‬جدّي‭ ‬دنبال‭ ‬كرد‭. ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬مطالعة‭ ‬مسيحيّت،‭ ‬او‭ ‬قرآن‭ ‬را‭ ‬آموخت‭ ‬و‭ ‬كلّ‭ ‬اوستا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بر‭ ‬كرد‭.‬51‭ ‬اقامتش‭ ‬در‭ ‬بمبئي‭ ‬و‭ ‬مناصب‭ ‬ِمهمّش‭ ‬در‭ ‬تهران،‭ ‬كه‭ ‬گاه‭ ‬مستلزم‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬بود،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬جريان‌هاي‭ ‬انديشة‭ ‬ديني‭ ‬در‭ ‬تماس‭ ‬نزديك‭ ‬گذارد‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آشنايي‭ ‬با‭ ‬مسيحيّت،‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مباحثات‭ ‬مذهبي‭ ‬ِزرتشتي‭ ‬در‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬عرصة‭ ‬وسيع‭ ‬مطالعات‭ ‬ديني‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬وارد‭ ‬بود‭.                                                                               

‭ ‬شاهرخ‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مصلحي‭ ‬ِديني‭ ‬شناساند‭. ‬او‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬موفّق‭ ‬شد‭ ‬تغييراتي‭ ‬در‭ ‬آداب‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬ديني‭ ‬پديد‭ ‬آورد،‭ ‬بلكه‭ ‬از‭ ‬آئين‭ ‬زرتشتي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬تصوّر‭ ‬ديگري‭ ‬يافت‭. ‬به‭ ‬رغم‭ ‬اينكه‭ ‬با‭ ‬جنبش‭ ‬اصلاح‌طلبي‭ ‬ِپارسيان‭ ‬ِهند‭ ‬اغلب‭ ‬همسويي‭ ‬داشت،‭ ‬انديشمندي‭ ‬مستقلّ‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ابراز‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬ديگران‭ ‬ابايي‭ ‬نداشت‭. ‬كم‭ ‬نبود‭ ‬شمار‭ ‬دفعاتي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬مخالفت‌هايي‭ ‬در‭ ‬حوزة‭ ‬دين‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رو‭ ‬شد،‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬ناحية‭ ‬علما‭ ‬و‭ ‬زرتشتيان‭ ‬سنّتي‌تر،‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬پارسيان‭. ‬يك‭ ‬مسأله‭ ‬مخصوصاً‭ ‬كار‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مناقشه‭ ‬با‭ ‬همكيشان‭ ‬زرتشتي‭ ‬ِخود‭ ‬كشاند‭ ‬و‭ ‬وي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اصلاحگرا‭ ‬متمايز‭ ‬ساخت‭: ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دخمه‭.   

                                                                             

بحث‭ ‬دخمه‭                                                                                              

استفادة‭ ‬زرتشتيان‭ ‬از‭ ‬دخمه‭ ‬در‭ ‬اوايل‭ ‬قرن‭ ‬بيستم‭ ‬در‭ ‬تهران،‭ ‬قدمتي‭ ‬نداشت‭. ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتنِ‭ ‬اينكه‭ ‬تا‭ ‬قرن‭ ‬بيستم‭ ‬جمعيت‭ ‬زرتشتي‭ ‬ِچنداني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬نبود،‭ ‬عجيب‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬1293ش‭/‬1893م‭ ‬كه‭ ‬كيخسرو‭ ‬خانِ‭ ‬صاحب،‭ ‬سومين‭ ‬نمايندة‭ ‬پارسي‭ ‬ِانجمن‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬شرايط‭ ‬زرتشتيان‭ ‬ايران،‭ ‬دخمه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نو‭ ‬ساخت،‭ ‬هيچ‭ ‬دخمه‌اي‭ ‬فعّال‭ ‬نبود‭.‬61‭ ‬شگفت‌آور‭ ‬اينكه‭ ‬طي‭ ‬عمر‭ ‬يك‭ ‬نسل،‭ ‬اين‭ ‬دخمه‭ ‬كاملا‭ ‬متروك‭ ‬ماند‭. ‬داستان‭ ‬تصميم‭ ‬گرفتن‭ ‬كيخسرو‭ ‬شاهرخ‭ ‬در‭ ‬1314‭ ‬ش‭/‬1935م‭ ‬به‭ ‬ايجاد‭ ‬گورستاني‭ ‬زرتشتي‭ ‬بيرون‭ ‬از‭ ‬تهران،‭ ‬و‭ ‬موافقت‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬پادشاه،‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬معروف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شاهدي‭ ‬بر‭ ‬روابط‭ ‬دوستانه‭ ‬ميان‭ ‬رضا‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬جامعة‭ ‬زرتشتي‭ ‬بازگو‭ ‬مي‌شود‭.‬71‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬كمتر‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬انگيزه‌هاي‭ ‬اين‭ ‬فاصله‭ ‬گرفتن‭ ‬بنيادي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رسم‭ ‬سنّتي‭ ‬ِزرتشتي‭ ‬است‭.                                                                   

‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬شاهرخ‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مدعايِ‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬‮«‬از‭ ‬جواني،‭ ‬مخالف‭ ‬رسم‭ ‬ِبي‭ ‬حفاظ‭ ‬رها‭ ‬كردنِ‭ ‬مردگان‭ ‬در‭ ‬دخمه‭ [‬كذا‭ !]‬‮»‬81،‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬مبالغه‌گويي‭ ‬متهم‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬انگيزه‌هايش‭ ‬درست‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬لزوم‭ ‬كنار‭ ‬نهادن‭ ‬دخمه‭ ‬سه‭ ‬دليل‭ ‬مي‌آورد‭: ‬نخست‭ ‬آنكه‭ ‬كاربرد‭ ‬دخمه‭ ‬غير‭ ‬ِبهداشتي‭ ‬است؛‭ ‬دوم،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دخمه‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬كژ‭ ‬فهمي‭ ‬ِتعاليم‭ ‬زرتشت‭ ‬بوده‭ ‬است؛‭ ‬سوم،‭ ‬رشد‭ ‬تهران،‭ ‬حومة‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دخمه‭ ‬نزديك‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬نتيجة‭ ‬ناخوشايند‭ ‬كه‭ ‬اراذل‭ ‬و‭ ‬اوباش‭ ‬به‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬ِبي‌حرمتي‭ ‬مي‌كردند‭.‬91‭ ‬تركيب‭ ‬ِاين‭ ‬دلايل‭ ‬منطقي‭ ‬ِعملي،‭ ‬‮«‬علمي‮»‬‭ ‬و‭ ‬ديني،‭ ‬شخصيّت‭ ‬شاهرخ‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬تجددگرايي‭ ‬ديني‭ ‬مي‌نماياند‭. ‬

انگيزة‭ ‬واقعي‭ ‬جامعة‭ ‬زرتشتي‭ ‬تهران،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬هتك‭ ‬حرمت‭ ‬از‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬زرتشتيان،‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬شايعه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كالبد‌شكافي‌هاي‭ ‬پزشكي‭ ‬از‭ ‬جنازه‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌شد،‭ ‬بي‌گمان‭ ‬از‭ ‬اهميت‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬برخوردار‭ ‬بود‭.‬02‭ ‬پيشقدمي‭ ‬ِشاهرخ‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬انجمن‭ ‬زرتشتي‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رو‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬جامعة‭ ‬زرتشتيان‭ ‬براي‭ ‬خريدن‭ ‬زمين‭ ‬براي‭ ‬گورستان‭ ‬و‭ ‬بناي‭ ‬ساختماني‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬آنجا،‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬بودجة‭ ‬كافي‭ ‬را‭ ‬جمع‌آوري‭ ‬كرد‭.‬12‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬همه،‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬روزنه‌اي‭ ‬به‭ ‬جهان‭ ‬نوگرايي‭ ‬ِزرتشتي‭ ‬مهم‌تر‭ ‬است،‭ ‬ادّعاهاي‭ ‬مبتني‭ ‬بر‭ ‬دلايل‭ ‬علمي‭ ‬ِشاهرخ‭ ‬و‭ ‬شناخت‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬زرتشتيگري‭ ‬‮«‬خالص‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬حقيقي‮»‬‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬طبق‭ ‬منطق‭ ‬خود،‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬قبرستان‌ها‭ ‬‮«‬بهداشتي‮»‬‭ ‬ترند‭. ‬در‭ ‬اوايل‭ ‬قرن‭ ‬20م،‭ ‬مكرراً‭ ‬به‭ ‬علم‭ ‬پزشكي‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬منبع‭ ‬موثـق‭ ‬استناد‭ ‬مي‌شد،‭ ‬و‭ ‬جاي‭ ‬تعجب‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬معارضان‭ ‬شاهرخ‭ ‬هم‭ ‬مدّعي‭ ‬ِهمين‭ ‬منبع‭ ‬بودند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬مدّعاها،‭ ‬البته‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬آنچه‭ ‬دربارة‭ ‬اعتبار‭ ‬و‭ ‬سنديّتِ‭ ‬‮«‬دليل‮»‬‭ ‬علمي‭ ‬گفته‭ ‬مي‌شود،‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬ِبهداشت‭ ‬و‭ ‬نظافت‭ ‬بسيار‭ ‬كمتر‭ ‬سخن‭ ‬مي‌رود‭.                                            

‭ ‬با‭ ‬همة‭ ‬اين‭ ‬احوال،‭ ‬بخش‭ ‬عمدة‭ ‬بحثِ‭ ‬شاهرخ‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬مدّعاي‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬‮«‬حقيقت‮»‬‭ ‬ديني‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬تاريخي‭ ‬كردن‭ ‬يا‭ ‬تاريخي‭ ‬وانمودنِ‭ ‬زرتشتي‌گري‭ ‬مبتني‭ ‬بود،‭ ‬شاهرخ،‭ ‬در‭ ‬بحثي،‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬بحث‌هاي‭ ‬اصلاحگران‭ ‬پارسي‭ ‬و‭ ‬تحقيقات‭ ‬دينيِ‭ ‬دوران‭ ‬معاصر،‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌كرد‭ ‬كه‭ ‬زرتشت‭ ‬هرگز‭ ‬طرفدار‭ ‬كاربرد‭ ‬دخمه‭ ‬نبود‭. ‬او‭ ‬چنين‭ ‬استدلال‭ ‬مي‌كرد‭ ‬كه‭ ‬كاربرد‭ ‬دخمه‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬نه‭ ‬جزو‭ ‬آموزه‌هاي‭ ‬اصيل‭ ‬زرتشتي،‭ ‬بلكه‭ ‬انحراف‭ ‬و‭ ‬بدعتي‭ ‬متأخّر‭ ‬بوده‭ ‬است؛‭ ‬اين‭ ‬استدلال‭ ‬او‭ ‬واكنش‭ [‬مثبت‭] ‬زبان‌شناسان‭ ‬غربي‭ ‬و‭ ‬اجماع‭ ‬دانشمندان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬پيام‭ ‬زرتشت‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مرگش‭ ‬دستخوش‭ ‬تحريف‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشت‭. ‬ديگر‭ ‬زرتشتيان‭ ‬اصلاحگرا‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬نظر‭ ‬شاهرخ‭ ‬موافق‭ ‬بودند‭. ‬بنا‭ ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬فرهنگ‭ ‬مهر،‭ ‬بحث‌هاي‭ ‬اينان،‭ ‬مانند‭ ‬بحث‭ ‬شاهرخ،‭ ‬ساختار‭ ‬سنّت‭ ‬زرتشتي‭ ‬را‭ ‬دگرگون‭ ‬مي‌كرد‭.‬‮«‬آنان‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬مقبره‌هاي‭ ‬پادشاهان‭ ‬ايران،‭ ‬سعي‭ ‬مي‌كردند‭ ‬تغيير‭ ‬پيشنهادي‭ ‬ِخود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬استدلال‭ ‬توجيه‭ ‬كنند‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬نوعي‭ ‬خاكسپاريِ‭ ‬مردگان‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬زرتشتيان‭ ‬ِعهد‭ ‬باستان‭ ‬معمول‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬پس‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گورستان‭ ‬خلاف‭ ‬سنّت‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‮»‬‭.‬22                                                           

‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬احاطة‭ ‬آشكاري‭ ‬كه‭ ‬شاهرخ‭ ‬بر‭ ‬مفاهيم‭ ‬تاريخ‭ ‬آئين‭ ‬زرتشتي‭ ‬در‭ ‬مطالعات‭ ‬ديني‭ ‬داشت،‭ ‬آنچه‭ ‬تذكّرش‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬مهم‭ ‬است،‭ ‬اين‭ ‬تصور‭ ‬اوست‭ ‬كه‭ ‬درستيِ‭ ‬نيّات‭ ‬زرتشت‭ ‬را‭ ‬مي‌توان‭ ‬با‭ ‬استمداد‭ ‬از‭ ‬منطق‭ ‬ثابت‭ ‬كرد‭. ‬استناد‭ ‬مكرّر‭ ‬اصلاحگران‭ ‬ديني‭ ‬به‭ ‬‮«‬اصل‭ ‬حقيقي‮»‬‭ ‬يا‭ ‬نيّت‭ ‬يك‭ ‬دين‭ (‬خواه‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬مكتوب‭ ‬خواه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پيشگويي‭) ‬بر‭ ‬ادّعاي‭ ‬خودِ‭ ‬اين‭ ‬اصلاحگران‭ ‬مبتني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬مي‌توانند‭ ‬آن‭ ‬اصل‭ ‬يا‭ ‬نيّت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬تفكر‭ ‬منطقي‭ ‬محقّق‭ ‬سازند‭.‬‭ ‬خردگرايي‭ ‬هميشه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬امري‭ ‬مسلّم‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬چون‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬مطرح‭ ‬مي‌شد،‭ ‬و‭ ‬پيوسته‭ ‬با‭ ‬آراي‭ ‬خود‭ ‬اصلاحگران‭ ‬دربارة‭ ‬‮«‬حقيقت‮»‬‭ ‬يا‭ ‬‮«‬اصل‮»‬‭ ‬دين‭ ‬مطابقت‭ ‬داشت‭. ‬ادعاها،‭ ‬دائر‭ ‬بر‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬تجربي‭ ‬بودن‭ ‬ِ‭ ‬بحث‌ها،‭ ‬به‭ ‬اعادة‭ ‬منطقي‭ ‬ِمعناي‭ ‬ِ‭ ‬سنن‭ ‬و‭ ‬متون‭ ‬موكول‭ ‬مي‌شد‭.‬

‭ ‬اينكه‭ ‬شاهرخ‭ ‬رسم‭ ‬دخمه‭ ‬را‭ ‬متروك‭ ‬گذارد‭ ‬و‭ ‬جوامع‭ ‬زرتشتيِ‭ ‬كرمان‭ ‬و‭ ‬يزد‭ ‬هم‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬تشويق‭ ‬او‭ ‬تبعيّت‭ ‬كردند،‭ ‬پارسيان‭ ‬متعصّب‭ ‬را‭ ‬عميقاً‭ ‬نگران‭ ‬كرد،‭ ‬به‭ ‬گونه‌اي‭ ‬كه‭ ‬نگارش‭ ‬رساله‌اي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اثبات‭ ‬ارزش‭ ‬دخمه‭ ‬سفارش‭ ‬دادند‭. ‬عهده‭ ‬دار‭ ‬و‭ ‬ناشر‭ ‬اين‭ ‬رساله،‭ ‬‮«‬دخمه‭: ‬روشي‭ ‬علمي‭ ‬براي‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬بردن‭ ‬مردگان‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬زرتشتيان،‮»‬‭ ‬انجمن‭ ‬ايران‭ ‬بود،‭ ‬تشكيلاتي‭ ‬كه‭ ‬پيوندهاي‭ ‬نزديك‭  ‬ميان‭ ‬پارسيان‭ ‬و‭ ‬همكيشان‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سرزمين‭ ‬نياكانشان،‭ ‬ايران،‭ ‬تشويق‭ ‬مي‌كرد‭.‬32‭ ‬‭ ‬كيخسرو‭ ‬ا‭. ‬فيِِتِر،‭ ‬دبير‭ ‬انجمن‭ ‬ايران،‭ ‬در‭ ‬مقدمه‭ ‬تقاضا‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬تصميم‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ِ‮«‬رسم‭ ‬باستاني‭ ‬و‭ ‬مقدّس‮»‬‭ ‬زرتشتيان‭ ‬ايراني‭ ‬تجديد‭ ‬نظر‭ ‬شود‭. ‬او‭ ‬حتّي‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬پيش‭ ‬رفت‭ ‬كه‭ ‬تهديد‭ ‬كرد‭ ‬چنانچه‭ ‬خواستاران‭ ‬حذف‭ ‬دخمه‭ ‬از‭ ‬تصميمشان‭ ‬منصرف‭ ‬نشوند،‭ ‬‮«‬بيگانگي‭ ‬كامل‮»‬‭ ‬ميان‭ ‬پارسيان‭ ‬و‭ ‬زرتشتيان‭ ‬ايراني‭ ‬پيش‌خواهد‭ ‬آمد‭. ‬مقدمه،‭ ‬تصريح‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رساله‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬‮«‬قانع‌كننده‌ترين‭ ‬ادلّه،‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬متون‭ ‬مقدّس‭ [‬زرتشتي‭]‬،‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬آراي‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬بصيرترين‭ ‬ِغربي‌ها‭ ‬در‭ ‬تأييد‭ ‬رسم‭ ‬مقدّس‭ ‬و‭ ‬قديمِ‭ ‬خورشيد‭ ‬نيگريشنه‭ ‬‭(‬كاربرد‭ ‬دخمه‭) ‬پيشنهاد‭ ‬شود‭.‬‮»‬42

رسالة‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬خود‭ ‬تأليفي‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬نقل‌قول‌هايي‭ ‬از‭ ‬پارسيان‭ ‬سرشناس‭ ‬و‭ ‬جهانگردان،‭ ‬دانشمندان‭ ‬و‭ ‬پزشكان‭ ‬غربي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬فوايد‭ ‬دخمه‭ ‬صحّه‭ ‬مي‌گذارند‭. ‬بيشتر‭ ‬شواهد،‭ ‬مبتني‭ ‬بر‭ ‬‮«‬دلايل‭ ‬علمي‮»‬‭ ‬و‮«‬‭ ‬علم‭ ‬بهداشت‮»‬،‭ ‬بر‭ ‬برتري‭ ‬دخمه‭ ‬گواهي‭ ‬مي‌دهند‭. ‬مثلاًًً،‭ ‬‮«‬تد‌فين،‭ ‬كاري‭ ‬خطرناك‭ ‬براي‭ ‬زندگان‮»‬‭. ‬دكتر‭ ‬اي‭. ‬ا‭. ‬پاركس،‭ ‬نويسنده‌اي‭ ‬سرشناس‭ ‬در‭ ‬حوزة‭ ‬بهداشت،‭ ‬نتوانست‭ ‬از‭ ‬اظهار‭ ‬اين‭ ‬نظر‭ ‬خودداري‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬وضعيّت‭ ‬تدفين‭ ‬بسيار‭ ‬غير‭ ‬بهداشتي‭ ‬است‭. ‬‮«‬ماية‭ ‬بدنامي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬محيط‭ ‬قبرستان‌ها‭ ‬ناسالم‭ ‬است‮»‬‭.‬52‭ ‬از‭ ‬دكتر‭ ‬رودُ‭ ‬لف‭ ‬پُك،‭ ‬عضو‭ ‬اتريشي‭ ‬كميسيون‭ ‬وبا،‭ ‬چنين‭ ‬نقل‭ ‬مي‌كنند‭: ‬‮«‬من‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنم‭ ‬كه‭ ‬شيوة‭ ‬پارسيان‭ ‬براي‭ ‬جنازه‌هاي‭ ‬مردگان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬بهداشتي‭ ‬بهترين‭ ‬شيوه‭ ‬است‮»‬‭.‬62‭ ‬از‭ ‬نشريِة‭ ‬ساينتيفيك‭ ‬امريكن‭ ‬(Scientific American)‭ ‬نيز‭ ‬نقل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬دربارة‭ ‬قبرستان‌هايي‭ ‬هشدار‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬‮«‬موجودات‭ ‬بيماري‌زا‮»‬‭ ‬ديده‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬‮«‬حتي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬صدها‭ ‬سال‭ ‬كماكان‮»‬‭ ‬زنده‭ ‬و‭ ‬‮«‬فعّال‮»‬‭ ‬بوده‌اند‭.‬72‭ ‬توجه‭ ‬شخصيت‭ ‬معتبري‭ ‬چون‭ ‬لرد‭ ‬رندالف‭ ‬چرچيل‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬جلب‭ ‬شد‭: ‬‮«‬مراسم‭ ‬تدفيني‭ ‬كه‭ ‬مطابقِ‭ ‬آموزه‌ها‭ ‬و‭ ‬دستورهاي‭ ‬زرتشت‭ ‬اجرا‭ ‬مي‌شود‭ ‬با‭ ‬اصول‭ ‬يك‭ ‬دين‭ ‬پاك‭ ‬كاملا‭ ‬موافق‭ ‬است‭. . . . ‬و‭ ‬علم‭ ‬فيزيولوژي‭ ‬و‭ ‬تجربه،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬قويّاٌ‭ ‬تأييد‭ ‬مي‌كند‮»‬‭.‬82‭ ‬

با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬جالب‌تر‭ ‬از‭ ‬ادّعا‌هاي‭ ‬علم،‭ ‬بحث‌هاي‭ ‬مبتني‭ ‬بر‭ ‬نصّ‭ ‬متون‭ ‬و‭ ‬سنّت‌هاست‭. ‬مقدّمة‭ ‬رسالة‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬بر‭ ‬چند‭ ‬دوگانگي‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌كند‭: ‬‮«‬باعث‭ ‬تأسف‭ ‬عميق‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ملاحظات‭ ‬‮«‬محلي‮»‬‭ ‬جاي‭ ‬دستورهاي‭ ‬ديني؛‭ ‬شيوه‌هاي‭ ‬جديد‭ ‬جاي‭ ‬رسم‌هاي‭ ‬كهن؛‭ ‬نظرات‭ ‬روشنفكرانه‭ ‬جاي‭ ‬دين؛‭ ‬و‭ ‬ملاحظات‭ ‬دنياپرستانه‭ ‬و‭ ‬نفساني‭ ‬جاي‭ ‬بهداشت‭ ‬علمي‌را‭ ‬مي‌گيرد‮»‬‭.‬92‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬دخمه‭ ‬تلويحاٌ‭ ‬مدّعيِ‭ ‬برخورداري‭ ‬از‭ ‬اعتبار‭ ‬سنّت،‭ ‬دين‭ ‬حقيقي‭ ‬و‭ (‬البته‭) ‬علم‭ ‬است‭. ‬عجيب‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬همةِ‭ ‬مستندات‭ ‬ِمبتني‭ ‬بر‭ ‬متون‭ ‬در‭ ‬تأييد‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دخمه،‭ ‬بر‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬ونديداد‭ ‬بود،‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬اوستا‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬منشأيي‭ ‬بس‭ ‬ديرتر‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬زرتشت‭ ‬دارد‭ ‬و،‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬تا‭ ‬حدّ‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اصلاحگران‭ ‬منبعي‭ ‬موثق‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬نمي‌آيد‭. ‬

روشنگر‭ ‬معناي‭ ‬اين‭ ‬اتهام‭ ‬كه‭ ‬شاهرخ‭ ‬‮«‬ملاحظا‭ ‬ت‭ ‬محلّي‭ ‬را‭ ‬جايگزين‭ ‬دستورهاي‭ ‬ديني‭ ‬مي‌كند‮»‬،‭ ‬ادعاي‭ ‬مشابه‭ ‬ديگري‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اينكه‭ ‬زرتشتيان‭ ‬ايراني‭ ‬‮«‬روش‭ ‬تدفين‭ ‬اقوام‭ ‬سامي‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‌بندند‭. ‬اين‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬دعوي،‭ ‬همچون‭ ‬دعوي‭ ‬ِ‭ ‬شاهرخ،‭ ‬به‭ ‬جنبة‭ ‬تاريخي‭ ‬داشتنِ‭ ‬سنّت‭ ‬زرتشتي‭ ‬استناد‭ ‬مي‌كردند‭. ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬زمان،‭ ‬اين‭ ‬ادعا‌ها‭ ‬بر‭ ‬سرِ‭ ‬تغيير‭ ‬شيوه‭ ‬در‭ ‬آئين‭ ‬زرتشتي‭ ‬در‭ ‬نتيجه‌گيري‭ ‬مغايرِ‭ ‬يكديگرند،‭ ‬براي‭ ‬تفسير‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬دربارة‭ ‬دين‭ ‬زرتشتيِ‭ ‬‮«‬حقيقي‮»‬،‭ ‬‮«‬اصيل‮»‬‭…‬و‭ ‬لذا‭ ‬‮«‬خالص‮»‬‭ ‬مجالي‭ ‬باقي‭ ‬مي‌گذارند‭. ‬اصلاحگران‭ ‬و‭ ‬زرتشتيان‭ ‬ِمتعهّد‭ [‬و‭ ‬متعصّب‭]‬‌تر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬وزن‭ ‬و‭ ‬اهميتي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬سنّت‭ ‬قائل‭ ‬بودند‭ ‬طبعاً‭ ‬ًبا‭ ‬هم‭ ‬اختلاف‭ ‬داشتند؛‭ ‬اصلاحگران‭ ‬در‭ ‬لزوم‭ ‬پيراستن‭ ‬‮«‬اصل‮»‬‭ ‬آئين‭ ‬زرتشت‭ ‬از‭ ‬ادعاهاي‭ ‬مردم‭ ‬اين‭ ‬محل‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬محل،‭ ‬از‭ ‬تفسير‭ ‬غلط‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬انحراف‭ ‬بحث‭ ‬مي‌كردند‭. ‬نويسندگان‭ ‬مقيّد‭ ‬ِمتعصب‭ ‬ادعا‭ ‬مي‌كردند‭ ‬كه‭ ‬سنّت‭ ‬‮«‬دخمه‮»‬‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چنين‭ ‬انحراف‌هايي‭ ‬محفوظ‭ ‬مي‌دارند‭. ‬به‭ ‬رغم‭ ‬برآشفتگي‭ ‬و‭ ‬هيجان‭ ‬زدگي‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬‮«‬دخمه‮»‬‭ ‬و‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬وحد‭ ‬ت‭ ‬زرتشتيان‭ ‬ايراني‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬ِحفظ‭ ‬‮«‬رسوم‭ ‬و‭ ‬آداب‮»‬،‭ ‬هيچ‭ ‬گونه‭ ‬دو‭ ‬دستگي‭ ‬ِ‭ ‬ادامه‭ ‬داري‭ ‬راجع‭ ‬به‭  ‬قضيّة‭ ‬دخمه‭ ‬پيش‭ ‬نيامد‭. ‬در‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬پاس‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬دستورهاي‭ ‬زرتشتي‭ ‬بر‭ ‬ضدّ‭ ‬آلودگي،‭ ‬‮«‬ديواره‌هاي‭ ‬قبرها‭ ‬را‭ ‬سنگ‭ ‬چين‭ ‬و‭ ‬سيمان‭ ‬مي‌كردند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬تماس‭ ‬مستقيم‭ ‬با‭ ‬خاك‭ ‬جلوگيري‭ ‬شود‮»‬‭. ‬زرتشتيان‭ ‬اصلاحگرا‭ ‬در‭ ‬يزد‭ ‬و‭ ‬كرمان‭ ‬گورستان‌هاي‭ ‬مشابهي‭ ‬ساختند،‭ ‬با‭ ‬اينكه‭ ‬از‭ ‬دخمه‌ها‭ ‬هم‭ ‬تا‭ ‬دهة‭ ‬1350ش‭/‬1970م‭ ‬همچنان‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌شد‭.‬03‭ ‬

اگر‭ ‬چه‭ ‬ماجراي‭ ‬دخمه،‭ ‬مقداري‭ ‬‭ ‬آشنايي‭ ‬و‭ ‬بصيرت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬انديشه‌هاي‭ ‬شاهرخ‭ ‬دربارة‭ ‬سنّت‌هاي‭ ‬زرتشتي‭ ‬پديد‭ ‬آورد،‭ ‬دو‭ ‬كتاب‭ ‬او‭ ‬دربارة‭ ‬آئين‭ ‬زرتشت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بيانگر‭ ‬آراي‭ ‬وي‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬سرشت‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬دين‭ ‬ِعقلاني‭ ‬ِجديد،‭ ‬و‭ ‬شكل‭ ‬گيري‭ ‬ِمجدّد‭ ‬مفهوم‭ ‬عميقي‭ ‬از‭ ‬دين‭ ‬زرتشتي‭ ‬در‭ ‬تصوّر‭ ‬اوست‭. ‬

شكل‌گيري‭ ‬مفهوم‭ ‬دين‭ ‬جديد‭ ‬

آيينة‭ ‬آئين‭ ‬مزديسني‭ ‬براي‭ ‬نخستين‌بار‭ ‬در‭ ‬1276‭ ‬ش‭/‬1907م‭ ‬منتشر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬1300ش‭/‬1921م‭ ‬تجديد‭ ‬چاپ‭ ‬شد‭.‬13‭ ‬اين‭ ‬متن‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مجموعة‭ ‬اصول‭ ‬ديني‭ ‬براي‭ ‬آموزش‭ ‬به‭ ‬كودكان‭ ‬زرتشتي‭ ‬طراحي‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬چاپ‭ ‬دوم‭ ‬آن‭ ‬شامل‭ ‬يادداشت‌هايي‭ ‬در‭ ‬توضيح‭ ‬اصطلاحات‭ ‬زرتشتي‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬بدين‭ ‬وسيله‭ ‬خواندن‭ ‬كتاب‭ ‬براي‭ ‬غيرِ‌زرتشتي‌ها‭ ‬آسان‭ ‬گردد‭. ‬فروغ‭ ‬مزديسني،‭ ‬كتاب‭ ‬دوم،‭ ‬در‭ ‬1303ش‭/‬1924م‭ ‬چاپ‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬گسترده‌اي‭ ‬در‭ ‬مدارس‭ ‬زرتشتي‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬شاهرخ‭ ‬امتياز‭ ‬اين‭ ‬كتاب‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مي‌داند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬بهتر‭ ‬شدنِ‭ ‬نگرش‭ ‬مسلمانان‭ ‬به‭ ‬آئين‭ ‬زرتشت‭ ‬كمك‭ ‬مي‌كنند‭.‬23‭ ‬

تصور‭ ‬شاهرخ‭ ‬از‭ ‬دين‭ ‬جديد‭ ‬ِامروزين‭ ‬در‭ ‬مباني‭ ‬اصلي‭ ‬با‭ ‬اصلاحگران‭ ‬پارسي‭ ‬ِهند‭ ‬و‭ ‬فرضيّه‌هاي‭ ‬علمي‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬وجوه‭ ‬مشترك‭ ‬داشت‭. ‬شاهرخ،‭ ‬همچون‭ ‬پارسيان،‭ ‬از‭ ‬آراي‭ ‬علميِ‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اصل‭ ‬تكامل،‭ ‬وضعيّت‭ ‬و‭ ‬تحول‭ ‬شعور‭ ‬و‭ ‬آگاهي‭ ‬انسان‭ ‬از‭ ‬دين‭ ‬طي‭ ‬زمان،‭ ‬عميقاًً‭ ‬تأثير‭ ‬پذيرفته‭ ‬بود‭. ‬نوشته‌هاي‭ ‬او‭ ‬گواهي‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬سهولت‭ ‬و‭ ‬سيلان‭ ‬در‭ ‬انديشه‌هاي‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬عرصة‭ ‬پژوهش‌هاي‭ ‬ديني‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اجماع‭ ‬جديد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تاريخ‭ ‬آئين‭ ‬زرتشت‭. ‬شاهرخ،‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬خود،‭ ‬دين‭ ‬زرتشتيِ‭ ‬‮«‬جديد‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬چهار‭ ‬ويژگي‭ ‬زير‭ ‬تصور‭ ‬مي‌كرد‭: ‬يكتاپرستي؛‭ ‬رابطة‭ ‬روحانيِ‭ ‬هر‭ ‬فرد‭ ‬با‭ ‬خداوند؛‭ ‬كاهش‭ ‬ِتأكيد‭ ‬بر‭ ‬مناسك‭ ‬تشريفاتي‭ ‬و،‭ ‬در‭ ‬مقابل،‭ ‬تأكيد‭ ‬مجدد‭ ‬بر‭ ‬رفتار‭ ‬اخلاقي‭ ‬در‭ ‬جامعه‭. ‬اين‭ ‬تصوّر‭ ‬از‭ ‬دين‭ ‬عقلاني‭ ‬و‭ ‬دروني‌سازي‭ ‬ِديانت‭ ‬با‭ ‬درك‭ ‬شاهرخ‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬شهروندان‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬نوين‭ ‬امروز‭ ‬پيوندي‭ ‬تنگا‌تنگ‭ ‬پيدا‭ ‬مي‌كرد‭. ‬

تا‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬فرا‭ ‬رسيدن‭ ‬قرن‭ ‬20م،‭ ‬كه‭ ‬شاهرخ‭ ‬دو‭ ‬كتاب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تأليف‭ ‬كند،‭ ‬تفوّق‭ ‬اصل‭ ‬يكتاپرستي‭ ‬بدان‭ ‬حد‭ ‬از‭ ‬چالش‭ ‬و‭ ‬اعتراض‭ ‬بركنار‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬امري‭ ‬بديهي‭ ‬تلقّي‭ ‬مي‌شد‭. ‬به‭ ‬علاوه،‭ ‬پژوهشگران‭ ‬غربي،‭ ‬نسل‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬نسل،‭ ‬دين‭ ‬زرتشتي‭ ‬را‭ ‬كيشي‭ ‬توحيدي‭ ‬شمرده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬اصلاحگران‭ ‬و‭ ‬دانشمندان‭ ‬پارسي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬همين‭ ‬تلقّي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آئين‭ ‬زرتشت‭ ‬اختيار‭ ‬كردند‭. ‬به‭ ‬رغم‭ ‬اتفاق‌نظر‭ ‬علمي‭ ‬ِجديد،‭ ‬شاهرخ‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬زحمت‭ ‬تمام‭ ‬سعي‭ ‬مي‌كرد‭ ‬اين‭ ‬مسأله‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كانون‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭. ‬او‭ ‬موضوع‭ ‬يكتاپرستي‭ ‬را‭ ‬دست‭ ‬كم‭ ‬پانزده‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬فروغ‭ ‬مزديسني‭ ‬مطرح‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گفته‌هاي‭ ‬هاوگ (Haug) و‭ ‬ديگر‭ ‬محققان‭ ‬غربي‭ ‬استناد‭ ‬كرد‭.‬33‭ ‬اين،‭ ‬بيانگر‭ ‬تعصّب‭ ‬كندي‭ ‬ناپذيرِ‭ ‬مسلمانان‭ ‬بر‭ ‬ضدّ‭ ‬آئين‭ ‬زرتشتي‭ ‬و‭ ‬تلقي‭ ‬ِايشان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ديني‭ ‬ثنوي‭ ‬و،‭ ‬لذا،‭ ‬‮«‬غير‭ ‬حقيقي‮»‬‭ ‬بود‭. ‬دين‭ ‬زرتشتي‭ ‬وقتي‭ ‬ثنوي‭ ‬شمرده‭ ‬مي‌شد،‭ ‬نمي‌توانست‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ديني‭ ‬وحياني‭ ‬در‭ ‬سنّت‭ ‬ابراهيمي‭ ‬پذيرفته‭ ‬شود،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬زرتشتي‌ها‭ ‬فاقد‭ ‬شرايط‭ ‬لازم‭ ‬ِاهل‭ ‬ذمّه‭ ‬مي‌شدند‭. ‬بنابراين،‭ ‬ثنوي‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬آ‭ ‬مدنِ‭ ‬زرتشتي‌گري‭ ‬دست‌كم‭ ‬تا‭ ‬اندازه‌اي‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬جدل‌هاي‭ ‬ضدّ‭ ‬زرتشتي‭ ‬ريشه‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬توجيهي‭ ‬بود‭ ‬براي‭ ‬تبعيض‭ ‬رايجي‭ ‬كه‭ ‬شريعت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬زرتشتيان‭ ‬روا‭ ‬مي‌داشت‭.‬43 

دليل‭ ‬الهيّاتي‭ ‬بنيادي‌ترِ‭ ‬ديگري‭ ‬نيز‭ ‬براي‭ ‬پافشاري‭ ‬شاهرخ‭ ‬بر‭ ‬يكتاپرستي‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭: ‬رابطة‭ ‬خداوند‭ ‬با‭ ‬مؤمنان‭. ‬اين‭ ‬رابطه،‭ ‬رابطه‌اي‭ ‬روحاني‭ ‬تعريف‭ ‬مي‌شد‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬معرفت‭ ‬و‭ ‬آگاهي‭ ‬فرد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خداوند‭ ‬مبتني‭ ‬بود‭. ‬بر‭ ‬اين‭ ‬رابطة‭ ‬روحاني،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬ويژگي‭ ‬مهم‭ ‬ِآئين‭ ‬زرتشتي،‭ ‬مكرر‭ ‬در‭ ‬مكرر‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬معتقدات‭ ‬علمي‭ ‬همساز‭ ‬بود‭. ‬دانش‌پژوهان‭ ‬پروتستان‭ ‬به‭ ‬طرز‭ ‬موفقيت‌آميزي‭ ‬اين‭ ‬ادعا‭ ‬را‭ ‬طرح‭ ‬كرده‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬دين‭ ‬ِاخلاقي‭ ‬از‭ ‬آنِ‭ ‬ايشا‭ ‬ن‭ ‬است‭: ‬پيشرفته‌ترين‭ ‬و،‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬مترقي‌ترين‭ ‬ِاديان‭ ‬كه‭ ‬منزلت‭ ‬افراد‭ ‬اخلاقي‭ ‬و‭ ‬عاملان‭ ‬متديّن‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬مي‌بخشد‭. ‬شاهرخ‭ ‬وقت‭ ‬چنداني‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬بيان‭ ‬صفات‭ ‬خداوند‭ (‬جز‭ ‬آنكه‭ ‬او‭ ‬تنها‭ ‬آفريدگار‭ ‬است‭) ‬نكرد؛‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اعمال‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬مرسوم‭ ‬و‭ ‬اعتقاداتي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬مؤمنان‭ ‬فرض‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬نپرداخت‭. ‬او‭ ‬ضمن‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬معنويت،‭ ‬به‭ ‬اشاره‭ ‬مي‌گفت‭ ‬كه‭ ‬خداوند‭ ‬سرچشمة‭ ‬معنويت‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬اخلاقي‭ ‬ِاوست‭ ‬ـــ‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬دليلي‭ ‬است‭ ‬براي‭ ‬عمل‭ ‬اخلاقي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جهان‭. ‬برقراري‭ ‬ارتباط‭ [‬با‭ ‬خداوند‭] ‬منوط‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬تشخيص‭ ‬فرد‭ (‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬درك‭ ‬معنوي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬تشخيص‭ ‬مي‌انجامد‭) ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬خداوند‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬اخلاقي‭ ‬سفارش‭ ‬مي‌كند‭. ‬در‭ ‬توضيحات‭ ‬شاهرخ‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬معتقدات‭ ‬و‭ ‬اعمالِ‭ ‬دين‭ ‬زرتشتي‭ ‬از‭ ‬شعائر‭ ‬و‭ ‬رفتارهاي‭ ‬آئيني‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وسيله‌اي‭ ‬براي‭ ‬تأثير‭ ‬گذاري‭ ‬بر‭ ‬مقدرّات‭ ‬الهي‭ ‬اصلاً‭ ‬ًخبري‭ ‬نيست‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬توضيحات،‭ ‬از‭ ‬شعائر‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬تشريفاتي‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وسيله‌اي‭ ‬براي‭ ‬‮«‬نمايش‭ ‬تكا‭ ‬ليف‮»‬‭ ‬ديني‭ ‬ــ‭ ‬آن‌گونه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬الاخلاق‭ ‬زرتشتيان‭ ‬بسيار‭ ‬متشرّع‭ ‬فهميده‭ ‬مي‌شود‭ ‬ــ‭ ‬چيزي‭ ‬ديده‭ ‬نمي‌شود‭. ‬در‭ ‬عوض،‭ ‬شاهرخ‭ ‬‮«‬نماز‮»‬‭ ‬را‭ ‬يك‭ ‬تذكارــ‭ ‬يعني‭ ‬مراقبت‭ ‬مستمرّ‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خواست‭ ‬الهي‭ ‬توصيف‭ ‬مي‌كند،‭ ‬اين‭ ‬خواست‭ ‬كه‭ ‬انسان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬عالم‭ ‬رفتاري‭ ‬اخلاقي‭ ‬داشته‭ ‬با‌شد‭. ‬نيز‭ ‬نماز‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬منظور‭ ‬دستور‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شخص‭ ‬به‭ ‬واسطة‭ ‬آن‭ ‬براي‭ ‬آمرزش‭ ‬تقصيرهايش‭ ‬طلب‭ ‬غفران‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬آنكه‭ ‬فردي‭ ‬اخلاقي‌تر‭ ‬شود،‭ ‬از‭ ‬خداوند‭ ‬هدايت‭ ‬طلب‭ ‬كندــ‭ ‬تصورّاتي‭ ‬عميقاًً‭ ‬پروتستاني‭ ‬از‭ ‬خصلت‭ ‬عبادت‭ ‬و‭ ‬مقصود‭ ‬از‭ ‬آن‭. ‬تنها‭ ‬موردي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬موضوعي‭ ‬رسماًًً‭ ‬و‭ ‬اختصاصاًً‭ ‬زرتشتي‭ ‬سخن‭ ‬مي‌رود،‭ ‬مربوط‭ ‬مي‌شود‭ ‬به‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬شاهرخ‭ ‬پوشيدن‭ ‬سِدره‭ ‬و‭ ‬كشتي‭ ‬را‭ ‬تشويق‭ ‬مي‌كند‭. ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اينها‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬منظور‭ ‬است‭: ‬اولاًً‭ ‬به‌عنوان‭ ‬تذكارها‭ ‬يا‭ ‬يادآورهايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬پوشيدن‭ ‬آنها‭ ‬شخص‭ ‬به‭ ‬خداوند‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬ثانياًًً‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬نشانه‌ها‌يي‭ ‬نمادين‭ ‬از‭ ‬هويّت‭ ‬زرتشتي‭. ‬شاهرخ‭ ‬مخصوصاًً‭ ‬زرتشتيان‭ ‬را‭ ‬تشويق‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬پوشيدن‭ ‬سدره‭ ‬و‭ ‬كشتي‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬ببالند،‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬سختي‌هايي‭ ‬كه‭ ‬اقليّت‌هاي‭ ‬زرتشتي‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬اسلامي‌متحمّل‭ ‬شده‌اند‭. ‬براي‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬پوشيدني،‭ ‬هيچ‭ ‬‮«‬حقيقت‮»‬‭ ‬يا‭ ‬ارزش‭ ‬عملي‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬نمي‌شود،‭ ‬اما‭ ‬فايدة‭ ‬آنها‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬لحاظ‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فرد‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬و‭ ‬تداوم‭ ‬هويّت‭ ‬خويش‭ ‬آگاه‭ ‬و‭ ‬هشيار‭ ‬نگه‭ ‬مي‌دارد‭. ‬

شاهرخ‭ ‬نيز‭ ‬مانند‭ ‬اصلاحگران‭ ‬پارسي‭ ‬بر‭ ‬دروني‭ ‬سازي‭ ‬اخلاق،‭ ‬در‌عين‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬خداوند‭ ‬و‭ ‬تعهّد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬رفتار‭ ‬و‭ ‬كردار‭ ‬اخلا‭ ‬قي،‭ ‬اصرار‭ ‬مي‌ورزيد‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬ملا‌ك‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬‮«‬نيّت‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬نقش‮»‬‭ ‬زرتشتي‌گري،‭ ‬خصيصه‌هاي‭ ‬اصليِ‭ ‬اين‭ ‬آئين‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬عرَضيِ‭ ‬آن‭ ‬متمايز‭ ‬مي‌كند‭. ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬اهميت‭ ‬مي‌يابد،‭ ‬نقش‭ ‬اجتماعي‭ ‬دين‭ ‬است‭. ‬مقصود‭ ‬از‭ ‬تعليمات‭ ‬ديني،‭ ‬آن‌طور‭ ‬كه‭ ‬شاهرخ‭ ‬تصوّر‭ ‬مي‌كند،‭ ‬تربيت‭ ‬افرادي‭ ‬بااخلاق‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬تعليم‭ ‬زرتشتي‌ها‭ ‬در‭ ‬اينكه‭ ‬چگونه‭ ‬شعائر‭ ‬تكليف‭ ‬شدة‭ ‬ديني‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬آورند‭. ‬اين،‭ ‬فاصله‭ ‬گرفتني‭ ‬بنيادي‭ ‬از‭ ‬تأكيدات‭ ‬محافظه‌كارانه‭ ‬تر‭ ‬بر‭ ‬جنبه‌هاي‭ ‬خاصّي‭ ‬از‭ ‬زرتشتي‌گري،‭ ‬و‭ ‬تمركز‭ ‬بر‭ ‬‮«‬حقيقت‮»‬‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬دروني‌سازي‭ ‬آشكار‭ ‬دين‭ ‬جديد‭ ‬امروزين‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬دست‌كم‭ ‬گرفتن‭ ‬اهميت‭ ‬آن‭ ‬نيست‭. ‬شخصي‭ [‬يا‭ ‬دروني‭] ‬سازي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬لحاظ‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬گنجاندن‭ ‬آگاهانة‭ ‬دين‭ ‬در‭ ‬همة‭ ‬وجوه‭ ‬تجربه‌هاي‭ ‬زنده‭ ‬نيز‭ ‬هست‭. ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬واسطة‭ ‬اخلا‭ ‬قيِ‭ ‬خداوند‭ [‬با‭ ‬مخلوق‭] ‬كلّ‭ ‬افعال‭ ‬انسان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬آنچه‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬صورتي‭ ‬تشريفاتي‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمان‌هاي‭ ‬محدود‭ ‬‮«‬به‭ ‬نمايش‭ ‬در‭ ‬مي‌آيد‮»‬‭. ‬

چيزي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زرتشتي‌گري‭ ‬امروزين‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬ِمتمايز‭ ‬سازيِ‭ ‬اصلي‭ ‬از‭ ‬فرعي‭ ‬و‭ ‬عرَضي‭ (‬يعني،‭ ‬انتزاع‭ ‬ِنيّت،‭ ‬مقصود‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬دين‭ ‬از‭ ‬آن‭) ‬مرتبط‭ ‬مي‌شود،‭ ‬جهانشمولي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شاهرخ‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌كند‭. ‬او‭ ‬اين‭ ‬اصطلاح‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬گونه‭ ‬مي‌فهمد‭. ‬از‭ ‬سويي،‭ ‬او‭ ‬براي‭ ‬همة‭ ‬اديان‭ ‬لبّ‭ ‬و‭ ‬اصلي‭ ‬جهاني‭ ‬قائل‭ ‬است‭. ‬زرتشتي‌گري‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬هماهنگ‭ ‬و‭ ‬شبيه‭ ‬ِمسيحيّت‭ ‬و‭ ‬اسلام،‭ ‬بلكه‭ ‬اساساٌعينِ‭ ‬آنها‭ ‬خوانده‭ ‬مي‌شود‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬همة‭ ‬اديان‭ ‬وقتي‭ ‬ذات‭ ‬و‭ ‬عرَض‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬تفكيك‭ ‬گردند،‭ ‬به‭ ‬مغزِ‭ ‬نغز‭ ‬آن،‭ ‬يعني‭ ‬اخلاق،‭ ‬خلاصه‭ ‬مي‌شوند‭. ‬وجوه‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬حقيقت‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬‮«‬تاريخي‮»‬‭ ‬و‭ ‬سنّتي‭ ‬تنزّل‭ ‬مي‌يابد؛‭ ‬فايدة‭ ‬چنين‭ ‬وجوهي‭ ‬از‭ ‬دين‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬تداوم‭ ‬هويّت‭ ‬جامعه‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬سو،‭ ‬شاهرخ‭ ‬مدعي‭ ‬ِجهانشمولي‭ ‬و،‭ ‬لذا،‭ ‬تجدّدخواهي‭ ‬ِخاصي‭ ‬براي‭ ‬آئين‭ ‬زرتشتي‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬منشأ‭ ‬يكتاپرستي‭ ‬و‭ ‬سرچشمة‭ ‬انديشه‌ها‭ ‬و‭ ‬مفاهيم‭ ‬نو‭ ‬دربارة‭ ‬دين‭ ‬نيست‭. ‬او‭ ‬دين‭ ‬زرتشت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ديني‭ ‬در‭ ‬حدّ‭ ‬كمال‭ ‬مطلوب‭ ‬براي‭ ‬جهان‭ ‬امروز‭ ‬تبليغ‭ ‬مي‌كند‭: ‬ديني‭ ‬كه‭ ‬مناسب‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬عقيده،‭ ‬متضمّن‭ ‬معاني‭ ‬مهمي‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬برداشت‭ ‬شاهرخ‭ ‬از‭ ‬اصل‭ ‬شهروندي‭ ‬است‭. ‬

تصوّر‭ ‬خداباوري‭ ‬طبيعي‭ [‬و‭ ‬غير‭ ‬وحيانيِ‭] ‬شاهرخ‭ ‬از‭ ‬جهانشمولي‭ ‬ديني‭ ‬مستلزم‭ ‬تساوي‭ ‬ديني‭ ‬است‭. ‬دروني‭ ‬شدن‭ ‬ديانت‭ ‬و‭ ‬مباني‭ ‬اخلاقي‭ ‬ِمسئوليت‭ ‬فردي،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬كتاب‭ ‬او‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شود،‭ ‬شاخصه‌هاي‭ ‬شهروندي‭ ‬و‭ ‬ترقي‭ ‬اجتماعي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬مي‌آورد‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬او‭ ‬دين‭ ‬عقلاني‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬موجب‭ ‬ارتقاي‭ ‬شهروندي‭ ‬مي‌شود،‭ ‬زيرا‭ ‬همة‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطحي‭ ‬برابر‭ ‬مي‌گذارد،‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬و‭ ‬مسؤليّت‭ ‬اجتماعي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مساوي‭ ‬بر‭ ‬همگان‭ ‬لازم‭ ‬مي‌كند‭. ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬طرز‭ ‬مشخصي‭ ‬به‭ ‬مسألة‭ ‬شهروندي‭ ‬نمي‌پردازد،‭ ‬تعليمات‭ ‬او‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬تعليمات‭ ‬شمس‭ ‬العلما‭ ‬جيوانجي‭ ‬جمشيدجي‭ ‬مودي‭(‬1854-1933‭)‬‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬آنكه‭ ‬رابطة‭ ‬علّي‭ ‬ِواضحي‭ ‬را‭ ‬ميان‭ ‬دروني‌سازي‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬ترقي‭ ‬شهروندان‭ ‬امروزي‭ ‬فرض‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬شخصي‌سازي‭ ‬ديانت‭ ‬مستلزم‭ ‬كاهش‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬نمايش‭ ‬دادن‭ ‬اختلافات‭ ‬ديني‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬فرقه‌گرايي،‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬ميسّر‭ ‬ساختن‭ ‬تساوي‭ ‬مذهبي‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬اجتماعي‭ ‬همگان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شهروند‭ ‬است‭.‬

The Persian Day Parade of New York

درآمد

استوارت‌هال

(Stuart Hall)‭ ‬در‭ ‬كتابي‭ ‬كه‭ ‬امروزه‭ ‬اثري‭ ‬كلاسيك‭ ‬دربارة‭ ‬فرهنگ‭ ‬غربت‭ ‬ (Diaspora)  ‬محسوب‭ ‬مي‌شود،2‭ ‬استدلال‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬هويت‌هاي‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬‮«‬هويت‌هايي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬همواره‭ ‬درحال‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬بازتوليد‭ ‬چندبارة‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬تحول‭ ‬و‭ ‬تفاوت‭ ‬هستند‭.‬3‮»‬‭ ‬اين‭ ‬انديشه‭ ‬را‭ ‬حميد‭ ‬نفيسي‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬راهگشايش‭ ‬دربارة‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايرانيان‭ ‬در‭ ‬تبعيد،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬بسط‭ ‬داده‌است‭ ‬كه‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬تبعيد‭ ‬در‭ ‬فرآيند‭ ‬شكل‌گيري‭ ‬هويت،‭ ‬‮«‬هويت‌هاي‭ ‬تركيبي‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‌هاي‭ ‬تلفيقي‮»‬‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬مي‌آورند‭ ‬كه‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نمادين‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مادي،‭ ‬از‭ ‬جامعة‭ ‬موطن‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جامعة‭ ‬جديد‭ ‬در‭ ‬تبعيد‭ ‬چيزهايي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عاريت‭ ‬مي‌گيرد‭.‬4‭ ‬

جامعة‭ ‬ايراني‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬وطن،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬غربت‭ ‬ايراني‭ ‬خوانده‭ ‬مي‌شود،‭ ‬مثالي‭ ‬از‭ ‬چنين‭ ‬برساخت‌هاي‭ ‬تركيبي‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌آورد‭. ‬ايرانيان‭ ‬در‭ ‬تبعيد،‭ ‬به‭ ‬واسطة‭ ‬هستي‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬مثابة‭ ‬سوژه‌هايي‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گذار‭ ‬كه‭ ‬‮«‬نه‭ ‬اينجا‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬آنجا‮»‬،‭ ‬خلاقيت‭ ‬بالقوه‌اي‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬بررسي‭ ‬آثار‭ ‬هنري،‭ ‬ادبيات،‭ ‬و‭ ‬فيلم‌هاي‭ ‬آفريده‭ ‬شده‭ ‬شان‭ ‬آشكار‭ ‬شده‌است،‭ ‬اين‭ ‬ايرانيان‭ ‬در‭ ‬تبعيد‭ ‬سوژه‌هاي‭ ‬تركيبي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬ژانرهاي‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬نزديك‭ ‬و‭ ‬آميخته‭ ‬كرده‌اند‭. ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مطالعات‭ ‬بيان‭ ‬شده‌است،‭ ‬توليدات‭ ‬فرهنگي‭ ‬نوآورانه‌اي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬حاصل‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬اغلب،‭ ‬محصول‭ ‬برآيند‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گوهاي‭ ‬هويت‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬(diasporic identity)‭ ‬با‭ ‬معناي‭ ‬فرهنگي‭ ‬براي‭ ‬مخاطبان،‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬هويت‌هاي‭ ‬تركيبي،‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬مثابه‌ابزارهايي‭ ‬براي‭ ‬ترجمان‭ ‬فرهنگي‭ ‬هستند‭. ‬اما‭ ‬نمايش‌هاي‭ ‬عمومي‭ ‬اين‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬غربت‭ ‬نشين‭ ‬چه؟‭ ‬اعضاي‭ ‬اجتماعات‭ ‬در‭ ‬غربت،‭ ‬هويت‌هاي‭ ‬قومي،‭ ‬مذهبي‭ ‬و‭ ‬ملي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬چشمان‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬جوامع‭ ‬ميزبان‭ ‬بيان‭ ‬مي‌كنند؟‭ ‬

پنينا‭ ‬وربنر (Pnina Werbner) در‭ ‬مطالعه‌اش‭ ‬دربارة‭ ‬مراسم‭ ‬عاشورا‭ ‬در‭ ‬بريتانيا،‭ ‬شباهت‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬ميان‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬قومي‌و‭ ‬مذهبي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬قالب‭ ‬جشنوارة‭ ‬عمومي‌بهره‭ ‬برده‌اند،‭ ‬شناسايي‭ ‬كرده‌است‭: ‬‮«‬مهاجران‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬جشن‌ها‭ ‬و‭ ‬جشنواره‌هاي‭ ‬عمومي،‭ ‬در‭ ‬شهرهاي‭ ‬خود‭ ‬ادعاهاي‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬و‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬مدعاهاي‭ ‬برابري‭ ‬فرهنگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬درون‭ ‬جامعه‭ ‬ابراز‭ ‬مي‌كنند‭.‬‮»‬5‭ ‬

در‭ ‬اين‭ ‬مقاله،‭ ‬نمونة‭ ‬شايان‭ ‬توجهي‭ ‬را‭ ‬رژة‭ ‬ساليانة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬در‭ ‬منهتن‭ ‬نيويورك‭- ‬عرضه‭ ‬مي‌كنم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬آمريكايي‌هاي‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬از‭ ‬2004م‭/‬1382ش‭ ‬تاكنون‭ ‬از‭ ‬ژانر‭ ‬نمايش‭ ‬عمومي (public performance)‭ ‬براي‭ ‬نشان‭ ‬دادن،‭ ‬بازنمايي‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايراني‭ ‬بهره‭ ‬مي‌برند‭. ‬استدلال‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬توليد‭ ‬چنين‭ ‬رويدادهايي‭ ‬موقعيت‭ ‬ارزشمندي‭ ‬براي‭ ‬مطالعة‭ ‬نقش‭ ‬اجتماعات‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬بومي‭ ‬در‭ ‬بازنمايي‌ها‭ ‬و‭ ‬هويت‭ ‬يابي‌هاي‭ ‬مهاجري،‭ ‬قومي‭ ‬و‭ ‬ملي‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌كند؛‭ ‬و‭ ‬اينكه‭ ‬فضاهاي‭ ‬عمومي‭ ‬ايجاد‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬اجتماع‭ ‬براي‭ ‬تعامل‌ها‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گوهاي‭ ‬آموزنده‭ ‬پيرامون‭ ‬هويت‭ ‬فرهنگي‭ ‬در‭ ‬غربت،‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬اين‭ ‬رويدادها‭ ‬خلق‭ ‬مي‌شوند‭. ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬تنوع‭ ‬قومي‭ ‬ايرانيان‭ ‬عنصر‭ ‬كليدي‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬رويدادهايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬بازنمايي‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬استان‌ها،‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬قوم‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬نمايش‭ ‬داده‭ ‬مي‌شود‭. ‬اين‭ ‬رويدادها‭ ‬هنوز‭ ‬با‭ ‬تمركز‭ ‬كردن‭ ‬مداوم‭ ‬بر‭ ‬سرزمين‭ ‬اصلي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬تاريخ‭ ‬باستاني‭ ‬و‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬آن‭ (‬بخشي‭ ‬از‭ ‬احساس‭ ‬ملي‭ ‬گرايانة‭ ‬نيرومندي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬بازتاب‭ ‬دورة‭ ‬پهلوي‭ ‬است‭) ‬تأثير‭ ‬مي‌گذارد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قصد‭ ‬تخفيف‭ ‬دادن‭ ‬برتري‭ ‬تفاوت‭ ‬قومي‭ ‬درون‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬هيأت‭ ‬هويت‭ ‬ايراني‭ ‬مطلوب‭ ‬است‭.  

براي‭ ‬روشن‭ ‬كردن‭ ‬الزام‌هاي‭ ‬تعليمي‭ ‬سازمان‭ ‬دهندگان‭ ‬و‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬رويدادها‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شناخت‭ ‬فرهنگي،‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬زباني،‭ ‬روش‭ ‬تحليل‭ ‬ديداري‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬تصاوير‭ ‬را‭ ‬پيشنهاد‭ ‬مي‌كنم‭ ‬كه‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهند‭ ‬چگونه‭ ‬سازمان‭ ‬دهندگان‭ ‬رژة‭ ‬ساليانة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬در‭ ‬نيويورك،‭ ‬فضاهاي‭ ‬تعليمي‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬آفريده‌اند‭. ‬استدلال‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬فضاها،‭ ‬به‭ ‬شركت‭ ‬كنندگان‭ ‬ايراني‭ ‬اين‭ ‬جشنواره،‭ ‬هويت‭ ‬يابي‌هاي‭ ‬حسي‭ ‬نوستالژيك،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تماشاگران‭ ‬غيرآمريكايي‭ ‬ايراني‭ ‬تبار،‭ ‬هويت‭ ‬يابي‌هاي‭ ‬حسي‭ ‬جديدي‭ ‬مي‌دهد‭. ‬

سه‭ ‬سوال‭ ‬كليدي‭ ‬تحليل‭ ‬مرا‭ ‬تقويت‭ ‬مي‌كند‭: ‬

1‭. ‬اگر‭ ‬غربت‭ ‬نشينان‭ ‬ايراني‭- ‬آمريكايي‭ ‬از‭ ‬نمايش‌هاي‭ ‬فرهنگ‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنند‭ ‬تا‭ ‬هويت‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬تاريخي‭ ‬تركيبي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬بگذارد،‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬سازوكارهايي‭ ‬قالب‌هاي‭ ‬بومي‭ ‬و‭ ‬آمريكايي‭ ‬نمايش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورده،‭ ‬دوباره‭ ‬هدف‭ ‬گذاري‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬خلاقانه‌اي‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‌اند؟

2‭. ‬با‭ ‬مفروض‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬ماهيت‭ ‬آشكارا‭ ‬تعليمي‭ ‬نمايش‌هاي‭ ‬عمومي،‭ ‬نظير‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬يا‭ ‬جشنواره‌هاي‭ ‬زندگي‭ ‬قومي‭- ‬محلي (folk life)،‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬چطور‭ ‬‮«‬ايران‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬ايراني‭ ‬بودن‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويدادها‭ ‬بازنمايي‭ ‬مي‌كنند؟‭ ‬اين‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬برساخته‭ ‬چگونه‭ ‬در‭ ‬طي‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬فضا‭ ‬مورد‭ ‬مناقشة‭ ‬ديداري‭ ‬ايراني‭-‬آمريكايي‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌است؟‭  

3‭. ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويدادهاي‭ ‬مشترك،‭ ‬اجازه‭ ‬دارد‭ ‬به‭ ‬نمايندگي‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬ديگران‭ ‬صحبت،‭ ‬و‭ ‬هويت‭ ‬دياسپوراي‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬‮«‬توليد‮»‬‭ ‬كند؟‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬مدعي‭ ‬نمايندگي‭ ‬جامعة‭ ‬ايراني‭-‬آمريكايي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اعضاي‭ ‬اين‭ ‬جامعه‭ ‬چگونه‭ ‬پاسخ‭ ‬مي‌دهند؟‭ ‬

روش‭ ‬شناسي

به‭ ‬فرض‭ ‬ماهيت‭ ‬عمومي‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬در‭ ‬منهتن‭ ‬نيويورك‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬بازنمايي،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مطالعات‭ ‬هويت‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬نهفته‌است،‭ ‬انسانشناسي‭ ‬ديداري‭ ‬روش‌هاي‭ ‬تحقيق‭ ‬مفيد‭ ‬و‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬مطالعه‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌دهد‭. ‬با‭ ‬تأييد‭ ‬تجربة‭ ‬چندحسي‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬كه‭ ‬ريچارد‭ ‬باومن (Richard Bauman) و‭ ‬پاتريشيا‭ ‬ساوين (Patricia Sawin)‭ ‬بسط‭ ‬نظري‭ ‬داده‌اند،‭ ‬اين‭ ‬مقاله،‭ ‬بازنمايي‭ ‬ديداري‭ ‬را‭ ‬كانون‭ ‬توجه‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داده‌است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬رويدادهايي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬تماشاگران‭ ‬طراحي‭ ‬شده‌اند،‭ ‬از‭ ‬اولويت‭ ‬برخوردارند‭.‬6‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬باربارا‭ ‬كيرشنبلات‭-‬گيمبلت (Barbara Kirshenblatt-Gimblett)‭ ‬استدلال‭ ‬كرده‌است،‭ ‬تماشاگر‭ ‬جشنواره‭ ‬درگير‭ ‬‮«‬جداسازي‭ ‬آشكار‭ ‬مشاهده‭ ‬گر‭ ‬و‭ ‬بازيگر،‭ ‬برتري‭ ‬وجه‭ ‬ديداري،‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬كردن‭ ‬وِيژگي‌هاي‭ ‬قومي‮»‬‭ ‬مي‌شود،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جشنواره‌هاي‭ ‬مردمي (folk festivals) به‭ ‬ويژه‭ ‬اين‭ ‬جنبه‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬است‭: ‬‮«‬صحنه‌پردازي‌ها‭ ‬و‭ ‬فعاليت‌هايي‭ ‬براي‭ ‬بازنمايي‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬واقعه‌اي‭ ‬در‭ ‬گذشته،‭ ‬ارائة‭ ‬دوباره‭ ‬و‭ ‬بازآفريني‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬پردازي‭ ‬يك‭ ‬نمايش‭ ‬مجزا‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬ستد‭ ‬ديداري‭ (‬و‭ ‬شنيداري‭) ‬طراحي‭ ‬شده‭ ‬باشد‭.‬‮»‬7‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬بحث‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬رويدادهايي،‭ ‬ديگر‭ ‬شيوه‌هاي‭ ‬حسي‭ ‬حول‭ ‬چنين‭ ‬عناصر‭ ‬ديداري‭ ‬ساخته‭ ‬مي‌شوند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بالايي‭ ‬عمل‭ ‬كنند‭. ‬درحالي‭ ‬كه‭ ‬قطعاً‭ ‬حس‌هاي‭ ‬شنوايي،‭ ‬بويايي،‭ ‬چشايي‭ ‬و‭ ‬بساوايي‭ ‬هم‭ ‬دخيل‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬اين‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬مصنوعات‭ ‬فرهنگي،‭ ‬پرچم‌ها،‭ ‬تصويرها‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬هزاران‭ ‬هموطن‭ (‬در‭ ‬اين‭ ‬مورد،‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭) ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويدادهاست‭ ‬كه‭ ‬منظرة‭ ‬كامل‭ ‬اين‭ ‬تجربه‭ ‬را‭ ‬مي‌آفرينند‭. ‬

روش‭ ‬تحقيق‭ ‬انسانشناسي‭ ‬ديداري،‭ ‬در‭ ‬تحليل‭ ‬رويدادهايي‭ ‬نظير‭ ‬رژه‭ ‬و‭ ‬جشنواره‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬متون‭ ‬فرهنگي،‭ ‬عناصري‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مطالعات‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬انسانشناسي‭ ‬رسانه‌اي‭ ‬به‭ ‬عاريت‭ ‬مي‌گيرد،‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬هم‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬دريافت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬منظور‭ ‬مي‌سنجد‭ ‬تا‭ ‬شيوه‌هايي‭ ‬را‭ ‬ارزيابي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬در‭ ‬نمايش‌هاي‭ ‬عمومي‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‭ ‬برداشت‌هاي‭ ‬جدل‭ ‬آميز‭ ‬از‭ ‬هويت‌هاي‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬بينجامد‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬آشكار‭ ‬كند‭. ‬بنابراين،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقاله،‭ ‬از‭ ‬مصاحبه‌ها،‭ ‬ويدئوها‭ ‬و‭ ‬عكس‌هايي‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنم‭ ‬كه‭ ‬خودم‭ ‬از‭ ‬شش‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬در‭ ‬نيويورك‭ (‬2009-2004م‭/‬1387‭-‬1382ش‭) ‬تهيه‭ ‬كرده‌ام،‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‌اشاره‭ ‬كنم‭ ‬كه‭ ‬منابع‭ ‬ديداري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬توليد‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬شده‌اند،‭ ‬جلوه‭ ‬گر‭ ‬برداشتي‭ ‬از‭ ‬الزام‌هاي‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬هستند‭. ‬عكس‌ها‭ ‬اين‭ ‬رويدادها‭ ‬را‭ ‬مستند‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬اما‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬جان‭ ‬كولير (John Collier)‭ ‬و‭ ‬ملكُُم‭ ‬كولير (Malcolm Collier)‭ ‬يادآور‭ ‬شده‌اند،‭ ‬اين‭ ‬عكس‌ها‭ ‬همچنين‭ ‬رديابي‭ ‬و‭ ‬مقايسة‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬خود‭ ‬اين‭ ‬رويدادها‭ ‬را‭ ‬ممكن‭ ‬ساخته‌است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پژوهشگر‭ ‬اجازه‭ ‬مي‌دهد‭ ‬تا‭ ‬تغييرات‭ ‬در‭ ‬مقاصد،‭ ‬ارزش‌ها،‭ ‬و‭ ‬راهبردهاي‭ ‬توليد‭ ‬كنندگان‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بازنمايي‌ها‭ ‬مشهود‭ ‬است،‭ ‬شناسايي‭ ‬كند‭.‬8‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬اين‭ ‬عكس‌ها‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬مصاحبه‌هايي‭ ‬با‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬و‭ ‬شركت‭ ‬كنندگان‭ ‬تحليل‭ ‬مي‌شود‭ ‬تا‭ ‬قصد‭ ‬و‭ ‬نيت‭ ‬پشت‭ ‬اين‭ ‬توليدات‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬واكنش‌ها‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬مشخص‭ ‬گردد‭. ‬در‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬عكس‌ها‭ ‬در‭ ‬پژوهش‭ ‬قوم‭ ‬نگارانه،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پيوست‭ ‬با‭ ‬استدلال‌هاي‭ ‬ديداري‭ ‬در‭ ‬مطالعات‭ ‬انسان‭ ‬شناسانه،‭ ‬عنوان‭ ‬آنها‭ ‬عناصري‭ ‬حياتي‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‌روند‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬عناوين‭ ‬اين‭ ‬عكس‌ها،‭ ‬در‭ ‬رويدادي‭ ‬بزرگ‭ ‬تر،‭ ‬همچنين‭ ‬زمينه‌اي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬استدلال‌هاي‭ ‬مبحث‭ ‬اين‭ ‬مقاله‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌آورد‭.‬‭ ‬

جشنواره‌ها‭ ‬و‭ ‬رژه‌ها

جشنواره‌ها‭ ‬و‭ ‬حركات‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬با‭ ‬ريشه‌هايي‭ ‬در‭ ‬پيش‭ ‬زمينه‌هاي‭ ‬نظامي،‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬مذهبي،‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬تاريخي‭ ‬پديدة‭ ‬فرهنگي‭ ‬گسترده‌اي‭ ‬هستند‭. ‬نقش‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬و‭ ‬رژه‌ها‭ ‬در‭ ‬صحنه‌هاي‭ ‬مختلف‭ (‬از‭ ‬ايرلند‭ ‬تا‭ ‬ژاپن،‭ ‬از‭ ‬سنگاپور‭ ‬تا‭ ‬نيكاراگوئه‭) ‬در‭ ‬هيأت‭ ‬مراسم‌هاي‭ ‬مجلل‭ ‬سلطنتي،‭ ‬جشن‌هاي‭ ‬ملي،‭ ‬يا‭ ‬سوگواري‌هاي‭ ‬عمومي،‭ ‬در‭ ‬بنا‭ ‬نهادن‭ ‬قدرت‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬ابداع‭ ‬سنت‭ ‬و‭ ‬آفرينش‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬ميراث‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬مطالعه‭ ‬شده‌است‭.‬

ژنويو‭ ‬فابر (Genevieve Fabre) با‭ ‬توجه‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬جشن‌ها‭ ‬در‭ ‬آمريكاي‭ ‬شمالي،‭ ‬به‭ ‬سنت‭ ‬عمومي‌بازآفريني‌هاي‭ ‬نمايشي‭ ‬ديداري‭ ‬تاريخ‭ ‬خود‭ ‬جامعة‭ ‬آمريكا‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬ارجاع‭ ‬داده‌است،‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬استدلال‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬‮«‬ابزاري‭ ‬تعيين‭ ‬كننده‭ ‬براي‭ ‬بازسازي‭ ‬و‭ ‬ارزيابي‭ ‬مجدد‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬آن‮»‬‭ ‬بوده‌اند‭.‬9‭ ‬او‭ ‬استدلال‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جشن‌هاي‭ ‬عمومي‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬تركيب‭ ‬‮«‬بازآفريني‭ ‬تودة‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬آموزش‭ ‬اخلاقي‭ ‬و‭ ‬وطن‭ ‬پرستانه‮»‬،‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬فضاي‭ ‬عمومي‭ ‬تشويق‭ ‬كرده‌است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬جشن‌هاي‭ ‬عمومي‭ ‬مجرايي‭ ‬براي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آوردن‭ ‬قدرت‭ ‬بوده‌اند‭.‬‮»‬10‭ ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬سوزن‭ ‬ديويس (Susan Davis)‭ ‬بحث‭ ‬مي‌كند،‭ ‬رژه‌ها‭ ‬تنها‭ ‬بازتاب‭ ‬روابط‭ ‬اجتماعي‭ ‬جاري‭ ‬نيست،‭ ‬بلكه‭ ‬بازنماي‭ ‬نسخه‌اي‭ ‬گزينشي‭ ‬از‭ ‬آنهاست؛‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬بازتاب‭ ‬صرف،‭ ‬اين‭ ‬رويدادها‭ ‬‮«‬بخشي‭ ‬از‭ ‬ساختن‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬كشيدن‭ ‬روابط‭ ‬اجتماعي‮»‬‭ ‬است‭.‬11‭ ‬مانند‭ ‬كنش‌هاي‭ ‬سياسي،‭ ‬رژه‌ها‭ ‬و‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬‮«‬هدف‌هاي‭ ‬عملي‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬طور‭ ‬نتايج‭ ‬محسوس‭ ‬و‭ ‬اغلب‭ ‬مادي‭ ‬دارند‮»‬،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فرآيند‭ ‬توليد‭ ‬فرهنگ‭ ‬نيازمند‭ ‬گزينش‭ ‬است‭.‬12‭ ‬

در‭ ‬ميان‭ ‬آثار‭ ‬گسترده‭ ‬دربارة‭ ‬رژه‌ها‭ ‬و‭ ‬جشنواره‌هاي‭ ‬آمريكايي‭ ‬شامل‭ ‬بازار‭ ‬روز،‭ ‬بازار‭ ‬مال‭ ‬فروشي‭ ‬و‭ ‬جشنواره‌هاي‭ ‬كشاورزي،‭ ‬ريچارد‭ ‬باومن‭ ‬و‭ ‬پاتريشيا‭ ‬ساوين‭ ‬مطالعاتشان‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬جشنواره‌هاي‭ ‬زندگي‭ ‬قومي‭- ‬محلي‭ ‬متمركز‭ ‬كردند،‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬رويدادهاي‭ ‬پيچيده،‭ ‬زمان‭ ‬بندي‭ ‬شده،‭ ‬شدت‭ ‬يافته‭ ‬و‭ ‬مشاركتي‭ ‬تعريف‭ ‬مي‌كنند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬ارزش‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نمادين‭ ‬و‭ ‬طنين‭ ‬دار،‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬نمايش‭ ‬عمومي‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرند‭.‬‮»‬13‭ ‬جشنواره‌هاي‭ ‬قومي‭-‬محلي‭ ‬از‭ ‬ديدگاه‭ ‬باومن‭ ‬و‭ ‬ساوين‭ ‬تركيبي‭ ‬هستند،‭ ‬كه‭ ‬حين‭ ‬نمايش‭ ‬دادن‭ ‬فرهنگ‭ ‬مادي‭ ‬به‭ ‬شيوه‌هايي‭ ‬شبيه‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬موزه‌ها‭ ‬يافت‭ ‬مي‌شود،‭ ‬از‭ ‬چارچوب‭ ‬و‭ ‬پويايي‌هاي‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬و‭ ‬نمايشگاه‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنند‭. ‬باومن‭ ‬و‭ ‬ساوين‭ ‬ضمن‭ ‬توجه‭ ‬كردن‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬جشنواره‌هاي‭ ‬محلي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬فضاي‭ ‬موزه‌ها‭ ‬‮«‬بيشتر‭ ‬مشاركتي‭ ‬و‭ ‬داراي‭ ‬سوية‭ ‬عملي‭ ‬و‭ ‬نمايشي‮»‬‭ ‬هستند،‭ ‬به‭ ‬گزينشي‭ ‬بودن‭ ‬محتواهاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نمايش‭ ‬درمي‌آيند،‭ ‬در‭ ‬هردو‭ ‬مجموعه،‭ ‬قائل‭ ‬هستند‭. ‬چنين‭ ‬گزينشي‭ ‬توليدكنندگان‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬نفوذ‭ ‬بازنمايي‭ ‬سرشار‭ ‬مي‌كند،‭ ‬قدرتي‭ ‬كه‭ ‬ذاتي‭ ‬نقش‌هايشان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سازمان‭ ‬دهندگان،‭ ‬هماهنگ‭ ‬كنندگان،‭ ‬و‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاران‭ ‬مناسبت‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جشنواره‌اي‭ ‬مي‌انجامد‭ ‬كه‭ ‬‮«‬ايدئولوژي‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬ترويج‭ ‬مي‌كند‭.‬‮»‬14‭ ‬

اگر‭ ‬چه‭ ‬صف‌هاي‭ ‬منظم‭ ‬و‭ ‬پيش‭ ‬روندة‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬آمريكايي،‭ ‬نظير‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬شكرگزاري‭ ‬در‭ ‬منهتن،‭ ‬يا‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬رُز‭ ‬سال‭ ‬نو‭ ‬در‭ ‬پاسادنا‭ ‬(Pasadena)‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬بيشترين‭ ‬توجه‭ ‬رسانه‌ها‭ (‬از‭ ‬جمله‭ ‬پخش‭ ‬زندة‭ ‬تلويزيوني‭) ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬كند،‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬رژه‌از‭ ‬ميان‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬180‭ ‬رژة‭ ‬ساليانه‭ ‬قومي‭ ‬در‭ ‬منهتن‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬اندازه‭ ‬توجه‭ ‬مي‌شود‭: ‬رژة‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايرلندي‭ ‬تبار‭ ‬روز‭ ‬سنت‭ ‬پاتريك‭ (‬قديم‭ ‬ترين‭ ‬رژة‭ ‬قومي‌شهر‭ ‬نيويورك‭ ‬از‭ ‬1762م‭) ‬و‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پورتو‭ ‬ريكو‭ (‬از‭ ‬1952م‭).‬15‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬موفقيت‌هاي‭ ‬مهم‭ ‬ديرين‭ ‬رژة‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايرلندي‭ ‬تبار‭ ‬در‭ ‬تثبيت‭ ‬هويت‭ ‬قومي‭ ‬و‭ ‬همراه‭  ‬جست‭ ‬و‭ ‬جوي‭ ‬قدرت‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬پذيرش‭ ‬اجتماعي،‭ ‬ديگر‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬با‭ ‬جمعيت‌هاي‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬در‭ ‬منطقة‭ ‬تري‭ ‬استيت (Tri-State area)،‭ ‬با‭ ‬تقليد‭ ‬از‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬سنت‭ ‬پاتريك،‭ ‬به‭ ‬خلق‭ ‬سنت‌هاي‭ ‬رژة‭ ‬خودشان‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬نيويورك‭ ‬پرداخته‌اند‭. ‬درواقع،‭ ‬سوزن‭ ‬اسليوموويچ‭ ‬(Susan Slyomovics)‭ ‬ادعا‭ ‬كرده‌است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬تاريخچه‭ ‬‮«‬قاعدة‮»‬‭ ‬مشخصي‭ ‬براي‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬شهر‭ ‬نيويورك‭ ‬پديد‭ ‬آمده‌است‭. ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬نظر‭ ‬او،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬آن‭ ‬جين‭ ‬كلتن‭ ‬(Jane Kelton)،‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬منهتن‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬‮«‬قاعدة‭ ‬تثبيت‭ ‬براي‭ ‬برگزاري‭ ‬رژه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نمونة‭ ‬اصلي‭ ‬ايرلندي‭ ‬به‭ ‬عاريت‭ ‬مي‌گيرند‭: ‬ارابه‌هاي‭ ‬مخصوص،‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬موسيقي،‭ ‬راه‭ ‬پيمايي‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬قدم‭ ‬روي‭ ‬نظامي،‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬وابسته،‭ ‬سياستمداران‭ ‬محلي،‭ ‬پرچم‌ها‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬قبيل‭ ‬چيزها‮»‬‭.‬16‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬مطالعات‭ ‬متعددي‭ ‬آشكار‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬حتي‭ ‬درون‭ ‬نمونة‭ ‬اصلي‭ ‬رژة‭ ‬ايرلندي،‭  ‬هنوز‭ ‬هم‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬گزينشي‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬چالش‌هايي‭ ‬و‭ ‬اعتراضاتي‭ ‬را‭ ‬برمي‌انگيزد،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬چيزي‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬بيايد‭.‬17‭ ‬گزينشي‭ ‬بودن‭ ‬اين‭ ‬رويدادهاي‭ ‬عمومي‭- ‬و‭ ‬اعتراضات‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬گزينشي‭ ‬بودن‭- ‬ويژگي‭ ‬حساسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گوهاي‭ ‬هويتي‭ ‬را‭ ‬ممكن‭ ‬مي‌سازد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭. ‬

غربت‭ ‬شناسي‭ ‬ايراني

حميد‭ ‬نفيسي‭ ‬مطالعة‭ ‬توليدات‭ ‬فرهنگي‭ ‬غربت‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬كتاب‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬ساختن‭ ‬فرهنگ‌هاي‭ ‬در‭ ‬تبعيد‭: ‬تلويزيون‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬لوس‭ ‬آنجلس‭ ‬(The Making of Exile Cultures: Iranian Television in Los Angeles)‭ ‬در‭ ‬1993م‭/‬1371ش‭ ‬آغاز‭ ‬كرد،‭ ‬كتابي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تحليل‭ ‬توليدات‭ ‬تلويزيوني‭ ‬و‭ ‬راديويي‭ ‬تبعيدي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ايرانيان‭ ‬مقيم‭ ‬لُس‌آنجلس‭ ‬در‭ ‬دهة‭ ‬1980م‭ ‬پرداخت‭ ‬امروزه‭ ‬اثري‭ ‬كلاسيك‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬مي‌آيد‭. ‬نفيسي‭ ‬طي‭ ‬اين‭ ‬دهه‌ها،‭ ‬نفيسي‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬روي‭ ‬توليدات‭ ‬فرهنگي‭ ‬غربت‭ ‬و‭ ‬تبعيد‭ ‬ادامه‭ ‬داده‌است،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬محققان‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬موضوعاتي‭ ‬دربارة‭ ‬هويت‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬غربت‭ ‬نشينان‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬پرداخته‌اند،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مطالعات‭ ‬جامعه‭ ‬شناختي،‭ ‬روان‭ ‬شناختي‭ ‬و‭ ‬انسان‭ ‬شناختي‭ ‬نسل‌هاي‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم‭.‬18

نمونة‭ ‬ايراني‭ – ‬آمريكايي‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬براي‭ ‬شناختن‭ ‬توليدات‭ ‬فرهنگي‭ ‬در‭ ‬غربت،‭ ‬شايان‭ ‬توجه‌است‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬بيشتر‭ ‬برآوردها،‭ ‬ايالات‭ ‬متحدة‭ ‬آمريكا‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬خانة‭ ‬بيشترين‭ ‬شمار‭ ‬از‭ ‬ايرانياني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬زندگي‭ ‬مي‌كنند‭. ‬اگرچه‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬آمارهاي‭ ‬قابل‭ ‬اتكا‭ ‬دربارة‭ ‬جمعيت‭ ‬غربت‭ ‬نشين‭ ‬ايراني‭ ‬مسأله‌اي‭ ‬غامض‭ ‬است19،‭ ‬تخمين‭ ‬زده‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬ميليون‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬زندگي‭ ‬مي‌كنند؛‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬تخمين‭ ‬زده‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬اكثريت‭ ‬بزرگي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬جمعيت‭ ‬غربت‭ ‬نشين‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬كاليفرنيا‭ ‬زندگي‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬اگرچه‭ ‬اجتماعات‭ ‬بزرگي‭ ‬در‭ ‬نيويورك،‭ ‬واشنگتون‭ ‬دي‭.‬سي،‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬طور‭ ‬در‭ ‬بي‭ ‬ايريا‭ ‬(Bay Area)ي‭ ‬سن‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬ساكن‭ ‬اند‭. ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار،‭ ‬در‭ ‬مقايسه‭ ‬با‭ ‬ديگر‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬مهاجر،‭ ‬با‭ ‬ميانگين‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬سطوح‭ ‬تحصيلاتي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ميانگين‭ ‬ديگر‭ ‬جمعيت‌هاي‭ ‬مهاجر‭ ‬بالاتر‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬شهرت‭ (‬چه‭ ‬از‭ ‬بابت‭ ‬دانشگاهيان‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬بابت‭ ‬خود‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‌تبار‭) ‬دست‭ ‬يافته‌اند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬موفقند‭.‬20‭ ‬اين‭ ‬ويژگي‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬دلالت‭ ‬دارد‭ ‬اين‭ ‬گروه‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬قدر‭ ‬هم‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬تبعيض‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رو‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬چنين‭ ‬تبعيضي‭ ‬سبب‭ ‬نشده‌است‭ ‬كه‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬اقتصادي‭ ‬به‭ ‬حاشيه‭ ‬رانده‭ ‬شوند‭.  

علي‭ ‬مدرس،‭ ‬در‭ ‬مطالعه‌اش‭ ‬دربارة‭ ‬مهاجرت‭ ‬اولية‭ ‬ايرانيان‭ ‬به‭ ‬آمريكا،‭ ‬ارجحيت‭ ‬قاطع‭ ‬مقصدهايي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬كاليفرنيا‭ ‬شرح‭ ‬مي‌دهد‭. ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬او،‭ ‬از‭ ‬1361ش‭/‬1983م‭ ‬و‭ ‬1371ش‭/‬1993م،‭ ‬پانزده‭ ‬منطقة‭ ‬پستي‭ ‬در‭ ‬آمريكا‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬1000‭ ‬مهاجر‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ (‬هم‭ ‬مهاجران‭ ‬تازه‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬دانشجوياني‭ ‬كه‭ ‬تصميم‭ ‬به‭ ‬ماندن‭ ‬گرفتند‭) ‬به‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬كرد،‭ ‬و‭ ‬همة‭ ‬اين‭ ‬مناطق‭ ‬جز‭ ‬يكي‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬لُس‭ ‬آنجلس‭ ‬قرار‭ ‬داشتند،‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬يك‭ ‬منظقه‭ ‬در‭ ‬نيويورك‭ ‬سيتي‭ ‬بود‭.‬21‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬منطقة‭ ‬تري‭ ‬استيت‭ (‬ايالات‭ ‬سه‭ ‬گانه‭: ‬نيويورك،‭ ‬نيوجرسي،‭ ‬و‭ ‬كانكتيكات‭) ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مقصدهاي‭ ‬نخستين‭ ‬براي‭ ‬مهاجران‭ ‬و‭ ‬رانده‭ ‬شدگان‭ ‬ايراني‭ ‬بود‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬1979م‭/‬1357ش،‭ ‬اين‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬افزايش‭ ‬ناگهاني‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬تازه‭ ‬واردان‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬رو‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تأسيس‭ ‬منطقه‌هاي‭ ‬بزرگي‭ ‬در‭ ‬گريت‭ ‬نك‭ ‬(Great Neck)و‭ ‬وايت‭ ‬پلينز‭ ‬(White Plains)،‭ ‬با‭ ‬شمار‭ ‬كمتر،‭ ‬اما‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‭ ‬در‭ ‬نيويورك‭ ‬سيتي‭ ‬و‭ ‬كانكتيكات‭ ‬و‭ ‬نيوجرسي‭ ‬و‭ ‬حومة‭ ‬آن‭ ‬انجاميد‭. ‬در‭ ‬واقع،‭ ‬بر‭ ‬طبق‭ ‬داده‌هاي‭ ‬آي‭ ‬ان‭ ‬اس (INS)،‭ ‬از‭ ‬1975م‭/‬1353ش‭ ‬تا‭ ‬1993م‭/‬1371ش‭ ‬منطقة‭ ‬كلانشهر‭ ‬نيويورك‭ ‬مقصد‭ ‬انتخابي‭ ‬دوم‭ ‬مهاجرت‭ ‬ايرانيان‭ (‬بعد‭ ‬از‭ ‬كاليفرنيا‭) ‬در‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬33‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬44772‭ ‬مهاجر‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬طي‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬به‭ ‬سواحل‭ ‬شرقي‭ ‬آمريكا‭ ‬مهاجرت‭ ‬كردند‭.‬22

براي‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬غربت‭ ‬نشينان‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬ايالات‭ ‬متحده،‭ ‬مطرح‭ ‬كردن‭ ‬هويتي‭ ‬عمومي‭ ‬كه‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نحوي‭ ‬آشكار‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬ايرانيان‭ ‬در‭ ‬اشكال‭ ‬متنوع‭ ‬رسانه‌هاي‭ ‬آمريكايي‭ ‬باشد،‭ ‬هدفي‭ ‬عاجل‭ ‬بوده‌است‭.‬‌هالة‭ ‬قريشي‭ ‬اين‭ ‬تلاش‌هاي‭ ‬عمومي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سان‭ ‬آفريدن‭ ‬هويتي‭ ‬فراملي‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تأكيد‭ ‬كردن‭ ‬بر‭ ‬تاريخ،‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬سنت‌هاي‭ ‬باستاني‭ ‬و‭ ‬پيشا‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران،‭ ‬غربت‭ ‬گزينان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬موطن‭ ‬موجود‭ ‬دور‭ ‬مي‌كند‭.‬23‭ ‬خاندان‭ ‬پهلوي‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬مشروعيت‭ ‬بخشيدن‭ ‬به‭ ‬حكومت‭ ‬خود،‭ ‬روش‭ ‬مشابهي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفت‭ (‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬طريق،‭ ‬سلطنت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نمادين‭ ‬به‭ ‬سلسلة‭ ‬هخامنشي‭ ‬پيوند‭ ‬مي‌زد‭)‬،‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬كه‭ ‬تلاش‭ ‬مي‌كرد‭ ‬نفوذ‭ ‬سياسي‭ ‬روحانيت‭ ‬را‭ ‬كمرنگ‭ ‬كند‭. ‬اگرچه‭ ‬پهلوي‌ها‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬آداب‭ ‬و‭ ‬افسانه‌هاي‭ ‬باستان‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬برنامه‌اي‭ ‬ملي‭ ‬براي‭ ‬استحكام‭ ‬بخشيدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬بهره‭ ‬بردند،‭ ‬امروزه‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬غربت،‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬بخشيدن‭ ‬به‭ ‬گذشتة‭ ‬باستاني‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬سان‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايراني‭ ‬آمريكايي‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دهند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬پيوندها‭ ‬با‭ ‬رژيم‭ ‬و‭ ‬رويدادهاي‭ ‬كنوني‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬پيامد‭ ‬انقلاب‭ ‬1357ش‭ ‬است،‭ ‬سست‭ ‬مي‌كنند‭. ‬اين‭ ‬فرآيندهاي‭ ‬گزينشي‭ ‬بازتاب‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬آمريكايي‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬محو‭ ‬كردن‭ ‬تاريخ‭ ‬معاصر‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬عرصة‭ ‬عمومي‭ ‬است،‭ ‬ولو‭ ‬با‭ ‬انگيزه‌ها‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬متفاوت‭. ‬

معناي‭ ‬ضمني‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬گزينشي‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايران‭ (‬مثلاً‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬باستاني‭ ‬و‭ ‬پيشااسلامي‭) ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬تصويرهاي‭ ‬تاريخي‭ ‬براي‭ ‬بازنمايي‭  ‬جامعة‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬يكپارچه،‭ ‬متحد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سان‭ ‬حضوري‭ ‬درخور‭ ‬تحسين‭ ‬در‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬آمريكا،‭ ‬لازم‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬فرض‭ ‬اينكه‭ ‬تقسيم‭ ‬بندي‌هاي‭ ‬دروني‭ ‬غربت‭ ‬ايراني،‭ ‬اغلب‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬خطوط‭ ‬مذهبي‭ ‬و‭ ‬سياسي‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬رخدادهايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬موجب‭ ‬تازه‭ ‬ترين‭ ‬پراكندگي‭ ‬جماعتي‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬آشكار‭ ‬و‭ ‬نهان‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬رويدادهاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايراني‭-‬آمريكايي،‭ ‬متحد‭ ‬كردن‭ ‬جماعت‭ ‬با‭ ‬رد‭ ‬كردن‭ ‬قاطع‭ ‬وابستگي‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬مذهبي‭ ‬است‭. ‬بنابراين،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اسلام،‭ ‬نيز‭ ‬آفريدن،‭ ‬حفظ‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬داشتن‭ ‬معتقدات‭ ‬مشترك‭ ‬و‭ ‬روح‭ ‬جمعي‭ ‬ميان‭ ‬خود‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬سلطنت‭ ‬پهلوي‭ ‬رشد‭ ‬كرده‌اند‭. ‬

آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬در‭ ‬توليدات‭ ‬فرهنگي،‭ ‬ساختن‭ ‬فيلم،‭ ‬تلويزيون‭ ‬ماهواره‌اي،‭ ‬موسيقي،‭ ‬هنر‭ ‬ديداري،‭ ‬تئاتر،‭ ‬ادبيات،‭ ‬و‭ ‬جشنواره‌هاي‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬پركار‭ ‬بوده‌اند‭. ‬اين‭ ‬توليدات‭ ‬از‭ ‬عناصري‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬نمادهاي‭ ‬سنتي‭ ‬ايران‭ ‬اغلب‭ ‬بهره‭ ‬مي‌برند‭. ‬درواقع،‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬در‭ ‬نيويورك،‭ ‬حول‭ ‬جشن‭ ‬زرتشتي‭ ‬و‭ ‬باستاني‭ ‬نوروز،‭ ‬براي‭ ‬جشن‭ ‬گرفتن‭ ‬فرارسيدن‭ ‬بهار‭ ‬و‭ ‬پايان‭ ‬فصل‭ ‬تاريكي‭ ‬سازمان‭ ‬مي‌يابد،‭ ‬به‭ ‬اشكال‭ ‬متنوعي‭ ‬به‭ ‬جمشيد،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬شاهان‭ ‬ايراني‭ (‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭) ‬و‭ ‬اهورامزدا،‭ ‬خداي‭ ‬زرتشتي،‭ ‬ارجاع‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬سنت‌ها‭ ‬و‭ ‬جشن‌هايي‭ ‬كه‭ ‬نوروز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬يادها‭ ‬زنده‭ ‬نگه‭ ‬داشته،‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬برخاسته‌است‭. ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬ايرانيان،‭ ‬بلكه‭ ‬تاجيكان،‭ ‬افغانان،‭ ‬تركان‭ ‬و‭ ‬شمار‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬كه‭ ‬درسراسر‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬تحت‭ ‬حكومت‭ ‬امپراتوري‭ ‬ايراني‭ ‬پراكنده‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬ابتداي‭ ‬سال‭ ‬جديد،‭ ‬نوروز‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬مي‌گيرند‭. ‬خانواده‌ها‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬طي‭ ‬سيزده‭ ‬روز‭ ‬نوروز،‭ ‬به‭ ‬ديدار‭ ‬هم‭ ‬مي‌روند،‭ ‬به‭ ‬يكديگر‭ ‬هديه‭ ‬مي‌دهند‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬مي‌توانند‭ ‬روزها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬مي‌گذرانند‭. ‬حركت‌هاي‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬يا‭ ‬رژه‌ها،‭ ‬عنصري‭ ‬سنتي‭ ‬از‭ ‬جشن‌هاي‭ ‬نوروز‭ ‬نيستند،‭ ‬بلكه‭ ‬امروزه‭ ‬جشن‌هاي‭ ‬نوروز‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬ايراني‭- ‬آمريكايي،‭ ‬اغلب‭ ‬به‭ ‬هدف‌گذاري‭ ‬دگربارة‭ ‬سنت‌هاي‭ ‬جشني‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬آمريكايي‭ ‬مي‌پردازد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه،‭ ‬در‭ ‬رابطة‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬شنودي‭ ‬با‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬

رژة‭ ‬روز‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬ارابه‌ها،‭ ‬رقصنده‌ها‭ ‬و‭ ‬دسته‌هايي‭ ‬كه‭ ‬پياده‭ ‬مي‌گذرند،‭ ‬از‭ ‬مجموعة‭ ‬متفاوتي‭ ‬از‭ ‬نمادها‭ ‬و‭ ‬نشانه‌شناسي‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬حركات‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬تفاوت‭ ‬دارد‭.‬24‭ ‬اگرچه‭ ‬حركات‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬نظير‭ ‬مراسم‭ ‬شيعي‭ ‬عاشورا‭ ‬ريشه‌هاي‭ ‬عميقي‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايراني‭ ‬دارند،‭ ‬در‭ ‬عوض،‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬در‭ ‬نيويورك‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬سالانه‭ ‬در‭ ‬خيابان‌هاي‭ ‬نيويورك‭ ‬سيتي‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬الگوي‭ ‬خود‭ ‬برمي‌گزيند‭. ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬يك‭ ‬قالب‭ ‬آشنا،‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬محتوا‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬ساختار‭ ‬در‭ ‬جهتي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬مي‌شود،‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬تجديد‭ ‬ساختار‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬در‭ ‬منهتن،‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬متفاوتي‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬پرداخته‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬عناصر‭ ‬قومي،‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬و‭ ‬نمادين‭ ‬ملي‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬اين‭ ‬دگرگوني‭ ‬در‭ ‬كاربرد‭ ‬صورت‌هاي‭ ‬جشن،‭ ‬نمونه‌اي‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬دستكاري‭ ‬ژانرهاي‭ ‬نمايشي‭ ‬محلي‭ ‬و‭ ‬ذخاير‭ ‬متكثر‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬ارائة‭ ‬يك‭ ‬رويداد‭ ‬اجتماعي‭ ‬در‭ ‬غربت‭. ‬

ويژگي‭ ‬ديگري،‭ ‬رژه‌ها‭ ‬و‭ ‬جشنواره‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ويژه،‭ ‬به‭ ‬جايگاه‌هاي‭ ‬مفيدي‭ ‬براي‭ ‬مطالعة‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬حول‭ ‬هويت‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬و‭ ‬توليد‭ ‬فرهنگي‭ ‬تبديل‭ ‬مي‌كند‭: ‬زيرا‭ ‬رشد‭ ‬سريع‭ ‬اجتماع‭ ‬غربت‭ ‬نشين‭ ‬طي‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬موفقيت‭ ‬نسبي‭ ‬اقتصادي‭ ‬آن،‭ ‬توليدات‭ ‬فرهنگي‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‌تبار‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬فزاينده‌اي‭ ‬گسترش‭ ‬يافته‌اند،‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬امور‭ ‬مشترك‭ ‬سازمان‭ ‬مي‌يابند‭.‬25‭ ‬برخلاف‭ ‬رويدادهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬استقرار‭ ‬يافته‭ ‬تر،‭ ‬نظير‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پورتوريكو‭ ‬يا‭ ‬بسياري‭ ‬جشنواره‌هاي‭ ‬ايرلندي‭-‬آمريكايي‭ ‬يا‭ ‬اسكاتلندي‭-‬آمريكايي،‭ ‬رويدادهاي‭ ‬بزرگ‭ ‬عمومي‭ ‬ايراني‭- ‬آمريكايي‭ ‬گرايشي‭ ‬به‭ ‬پذيرش‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬در‭ ‬كل‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬بزرگي‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬شركت‌هاي‭ ‬عمدة‭ ‬حامي،‭ ‬آژانس‌هاي‭ ‬مسافرتي‭ ‬يا‭ ‬هيأت‌هاي‭ ‬سياحان‭ ‬خارجي‭ ‬ندارند،‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬عوض‭ ‬به‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاري‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬اعضاي‭ ‬جامعة‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ (‬چه‭ ‬خصوصي‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬شركتي‭) ‬گرايش‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬نتيجه،‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬محصولات‭ ‬فرهنگي،‭ ‬معطوف‭ ‬به‭ ‬اهداف،‭ ‬انگيزه‌ها‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‌تبار‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬امور‭ ‬مشترك‭ ‬آنهاست‭. ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬در‭ ‬جرگة‭ ‬اين‭ ‬امور‭ ‬مشترك‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬و‭ ‬صورتي‭ ‬از‭ ‬سرگرمي‭ ‬آموزنده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تماشاگران‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬موزه‌ها،‭ ‬فيلم‌ها،‭ ‬يا‭ ‬محصولات‭ ‬تئاتري‭ ‬يافت‭ ‬نمي‌شود،‭ ‬اگرچه‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال،‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬اهدافي‭ ‬نظير‭ ‬متحد‭ ‬ساختن‭ ‬جامعة‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تصورات‭ ‬قالبي،‭ ‬كه‭ ‬زندگيشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬مي‌كشد،‭ ‬حركت‭ ‬مي‌كنند‭. ‬

با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬اين‭ ‬تجربيات،‭ ‬جامعة‭ ‬غربت‭ ‬نشين‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬نشان‭ ‬دهندة‭ ‬تلاقي‭ ‬گاه‭ ‬حجم‭ ‬جمعيت،‭ ‬امكانات‭ ‬و‭ ‬انگيزه‌هاي‭ ‬ايجاد‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬عمومي‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايراني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬رسانه‌اي‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬ميهن‭ ‬پرستانه‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬مي‌پردازد‭. ‬

رژة‭ ‬پارسي‭ ‬روز‭ ‬نيويورك

رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬چهار‭ ‬زوج‭ (‬زن‭ ‬و‭ ‬شوهر‭) ‬نوعدوست‭ ‬آمريكايي‭ ‬ايراني‌تبار‭ ‬در‭ ‬منطقة‭ ‬ايالت‌هاي‭ ‬سه‌گانه‭ ‬رسيد‭. ‬آنها‭ ‬از‭ ‬نسل‭ ‬اول‭ ‬مهاجران‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حرفة‭ ‬پزشكي‭ ‬اشتغال‭ ‬داشتند‭. ‬اين‭ ‬رژه‭ ‬در‭ ‬مارس‭ ‬هر‭ ‬سال،‭ ‬از‭ ‬2004م‭/‬1382ش،‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬مديسُُن،‭ ‬از‭ ‬خيابان‌هاي‭ ‬شمارة‭ ‬40‭ ‬تا‭ ‬27‭ ‬نيويورك‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬امكان‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬نوي‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬آغاز‭ ‬بهار‭ ‬است،‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌شود‭. ‬در‭ ‬2004م‭/‬1382ش،‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬دو‭ ‬سازمان‭ ‬غيرانتفاعي‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬شمارة‭ ‬3 (c) 501  ‬را‭ ‬ايجاد‭ ‬كردند‭: ‬شركت‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭ (‬ان‭ ‬واي‭ ‬پي‭ ‬پي‭) ‬(New York Persian Parade, Incorporated (NYPP))‭ ‬و‭ ‬بنياد‭ ‬رژة‭ ‬ايراني‭ ‬پارسي‭ (‬پي‭ ‬آي‭ ‬پي‭ ‬اف‭) ‬(Persian Iranian Parade Foundation (PIPF))‭. ‬تا‭ ‬2009م‭/‬1387ش‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬مستقل‭ ‬از‭ ‬يكديگر‭ ‬كار‭ ‬مي‌كردند‭ ‬و‭ ‬جداگانه‭ ‬به‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬پول‭ ‬مي‌پرداختند‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬كاملاً‭ ‬مجزا‭ ‬از‭ ‬رژه‭ ‬را‭ ‬هماهنگ‭ ‬مي‌كردند‭. ‬هر‭ ‬بخش‭ ‬در‭ ‬حركت‭ ‬دسته‭ ‬جمعي‭ ‬يكدستي‭ ‬رژه‭ ‬مي‌رفت،‭ ‬اما‭ ‬اغلب‭ ‬اوقات‭ ‬نتيجة‭ ‬كار‭ ‬تكرار‭ ‬مضمون‌ها‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬در‭ ‬نشانه‌ها‭ ‬و‭ ‬ارابه‌هاي‭ ‬رژه‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬قسمت‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تفاوت‌هاي‭ ‬ايدئولوژيك‭ ‬تقسيم‭ ‬مي‌شدند،‭ ‬در‭ ‬حركات‭ ‬بسياري‭ ‬شايد‭ ‬ناآگاهانه‭ ‬بيان‭ ‬ديويس‭ ‬دربارة‭ ‬رژه‌ها‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬‮«‬نمايش‭ ‬خياباني‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كاملي‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد،26‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬نگرش‌هاي‭ ‬متنازعي‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌ورزد‭ ‬كه‭ ‬روي‭ ‬ساخت‌هاي‭ ‬هويت‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬رژه‭ ‬تأثير‭ ‬مي‌گذارد‭. ‬اگرچه‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬سال،‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬سازمان‭ ‬نيروهايشان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬جمع‭ ‬كردند‭ ‬تا‭ ‬يك‭ ‬رژه‭ ‬را‭ ‬سازمان‭ ‬دهند‭. ‬كنار‭ ‬نهادن‭ ‬تفاوت‌هاي‭ ‬ايدئولوژيكي‭ ‬و‭ ‬سياسي،‭ ‬تصوير‭ ‬يكپارچه‌اي‭ ‬از‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬رژه‭ ‬به‭ ‬جامعة‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬ارائه‭ ‬داده‌است‭. ‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‌اينكه‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سازمان‭ ‬غيرانتفاعي‭ ‬و‭ ‬متكي‭ ‬به‭ ‬جمع‭ ‬آوري‭ ‬كمك‌ها‭ ‬و‭ ‬حمايت‌هاي‭ ‬مالي‭ ‬براي‭ ‬پرداخت‭ ‬هزينه‌ها‭ ‬هستند،‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬كمك‌هاي‭ ‬شمار‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬كميته‌هاي‭ ‬داوطلبانه‭ ‬براي‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬و‭ ‬برگزاري‭ ‬رژه،‭ ‬سؤال‭ ‬دربارة‭ ‬انگيزة‭ ‬شخصي‭ ‬مهم‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مراسم‭ ‬آزادانه‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خيابان‭ ‬مديسن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬براي‭ ‬همگان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رايگان‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌شود،‭ ‬رژه‭ ‬به‭ ‬خودي‭ ‬خود‭ ‬نمي‌تواند‭ ‬نفع‭ ‬مستقيمي‭ ‬براي‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬دهندگان‭ ‬آن‭ ‬ايجاد‭ ‬كند‭.‬27‭ ‬وب‭ ‬سايت‌هاي‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سازمان‭ ‬بخشي‭ ‬تحت‭ ‬نام‭ ‬شرح‭ ‬اهداف (mission statements)‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬انگيزه‌هاي‭ ‬دوگانة‭ ‬بازنمايي‭ ‬اخلاقيات،‭ ‬اتحاد،‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايرانيان‭ ‬براي‭ ‬مخاطبان‭ ‬آمريكايي‭ ‬ارجاع‭ ‬مي‌دهد‭.‬28‭ ‬اما‭ ‬وقتي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬انگيزه‌هاي‭ ‬شخصي‭ ‬شان‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفتن‭ ‬چنين‭ ‬مقدار‭ ‬عظيمي‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬منابع‭ ‬محلي‭ ‬جامعة‭ ‬ايرانيان‭ ‬در‭ ‬برگزاري‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬سوال‭ ‬مي‌شود،‭ ‬هيأت‭ ‬اجرايي‭ ‬ان‭ ‬واي‭ ‬پي‭ (‬متشكل‭ ‬از‭ ‬متخصصان‭ ‬نسل‭ ‬اول‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭) ‬ديدگاه‌هاي‭ ‬گوناگوني‭ ‬را‭ ‬بيان‭ ‬مي‌كنند‭ ‬كه‭ ‬حول‭ ‬يك‭ ‬الزام‭ ‬تعليمي‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬نسل‭ ‬دوم‭ ‬و‭ ‬غير‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬متمركز‭ ‬است‭.‬29‭ ‬

اُ‭. ‬اس‭.‬‭: ‬اين،‭ ‬شبيه‭ ‬آلبومي‭ ‬خانوادگي‭ ‬از‭ ‬خاطرات‭ ‬دوران‭ ‬كودكي‭ ‬شماست،‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬كاري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬مي‌كنيم‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬اصل،‭ ‬آن‭ ‬آلبوم‭ ‬خانوادگي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ارابه‭ ‬تبديل‭ ‬مي‌كنيم‭. ‬فقط‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬زيباي‭ ‬ايران،‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬هرگز‭ ‬فرزندانمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬نبرديم‭ ‬تا‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬ببيند‭. ‬بنابراين،‭ ‬اين‭ ‬شيوه‌اي‭ ‬از‭ ‬برقرار‭ ‬كردن‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬فرزندانمان‭ ‬و‭ ‬دوستان‭ ‬عزيز‭ ‬آمريكايي‌مان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هرگز‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬نبوده‌اند‭ ‬و‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬تصوير‭ ‬متفاوتي‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬پس‭ ‬اين‭ ‬تصويري‭ ‬مهربان‭ ‬تر،‭ ‬متمدن‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬تاريخي‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬است‭.‬30

برگزاركنندگاني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مصاحبه‭ ‬كردم،‭ ‬همچنين‭ ‬به‭ ‬اهميت‭ ‬آموزش‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬دوم‭ ‬ايرانيان‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬شيوه‌اي‭ ‬از‭ ‬برقرار‭ ‬كردن‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬فرزندانشان‭ ‬و‭ ‬اطمينان‭ ‬حاصل‭ ‬كردن‭ ‬از‭ ‬حفظ‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‌شان،‭ ‬اشاره‭ ‬كردند‭:‬

آ‭.‬اس‭.‬‭: ‬ما‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬كه‭ ‬فرزندانمان‭ ‬دربارة‭ ‬خودشان‭ ‬و‭ ‬تاريخشان‭ ‬بدانند‭ ‬و‭ ‬جايي‭ ‬را‭ ‬بشناسند‭ ‬كه‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرشان‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬آمده‌اند‭. ‬مي‌دانم‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬آنها‭ ‬اينجا‭ ‬به‭ ‬دنيا‭ ‬آمده‌اند،‭ ‬اما‭ ‬براي‭ ‬آنها‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بدانند‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرشان‭ ‬از‭ ‬كجا‭ ‬آمده‌اند‭ ‬و‭ ‬ميراثي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬دارند،‭ ‬بشناسند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬اميدواريم‭ ‬بتوانيم‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬منتقل‭ ‬كنيم،‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬مشعل‭ ‬داران‭ ‬بعدي‭ ‬باشند‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬بعد‭ ‬بسپارند‭.‬31

آ‭.‬اس‭.‬‭: … ‬براي‭ ‬دوستان‭ ‬آمريكاييمان‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬نور‭ ‬ديگري‭ ‬ببينند‭. ‬ببينند‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬ملت‭ ‬صلح‭ ‬دوستي‭ ‬هستيم،‭ ‬از‭ ‬ميراث‭ ‬تمدني‭ ‬كهن‭ ‬مي‌آييم،‭ ‬و‭ ‬اينكه‭ ‬سنت‌هايي‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما،‭ ‬بلكه‭ ‬در‭ ‬آسياي‭ ‬ميانه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬قفقاز‭ ‬در‭ ‬روسيه،‭ ‬جشن‭ ‬گرفته‭ ‬مي‌شوند‭. ‬و‭ ‬براي‭ ‬همة‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬بزرگي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شركت‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آمريكاييان‭ ‬نشان‭ ‬دهيم‭ ‬ما‭ ‬آن‭ ‬چيزي‭ ‬نيستيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تصاوير‭ ‬تلويزيوني‭ ‬مي‌بينند؛‭ ‬واقعاً‭ ‬آن‭ ‬تصاوير،‭ ‬ما‭ ‬نيستيم‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬دوست‭ ‬هستيم‭. ‬ما‭ ‬همسايه‌هاي‭ ‬آنها‭ ‬هستيم‭. ‬ما‭ ‬پزشكان‭ ‬آنها،‭ ‬وكلاي‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬حسابدارهاي‭ ‬آنها‭ ‬هستيم‭. ‬ما‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬مردمي‌صلح‭ ‬دوست‭ ‬هستيم‭. ‬و‭ ‬آنها‭ ‬واقعاً‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬پرتو‭ ‬چنين‭ ‬نوري‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬نگاه‭ ‬كنند‭. ‬نه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شيوه‌اي‭ ‬كه‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخير‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬تصوير‭ ‬كرده‌اند‭.‬32

آي‭.‬اِن‭: ‬من‭ ‬دو‭ ‬پسر‭ ‬دارم‭ ‬كه‭ ‬اينجا‭ ‬متولد‭ ‬شدند،‭ ‬و‭ ‬مي‌دانم‭ ‬كه‭ ‬والدين‭ ‬چه‭ ‬حسي‭ ‬دارند‭ ‬دربارة‭ ‬اينكه‭ ‬فرزندانشان‭ ‬اينجا‭ ‬رشد‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬شوند‭. ‬و‭ ‬شما‭ ‬مي‌خواهي‭ ‬كه‭ … ‬به‭ ‬آنها‭ ‬هويت‭ ‬وطن‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرشان‭ ‬را‭ ‬بدهي،‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬راه‌هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پدر‭ ‬و‭ ‬مادرها‭ ‬مي‌توانند‭ ‬به‭ ‬فرزندانشان‭ ‬هويت‭ ‬بدهند‭. ‬و‭ ‬من‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬راه‭ ‬خيلي‭ ‬قوي‭ ‬است‭.‬33‭ ‬

علاوه‭ ‬بر‭ ‬اينها،‭ ‬آنها‭ ‬عنوان‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬ايرانيان‭ ‬نسل‭ ‬اول‭ ‬غربت‭ ‬نشين‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬مد‭ ‬نظر‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬بزرگ‭ ‬شده‌اند،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬بالقوه‭ ‬نيازمند‭ ‬آموزش‭ ‬دوباره‭ ‬و‭ ‬غور‭ ‬دوباره‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬تاريخ‭ ‬ايراني‭ ‬هستند‭. ‬

اِن‭: ‬مردمي‭ ‬كه‭ ‬اينجا‭ ‬متولد‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬هيچ‭ ‬تصوري‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬ندارند،‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬فارسي‭ ‬حرف‭ ‬مي‌زنند‭. ‬و‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬سعي‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهيم‭ ‬‭ ‬زيرا‭ ‬حتي‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬اينجا‭ ‬بزرگ‭ ‬شده‌اند،‭ ‬يا‭ ‬برخي‭ ‬ديگر،‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬همسن‭ ‬من،‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬چيزهايي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬روي‭ ‬ارابه‭ ‬مي‌گذاريم،‭ ‬نمي‌شناسند‭. ‬به‭ ‬اين‭ ‬سبب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ … ‬داريم‭ ‬يك‭ ‬دي‭ ‬وي‭ ‬دي‭ ‬تهيه‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬مي‌خواهم‭ ‬همة‭ ‬جزئيات‭ ‬را‭ ‬شرح‭ ‬بدهم،‭ ‬هرچيزي‭ ‬كه‭ ‬روي‭ ‬ارابه‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬فقط‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬منبع‭ ‬موثق‭ ‬اطلاعات‭ ‬براي‭ ‬آنها‭. ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬آنها‭ ‬ياد‭ ‬مي‌گيرند‭.‬34

علاوه‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬الزامات‭ ‬تعليمي،‭ ‬رژه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پديدة‭ ‬انسجام‭ ‬بخشي‭ ‬كه‭ ‬جامعة‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‌تبار‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬مي‌كند‭ ‬تا‭ ‬هم‭ ‬ساختن‭ ‬اجتماع‭ ‬از‭ ‬درون‭ ‬را‭ ‬تشويق‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬آمريكا‭ ‬تأكيد‭ ‬كند‭ ‬اينها‭ ‬اجتماعي‭ ‬بزرگ،‭ ‬سربلند،‭ ‬توانا‭ ‬و‭ ‬يكپارچه‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‌دهند‭: ‬‮«‬ما‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬نشان‭ ‬دهيم‭ ‬كه‭ ‬اجتماع‭ ‬ايراني‭ [-‬آمريكايي‭] ‬اجتماعي‭ ‬بسيار‭ ‬قدرتمند‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬واقعاً‭ ‬به‭ ‬دستاوردهايمان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬افتخار‭ ‬كنيم‭.‬‮»‬35

اين‭ ‬شاهدي‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬نفوذ‭ ‬فرهنگ‭ ‬محلي‭ ‬آمريكايي‭ ‬كه‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬نيويورك،‭ ‬نيوجرسي،‭ ‬و‭ ‬كانكتيكات‭ ‬انتخاب‭ ‬كردند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬قالب‭ ‬رژة‭ ‬قومي‭ ‬استفاده‭ ‬كنند‭. ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬ناهيد‭ ‬احكامي،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬رژه،‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬در‭ ‬منهتن‭ ‬همه‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬خودي‭ ‬خود‭ ‬انگيزة‭ ‬نيرومند‭ ‬سازمان‭ ‬دادن‭ ‬آن‭ ‬چيزي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭: ‬‮«‬نيويورك‭ … ‬مركزي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬همة‭ ‬مليت‌ها‭ ‬سنت‌هايشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خيابان‌ها‭ ‬جشن‭ ‬مي‌گيرند‭. ‬اگر‭ ‬اشتباه‭ ‬نكنم،‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬200‭ ‬اقليت‭ ‬قومي‭ ‬وجود‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬قومي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رسم‭ ‬را‭ ‬نداشت،‭ ‬ما‭ ‬ايراني‌ها‭ ‬بوديم‭.‬‮»‬36‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬بنيادگزار‭ ‬كميتة‭ ‬برگزاركنندة‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‌تبار‭ ‬ايالت‌هاي‭ ‬سه‭ ‬گانه،‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬سال‭ ‬نوي‭ ‬ايراني،‭ ‬جشن‌هاي‭ ‬خانگي‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌كنند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬برگزاري‭ ‬جشن‭ ‬نوروز‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬دنبال‭ ‬فرصتي‭ ‬بودند،‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مونرئال‭ ‬ديده‭ ‬بود‭. ‬اگرچه،‭ ‬برگزار‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رژه‌اي‭ ‬قومي‭ ‬دقيقاً‭ ‬در‭ ‬فرهنگ‭ ‬نيويورك‭ ‬ريشه‭ ‬دارد‭: ‬‮«‬در‭ ‬شهر‭ ‬نيويورك‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬بسيار‭ ‬زيادي‭ ‬برگزار‭ ‬مي‌شود،‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬شيوه‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بيرون‭ ‬از‭ ‬خانه‌ها‭ ‬انجام‭ ‬مي‌دهند‭. ‬ما‭ ‬مي‌توانستم‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شيوة‭ ‬يك‭ ‬نمايشگاه‭ ‬خياباني‭ ‬برگزار‭ ‬كنيم،‭ ‬اما‭ ‬اين‭ ‬فرصت‭ ‬نمي‌بود‭ ‬كه‭ ‬قسمت‌هاي‭ ‬زيبا‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهيم،‭ ‬نقاشي‌ها،‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬رقص‭ … ‬پس‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬جستجو‭ ‬كرديم‭ ‬و‭ ‬گفتيم،‭ ‬آه،‭ ‬اين‭ ‬كاري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬بكنيم‭.‬‮»‬37

وقتي‭ ‬پرسيديم‭ ‬چرا‭ ‬قالب‭ ‬رژه‭ ‬مطلوب‭ ‬بود،‭ ‬برگزاركنندة‭ ‬ديگري‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬تماشاي‭ ‬عمومي‌قالب‭ ‬رژه‭ ‬بهترين‭ ‬فرصت‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬مخاطبان‭ ‬گسترده‭ ‬به‭ ‬سادگي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‌دهد‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬اصلي‭ ‬كميتة‭ ‬برگزاركننده،‭ ‬يعني‭ ‬الزامات‭ ‬تعليمي،‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬مي‌كند‭:‬

جي‭.‬تي‭: ‬از‭ ‬چه‭ ‬راه‭ ‬ديگري‭ ‬شما‭ ‬مي‌توانيد‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خيابان‭ ‬بياوريد‭ ‬و‭ ‬دربارة‭ ‬مثلاً‭ ‬يزد‭ ‬يادشان‭ ‬بدهيد؟‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬راه‭ ‬ديگري‭ ‬مي‌توانيد‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬بكنيد؟‭ ‬ما‭ ‬نمي‌توانيم‭ ‬براي‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬سخنراني‭ ‬كنيم،‭ ‬اما‭ ‬مي‌دانيد،‭ ‬اگر‭ ‬من‭ ‬ارابة‭ ‬بزرگي‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭ ‬كه‭ ‬استان‭ ‬يزد،‭ ‬يا‭ ‬براي‭ ‬مثال‭ ‬آذربايجان‭ ‬نام‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬چيزهاي‭ ‬زيبايي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬تماشاچيان‭ ‬بعداً‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اينترنت‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬كنند‭. ‬از‭ ‬چه‭ ‬راه‭ ‬ديگري‭ ‬مي‌توانيم‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬را‭ ‬بكنيم؟‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬هيچ‭ ‬راه‭ ‬ديگري‭ ‬به‭ ‬مخاطب‭ ‬بيشتري‭ ‬دست‭ ‬نمي‌يابيم‭.‬38‭ ‬

همچنين‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬الزام‭ ‬تعليمي‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬هرچه‭ ‬بيشتر‭ ‬مخاطبان،‭ ‬انگيزة‭ ‬دومي‭ ‬براي‭ ‬برگزار‭ ‬كردن‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زماني‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬نوروز‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬مي‌آورد‭. ‬اگر‭ ‬بخواهيم‭ ‬خلاصه‭ ‬كنيم،‭ ‬شايد‭ ‬نوروز‭ ‬تنها‭ ‬رويداد‭ ‬سالانه‌اي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬همة‭ ‬ايرانيان‭ ‬با‭ ‬تنوع‭ ‬مذهبي‭ ‬و‭ ‬قومي‭ ‬جشن‭ ‬مي‌گيرند‭ ‬و‭ ‬تكريم‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬نوروز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬زمان‭ ‬برگزاري‭ ‬چنين‭ ‬مسئوليت‭ ‬بزرگي‭ ‬مثل‭ ‬رژة‭ ‬پارسي،‭ ‬اقدامي‭ ‬راهبردي‭ ‬بود‭. ‬عضو‭ ‬هيأت‭ ‬اجرايي‭ ‬ان‭ ‬واي‭ ‬پي‭ ‬پي،‭ ‬آ‭. ‬اس‭.‬،‭ ‬دربارة‭ ‬انتخاب‭ ‬زمان‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬را‭ ‬يكجا‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬نوروز‭ ‬داشته‭ ‬باشيم،‭ ‬وقتي‭ ‬كه‭ ‬تعطيلات‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬واقعاً‭ ‬همة‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬قومي،‭ ‬و‭ ‬همة‭ ‬مذاهب،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬مي‌گيرند،‭ ‬و‭ ‬نوروز‭ ‬حقيقتاً‭ ‬پيونددهندة‭ ‬مشتركي‭ ‬ميان‭ ‬همة‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬است‭. ‬همة‭ ‬آنها‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬آمده‌اند،‭ ‬نوروز‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬مي‌گيرند‭. ‬و‭ ‬اين‭ ‬زيبايي‭ ‬آن‭ ‬است‭.‬‮»‬39‭ ‬

رژه‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬گردهمايي‭ ‬و‭ ‬برگزاري‭ ‬جشن،‭ ‬محلي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬ايالت‌هاي‭ ‬سه‭ ‬گانه‭ ‬قرار‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬براي‭ ‬آنهايي‭ ‬كه‭ ‬اعضاي‭ ‬خانواده‌شان‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬و‭ ‬كنار‭ ‬جهان‭ ‬پراكنده‭ ‬شده‌اند،‭ ‬فضايي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬جشن‭ ‬گرفتن‭ ‬سال‭ ‬نو‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬هموطنان،‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌كند‭. ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬فريناز،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬حس‭ ‬نوستالژيك‭ ‬به‭ ‬رژه‭ ‬مي‌رود،‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‌اي‭ ‬با‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬رژه‭ ‬براي‭ ‬دي‭ ‬وي‭ ‬دي‭ ‬ياد‭ ‬شده،‭ ‬اشاره‭ ‬مي‌كند‭ ‬مناسب‭ ‬بودن‭ ‬زمان‭ ‬رژه‭ ‬حسن‭ ‬بزرگ‭ ‬آن‭ ‬است‭: ‬‮«‬مردم‭ ‬مي‌آيند‭ ‬كه‭ ‬باهم‭ ‬باشند،‭ ‬ديگر‭ ‬ايرانيان‭ ‬را‭ ‬ببينند‭ … ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬اينها،‭ ‬هنگام‭ ‬نوروز‭ ‬مردم‭ ‬دلشان‭ ‬براي‭ ‬وطن‭ ‬تنگ‭ ‬مي‌شود‭.‬‮»‬40‭ ‬

رژه‭ ‬و‭ ‬بازنمايي‌‭ ‬

تحقق‭ ‬يافتن‭ ‬هدف‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬كردن‭ ‬چنين‭ ‬اجتماع‭ ‬گوناگوني،‭ ‬نيازمند‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬رژه‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بازنمايي‭ ‬هويت‭ ‬ايراني‭ ‬تصميمات‭ ‬موضوعي‭ ‬و‭ ‬زيبايي‭ ‬شناسانه‭ ‬مي‌گيرند،‭ ‬حد‭ ‬ميانه‭ ‬را‭ ‬نگاه‭ ‬دارند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬پرهيز‭ ‬از‭ ‬مضمون‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬مذهبي‭ ‬است‭. ‬برگزاركنندگان‭ ‬براي‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬بيشتر‭ ‬و‭ ‬دفع‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬اجتماع،‭ ‬مدعي‭ ‬برگزاري‭ ‬رويدادي‭ ‬غيرسياسي‭ ‬و‭ ‬غيرمذهبي‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬بر‭ ‬‮«‬بخش‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايران‮»‬‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌كنند‭.‬41‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬داوطلبان‭ ‬شركت‭ ‬در‭ ‬رژة‭ ‬سال‭ ‬2009م‭/‬1387ش،‭ ‬كه‭ ‬پرچم‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬آمريكا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬داشت،‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬بانشاطي‭ ‬لباس‭ ‬پوشيده‭ ‬بود‭: ‬شلوار‭ ‬سبز،‭ ‬پيراهن‭ ‬سفيد‭ ‬آكسفردي،‭ ‬كراوات‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬ژاكت‭ ‬ورزشي‭ ‬قرمز‭ ‬روشن‭ ‬با‭ ‬دكمه‌هاي‭ ‬طلايي‭. ‬او‭ ‬تأكيد‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬متمايز‭ ‬كردن‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬و‭ ‬سنت‌هاي‭ ‬سال‭ ‬نو‭ ‬از‭ ‬جشن‌ها‭ ‬وابستگي‌هاي‭ ‬مذهبي،‭ ‬اهميت‭ ‬دارد‭: ‬‮«‬اين‭ ‬مراسمي‭ ‬ايراني‭ ‬است‭. ‬هيچ‭ ‬ربطي‭ ‬به‭ ‬مذهب‭ ‬ندارد‭. ‬ما‭ ‬همه‭ ‬افتخار‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬سنت‭ ‬را‭ ‬داريم‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬اينجا‭ ‬هستيم‭. ‬اين‭ ‬براي‭ ‬ما‭ ‬خيلي‭ ‬مهم‭ ‬است‭.‬‮»‬42

در‭ ‬اينجا‭ ‬با‭ ‬كنار‭ ‬گذاشتن‭ ‬اين‭ ‬پرسش‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬سياست‭ ‬و‭ ‬مذهب‭ ‬اصولاً‭ ‬مي‌توانند‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬جدا‭ ‬شوند،‭ ‬بايد‭ ‬اشارة‭ ‬ديويس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يادآوريم‭ ‬كه‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬عمومي‭ ‬در‭ ‬ذات‭ ‬خود‭ ‬سياسي‭ ‬هستند،‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رژه‌ها‭ ‬‮«‬راه‌هاي‭ ‬اثرگذاري‭ ‬بر‭ ‬ادراكات‭ ‬و‭ ‬انديشه‌ها،‭ ‬و‭ ‬همين‌طور،‭ ‬كنش‌هاي‭ ‬مهم‭ ‬اجتماعي‭ ‬بوده‌اند،‭ ‬امروزه‭ ‬رژه‌ها‭ ‬و‭ ‬مراسم،‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬اندازة‭ ‬گذشته‭ ‬رسانه‌هايي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬چگونگي‭ ‬فهم‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬آينده‭ ‬شكل‭ ‬مي‌دهند‭.‬‮»‬43‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬مي‌شود،‭ ‬تصميمات‭ ‬سازمان‭ ‬دهندگان‭ ‬در‭ ‬بازنمايي‭ ‬گزينشي‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬آيندة‭ ‬غربت‭ ‬ايراني،‭ ‬مانند‭ ‬واكنش‌هاي‭ ‬تماشاچيان‭ ‬ايراني‭- ‬آمريكايي،‭ ‬گرايش‌هاي‭ ‬عام‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬محل‭ ‬مناقشه‭ ‬را‭ ‬درون‭ ‬غربت‭ ‬ايراني‭ ‬باز‭ ‬مي‌تاباند‭ ‬كه‭ ‬هردوي‭ ‬آنها‭ ‬بسيار‭ ‬به‭ ‬سياست‭ ‬و‭ ‬مذهب‭ ‬مربوطند‭. ‬

رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭ ‬در‭ ‬قالبي‭ ‬عمل‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬قاعدة‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬در‭ ‬منهتن‭ ‬ناميده‭ ‬شده‌است،‭ ‬و‭ ‬حول‭ ‬ارابه‌ها‭ ‬و‭ ‬رقص‌هايي‭ ‬سازمان‭ ‬داده‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬برجسته‌سازي‭ ‬استان‌هاي‭ ‬ايران،‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬جشن‭ ‬نوروز‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭. ‬ارابه‌هاي‭ ‬استاني‭ ‬تصويرگر‭ ‬آثار‭ ‬و‭ ‬بناهاي‭ ‬جغرافيايي،‭ ‬معماري‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬عمدة‭ ‬هر‭ ‬استان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬مخاطباني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬آشنايي‭ ‬دارند،‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬قابل‭ ‬شناسايي‭ ‬است‭ (‬تصوير‭ ‬1‭). ‬به‭ ‬ويژه،‭ ‬تركيب‭ ‬بندي‌هاي‭ ‬سه‭ ‬بعدي‭ ‬معماري‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬ارابه‌ها،‭ ‬لحظاتي‭ ‬از‭ ‬حس‭ ‬بالقوه‭ ‬نوستالژيك‭ ‬غربت‭ ‬نشيني‭ ‬و‭ ‬هويت‭ ‬يابي‭ ‬را‭ ‬مهيا‭ ‬مي‌سازد‭. ‬ارابه‌ها‭ ‬براي‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬استان‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬آشنايي‭ ‬ندارند،‭ ‬يك‭ ‬درس‭ ‬سريع‭ ‬و‭ ‬مفرح‭ ‬در‭ ‬جغرافياي‭ ‬سياسي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬گوناگوني‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬قومي‭ ‬است‭. ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زبان‌هاي‭ ‬انگليسي‭ ‬و‭ ‬فارسي‭ ‬در‭ ‬نشانه‌ها‭ ‬و‭ ‬نمادهاي‭ ‬رژه،‭ ‬تلاقي‭ ‬ضرورت‌هاي‭ ‬آموزشي‭ ‬و‭ ‬ايدئولوژيكي‭ ‬را‭ ‬آشكار‭ ‬مي‌سازد‭: ‬انگليسي‭ ‬براي‭ ‬برقراري‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مخاطبان‭ ‬آمريكايي‭ ‬لازم‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬حفظ‭ ‬كردن‭ ‬زبان‭ ‬فارسي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬نسل‌هاي‭ ‬بعدي‭ ‬غربت‭ ‬ايراني،‭ ‬عنصري‭ ‬معناداري‭ ‬در‭ ‬ايدئولوژي‌هاي‭ ‬پيچيدة‭ ‬زباني‭ ‬جامعة‭ ‬ايراني‭-‬آمريكايي‭ ‬است‭. ‬

همراه‭ ‬اين‭ ‬ارابه‌ها،‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬رقص‭ ‬حرفه‌اي‭ ‬و‭ ‬دانشگاهي‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬ارابه‌ها‭ ‬به‭ ‬اجراي‭ ‬رقص‭ ‬مي‌پردازند‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬نواحي،‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬قوميت‌هاي‭ ‬گوناگوني‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬موسيقي،‭ ‬پوشش‭ ‬و‭ ‬رقص،‭ ‬باز‭ ‬مي‌نمايانند‭ (‬تصوير‭ ‬2‭). ‬هر‭ ‬سال،‭ ‬كميته‌هاي‭ ‬برگزاركننده‭ ‬از‭ ‬پيش‭ ‬دربارة‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬رقص‭ ‬حرفه‌اي،‭ ‬شامل‭ ‬رقص‌هاي‭ ‬سنتي‭ ‬و‭ ‬زمينه‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬مي‌گويند‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬نمايندة‭ ‬چه‭ ‬گروه‭ ‬قومي‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬رقص‌ها‭ ‬با‭ ‬كدام‭ ‬صورت‌هاي‭ ‬سنتي‭ ‬اين‭ ‬گروه‌ها‭ ‬طراحي‭ ‬شده‌اند‭. ‬نشانه‌ها،‭ ‬نقش‭ ‬هويت‭ ‬بخشي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬رژه‭ ‬ايفا‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬اسليموويچ (Slymovics)،‭ ‬يادآور‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نشانه‌ها‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬جهاني‭ ‬حج‭ ‬مسلمانان‭ ‬است‭: ‬‮«‬ناظران‭ ‬و‭ ‬تماشاگران‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬واقعي‭ ‬كلمه،‭ ‬متون‭ ‬مقدس‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حركت‭ ‬تلاوت‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬انگار‭ ‬كه‭ ‬زيرنويس‌هاي‭ ‬فيلم‌هاي‭ ‬سينمايي،‭ ‬حركات‭ ‬رژه‭ ‬روندگان‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬بينندگان‭ ‬ترجمه‭ ‬مي‌كنند‭.‬‮»‬44‭ ‬اگرچه‭ ‬پرچم‌ها‭ ‬كه‭ ‬پيشاپيش‭ ‬رقصندگان‭ ‬در‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي،‭ ‬متون‭ ‬مقدس‭ ‬را‭ ‬بيان‭ ‬نمي‌كنند،‭ ‬ترجمان‭ ‬متني‭ ‬اجراهاي‭ ‬رژه‌روندگان‭ ‬هستند،‭ ‬اغلب‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬فراتر‭ ‬مي‌روند‭ ‬تا‭ ‬تماشاگران‭ ‬تشخيص‭ ‬دهند‭ ‬نمايش‭ ‬دهندگان،‭ ‬كدام‭ ‬ناحيه‭ ‬يا‭ ‬گروه‭ ‬قومي‌را‭ ‬با‭ ‬موسيقي،‭ ‬رقص‭ ‬و‭ ‬لباس‭ ‬محلي‭ ‬بازنمايي‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬و‭ ‬اين،‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬هدف‭ ‬تعليمي‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬را‭ ‬آشكار‭ ‬مي‌كند‭. 

با‭ ‬پخش‭ ‬كردن‭ ‬موسيقي‭ ‬از‭ ‬بلندگوهاي‭ ‬هر‭ ‬ارابه‭ ‬و‭ ‬دسته‌هاي‭ ‬رژه‭ ‬رونده‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬بومي‭ ‬كه‭ ‬متناوباً‭ ‬با‭ ‬موسيقي‭ ‬سنتي‭ ‬رژه (“O When the Saints Go Marching in”) و‭ ‬آهنگ‭ ‬ميهن‭ ‬پرستانة‭ ‬ايراني‭ (‬اي‭ ‬ايران،‭ ‬اي‭ ‬مرز‭ ‬پرگهر‭) ‬جايگزين‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬حاضران‭ ‬و‭ ‬مخاطبان‭ ‬تمايل‭ ‬مي‌يابند‭ ‬با‭ ‬كف‭ ‬زدن،‭ ‬همراهي‭ ‬در‭ ‬آواز‭ ‬خواندن‭ ‬و‭ ‬بعضي‭ ‬اوقات‭ ‬رقصيدن،‭ ‬در‭ ‬رويداد‭ ‬مشاركت‭ ‬كنند‭.‬45‭ ‬مرزبندي‭ ‬نامحسوس‭ ‬ميان‭ ‬تماشاگر‭ ‬و‭ ‬نمايش‭ ‬گر،‭ ‬در‭ ‬ادامة‭ ‬رژه‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬بازيگراني‭ ‬برداشته‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬شخصيت‌هاي‭ ‬محبوب‭ ‬نوروزي،‭ ‬مانند‭ ‬حاجي‭ ‬فيروز‭ ‬و‭ ‬عمو‭ ‬نوروز‭ ‬را‭ ‬را‭ ‬بازي‭ ‬مي‌كنند‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬كنار‭ ‬جمعيتي‭ ‬كه‭ ‬پشت‭ ‬موانع‭ ‬پليس‌ها‭ ‬جمع‭ ‬شده‌اند،‭ ‬مي‌دوند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬لحظاتي‭ ‬از‭ ‬جشن،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬وارد‭ ‬بازي‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬وقتي‭ ‬كه‭ ‬رژه‭ ‬روندگان‭ ‬براي‭ ‬تماشاگراني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬مسير‭ ‬رژه‭ ‬ايستاده‌اند،‭ ‬پرچم‭ ‬تكان‭ ‬مي‌دهند‭ (‬تصوير‭ ‬3‭).‬46

رژه،‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬معناداري‭ ‬از‭ ‬ارابه‌هايي‭ ‬تشكيل‭ ‬شده‌است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬منطقه‌اي‭ ‬يا‭ ‬قومي‭ ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬يا‭ ‬قومي‭ ‬ديگر‭ ‬تغيير‭ ‬مي‌يابد،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اعتقاد‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬ارابه‌ها‭ ‬بر‭ ‬عناصر‭ ‬وحدت‭ ‬بخش‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬تاريخ‭ ‬ايران‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌ورزند،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نمادها،‭ ‬تاريخ،‭ ‬معماري‭ ‬و‭ ‬ادبيات‭ ‬ملي‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬استناد‭ ‬مي‌كنند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬جنبش‌هاي‭ ‬ملي‭ ‬گرايانة‭ ‬دورة‭ ‬پهلوي‭ ‬ترويج‭ ‬مي‌شدند‭. ‬ارابه‌هاي‭ ‬زيادي‭ ‬به‭ ‬امپراتوري‭ ‬باستاني‭ ‬ايران،‭ ‬اشعار‭ ‬مولوي‭ ‬و‭ ‬تصوف،‭ ‬حماسة‭ ‬ملي‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬و‭ ‬جشن‭ ‬نوروز‭ ‬اختصاص‭ ‬مي‌يابند‭. ‬اين‭ ‬عناصر‭ ‬نمادين‭ ‬به‭ ‬دقت‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬پارسي‭ ‬يا‭ ‬پرشين‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬ايراني‭ ‬مشخص‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬موضوعي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تفصيل‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پرداخته‭ ‬مي‌شود‭ (‬تصوير‭ ‬4‭).‬

جدا‭ ‬از‭ ‬تصوف،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬ارتباطش‭ ‬با‭ ‬اشعار‭ ‬مولوي‭ ‬وارد‭ ‬شد،‭ ‬در‭ ‬شش‭ ‬سال‭ ‬اول‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك،‭ ‬تنها‭ ‬نمادگرايي‭ ‬يا‭ ‬اشاره‌هاي‭ ‬مذهبي‭ ‬آشكار‭ ‬از‭ ‬آنِ‭ ‬دو‭ ‬گروه‭ ‬بوده‌است‭: ‬يهوديان‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬نخستين‭ ‬رژه‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬علامت‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شاخص‭ ‬يك‭ ‬گروه‭ ‬اقليت‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬گرفته‭ ‬مي‌شد،‭ ‬بازنمايي‭ ‬مي‌شدند؛‭ ‬و‭ ‬زرتشتيان،‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬پرچم‌هايي‭ ‬و‭ ‬رژه‭ ‬روندگاني‭ ‬از‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬بومي‌زرتشتيان‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬نمايندگي‭ ‬مي‌شدند‭. ‬آئين‭ ‬زرتشت‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مذهب‭ ‬باستاني‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬همة‭ ‬ايرانيان‭ ‬مي‌توانند‭ (‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬بايد‭) ‬نياي‭ ‬فرهنگي‭ ‬شان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬ترسيم‭ ‬كنند‭ (‬تصوير‭ ‬5‭). ‬اگرچه‭ ‬مسجد‭ ‬بزرگ‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬شيعيان‭ ‬با‭ ‬جماعت‭ ‬منحصراً‭ ‬آمريكايي‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬در‭ ‬كوئينز‭ (‬Queens‭) ‬هست،‭ ‬اسلام‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬ناشيانه‌اي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رژه‭ ‬غايب‭ ‬است‭. ‬پرچم‭ ‬كنوني‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‌هم‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬نامناسبي‭ ‬غايب‭ ‬است؛‭ ‬پرچم‭ ‬رسمي‌رژة‭ ‬پارسي‭ ‬پرچم‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‭ ‬است،‭ ‬نماد‭ ‬دورة‭ ‬پهلوي‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬1979م‭/‬1357ش‭ ‬كه‭ ‬منشأ‭ ‬مجادلاتي‭ ‬ميان‭ ‬مخاطبان‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬دربارة‭ ‬آن‭ ‬مي‌پردازيم‭.‬

همانند‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬در‭ ‬نيويورك،‭ ‬بّنرها،‭ ‬ارابه‌ها،‭ ‬دسته‌هاي‭ ‬رژه‭ ‬رونده،‭ ‬پرچم‌ها،‭ ‬زيبارويان،‭ ‬رقصنده‌ها،‭ ‬و‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬نيويورك‭ ‬لازم‭ ‬هستند،‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬چرخش‭ ‬خاص‭ ‬ايراني‭-‬آمريكايي‭. ‬اين‭ ‬هماهنگ‭ ‬سازي‭ ‬دوبارة‭ ‬رژه،‭ ‬نمايانگر‭ ‬اجتماعي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬رژه‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬و‭ ‬حمايت‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬يعني‭ ‬ايرانيان‭ ‬ثروتمند‭ ‬ايالت‌هاي‭ ‬سه‭ ‬گانه‭. ‬اجزا‭ ‬و‭ ‬عناصري‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬رژه‭ ‬بازنمايي‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬آگاهي‭ ‬مجادله‭ ‬انگيزي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬هويت‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬و‭ ‬بازنمايي‭ ‬را‭ ‬آشكار‭ ‬مي‌كند‭. ‬اگر‭ ‬هدف‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬از‭ ‬بازنمايي‭ ‬فرهنگ،‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬قوميت‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگيريم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬نامتجانس‭ ‬است،‭ ‬جاي‭ ‬شگفتي‭ ‬باقي‭ ‬نمي‌ماند‭ ‬كه‭ ‬بازنماياندن‭ ‬‮«‬وحدت‮»‬‭ ‬كه‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬تلاش‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬اغلب‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬اجتماع‭ ‬موضوعي‭ ‬مناقشه‌انگيز‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬مناقشه‌ها‭ ‬از‭ ‬راه‌هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬در‭ ‬رژه‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬و‭ ‬خط‭ ‬سير‭ ‬تغييرات‭ ‬در‭ ‬رژه‭ ‬را‭ ‬مي‌توان‭ ‬با‭ ‬تحليلي‭ ‬از‭ ‬عكس‌هاي‭ ‬6‭ ‬سال‭ ‬اول‭ ‬اين‭ ‬رخداد‭ ‬ترسيم‭ ‬كرد‭. ‬اين‭ ‬شيوه،‭ ‬دنبال‭ ‬كردن‭ ‬انطباق‭ ‬پذيري‌هاي‭ ‬سازمان‭ ‬دهندگان‭ ‬را‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬اجازه‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تلاشي‭ ‬براي‭ ‬تازه‭ ‬نگاه‭ ‬داشتن‭ ‬تصور‭ ‬ديداري‭ ‬براي‭ ‬تماشاچياني‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬شركت‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬براي‭ ‬لحاظ‭ ‬كردن‭ ‬انتقادها،‭ ‬اعتراض‌ها‭ ‬و‭ ‬پيشنهادهاي‭ ‬اجتماع‭. ‬دو‭ ‬مثال‭ ‬زير‭ ‬از‭ ‬چنين‭ ‬مناقشه‌هايي‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬تصور‭ ‬ديداري،‭ ‬مصاحبه‌ها‭ ‬و‭ ‬يادداشت‌هاي‭ ‬آن‭ ‬لاين‭ ‬اعضاي‭ ‬غربت‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬نيويورك‭ ‬و‭ ‬جاهاي‭ ‬ديگر‭ ‬تحليل‭ ‬شده‌اند‭. ‬

پرچم‭ ‬و‭ ‬سياست

پرچم‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬ايرانيان‭ ‬غربت‭ ‬گزين‭ ‬منشأ‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬جدل‭ ‬بسيار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬همان‌طور‭ ‬كه‭ ‬اشاره‭ ‬شد،‭ ‬پرچم‭ ‬رسمي‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‭ ‬است‭ (‬تصوير‭ ‬6‭). ‬نقش‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد،‭ ‬قرن‌ها،‭ ‬تصوير‭ ‬بازنماي‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‌داده‌است‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬طرفداران‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬ادعا‭ ‬مي‌كنند‭ ‬كه‭ ‬ميراث‭ ‬فرهنگي‭ ‬آن‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬وابستگي‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬يا‭ ‬آن‭ ‬رژيم‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬اين‭ ‬پرچم،‭ ‬پرچم‭ ‬رسمي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬رژيم‭ ‬پهلوي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬انقلاب‭ ‬1979م‭/‬1357ش‭ ‬كنار‭ ‬گذاشته‭ ‬شد‭. ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬اگرچه‭ ‬نزديكي‭ ‬كه‭ ‬برخي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‭ ‬احساس‭ ‬مي‌كنند‭ ‬در‭ ‬نوستالژياي‭ ‬پيشااسلامي‭ ‬ريشه‭ ‬دارد،‭ ‬طنين‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬براي‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬ايرانيان‭ ‬غربت‭ ‬نشين،‭ ‬قوي‭ ‬ترين‭ ‬پيوستگي‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬محمدرضا‭ ‬شاه‭ ‬و‭ ‬سلطنت‭ ‬پهلوي‭ ‬است؛‭ ‬بنابراين‭ ‬احساسات‭ ‬آنها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬پرچم‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬براساس‭ ‬خاطرة‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬نظام‭ ‬پادشاهي،‭ ‬نظرشان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي،‭ ‬و‭ ‬آرزو‭ ‬براي‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬بتوانند‭ ‬در‭ ‬زمينه‌اي‭ ‬آمريكايي‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ياد‭ ‬بكنند،‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬سياسي‭ ‬برانگيخته‭ ‬مي‌شود‭.‬47

پس‭ ‬انتخاب‭ ‬پرچم‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‭ ‬يك‭ ‬مثال‭ ‬محوري‭ ‬از‭ ‬چارچوب‭ ‬گزينشي‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬رژه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سنت‌ها‭ ‬و‭ ‬نمادهاي‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬است‭. ‬پرچم‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬هميشه‭ ‬در‭ ‬ارابه‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دستان‭ ‬شركت‭ ‬كنندگان‭ ‬در‭ ‬رژه‭ ‬هست،‭ ‬بلكه‭ ‬همچنين‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬رايگان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬زياد‭ ‬ميان‭ ‬تماشاگران‭ ‬كنار‭ ‬مسير‭ ‬رژه،‭ ‬مثل‭ ‬پرچم‭ ‬آمريكا،‭ ‬توزيع‭ ‬مي‌شود‭. ‬به‭ ‬رغم‭ ‬ادعاهايي‭ ‬دربارة‭ ‬ماهيت‭ ‬غيرسياسي‭ ‬و‭ ‬غيرمذهبي‭ ‬رژه،‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬عملي‭ ‬ذاتاً‭ ‬سياسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همچنين‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬نشان‭ ‬دهندة‭ ‬موضع‭ ‬گيري‭ ‬خاصي‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬حكومت‭ ‬كنوني‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬جايگاه‭ ‬ايدئولوژيك‭ ‬آن‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قطعاً‭ ‬ماهيت‭ ‬اسلامي‌دارد‭. ‬پرچم‭ ‬كنوني‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬29‭ ‬ژوئية‭ ‬1980م‭/‬1358ش‭ ‬انتخاب‭ ‬شد،‭ ‬نمادهاي‭ ‬اسلامي‭ ‬زيادي‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تكرار‭ ‬‮«‬الله‭ ‬اكبر‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سبكي‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬ادغام‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬يادآور‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬موجوديتي‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬جدايي‭ ‬ناپذير‭ ‬از‭ ‬وابستگي‌هاي‭ ‬مذهبي‭ ‬يا‭ ‬فرهنگي‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬گسترده‌اي‭ ‬در‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭ ‬توزيع‭ ‬مي‌شود،‭ ‬پرچم‭ ‬كنوني‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬رسمي‭ ‬تحريم‭ ‬شده،‭ ‬هرگز‭ ‬در‭ ‬ارابه‌ها‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬دستان‭ ‬شركت‌كنندگان‭ ‬در‭ ‬رژه‭ ‬ديده‭ ‬نمي‌شود‭. ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬جايي‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬بخورد،‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬جمعيت‭ ‬تماشاگران‭ ‬است‭: ‬كه‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬ميهن‭ ‬پرستانه‌اي‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬انداخته‭ ‬مي‌شود‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬تقابل‭ ‬آشكار‭ ‬با‭ ‬هزاران‭ ‬پرچم‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‭ ‬و‭ ‬پرچم‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬مسير‭ ‬رژه‌است‭ (‬تصوير‭ ‬7‭). ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مناقشه‌ها‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬پرچم‭ ‬در‭ ‬ديگر‭ ‬فضاهاي‭ ‬عمومي‭ ‬غربت،‭ ‬اين‭ ‬انتخاب‭ ‬مجادله‌انگيز‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬در‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پرچم‭ ‬پيشا‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي،‭ ‬و‭ ‬شمار‭ ‬نسبتاً‭ ‬كمي‭ ‬پرچم‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬چالش‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬انتخاب،‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬تماشاگران‭ ‬آورده‭ ‬مي‌شود،‭ ‬نشان‭ ‬دهندة‭ ‬الزام‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬ايدئولوژيكي‭ ‬سازمان‭ ‬دهندگان‭ ‬و‭ ‬اجتماع‭ ‬غربت‭ ‬نشين‭ ‬در‭ ‬ايالت‌هاي‭ ‬سه‭ ‬گانه‭ ‬است‭. ‬

سازمان‌هاي‭ ‬غربت‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشتن‭ ‬اين‭ ‬پرسش‌هاي‭ ‬متضاد‭ ‬ايدئولوژيك‭ ‬دربارة‭ ‬بازنمايي،‭ ‬اغلب‭ ‬مجبورند‭ ‬ميان‭ ‬اين‭ ‬پرچم‌ها‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬انتخاب‭ ‬بزنند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬دربارة‭ ‬تصميمشان‭ ‬به‭ ‬اجتماع‭ ‬پاسخ‭ ‬دهند‭. ‬اگر‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پرچم‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬كنند،‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬فشار‭ ‬اتهامات‭ ‬كار‭ ‬كردن‭ ‬مستقيم،‭ ‬يا‭ ‬كار‭ ‬كردن‭ ‬براي‭ ‬حكومت‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬قرار‭ ‬مي‌دهند،‭ ‬اتهامي‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬زده‭ ‬شود،‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‭ ‬سوء‭ ‬ظن‭ ‬و‭ ‬بدنامي‌هايي‭ ‬بيانجامد‭ ‬كه‭ ‬سازمان‭ ‬غربت‭ ‬نشين‭ ‬دشوار‭ ‬بتواند‭ ‬از‭ ‬پس‭ ‬آن‭ ‬بربيايد‭. ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬اگر‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬كنند،‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬به‭ ‬ناگزير‭ ‬پرسش‌هايي‭ ‬دربارة‭ ‬وابستگي‌هاي‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬مخالف‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي،‭ ‬نيروهاي‭ ‬شبه‭ ‬نظامي‭ ‬فعال،‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬تروريستي‭ ‬طراحي‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ايالات‭ ‬متحده،‭ ‬يا‭ ‬وابستگي‭ ‬به‭ ‬حكومت‭ ‬ايالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬مي‌آيد‭. ‬ماهيت‭ ‬بحث‭ ‬انگيز‭ ‬انتخاب‭ ‬پرچم‭ ‬به‭ ‬سان‭ ‬ابزار‭ ‬بازنمايي‭ ‬اين‭ ‬چنين‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬غربت‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬موقعيت‭ ‬آشكارا‭ ‬غامض،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬بي‭ ‬طرف‭ ‬ماندن،‭ ‬به‭ ‬سادگي‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬بردن‭ ‬پرچم‭ ‬مي‌پرهيزند‭. ‬

با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬براي‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭ ‬اين‭ ‬گزينه‭ ‬غيرقابل‭ ‬دفاع‭ ‬است‭: ‬قاعدة‭ ‬يادشده‭ ‬براي‭ ‬برگزاري‭ ‬رژة‭ ‬قومي‭ ‬نيويورك،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پرچم‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬شاخص‌هاي‭ ‬ملي‭ ‬گراي‭ ‬هويت‭ ‬ضروري‭ ‬مي‌سازد‭. ‬بنابراين،‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬كه‭ ‬پرچم‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬كردند،‭ ‬مجبور‭ ‬شدند‭ ‬در‭ ‬منشورشان‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬انتخاب‭ ‬دفاع‭ ‬كنند‭ (‬كه‭ ‬بعدها‭ ‬روي‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬وب‭ ‬سايت‌هاي‭ ‬مهم‭ ‬غربت‭ ‬ايراني‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬شد‭):‬

كميتة‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬به‭ ‬اتفاق‭ ‬آرا‭ ‬پرچم‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬رنگ‭ (‬سبز‭-‬سفيد‭-‬قرمز‭) ‬ايران‭ ‬با‭ ‬نشان‭ ‬باستاني‭ ‬شير،‭ ‬شمشير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‭ ‬را،‭ ‬كه‭ ‬اينك‭ ‬نيز‭ ‬سنگ‭ ‬نگاري‌هاي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تخت‭ ‬جمشيد‭ ‬برجاست،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پرچم‭ ‬رسمي‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬برمي‌گزيند‭. ‬به‭ ‬علاوه،‭ ‬قرار‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬تاريخي‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬نماد‭ ‬ملي،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تأييد‭ ‬و‭ ‬موافقت‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬با‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬تعبير‭ ‬نشود،‭ ‬سازمان‌هايي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نشان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬دهة‭ ‬گذشته‭ ‬انتخاب‭ ‬كرده‌اند‭. ‬پرچم‭ ‬قطعاً‭ ‬به‭ ‬همة‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬تعلق‭ ‬دارد‭. ‬تصميم‭ ‬به‭ ‬انتخاب‭ ‬اين‭ ‬پرچم،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ملاحظات‭ ‬دقيق‭ ‬و‭ ‬جامع‭ ‬و‭ ‬نظرخواهي‭ ‬از‭ ‬نمايندگان‭ ‬جامعة‭ ‬تقريباً‭ ‬يك‭ ‬ميليوني‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬مشاركت‭ ‬كامل‭ ‬اعضاي‭ ‬هيأت‭ ‬سازماني‭ ‬و‭ ‬راهبران‭ ‬مدني‭ ‬جامعه‭ ‬مان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬نشست‌هاي‭ ‬سخنراني‌هاي‭ ‬افتتاحية‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬حاضر‭ ‬بودند‭ … ‬تشكيلات‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬اشكال‭ ‬خاص‭ ‬حكومت‭ ‬طي‭ ‬تاريخ‭ ‬مي‌آيند‭ ‬و‭ ‬مي‌روند،‭ ‬اما‭ ‬ميراث‭ ‬يك‭ ‬ملت‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ارزش‌ها،‭ ‬هنجارها،‭ ‬نمادها‭ ‬و‭ ‬آمالش‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬مي‌شود،‭ ‬تا‭ ‬ابد‭ ‬مي‌ماند‭.‬48

اين‭ ‬منشور،‭ ‬ماهيت‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬1979م‭/‬1358ش‭ ‬و‭ ‬ماهيت‭ ‬پيشااسلامي‭ ‬نماد‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تأكيد‭ ‬بيشتر‭ ‬مي‌ستايد،‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬كه‭ ‬همفكري‭ ‬اجتماع‭ ‬و‭ ‬‮«‬بررسي‌هاي‭ ‬جامع‮»‬‭ ‬با‭ ‬راهبران‭ ‬و‭ ‬نمايندگان‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬عوامل‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬گرفتن‭ ‬اين‭ ‬تصميم‭ ‬پيش‭ ‬مي‌كشد‭ – ‬و‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬را‭ ‬آشكارا‭ ‬بر‭ ‬پاية‭ ‬توافق‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬درحالي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬ضمني‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬موضوعي‭ ‬مناقشه‌انگيز‭ ‬در‭ ‬اجتماع‭ ‬ياد‭ ‬مي‌كند‭. ‬بيانيه،‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬تثبيت‭ ‬قاطع‭ ‬دلالت‭ ‬فرهنگي‭ (‬و‭ ‬معمارانه‭) ‬جنبة‭ ‬نمادين‭ ‬پرچم‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬غيرقابل‭ ‬فسخ‭ ‬همة‭ ‬ايرانيان‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مدنظر‭ ‬دارد،‭ ‬و‭ ‬بدين‭ ‬وسيله‭ ‬سعي‭ ‬مي‌كند‭ ‬هرگونه‭ ‬معناي‭ ‬سياسي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬بياورد،‭ ‬محكوم‭ ‬كند‭.‬

شركت‭ ‬ان‭ ‬واي‭ ‬پي‭ ‬پي‭ ‬هم‭ ‬وادار‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬‮«‬پرسش‌ها‭ ‬و‭ ‬پاسخ‌ها‮»‬ي‭ ‬وب‭ ‬سايتش‭ ‬آشكارا‭ ‬دفاع‭ ‬كند،‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬موضوع‭ ‬پرسش‌هاي‭ ‬اجتماع‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭:‬

س‭: ‬چرا‭ ‬پرچم‭ ‬‮«‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‮»‬‭ ‬پرچم‭ ‬رسمي‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭ ‬است؟‭ ‬آيا‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬حمايت‭ ‬ان‭ ‬واي‭ ‬پي‭ ‬پي‭ ‬از‭ ‬رژيم‭ ‬سلطنتي‭ ‬سابق‭ ‬ايران‭ ‬است؟‭ ‬

ج‭: ‬خير‭. ‬نشان‭ ‬‮«‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‮»‬‭ ‬برمي‌گردد‭ ‬به‭ ‬عصر‭ ‬آيين‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬بيشتر‭ ‬نمادي‭ ‬تاريخي‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬نشاني‭ ‬سياسي‭. ‬ان‭ ‬واي‭ ‬پي‭ ‬پي‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سازماني‭ ‬غيرسياسي،‭ ‬از‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬براي‭ ‬ترويج‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ميراث‭ ‬ايراني‭ ‬حمايت‭ ‬مي‌كند‭. ‬همچنين‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬وجه‭ ‬به‭ ‬مجاهدين‭ ‬ربطي‭ ‬ندارد49‭.‬

دفاع‭ ‬دوباره‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬اين‭ ‬پرچم،‭ ‬با‭ ‬انتساب‭ ‬نماد‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬تاريخ‭ ‬پيشااسلامي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬ناديده‭ ‬انگاشتن‭ ‬استنباط‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬كه‭ ‬انتخاب‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬پيش‭ ‬مي‌كشد،‭ ‬اهميت‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬علاوه،‭ ‬افزودن‭ ‬منتفي‭ ‬بودن‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مجاهدين،‭ ‬شاهدي‭ ‬است‭ ‬بر‭ ‬سوءظن‌هاي‭ ‬اجتماع‭ ‬دربارة‭ ‬وابستگي‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬رژه‭ ‬و‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬آن‭.‬50‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬پرسش‌ها،‭ ‬تنوع‭ ‬هويت‌ها‭ ‬و‭ ‬وابستگي‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬تنش،‭ ‬شك،‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬اعتمادي‭ ‬ديرپا‭ ‬ميان‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬گرايش‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬منعكس‭ ‬مي‌كند‭. ‬

جلوة‭ ‬بيشتر‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پرچم‌ها‭ ‬براي‭ ‬تأكيد‭ ‬كردن‭ ‬بر‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬تاريخ‭ ‬پيشااسلامي‭ (‬با‭ ‬معنا‭ ‬و‭ ‬اهميت‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬اقتصادي‭) ‬افزودن‭ ‬رنگ‭ ‬زرد‭ ‬روشن،‭ ‬بنفش‭ ‬و‭ ‬قرمز،‭ ‬كه‭ ‬بازنماي‭ ‬درفش‭ ‬كاوياني‭ (‬‮«‬نشانة‭ ‬پادشاهان‮»‬‭)‬،‭ ‬به‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬در‭ ‬2009م‭/‬1387ش‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬اولين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬پرچم‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬و‭ ‬شيروخورشيد‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬تماشاگران‭ ‬پخش‭ ‬شد‭. ‬درفش‭ ‬كاوياني‭ ‬روي‭ ‬ارابه‌ها،‭ ‬روي‭ ‬لباس‭ ‬داوطلبان‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬رژه،‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬طور‭ ‬بر‭ ‬پارشمن‭ ‬عظيمي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مسير‭ ‬رژه‭ ‬حركت‭ ‬داده‭ ‬مي‌شد،‭ ‬پديدار‭ ‬گرديد‭ (‬تصوير‭ ‬8‭). ‬درفش‭ ‬كاوياني‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬نشانه‭ ‬شناسي،‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬پيشااسلامي‭ ‬ايران‭ ‬باستان‭ ‬است،‭ ‬همچنين‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬تاريخي‭ ‬بر‭ ‬نبرد‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬آزادي‭ ‬از‭ ‬ظلم‭ ‬دلالت‭ ‬ضمني‭ ‬مي‌كند،‭ ‬معنايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬اخير‭ ‬براي‭ ‬ايرانيان‭ ‬طنين‭ ‬تازه‌اي‭ ‬يافته‌است‭.‬51‭ ‬بااين‭ ‬حال،‭ ‬شناختي‭ ‬كه‭ ‬ايرانيان‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬پرچم‭ ‬دارند،‭ ‬اغلب‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬منابع‭ ‬ادبي‭ ‬است،‭ ‬نه‭ ‬تصويري‭. ‬در‭ ‬نتيجه،‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬تماشاگران‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬غير‭ ‬ايراني‭ ‬رژة‭ ‬سال‭ ‬2009م‭/‬1387ش‭ ‬كه‭ ‬طرف‭ ‬صحبت‭ ‬من‭ ‬شدند،‭ ‬نمي‌توانستند‭ ‬درفش‭ ‬كاوياني‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬منشأ‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خلال‭ ‬رژه‭ ‬تشخيص‭ ‬دهند‭.‬52‭ ‬بنابراين،‭ ‬حضور‭ ‬پررنگ‭ ‬و‭ ‬ترويج‭ ‬درفش‭ ‬كاوياني‭ ‬در‭ ‬خلال‭ ‬رژة‭ ‬2009م‭/‬1387ش‭ ‬يادآور‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تصميم‭ ‬گيري‭ ‬دربارة‭ ‬بازنمايي‌ها،‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬ملاحظات‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬نيازهاي‭ ‬مالي‭ ‬بر‭ ‬پافشاري‭ ‬نماينده‭ ‬بر‭ ‬نمادهاي‭ ‬ترويجي،‭ ‬اولويت‭ ‬يابد‭. ‬

يكي‭ ‬از‭ ‬اعضاي‭ ‬هيأت‭ ‬اجرايي‭ ‬ان‭ ‬واي‭ ‬پي‭ ‬پي،‭ ‬در‭ ‬صحبت‭ ‬از‭ ‬مقتضيات‭ ‬اقتصادي‭ ‬رژه‭ ‬توضيح‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬بازنمايي‌ها‭ ‬چگونه‭ ‬اغلب‭ ‬اوقات‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬امكان‭ ‬دستيابي‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬است‭: ‬‮«‬مثلاً‭ ‬مي‌گويم‭ ‬كه‭ ‬مي‌خواهيم‭ ‬15‭ ‬تا‭ ‬20‭ ‬ارابه‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬ايران‭ ‬درست‭ ‬كنيم‭ … ‬درباره‌اش‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنيم،‭ ‬طراحي‭ ‬مي‌كنيم،‭ ‬سعي‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬كه‭ ‬حاميان‭ ‬مالي‭ ‬مختلفي‭ ‬براي‭ ‬آن‭ ‬بيابيم،‭ ‬اما‭ ‬بعد‭ ‬وقتي‭ ‬كه‭ ‬برنامه‭ ‬ريزي‭ ‬مي‌كنيم،‭ ‬دچار‭ ‬كسري‭ ‬بودجه‭ ‬مي‌شويم‭ ‬و‭ ‬قادر‭ ‬نيستيم‭ ‬آنچه‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬برنامه‭ ‬ريزي‭ ‬كرده‭ ‬بوديم،‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬درآوريم‭. ‬بنابراين،‭ ‬تصميم‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬مصالحه‭ ‬و‭ ‬توافق‭ ‬مي‌گيريم‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬را‭ ‬عوض‭ ‬مي‌كنيم،‭ ‬يا‭ ‬اصلاً‭ ‬يك‭ ‬ارابه‭ ‬را‭ ‬حذف‭ ‬مي‌كنيم‭.‬‮»‬53‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اتكاي‭ ‬مالي‭ ‬به‭ ‬حاميان‭ ‬و‭ ‬سرمايه‭ ‬گذاران،‭ ‬موقعيتي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬چندين‭ ‬برگزاركننده‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬شرح‭ ‬داده‭ ‬شد،‭ ‬احتمال‭ ‬دارد‭ ‬تصميم‭ ‬به‭ ‬اجازة‭ ‬حضور‭ ‬درفش‭ ‬كاوياني،‭ ‬نيز‭ ‬ارابه‌اي‭ ‬جديد‭ ‬با‭ ‬مضمون‭ ‬‮«‬آزادي‮»‬‭ ‬در‭ ‬2009م‭/‬1387ش‭ ‬‭ ‬اولين‭ ‬ارابة‭ ‬صريحاً‭ ‬سياسي‭ ‬زمان‭ ‬خود‭- ‬بيشتر‭ ‬سياسي‭ ‬بوده‌است‭ ‬تا‭ ‬اقتصادي‭.‬54‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬درفش‭ ‬كاوياني،‭ ‬ارابة‭ ‬آزادي‭ ‬قوياً‭ ‬دربردارندة‭ ‬تصويري‭ ‬ملي‭ ‬گرايانه‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬طراحي‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬دقيق‭ ‬و‭ ‬هنرمندانة‭ ‬تمثال‌ها؛‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬تمثال‭ ‬كورش،‭ ‬شاه‭ ‬گريان‭ ‬در‭ ‬بازوان‭ ‬ايران‭ (‬به‭ ‬شكل‭ ‬شخصيتي‭ ‬زنانه‭)‬،‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬آميختن‭ ‬پرچم‭ ‬آمريكا‭ ‬با‭ ‬پرچم‭ ‬شيرو‭ ‬خورشيد،‭ ‬و‭ ‬عقاب‭ ‬با‭ ‬شير،‭ ‬بازنماي‭ ‬موجوديي‭ ‬يگانه‭ ‬شده‭ (‬تصوير‭ ‬9‭). ‬اين‭ ‬نمادهاي‭ ‬تصاويري‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬تنهايي‭ ‬ارائه‭ ‬شوند،‭ ‬مي‌توانند‭ ‬به‭ ‬شيوه‌هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬تفسير‭ ‬شوند،‭ ‬اما‭ ‬وقتي‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬متني‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬مي‌شوند‭ ‬كه‭ ‬روي‭ ‬ارابه‭ ‬به‭ ‬نمايش‭ ‬درمي‌آيد،‭ ‬تماشاگران‭ ‬را‭ ‬هدايت‭ ‬مي‌كند‭: ‬‮«‬به‭ ‬دموكراسي‭ ‬بينديش‭!‬،‭ ‬به‭ ‬آزادي‭ ‬بينديش‭! ‬به‭ ‬برابري‭ ‬بينديش‭!‬‮»‬‭ ‬اين‌ها‭ ‬معناي‭ ‬سياسي‭ ‬مشخصي‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬دارند‭. ‬

در‭ ‬رژة‭ ‬2009م‭/‬1387ش‭ ‬درمنطقة‭ ‬نمايش‭ ‬رژه،‭ ‬زني‭ ‬كه‭ ‬جامة‭ ‬زردرنگي‭ ‬پوشيده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬پشتش‭ ‬درفش‭ ‬كاوياني‭ ‬كشيده‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬دربارة‭ ‬مشاركتش‭ ‬در‭ ‬ساختن‭ ‬ارابة‭ ‬آزادي‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬كرد‭. ‬حرف‌هاي‭ ‬او‭ ‬نمونة‭ ‬مثالي‭ ‬تعريف‭ ‬دوبارة‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬چيزي‭ ‬‮«‬سياسي‮»‬‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬نيست،‭ ‬نكته‌اي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬رويدادهاي‭ ‬ايراني‭-‬آمريكايي‭ ‬خيلي‭ ‬رايج‭ ‬شده‌است‭. ‬وقتي‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬پرسيدم‭ ‬چرا‭ ‬احساس‭ ‬مي‌كند‭ ‬مشاركت‭ ‬كردن‭ ‬در‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬اهميت‭ ‬دارد،‭ ‬او‭ ‬الزام‭ ‬تعليمي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬كرده‭ ‬بودند،‭ ‬تكرار‭ ‬كرد؛‭ ‬به‌اضافة‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬‮«‬اين‭ ‬رژه‭ ‬هيچ‭ ‬ربطي‭ ‬به‭ ‬سياست‭ ‬ندارد،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلي‭ ‬دربارة‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬غناي‭ ‬فرهنگي‭ ‬ماست‭.‬‮»‬‭ ‬اما‭ ‬وقتي‭ ‬كه‭ ‬دربارة‭ ‬معناي‭ ‬ارابة‭ ‬آزادي‭ ‬پرسيدم،‭ ‬جواب‭ ‬داد،‭ ‬‮«‬اين‭ ‬اساساً‭ ‬آزادي‭ ‬براي‭ ‬كشورمان‭ ‬است‭. ‬براي‭ ‬همة‭ ‬ايرانيان‭.‬‮»‬‭ ‬اين‭ ‬انكار‭ ‬مكرر‭ ‬نفوذ‭ ‬سياسي،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نمادگرايي‌هاي‭ ‬گزينشي‭ ‬رژه‭ ‬نهفته‌است،‭ ‬بيشتر‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اظهارات‭ ‬سياسي‭ ‬علني‭ ‬دربارة‭ ‬خواست‭ ‬آرمان‌هاي‭ ‬دموكراتيك‭ ‬تلفيق‭ ‬مي‌كند‭. ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشتن‭ ‬سياست‌هاي‭ ‬بازنمايي‭ ‬دخيل‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬اجتماع‭ ‬ايرانيان‭ ‬ايالت‌هاي‭ ‬سه‭ ‬گانه،‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬تاريخ‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬ادعاهايي‭ ‬دربارة‭ ‬رويدادهاي‭ ‬غيرسياسي‭ ‬و‭ ‬غيرمذهبي،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬آرمان‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬دموكراتيك‭ ‬و‭ ‬سنت‌هاي‭ ‬ديني‭ ‬غير‭ ‬اسلامي‭ ‬را‭ ‬ترويج‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬اين‭ ‬سوال‭ ‬باقي‭ ‬مي‌ماند‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬ارابه،‭ ‬بيشتر‭ ‬تاريخ‭ ‬اخير‭ ‬ايران‭ (‬مثلاً‭ ‬بازماندگان‭ ‬جنگ‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عراق‭) ‬را‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬مي‌آورد‭ ‬يا‭ ‬مناسك‭ ‬مذهبي‭ (‬مانند‭ ‬عاشوراي‭ ‬شيعي‭ ‬يا‭ ‬عيد‭ ‬فصح‭ ‬يهودي‭ (‬Jewish Passover‭)‬‭ ‬بزرگترين‭ ‬جشنوارة‭ ‬بهاري‭ ‬يهودي‭ ‬كه‭ ‬بزرگداشت‭ ‬آزادي‭ ‬اسرائيليان‭ ‬از‭ ‬بندگي‭ ‬مصريان‭ ‬است‭)‬؟‭ ‬و‭ ‬آيا‭ ‬اگر‭ ‬اين‌ها،‭ ‬با‭ ‬پشتيباني‭ ‬كامل‭ ‬مالي‭ ‬به‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬پيشنهاد‭ ‬داده‭ ‬شود،‭ ‬وزن‭ ‬مشابهي‭ ‬در‭ ‬رژه‭ ‬داده‭ ‬خواهند‭ ‬داشت؟‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬واضح‭ ‬است،‭ ‬پرسش‌هايي‭ ‬دربارة‭ ‬گزينشي‭ ‬بودن‭ ‬رژه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اينكه‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬چيزي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬كه‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬زنده‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬همتايان‭ ‬رژة‭ ‬قومي‭ ‬منهتن‭ ‬زنده‌است‭. ‬

‮«‬پارسي‮»‬‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬‮«‬ايراني‮»‬

رژة‭ ‬پارسي‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬نام،‭ ‬بنرها،‭ ‬و‭ ‬نشانه‌هايش،‭ ‬نمايش‭ ‬نشانه‭ ‬شناسانة‭ ‬خاصي‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬موضوع‭ ‬مناقشه‌انگيز‭ ‬ميان‭ ‬اجتماع‭ ‬غربت‭ ‬نشين‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬مي‌گذارد‭: ‬انتخاب‭ ‬نام‭ ‬خاص‭ ‬براي‭ ‬وصف‭ ‬كردن‭ ‬قوميت‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬هر‭ ‬عضو‭. ‬اين‭ ‬عضو،‭ ‬ايراني‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬پارسي‭ (‬فارس‭)‬؟‭ ‬پارسي‭ ‬صحبت‭ ‬مي‌كند‭ ‬يا‭ ‬فارسي؟‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬ادارات‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬رسمي‭ ‬‮«‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬روز‭ ‬نيويورك‮»‬‭ ‬ثبت‭ ‬شده،‭ ‬در‭ ‬شش‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬بنرهايي‭ ‬در‭ ‬رژه‭ ‬گردانده‭ ‬مي‌شوند‭ ‬كه‭ ‬رويشان‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬‮«‬رژة‭ ‬پارسي‮»‬،‭ ‬‮«‬رژة‭ ‬ايراني‮»‬،‭ ‬و‭ ‬‮«‬رژة‭ ‬ايراني‭- ‬پارسي‮»‬،‭ ‬كه‭ ‬همة‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬رژة‭ ‬سالانه‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شوند‭ (‬تصويرهاي‭ ‬10‭ ‬و‭ ‬11‭).‬‭ ‬اين‭ ‬همسازي‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬نمايانگر‭ ‬ناهماهنگي‌هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ميان‭ ‬اجتماعات‭ ‬غربت‭ ‬نشين‭ ‬ايراني‭ ‬يافت‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬جامعه‌اي‭ ‬با‭ ‬اعضايي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬عبارات‭ ‬يا‭ ‬بيشتر،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬ديدگاه‌هاي‭ ‬شخصي‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬يك‭ ‬سياست‭ ‬خاص‭ ‬بستگي‭ ‬دارد،‭ ‬غالباً‭ ‬هويت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬تعيين‭ ‬مي‌كنند‭. ‬

مسألة‭ ‬انتخاب‭ ‬پارسي‭ ‬يا‭ ‬ايراني،‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬هويت‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زبان‭ ‬انگليسي‭ ‬وصف‭ ‬مي‌كند،‭ ‬امري‭ ‬نسبتاً‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬است‭. ‬انگليسي‭ ‬زبانان‭ ‬خاك‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬پرشيا‭ ‬مي‌ناميدند‭ (‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬يونانيان،‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬نتيجة‭ ‬رويارويي‌هايشان‭ ‬در‭ ‬منطقة‭ ‬فارس‭/ ‬پارس‭ ‬در‭ ‬ايران‭) ‬تا‭ ‬آنكه‭ ‬رضاشاه‭ ‬پهلوي‭ ‬در‭ ‬1313ش‭/‬1935م‭ ‬فرمان‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬بايد‭ ‬فقط‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬ايران‭ ‬شناخته‭ ‬شود،‭ ‬نامي‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬ايرانيان‭ ‬سرزمينشان‭ ‬را‭ ‬قرن‌ها‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬شناخته‭ ‬بودند‭.‬55‭ ‬بنابراين،‭ ‬هويت‭ ‬سازان‭ ‬انگليسي‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬معاصر،‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهندة‭ ‬هويت‭ ‬ملي‭ ‬شناختند،‭ ‬اما‭ ‬پرشين‭ ‬يا‭ ‬پارسي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬گروه‭ ‬خاص‭ ‬قومي‭ (‬گروهي‭ ‬كه‭ ‬اكثريتي‭ ‬ضعيف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جمعيت‭ ‬چندقوميتي‭ ‬امروز‭ ‬ايران‭ ‬تشكيل‭ ‬مي‌دهد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬حداكثر‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬تخمين‭ ‬مي‌زنند‭) ‬اطلاق‭ ‬كردند‭.‬56

استفاده‭ ‬از‭ ‬اصطلاح‭ ‬پرشين‭ ‬يا‭ ‬پارسي‭ ‬براي‭ ‬دلالت‭ ‬كردن‭ ‬بر‭ ‬قوميت‭ ‬بازنمايي‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬رژه،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬از‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬منهتن‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬بسيار،‭ ‬موضوع‭ ‬اظهارنظرهاي‭ ‬اينترنتي‭ ‬زيادي‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬ناظران‭ ‬اينترنتي،‭ ‬اين‭ ‬حركت‭ ‬را‭ ‬نژادگرايانه‭ ‬ديدند،‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬اظهارنظركننده‌اي‭ ‬نوشت‭: ‬‮«‬ملي‭ ‬گرايي‭ ‬پارسي‭ ‬بدترين‭ ‬است‭!‬‮»‬57‭ ‬اين‭ ‬پيغام‭ ‬گذار‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬چنين‭ ‬نامي‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬به‭ ‬مشاركت‭ ‬يا‭ ‬تماشاي‭ ‬اين‭ ‬رويداد‭ ‬دعوت‭ ‬نشده‌اند‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬صرف‭ ‬شركت‭ ‬دادن‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬متعدد‭ ‬در‭ ‬رژه،‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ارابه‌ها،‭ ‬رقصنده‌ها،‭ ‬نشانه‌ها،‭ ‬و‭ ‬آوازها‭ ‬بازنمايي‭ ‬مي‌شود،‭ ‬نشان‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬انتخاب‭ ‬پارسي‭ ‬يا‭ ‬پرشين‭ ‬در‭ ‬نام‭ ‬رژه‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬بيگانه‭ ‬پنداشتن‭ ‬ايراني‌هاي‭ ‬غير‭ ‬پارسي‭ ‬نيست،‭ ‬بلكه‭ ‬ريشه‭ ‬در‭ ‬ميل‭ ‬به‭ ‬بازنمايي‭ ‬‮«‬سوي‭ ‬مهربان‭ ‬تر‮»‬‭ (‬از‭ ‬كلام‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬برگزاركنندگان‭) ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬مردم‭ ‬آمريكا‭ ‬دارد،‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬توضيح‭ ‬داده‭ ‬مي‌شود‭. ‬

يك‭ ‬پرسش‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬پرسش‌هاي‭ ‬متداول‭ ‬وب‭ ‬سايت‭ ‬ان‭ ‬واي‭ ‬پي‭ ‬پي‭ ‬مستقيماً‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬مي‌پردازد،‭ ‬كه‭ ‬احتمالاً‭ ‬نشان‭ ‬دهندة‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬پرس‭ ‬و‭ ‬جوهاي‭ ‬جامعه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باب‭ ‬دريافت‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬

س‭: ‬چرا‭ ‬سازمان‭ ‬شما‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬رژة‭ ‬ايراني‭ ‬خوانده‭ ‬مي‌شود؟

ج‭: ‬اين‭ ‬انتخاب‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬براي‭ ‬ترغيب‭ ‬مشاركت‭ ‬كردن‭ ‬فارسي‭ ‬زبانان‭ ‬غيرايراني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رژه‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬هرسال‭ ‬افغانان،‭ ‬ازبك‌ها،‭ ‬تاجيكان،‭ ‬آذري‌ها‭ ‬و‭ ‬ارمنيان‭ ‬دوشادوش‭ ‬ايرانيان،‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬جشن‭ ‬مي‌گيرند‭. ‬از‭ ‬واژة‭ ‬‮«‬پارسي‮»‬‭ ‬همين‭ ‬طور‭ ‬براي‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬تصاوير‭ ‬محصولات‭ ‬رايج‭ (‬مثل‭ ‬گربه‌هاي‭ ‬پارسي،‭ ‬خاويار‭ ‬و‭ ‬فرش‭ ‬پارسي‭) ‬استفاده‭ ‬مي‌شود‭.‬58

بخش‭ ‬نخست‭ ‬جوابي‭ ‬كه‭ ‬در‭  ‬پرسش‌هاي‭ ‬متداول‭ ‬داده‭ ‬شده،‭ ‬همين‭ ‬طور‭ ‬تلاش‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬براي‭ ‬متحد‭ ‬ساختن‭ ‬يك‭ ‬اجتماع‭ ‬با‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬تاريخ‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬ترغيب‭ ‬به‭ ‬فراگرفتن‭ ‬مردماني‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬ملت‌ها‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بستگي‌هاي‭ ‬تاريخي‭ ‬به‭ ‬امپراتوري‭ ‬پارسي‭. ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬اقوام‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬تاريخي‭ ‬همانندي‌هاي‭ ‬ادبي،‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬مذهبي‭ ‬مشترك‭ (‬و‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬موارد‭ ‬مرزهايي‭ ‬هم‭) ‬با‭ ‬ايران‭ ‬دارند‭. ‬ان‭ ‬واي‭ ‬پي‭ ‬پي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جواب‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬گرفتن‭ ‬آنها،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اصطلاح‌ها‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬آشفتگي‭ ‬مي‌كند،‭ ‬اصطلاح‌هايي‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬هويت‭ ‬قومي‭ ‬يا‭ ‬ملي‭ ‬دلالت‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬آذري‌ها‭ ‬و‭ ‬ارمنيان‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬قومي،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پارسي‭ ‬هويت‭ ‬يابي‭ ‬نمي‌كنند،‭ ‬هرچند‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬مليتشان‭ ‬ايراني‭ ‬باشد‭ ‬يا‭ ‬نباشد‭. ‬مدل‭ ‬رژة‭ ‬قومي‭ ‬منهتن‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مورد،‭ ‬با‭ ‬تاكتيك‌هاي‭ ‬ملي‭ ‬گرايانه،‭ ‬كه‭ ‬طي‭ ‬دهه‌ها‭ ‬براي‭ ‬تلفيق‭ ‬يك‭ ‬قوميت‭ ‬پارسي‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬مليت‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬موضوع‭ ‬را‭ ‬پيچيده‭ ‬مي‌كند‭. ‬

بخش‭ ‬دوم‭ ‬جواب‭ ‬ان‭ ‬واي‭ ‬پي‭ ‬پي،‭ ‬مقاصد‭ ‬سازمان‭ ‬دهندگان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬يافتن‭ ‬به‭ ‬مخاطبان‭ (‬غير‭ ‬ايراني‭) ‬آمريكايي‭ ‬آشكار‭ ‬مي‌سازد‭. ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تجربيات،‭ ‬مهاجرت‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬ايرانيان‭ ‬به‭ ‬آمريكاي‭ ‬غالباً‭ ‬متخاصم‭ ‬طي‭ ‬انقلاب‭ ‬1357ش‭/‬1979م،‭ ‬بحران‭ ‬گروگان‭ ‬گيري،‭ ‬جنگ‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عراق،‭ ‬ايراني‭ ‬شناخته‭ ‬شدن‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬محكوم‭ ‬و‭ ‬محروم‭ ‬بودن‭ ‬بود‭. ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬به‭ ‬دروغ‭ ‬گفتن‭ ‬متوسل‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مليتي‭ ‬كاملاً‭ ‬متفاوت‭ (‬مثلاً‭ ‬يوناني‭ ‬يا‭ ‬ايتاليايي‭) ‬معرفي‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬شماري‭ ‬ديگر‭ ‬هويت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پرشين‭ ‬عنوان‭ ‬مي‌كردند‭ ‬كه‭ ‬راهي‭ ‬براي‭ ‬فاصله‭ ‬گرفتن‭ ‬از‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ايران‭ ‬بود،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬كار،‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬ان‭ ‬واي‭ ‬پي‭ ‬پي‭ ‬شرح‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬انواعي‭ ‬از‭ ‬تصاوير‭ ‬‮«‬ايمن‮»‬‭ ‬را‭ ‬ايجاد‭ ‬مي‌كردند‭.‬59

احتمالاً‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬اولية‭ ‬رژه‭ ‬براي‭ ‬آغاز‭ ‬اعلان‭ ‬عمومي‭ ‬هويت‭ ‬در‭ ‬خيابان‌هاي‭ ‬نيويورك،‭ ‬احساس‭ ‬مي‌كردند‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬نياز‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬تصوير‭ ‬مطمئنِ‭ ‬‮«‬محصولات‭ ‬رايج‭ ‬پارسي‮»‬‭ ‬نظير‭ ‬گربه‭ ‬و‭ ‬قاليچة‭ ‬پارسي‭ ‬اشاره‭ ‬كنند‭. ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬اظهارنظري‭ ‬بيان‭ ‬نشده‭ ‬اما‭ ‬تلويحاً‭ ‬عنوان‭ ‬گرديده‭ ‬برعكس‭ ‬است،‭ ‬يعني‭ ‬آنچه‭ ‬اصطلاح‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬مي‌آورد‭ ‬و‭ ‬اينكه‭ ‬چه‭ ‬كسي‭ ‬چنين‭ ‬تصويري‭ ‬را‭ ‬برانگيزاننده‭ ‬مي‌داند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬مي‌رسد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬نتيجه‭ ‬گيري‭ ‬در‭ ‬ساختن‭ ‬ارابه‌اي‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬پارسي‭ ‬زيباست‮»‬‭ ‬در‭ ‬2005م‭/‬1383ش‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬باشد‭. ‬از‭ ‬راه‭ ‬بررسي‭ ‬عكس‌هاي‭ ‬رژه‌هاي‭ ‬پي‌در‌پي،‭ ‬ترسيم‭ ‬سير‭ ‬تكامل‭ ‬سالانة‭ ‬اين‭ ‬ارابه‭ ‬در‭ ‬زمينة‭ ‬هر‭ ‬رژه‌امكان‭ ‬پذير‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬نوسان‭ ‬ميان‭ ‬اصطلاحات‭ ‬پرشين‭ ‬و‭ ‬ايراني‭ ‬را‭ ‬درون‭ ‬آن‭ ‬آشكار‭ ‬مي‌كند‭. ‬

در‭ ‬2005م‭/‬1383ش،‭ ‬بر‭ ‬پس‭ ‬زمينة‭ ‬ارابة‭ ‬اصلي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نوشتاري‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬يك‭ ‬نقاشي‭ ‬بزرگ‭ ‬از‭ ‬گربة‭ ‬سفيد‭ ‬ايراني‭ ‬با‭ ‬چشمان‭ ‬سبز‭ ‬برافروخته،‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬بود‭: ‬‮«‬پارسي‭ ‬زيباست‮»‬‭ (‬تصوير‭ ‬12‭). ‬دو‭ ‬زن‭ ‬دوقلو‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬ملكه‌هاي‭ ‬زيبايي،‭ ‬با‭ ‬تاجي‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬اما‭ ‬بدون‭ ‬حمايل،‭ ‬از‭ ‬مقابل‭ ‬اين‭ ‬تصوير‭ ‬براي‭ ‬جمعيت‭ ‬دست‭ ‬تكان‭ ‬مي‌دادند‭. ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬ارابه‭ ‬مي‌رساند‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬برخلاف‭ ‬پيام‌هاي‭ ‬رسانه‌اي‭ ‬دربارة‭ ‬بنيادگراهاي‭ ‬مذهبي‭ ‬ايراني،‭ ‬اين‭ ‬رژه‭ ‬جشن‭ ‬پرشين‭ ‬بودن‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬گربة‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬ملكه‌هاي‭ ‬زيبايي،‭ ‬‮«‬دوست‭ ‬داشتني‮»‬‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬مي‌شود‭. ‬در‭ ‬رژة‭ ‬سال‭ ‬2007م‭/‬1385ش،‭ ‬ارابه‭ ‬بازسازي‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬پلي‭ ‬سه‌بعدي‭ ‬ايجاد‭ ‬كند،‭ ‬متشكل‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬نيم‭ ‬دايرة‭ ‬سفيد‭ ‬كه‭ ‬باز‭ ‬عبارت‭ ‬‮«‬پارسي‭ ‬زيباست‮»‬‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حروف‭ ‬قرمز‭ ‬نشان‭ ‬مي‌داد‭- ‬و‭ ‬اين‭ ‬بار‭ ‬جوانان‭ ‬لبخند‭ ‬به‭ ‬لب‭ ‬ايراني‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬گرفته‭ ‬بودند‭ (‬تصوير‭ ‬13‭). ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬بار‭ ‬ديده‭ ‬نمي‌شد،‭ ‬گربة‭ ‬پارسي‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بچه‌هاي‭ ‬ايراني‭- ‬آمريكايي‭ ‬جاي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬گرفته‭ ‬بودند،‭ ‬انگار‭ ‬كه‭ ‬نتيجة‭ ‬واكنش‭ ‬اعضاي‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬اظهارنظري‭ ‬تلويحي‭ ‬بود‭ ‬مگر‭ ‬چيز‭ ‬زيبايي‭ ‬در‭ ‬مردم‭ ‬ايران‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬در‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬جوي‭ ‬تصوير‭ ‬مثبت،‭ ‬مجبور‭ ‬شده‌اند‭ ‬به‭ ‬گربه‌ها‭ ‬متوسل‭ ‬شوند،‭ ‬يا‭ ‬اينكه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬پي‭ ‬برده‌اند‭ ‬كه‭ ‬آمريكايي‌ها‭ ‬نيازي‭ ‬ندارند‭ ‬كه‭ ‬تصوير‭ ‬گربه‌اي‭ ‬را‭ ‬روي‭ ‬ارابه‭ ‬ببينند‭ ‬تا‭ ‬معاناهاي‭ ‬ضمني‭ ‬مثبت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اصطلاح‭ ‬پارسي‭ ‬يا‭ ‬پرشين‭ ‬را‭ ‬دريابند‭. ‬نظرية‭ ‬نشانه‭ ‬شناسي‭ ‬خواهد‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬صرف‭ ‬حضور‭ ‬واژة‭ ‬پارسي‭ ‬بر‭ ‬ملوس‭ ‬بودن‭ ‬گربة‭ ‬ايراني‭ ‬دلالت‭ ‬مي‌كند،‭ ‬بي‭ ‬آنكه‭ ‬به‭ ‬بازنمايي‭ ‬تصويري‭ ‬نيازي‭ ‬باشد‭. ‬

سازمان‭ ‬دهندگان‭ ‬رژه‭ ‬بارديگر‭ ‬ارابه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬2008م‭/‬1386ش‭ ‬تغيير‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬نيم‭ ‬دايرة‭ ‬سفيد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رنگين‭ ‬كماني‭ ‬رنگارنگ‭ ‬تبديل‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬حروف‭ ‬قرمزرنگ‭ ‬عبارت‭ ‬‮«‬پارسي‭ ‬زيباست‮»‬‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حروف‭ ‬سفيد‭ ‬رنگ‭ ‬‮«‬ايران‭ ‬زيباست‮»‬‭ ‬جايگزين‭ ‬كردند‭. ‬اين‭ ‬كار،‭ ‬تحول‭ ‬كاملي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬بازنمايي‭ ‬دشوار‭ ‬زيبايي‭ ‬پارسي‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬مي‌داد،‭ ‬تبديل‭ ‬شدن‭ ‬گربة‭ ‬پارسي‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬نشانه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اصطلاح‭ ‬ژئوپوليتيك‭ ‬ايران‭ ‬بهره‭ ‬مي‌برد‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من،‭ ‬انتخاب‭ ‬كردن‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬اصطلاح‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬گربه‭ ‬و‭ ‬فرشي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬پارسي‭ ‬ارجاع‭ ‬مي‌دهند،‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬سازمان‭ ‬دهندگان‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬ارزيابي‭ ‬و‭ ‬تفسير‭ ‬دوبارة‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬ديداريشان‭ ‬از‭ ‬غربت‭ ‬كشانده‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬زمينه‌ها‭ ‬و‭ ‬شرايط‭ ‬سياسي،‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬ايدئولوژيكي‭ ‬دائماً‭ ‬تغيير‭ ‬مي‌كند‭ (‬تصوير‭ ‬14‭). ‬

مناقشه‌ها‭ ‬دربارة‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬نخستين‭ ‬گربة‭ ‬پارسي‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬ارابة‭ ‬خاص‭ ‬تا‭ ‬حدودي‭ ‬توسعه‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬در‭ ‬رژة‭ ‬سال‭ ‬2009م‭/‬1387ش،‭ ‬ارابه‭ ‬از‭ ‬رژه‭ ‬كاملاً‭ ‬حذف‭ ‬شود‭. ‬سازمان‭ ‬دهندگان‭ ‬احتمالاً‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شش‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬اعلان‌هاي‭ ‬نوشتاري‭ ‬زيبايي‭ ‬پارسي‌ها‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬زيبايي‭ ‬ايران،‭ ‬ديگر‭ ‬نيازي‭ ‬به‭ ‬اثبات‭ ‬زيبايي‭ (‬درواقع‭ ‬زشت‭ ‬نبودن‭) ‬ايرانيان‭ ‬به‭ ‬تماشاگران‭ ‬آمريكايي‭ ‬احساس‭ ‬نمي‌كردند‭. ‬

شيوة‭ ‬بيان‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬ايراني‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬عناصري‭ ‬كه‭ ‬ارابه‌ها،‭ ‬مناطق،‭ ‬قوم‌ها‭ ‬و‭ ‬مذاهب‭ ‬مختلف‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬غرور‭ ‬تصوير‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬يكدست‭ ‬است‭. ‬انتخاب‭ ‬شير‭ ‬و‭ ‬خورشيد‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اصطلاح‭ ‬پارسي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬انتخاب‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬نمادهاي‭ ‬تاريخ‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ (‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬پاك‭ ‬كردن‭ ‬ديگر‭ ‬بخش‌ها‭ ‬و‭ ‬بيشتر‭ ‬تاريخ‭ ‬جديد‭) ‬مرتبط‭ ‬است،‭ ‬همگي‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬آفرينش‭ ‬تصويري‭ ‬از‭ ‬ايرانيان‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬رژه‭ ‬اميدوارند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬رايج‭ ‬رسانه‌هاي‭ ‬آمريكايي‭ ‬از‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‌ايران‭ ‬كنوني‭ ‬مقابله‭ ‬كند‭. ‬مدل‭ ‬رژه‭ ‬با‭ ‬ارائة‭ ‬يك‭ ‬قالب‭ ‬جشن‭ ‬عمومي‌كه‭ ‬مناسب‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نمادهاي‭ ‬برانگيزاننده،‭ ‬رنگ‌هاي‭ ‬پرطراوت،‭ ‬صداها‭ ‬و‭ ‬حركت‌هاي‭ ‬مهيج‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬برجسته‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬اين‭ ‬مأموريت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬انجام‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬اگرچه‭ ‬اعتراض‌هاي‭ ‬ملي‭-‬قومي‭ ‬درون‭ ‬غربت‭ ‬ايراني،‭ ‬پارادايم‭ ‬رژة‭ ‬قومي‭ ‬را‭ ‬پيچيده‭ ‬مي‌كند‭. ‬

نتيجه‌گيري

نمونة‭ ‬ايراني‭-‬آمريكايي‭ ‬گوياي‭ ‬تلاش‌هاي‭ ‬اجتماعات‭ ‬غربت‌نشين‭ ‬در‭ ‬آفرينش‭ ‬نمايشي‭ (‬به‭ ‬معناي‭ ‬دقيق‭ ‬كلمه‭) ‬از‭ ‬حضورشان‭ ‬در‭ ‬كشورهاي‭ ‬ميزبان‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬جاي‭ ‬اينكه‭ ‬به‭ ‬خودشان‭ ‬اجازه‭ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬ديگران‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬بازديدكننده‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬بازنمايي‭ ‬كنند،‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬اخيراً‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬خيابان‌ها‭ ‬و‭ ‬نمايشگاه‌هايي‭ ‬مي‌آيند‭ ‬كه‭ ‬رژه‌ها‭ ‬و‭ ‬جشنواره‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬اجتماع‌هاي‭ ‬آمريكاييان‭ ‬ايرلندي‭ ‬تبار،‭ ‬آلماني‭ ‬تبار،‭ ‬پورتوريكويي‭ ‬تبار‭ ‬پيش‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬و‭ ‬خودشان‭ ‬بازنمايي‌هايي‭ ‬را‭ ‬مي‌آفرينند‭ ‬كه‭ ‬ارزش‌هاي‭ ‬فرهنگيشان‭ ‬را‭ ‬برجسته‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬اجتماع‌هاي‭ ‬غربت‭ ‬نشينشان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سان‭ ‬اعضاي‭ ‬قانوني،‭ ‬مشروع‭ ‬و‭ ‬مفيد‭ ‬جامعة‭ ‬آمريكا‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهند‭. ‬انگيزة‭ ‬برگزاركنندگان‭ ‬چنين‭ ‬رويدادهايي‭ ‬آموزش‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬جامعة‭ ‬آمريكا،‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬بازشناسي‭ ‬ارزش‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬نسل‭ ‬دوم،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬بازآموزي‭ ‬به‭ ‬نسل‭ ‬اول‭ ‬ايرانيان‭ ‬آمريكايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تجربة‭ ‬همگون‭ ‬شدن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬گذرانده‌اند،‭ ‬است‭. ‬سازمان‭ ‬دهندگان‭ ‬رژة‭ ‬پارسي‭ ‬بيشتر‭ ‬بر‭ ‬اهميت‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آوردن‭ ‬اجتماع‭ ‬ايراني‭-‬آمريكايي‭ ‬در‭ ‬لحظات‭ ‬جشن‭ ‬تأكيد‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬يكديگر‭ ‬حمايت‭ (‬فرهنگي،‭ ‬مالي‭ ‬و‭ ‬غيره‭) ‬كنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬يكديگر‭ ‬قدرتي‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬شمار‭ ‬آنها‭ ‬مي‌تواند‭ ‬در‭ ‬قلمروهاي‭ ‬درگيري‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬مدني،‭ ‬اصلاحات‭ ‬مهاجرتي‭ ‬و‭ ‬فعاليت‭ ‬سياسي‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. 

تحليل‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬ديداري‭ ‬رويدادهاي‭ ‬ايراني‭-‬آمريكايي،‭ ‬مورد‭ ‬مطالعة‭ ‬مفيدي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬منطبق‭ ‬سازي‌ها‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نو‭ ‬به‭ ‬كارگرفتن‭ ‬ژانرهاي‭ ‬بومي‭ ‬آمريكايي‭ ‬براي‭ ‬ارائة‭ ‬نماي‭ ‬خاصي‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬و‭ ‬غربت‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌آورد‭. ‬با‭ ‬ردگيري،‭ ‬تحليل‭ ‬و‭ ‬مقايسة‭ ‬فضا،‭ ‬نشانه‌ها،‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬رويدادها،‭ ‬نشان‭ ‬داده‌ام‭ ‬كه‭ ‬الزام‌هاي‭ ‬ايدئولوژيك‭ ‬كه‭ ‬تهيه‭ ‬كنندگان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بازنمايي‌ها‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايراني‭ ‬تلقين‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬مناقشه‌ها‭ ‬و‭ ‬تغييرات‭ ‬مستمر‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬سال،‭ ‬در‭ ‬تأكيدشان‭ ‬بر‭ ‬تاريخ‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬نسبتاً‭ ‬ثابت‭ ‬است‭. ‬التزام‭ ‬آشكار‭ ‬به‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬تعليمي‭ ‬تاريخ‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايران‭ ‬پيداست،‭ ‬همين‭ ‬طور‭ ‬اهميتي‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬هويت‌هاي‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬و‭ ‬برداشت‌هاي‭ ‬چندنسلي‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬منظر‭ ‬خاص‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬ايران‭ ‬قائل‭ ‬هستند‭. ‬

در‭ ‬اين‭ ‬منظر‭ ‬گزينشي،‭ ‬از‭ ‬تنوع‭ ‬گروه‌هاي‭ ‬قومي‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬جغرافيايي‭ ‬ايران،‭ ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬تجليل‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬ديدگاه‭ ‬فرامليتي‭ ‬‮«‬ايراني‭ ‬بودن‮»‬‭ ‬هستند،‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬ايراني‭ ‬بودني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬جمهوري‭ ‬اسلامي‭ ‬ارتباط‭ ‬دارد‭. ‬اين‭ ‬بدان‭ ‬معنا‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬همة‭ ‬بازنمايي‌ها‭ ‬در‭ ‬چنين‭ ‬رويدادي‭ ‬ماهيت‭ ‬گرا‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬1357ش‭/‬1979م‭ ‬ريشه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬قُريشي‭ ‬به‭ ‬درستي‭ ‬اشاره‭ ‬مي‌كند،‭ ‬ماهيت‭ ‬گرايي‭ ‬و‭ ‬غم‭ ‬غربت‭ (‬نوستالژيا‭) ‬يك‭ ‬چيز‭ ‬و‭ ‬همانند‭ ‬نيستند،‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬يكي‭ ‬ضرورتاً‭ ‬حضور‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬پيش‭ ‬بيني‭ ‬نمي‌كند‭.‬60‭ ‬درواقع،‭ ‬آنچه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رويدادها‭ ‬آشكار‭ ‬است،‭ ‬تلاشي‭ ‬هماهنگ‭ ‬در‭ ‬ارائة‭ ‬تصاويري‭ ‬از‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬آمريكاييان‭ ‬و‭ ‬ايرانيان‭ ‬نسلي‭ ‬دومي‌است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬تصاويري‭ ‬مقابله‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬رسانه‌هاي‭ ‬رايج‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شوند‭. ‬انجام‭ ‬دادن‭ ‬چنين‭ ‬كاري‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬جلوه‌هاي‭ ‬نوستالژيكي‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬1357ش‭/‬1979م‭ ‬و‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اسلام،‭ ‬اين‭ ‬هدف‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬مي‌كند،‭ ‬در‭ ‬عين‭ ‬حال‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬خلق‭ ‬تصوير‭ ‬يگانه‌اي‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬سازمان‌هاي‭ ‬ايراني‭-‬آمريكايي،‭ ‬و‭ ‬ساختن‭ ‬اجتماع‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نمايش‭ ‬گذاشتن‭ ‬حضوري‭ ‬قومي‌در‭ ‬غربت‭ ‬است‭. ‬آمريكاييان‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬در‭ ‬اجراهاي‭ ‬عمومي‌هويت‭ ‬قومي‭ ‬از‭ ‬بازنمايي‌هاي‭ ‬گزينشي‭ ‬استفاده‭ ‬مي‌كنند‭ ‬تا‭ ‬حضور‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آمريكا‭ ‬تثبيت‭ ‬كنند‭. ‬بيشتر‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬وصف‭ ‬وربنر‭ ‬از‭ ‬عاشورا‭ ‬در‭ ‬بريتانيا،‭ ‬تحليل‭ ‬مارستن‭ ‬از‭ ‬رژة‭ ‬ايرلندي‭ ‬در‭ ‬نيويورك،‭ ‬و‭ ‬مطالعة‭ ‬اسليوموويچ‭ ‬دربارة‭ ‬مسلمانان‭ ‬نيويورك‭. ‬رژة‭ ‬روز‭ ‬پارسي‭ ‬نيويورك‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬سان‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رويدادهاي‭ ‬عمومي‭ ‬استفاده‭ ‬كرده‌است‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظرم‭ ‬اين‭ ‬اجراهاي‭ ‬نمايشي‭ ‬همان‭ ‬قدر،‭ ‬اگر‭ ‬نه‭ ‬بيشتر،‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گوي‭ ‬مداوم‭ ‬هويت‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬غربت‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬بازنمايي‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬ديگران‭. ‬

پارتیان و گردآوری شاهنامه‌های مرجع گفت‌وگویی دربارة پهلوی، پهلوانی و پهلو

1‭. ‬پارتيان‭ ‬و‭ ‬كشاكش‌هاي‭ ‬نسبي

اطّلاعات‭ ‬ناچيز‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬گسترة‭ ‬زبان‌هاي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬باستاني‭ ‬پسين‭ (‬400-900م‭)‬،‭ ‬غالباً‭ ‬متناقض،‭ ‬و‭ ‬عموماً‭ ‬مبهم‌اند‭. ‬دست‭ ‬كم‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬دانشوران‭ ‬حوزة‭ ‬مطالعات‭ ‬ايراني‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬نُلدِكه،‭ ‬ريپكا،‭ ‬دهخدا،‭ ‬قزويني،‭ ‬صفا،‭ ‬ناتل‭ ‬خانلري،‭ ‬يارشاطر،‭ ‬فراي،‭ ‬لازار،‭ ‬دوبلوا،‭ ‬اميدسالار‭ ‬و‭ ‬خالقي‭ ‬مطلق‭ ‬با‭ ‬مسائل‭ ‬بغرنج‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬وضعيت‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬گريبان‌اند؛‭ ‬اين‭ ‬فهرست‭ ‬حاكي‭ ‬از‭ ‬اهميت‭ ‬اساسي‭ ‬اين‭ ‬مقوله‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پژوهشگراني‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬حوزه‭ ‬وارد‭ ‬مي‌شوند،‭ ‬ناگزير‭ ‬مي‌سازد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اين‭ ‬نام‌ها‭ ‬فروتن‭ ‬باشند‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬همه،‭ ‬افزودن‭ ‬نكته‌اي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬گفت‌و‌گو‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬يك‭ ‬مورّخ‭ ‬دورة‭ ‬باستاني‭ ‬پسين،‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬زبان‌شناس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬پژوهشگر‭ ‬تاريخ‭ ‬ادبي،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬نابجا‭ ‬مي‌نمايد‭ ‬كه‭ ‬شايد‭ ‬حمل‭ ‬بر‭ ‬گستاخي‭ ‬شود‭. ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬فرضية‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقاله‭ ‬نيز‭ ‬اين‭ ‬داوري‭ ‬را‭ ‬تقويت‭ ‬كند‭.‬

‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ملاحظات،‭ ‬موضوعِ‭ ‬بحث‭ ‬اين‭ ‬نوشتار‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬پيشنهادي‭ ‬قابل‭ ‬تأمّل‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ارزيابي‌اي‭ ‬قاطع‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬نويسنده‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌شود‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬همه،‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬اساس‭ ‬اين‭ ‬پژوهش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اميد‭ ‬است‭ ‬رسالت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تحكيم‭ ‬كند،‭ ‬دردرجة‭ ‬نخست،‭ ‬بستر‭ ‬تاريخي‭ ‬تحقيقي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پژوهش‭ ‬اخير‭ ‬خود‭ ‬ارائه‭ ‬كرده‌ايم‭.‬2‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬چارچوب‭ ‬تاريخي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بحث‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬اجمالي‭ ‬مطرح‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‭.  

موضوع‭ ‬اين‭ ‬مقاله،‭ ‬كاربرد‭ ‬اصطلاحات‭ ‬پَهلَو،‭ ‬پَهلَوي‭ ‬و‭ ‬پَهلَواني‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬و‭ ‬معادل‭ ‬آنها،‭ ‬فَهلَو‭ ‬و‭ ‬فَهلَويَّه‭ ‬در‭ ‬شماري‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬متون‭ ‬كهن‭ ‬عربي‭ ‬و‭ ‬فارسي‭ ‬است‭.‬3‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نوشتار‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬دو‭ ‬مبحث‭ ‬مي‌پردازيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬نتايج‭ ‬پژوهش‭ ‬پيشين‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬دست‭ ‬يافته‌ايم‭. ‬نخست،‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬دركِ‭ ‬ناروشن‭ ‬و‭ ‬متداول‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬اصطلاحاتِ‭ ‬پَهلَو،‭ ‬پَهلَوي‭ ‬و‭ ‬پَهلَواني‭ ‬بازنگري‭ ‬كنيم‭. ‬ديگر‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬جستاري‭ ‬دوباره‭ ‬پيرامون‭ ‬چگونگي‭ ‬فراهم‭ ‬آمدن‭ ‬دو‭ ‬شاهنامة‭ ‬مرجع‭: ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬و‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬‭(‬329ق‭/‬940م‭)‬،4‭ ‬نقش‭ ‬بنيادين‭ ‬خاندان‌هاي‭ ‬پارتي‭ ‬تبار‭ ‬را‭ ‬ــ‭ ‬يا،‭ ‬دست‭ ‬كم‭ ‬خاندان‌هايي‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬منتسب‭ ‬مي‌كردند‭ ‬ــ‭ ‬در‭ ‬گردآوري‭ ‬اين‭ ‬متون‭ ‬تاريخي‭ ‬ملّي‭ ‬آشكار‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭.‬

‭ ‬از‭ ‬سويي،‭ ‬ادعاي‭ ‬حاميان‭ ‬گردآوري‭ ‬شاهنامه‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬نسب‭ ‬پارتي،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬نمايانگر‭ ‬تداوم‭ ‬سنن‭ ‬پارتيان‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬قلمرو‭ ‬پهلو‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬دهم5،‭ ‬بلكه‭ ‬روشنگر‭ ‬اين‭ ‬حقيقت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬گرايش‭ ‬به‭ ‬پهلو‌ها‭ ‬و‭ ‬ميراث‭ ‬دودماني‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬محيط‭ ‬فرهنگي‭ ‬اين‭ ‬ناحيه‭ ‬باب‭ ‬روز‭ ‬بود‭.‬6‭ ‬براي‭ ‬كندوكاو‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬موضوع،‭ ‬ابتدا‭ ‬شرحي‭ ‬مقدّماتي‭ ‬از‭ ‬بستر‭ ‬تاريخي‭ ‬اين‭ ‬جريان‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬بحث‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬دلايلي‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬باور‭ ‬خود‭ ‬ــ‭  ‬به‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬زبان‭ ‬پهلوي‭ ‬يا‭ ‬پهلواني‭ ‬دست‭ ‬كم‭ ‬تا‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬زباني‭ ‬گفتاري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مناطق‭ ‬رايج‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬ــ‭ ‬پي‭ ‬مي‌گيريم‭. ‬پاية‭ ‬بنيادين‭ ‬بحث‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬واژگان‭ ‬‮«‬پهلوي‮»‬‭ ‬يا‭ ‬‮«‬پهلواني‮»‬‭ ‬در‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬متون‭ ‬كهن‭ ‬عربي‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما‭ ‬برابر‭ ‬‮«‬پارتي‮»‬‭ ‬در‭ ‬فارسي‭ ‬نو‭ ‬هستند،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زباني‭ ‬اطلاق‭ ‬مي‌شدند‭ ‬كه‭ ‬زبان‭ ‬گويشي‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬پارتي،‭ ‬يعني‭ ‬‮«‬خراسان‭ ‬داخلي‮»‬7‭ ‬و‭ ‬تبرستان،‭ ‬و‭ ‬حتّي،‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زياد،‭ ‬آذربايجان8‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

دربارة‭ ‬تاريخ‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬ادبي‭ ‬خراسان‭ ‬در‭ ‬فاصلة‭ ‬زماني‭ ‬سده‌هاي‭ ‬نهم‭ ‬تا‭ ‬يازدهم،‭ ‬بسيار‭ ‬نوشته‌اند‭.‬9‭ ‬در‭ ‬ضمن‭ ‬اين‭ ‬تحقيقات،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ديدگاه‭ ‬پاراديمي‭ ‬كه‭ ‬پژوهشگران‭ ‬دربارة‭ ‬احياي‭ ‬سنن‭ ‬فرهنگي‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬سامانيان‭ (‬819-1005م‭) ‬در‭ ‬سده‌هاي‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬ارائه‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬طرح‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬دودمان‌ها‌ي‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬سران‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دوران‭ ‬درگير‭ ‬جرياني‭ ‬سياسي‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬هدف‭ ‬آن‭ ‬‮«‬مشروعيت‭ ‬بخشيدن‮»‬‭ ‬به‭ ‬تبار‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬جنبه‌هاي‭ ‬آن‭ ‬‮«‬ساختن‭ ‬نسب‌نامه‌هاي‭ ‬مشروعيت‭ ‬بخش‮»‬‭ ‬بود‭.‬10‭ ‬نظري‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬پژوهش‭ ‬طرح‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬پاى‭ ‬انتساب‭ ‬به‭ ‬اجداد‭ ‬پيشدادى،‭ ‬كيانى‭ ‬و‭  ‬ساسانى،‭ ‬رقابت‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬اثبات‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬از‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬اصلي‭ ‬اين‭ ‬نسب‌نامه‌ها‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ديگر،‭ ‬به‭ ‬عقيده‭ ‬ما،‭ ‬ادعاي‭ ‬نسب‭ ‬پارتي،‭ ‬در‭ ‬گفتمان‭ ‬سياسيِ‭ ‬ايرانِ‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬خاندان‌هاي‭ ‬دولتي‭ ‬كاملاً‭ ‬معمول‭ ‬و‭ ‬رايج‭ ‬بود‭. ‬بنابراين،‭ ‬بحث‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بررسي‭ ‬اين‭ ‬ادّعا‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌كنيم‭. 

ابوريحان‭ ‬بيروني،11‭ ‬دانشمند‭ ‬بزرگ‭ ‬جهان‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬سده‌هاي‭ ‬مياني،‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬درباريان‭ ‬و‭ ‬حامياني‭ ‬كه‭ ‬خواهان‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬او‭ ‬بودند،‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬چند‭ ‬حكمران‭ ‬خدمت‭ ‬كرد‭. ‬او‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬جواني‭ ‬در‭ ‬زادبوم‭ ‬خود،‭ ‬خوارزم،‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬مأمون‭ (‬385-408ق‭/‬995-1017م‭) ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬كرد‭.‬12‭ ‬سپس،‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬نوح‭ ‬دوم‭ ‬ساماني‭ (‬389-387ق‭/‬999‭- ‬997م‭)‬،‭ ‬در‭ ‬بخارا‭ ‬اشتغال‭ ‬يافت‭. ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬شمس‌المعالي‭ ‬قابوس‭ ‬بن‭ ‬وشمگير‭ ‬زياري‭ (‬درگذشت‭ ‬1012‭ ‬م‭) ‬در‭ ‬گرگان‭ ‬ماندگار‭ ‬شد‭. ‬يادآور‭ ‬مي‌شويم‭ ‬كه‭ ‬گرگان‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬شهرهاي‭ ‬باستاني‭ ‬قوم‭ ‬داهه13‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بعدها‭ ‬دست‌كم‭ ‬سه‭ ‬خاندان‭ ‬از‭ ‬دودمان‌هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬پارتي‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬فرمان‭ ‬راندند‭.‬14‭ ‬بيروني‭ ‬حدود‭ ‬998م‭ ‬به‭ ‬دربار‭ ‬زياريان‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬نخستين‭ ‬اثر‭ ‬مهمّ‭ ‬خود،‭ ‬آثارالباقيه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬شمس‌المعالي‭ ‬و‭ ‬‮«‬احتمالاً‭ ‬در‭ ‬390ق‭/‬1000‭ ‬م‮»‬‭ ‬در‭ ‬گرگان‭ ‬نوشت‭.‬15‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬موضوع‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬ارزشمند،‭ ‬كه‭ ‬‮«‬گاهشناسي‭ ‬ملل‭ ‬كهن‮»‬‭ ‬است،‭ ‬برمي‌آيد،‭ ‬مضامين‭ ‬باستاني‭ ‬از‭ ‬مهمترين‭ ‬گرايش‌هاي‭ ‬علمي‭ ‬ابوريحان‭ ‬بود‭. ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬فصلي‭ ‬پرشور‭ ‬از‭ ‬اثر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮«‬نسب‌نامه‌هاي‭ ‬واقعي‭ ‬يا‭ ‬ساختگي‮»‬‭ ‬اختصاص‭ ‬مي‌دهد‭. ‬

ابوريحان‭ ‬اين‭ ‬فصل‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬انتقاداتي‭ ‬تند‭ ‬دربارة‭ ‬رواج‭ ‬نسب‌نامه‌نگاري،‭ ‬چه‭ ‬معتبر‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬دروغين،‭ ‬ميان‭ ‬سردمداران‭ ‬دورة‭ ‬خود‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬مي‌نويسد‭: ‬‮«‬دشمنان‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬ناسزاگويي‭ ‬دربارة‭ ‬اصل‭ ‬و‭ ‬نسب‭ ‬مردم،‭ ‬كم‭ ‬بها‭ ‬كردن‭ ‬نام‭ ‬نيك‭ ‬آنان،‭ ‬و‭ ‬تاخت‭ ‬و‭ ‬تاز‭ ‬به‭ ‬كردارها‭ ‬و‭ ‬شايستگي‌هاي‭ ‬آنان‌اند‮»‬‭.‬16‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬ديگر،‭ ‬كش‌مكش‌هاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬بسياري‭ ‬در‭ ‬جريان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بحث‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬نژاد،‭ ‬تخم‭ ‬و‭ ‬گوهر‭ ‬ــ‭ ‬نسب‭ ‬به‭ ‬تعبير‭ ‬اسلامي‭ ‬آن‭ ‬ــ‭ ‬به‭ ‬ابزار‭ ‬ادعا‭ ‬و‭ ‬اثبات‭ ‬برتري‭ ‬شخصيّت‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬بدل‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬بحث‭ ‬دربارة‭ ‬اصل‭ ‬و‭ ‬نسب‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬بالا‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬بيروني‭: ‬‮«‬دوستان‭ ‬و‭ ‬پيروان‭ ‬پيوسته‭ ‬زشتي‌ها‭ ‬را‭ ‬پيراسته،‭ ‬كاستي‌ها‭ ‬را‭ ‬سرپوش‭ ‬گذارده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ارجاع‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬به‭ ‬‮«‬اصل‭ ‬شريف‮»‬‭ ‬نياكانِ‭ ‬ممدوحان‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬تثبيت‭ ‬شايستگي‌هاي‭ ‬آنان‭ ‬همّت‭ ‬مي‌ورزند‭… ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬پافشاري‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬براي‭ ‬خود‭ ‬نسبي‭ ‬دروغين‭ ‬بسازند‭ ‬و‭ ‬تبار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮«‬اصلي‭ ‬شريف‮»‬‭ ‬برسانند‭.‬‮»‬17‭ ‬

بيروني‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬اعتراضات‭ ‬و‭ ‬تذكّرات‭ ‬خود،‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬نسب‌نامه‌هايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬او‭ ‬ساختگي‭ ‬بود،‭ ‬دو‭ ‬مورد‭ ‬را‭ ‬تفكيك‭ ‬و‭ ‬بررّسي‭ ‬كرد‭.‬18‭ ‬نخستينِ‭ ‬آنها‭ ‬تبارنامة‭ ‬ابن‭ ‬عبدالرزّاق‭ ‬توسي‭ ‬است‭. ‬هرچند،‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬منظور‭ ‬ابوريحان‭ ‬از‭ ‬شخص‭ ‬نامبرده‭ ‬ابومنصور‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬پسر‭ ‬او‭ ‬اطمينان‭ ‬نداريم‭. ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬ابومنصور‭ ‬شخصيّتي‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬بيروني‭ ‬آثارالباقيه‭ ‬را‭ ‬بنويسد‭ ‬در‭ ‬350‭ ‬ق‭/‬961م‭ ‬درگذشته‭ ‬بود‭. ‬اگر‭ ‬مقصود‭ ‬نويسنده‭ ‬پسرِ‭ ‬اين‭ ‬بزرگِ‭ ‬دودمان‭ ‬بوده‭ ‬باشد،‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬مي‌زيست،‭ ‬پاية‭ ‬استدلالي‭ ‬كه‭ ‬ارائه‭ ‬خواهيم‭ ‬كرد‭ ‬استوارتر‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬روشن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ادّعاي‭ ‬نسب‭ ‬ابومنصور‭ ‬عبدالرزّاق‭ (‬و‭ ‬مسلماً‭ ‬فرزند‭ ‬او‭) ‬نكته‌اي‭ ‬چشمگير‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬گويا‭ ‬براي‭ ‬دانشمندي‭ ‬كه‭ ‬آثار‭ ‬الباقية‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬زياريان‭ ‬مي‌نوشت،‭ ‬به‌گونه‌اي‭ ‬ويژه،‭ ‬توهين‌آميز‭ ‬بود‭. ‬و‌گر‌نه‭ ‬چرا‭ ‬بايد‭ ‬ابوريحان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نسب‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬اندازه‭ ‬موشكافي‭ ‬مي‌كرد؟‭ ‬از‭ ‬سويي،‭ ‬بيروني‭ ‬از‭ ‬نسب‭ ‬مورد‭ ‬ادّعاي‭ ‬زياريان،‭ ‬حاميان‭ ‬تازة‭ ‬خود،‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گويد‭ ‬و‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد،‭ ‬ضمن‭ ‬مستثني‌هايي،‭ ‬آشكارا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دفاع‭ ‬مي‌كند‭. ‬

نسب‌نامة‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬نسبتأ‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬دراز‭ ‬بود‭. ‬كدام‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬ادعاي‭ ‬نسب‭ ‬ابومنصور‭ ‬به‭ ‬مذاق‭ ‬بيروني‭ ‬اين‭ ‬همه‭ ‬ناخوش‭ ‬مي‌آمد؟‭ ‬چنانكه‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌كند،‭ ‬اينكه‭ ‬‮«‬براي‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬نسبي‭ ‬ساخته‌اند‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منوچهر‭ ‬نسبت‭ ‬داده‌اند‭.‬‮»‬‭ ‬گويا،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬بيروني‭ ‬اشكال‭ ‬كار‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬خود‭ ‬را،‭ ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬واقع،‭ ‬به‭ ‬منوچهر‭ ‬منسوب‭ ‬مي‌دانست‭. ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد،‭ ‬بيروني‭ ‬به‭ ‬هيچ‭ ‬بخش‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬ادّعاي‭ ‬نسب‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬دراز‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬معترض‭ ‬نبود‭. ‬ضمن‭ ‬اينكه،‭ ‬جاي‭ ‬ترديد‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬بيروني‭ ‬از‭ ‬طريق‭ ‬منابع‭ ‬مكتوب‭ ‬مانند‭ ‬شاهنامه‭ ‬ــ‭ ‬منبعي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ياد‭ ‬مي‌كند19‭ ‬ــ‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬نشر‭ ‬جداگانة‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬نسب‌نامه‌ها،‭ ‬شجره‭ ‬نامة‭ ‬كامل‭ ‬اين‭ ‬خاندان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬داشت‭. ‬

دوّمين‭ ‬نسب‌نامة‭ ‬ساختگي‭ ‬از‭ ‬ديدگاه‭ ‬بيروني،‭ ‬از‭ ‬آنِ‭ ‬رقيبِ‭ ‬اصليِ‭ ‬سامانيان،‭ ‬يعني‭ ‬دودمان‭ ‬بويه‭ ‬بود‭. ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم،‭ ‬اين‭ ‬دودمان‭ ‬از‭ ‬ميانة‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬تا‭ ‬سدة‭ ‬يازدهم‭ ‬بر‭ ‬بيشتر‭ ‬نواحي‭ ‬غربي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬فرمان‭ ‬راند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬مدّعي‭ ‬فَرنامِ‭ ‬ايران‭ ‬باستاني‭ ‬‮«‬شاهنشاه‮»‬‭ ‬شد‭.‬20‭ ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬بيروني،‭ ‬گروهي‭ ‬نسب‭ ‬خاندان‭ ‬بويه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بهرام‭ ‬گور‭ (‬421-429‭ ‬م‭) ‬و‭ ‬دسته‌اي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عرب‌ها‭ ‬مي‌رساندند‭. ‬ابوريحان‭ ‬برخلاف‭ ‬اظهارات‭ ‬تند‭ ‬و‭ ‬نسبتاً‭ ‬گذراي‭ ‬خود‭ ‬دربارة‭ ‬شجره‭ ‬نامة‭ ‬عبدالرّزّاق،‭ ‬از‭ ‬نسب‌نامه‌هاي‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬عرب،‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬خاندان‭ ‬بويه‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬فهرستي‭ ‬مفصّل‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌كند‭. ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬وي‭ ‬ضمن‭ ‬بحثي‭ ‬دقيق‭ ‬دربارة‭ ‬سلسلة‭ ‬نياكان‭ ‬مختلفي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬خاندان‭ ‬بويه‭ ‬نسبت‭ ‬داده‭ ‬مي‌شد،‭ ‬چنين‭ ‬مي‌گويد‭: ‬‮«‬بر‭ ‬پاية‭ ‬داوري‭ ‬عادلانه‌اي‭ ‬در‭ ‬مي‌يابيم‭ ‬كه‭ ‬نخستين‭ ‬عضو‭ ‬اين‭ ‬خاندان،‭ ‬كه‭ ‬بعدها‭ ‬نامدار‭ ‬شد،‭ ‬همان‭ ‬بُوَيّه‭ ‬بن‭ ‬فناخسرو‭ ‬بود‭.‬‮»‬21‭ ‬ابوريحان‭ ‬تأكيد‭ ‬مي‌كند‭: ‬‮«‬اين‭ ‬نيز‭ ‬بر‭ ‬ما‭ ‬دانسته‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬قبايل‭ [‬آل‭ ‬بويه‭]‬،‭ ‬در‭ ‬پاسداري‭ ‬و‭ ‬ماندگاري‭ ‬سنت‌هاي‭ ‬نياكاني‭ ‬خود‭ ‬دقّت‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬داده‌اند‭ ‬يا‭ ‬خير‭.‬‮»‬22‭ ‬در‭ ‬ادامة‭ ‬سخن،‭ ‬بيروني‭ ‬هشدار‭ ‬مي‌دهد‭: ‬براي‭ ‬ين‭ ‬كه‭ ‬ادعاي‭ ‬نسبي‭ ‬معتبر‭ ‬شناخته‭ ‬شود‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬‮«‬همة‭ ‬افراد‭ ‬نسل‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬دربارة‭ ‬آن‭ ‬همرأي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬راضي‭ ‬باشند‭.‬‭.‬‭.‬‮»‬23‭ ‬بدين‭ ‬ترتيب،‭ ‬كدام‭ ‬ادعاي‭ ‬اصالت‭ ‬نسب‭ ‬مي‌توانست‭ ‬بنا‌بر‭ ‬تحليل‭ ‬بيروني‭ ‬‮«‬برحق‮»‬‭ ‬باشد؟

نويسندة‭ ‬ما،‭ ‬در‭ ‬ادامة‭ ‬بحث‭ ‬خود،‭ ‬فهرستي‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬خاندان‌هاي‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬باور‭ ‬او،‭ ‬نسبي‭ ‬انكارناپذير‭ ‬داشتند‭. ‬نخستينِ‭ ‬اينها‭ ‬پيامبر‭ ‬اسلام،‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالمطلّب‭ ‬بن‭ … ‬عدنان؛‭ ‬دومين،‭ ‬حامي‭ ‬بيروني،‭ ‬امير‭ ‬شمس‭ ‬المعالي‭ ‬ابوالحسن‭ ‬قابوس‭ ‬بن‭ ‬وشمگير‭ ‬زياري‭ (‬درگذشت‭ ‬1012‭ ‬م‭) ‬و‭ ‬سومين،‭ ‬نخستينِ‭ ‬دودمانِ‭ ‬‮«‬شاهان‭ ‬خراسان‮»‬،‭ ‬يعني‭ ‬سامانيان،‭ ‬و‭ ‬نياي‭ ‬آنها‭ ‬اسماعيل‭.‬24‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ميان،‭ ‬با‭ ‬كنار‭ ‬گذاشتن‭ ‬مورد‭ ‬نخست‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬پژوهش‭ ‬ما‭ ‬بي‭ ‬ارتباط‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬مورد‭ ‬ديگر‭ ‬مي‌پردازيم‭. ‬نخست،‭ ‬نسب‭ ‬زياريان،‭ ‬حاميان‭ ‬ابوريحان‭ ‬را‭ ‬بررّسي‭ ‬مي‌كنيم‭. ‬

بيروني‭ ‬ضمن‭ ‬هشدار‭ ‬به‭ ‬خوانندگان‭ ‬خود‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬اينكه‭ ‬حتّي‭ ‬سلسلة‭ ‬نسب‭ ‬اين‭ ‬‮«‬خاندان‭ ‬ملوكانه‭ [‬يعني‭ ‬زياريان‭] ‬بدون‭ ‬گسستگي‭ ‬محفوظ‭ ‬نمانده‭ ‬است‮»‬‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دهد‭: ‬‮«‬هيچ‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬دوستان‭ ‬او‭ [: ‬قابوس‭ ‬وشمگير‭] ‬و‭ ‬هيچ‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬مخالفان‭ ‬او‭ … ‬نسب‭ ‬اصيل‭ ‬و‭ ‬ديرينة‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سوي‭ ‬پدري‭ ‬و‭ ‬مادري‭ ‬انكار‭ ‬نمي‌كند‭…‬‮»‬25‭ ‬اما،‭ ‬نكته‌اي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬اين‭ ‬پژوهش‭ ‬اهميت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬تاكنون‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬توجه‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬تأكيد‭ ‬بيروني‭ ‬بر‭ ‬تبار‭ ‬مادري‭ ‬قابوس‭ ‬بن‭ ‬وشمگير‭ ‬است‭. ‬چنانكه‭ ‬وي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شرح‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬كه‭ ‬نسب‭ ‬شمس‭ ‬المعالي‭ ‬‮«‬سوي‭ ‬پدري‮»‬‭ ‬به‭ ‬وردانشاه‭ ‬مي‌رسد‭ ‬كه‭ ‬‮«‬اصالت‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬گيلان‭ ‬مشهور‭ ‬است‮»‬،‭ ‬نسب‭ ‬اين‭ ‬امير‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬‮«‬سوي‭ ‬ديگر‮»‬‭ ‬،يعنى‭ ‬نسب‭ ‬مادرى،‭ ‬معرّفي‭ ‬مي‌كند‭. ‬درحقيقت،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬بيرونى،‭ ‬ادعاي‭ ‬برتري‭ ‬نسبي‭ ‬زياريان‭ ‬به‭ ‬اعتبار‭ ‬تبار‭ ‬مادري‭ ‬آنهاست‭. ‬به‭ ‬عقيدة‭ ‬ابوريحان،‭ ‬خاندان‭ ‬شمس‌المعالي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬‮«‬سوي‭ ‬ديگر‮»‬‭ ‬از‭ ‬اصل‭ ‬ملوك‭ ‬جبال‭ [‬ماد‭] ‬اند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اسپهبدان‭ ‬خراسان‭ ‬و‭ ‬شاهان‭ ‬پتشخوارگر‭ ‬ملقب‌اند‭.‬26‭ ‬او‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دهد‭: ‬هرگز‭ ‬انكار‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬خاندان‭ ‬سلطنتي‭ ‬ايران‭ ‬بودند،‭ ‬مدعي‭ ‬داشتن‭ ‬شجره‌نامه‌اي‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬بستگي‭ ‬خانوادگي‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬كسرا‌ها‭ ‬نشان‭ ‬مي‌داد‭.‬27‭ ‬در‭ ‬اينجاست‭ ‬كه‭ ‬بيروني‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نسب‭ ‬نامة‭ ‬درخور‭ ‬توجّه‭ ‬زياريان‭ ‬آشنا‭ ‬،‭ ‬از‭ ‬سوى‭ ‬مادرى،‭ ‬مي‌كند‭: ‬‮«‬زيرا‭ ‬دايي‭ ‬او‭ [‬شمس‭ ‬المعالي‭]‬‭ ‬اسپهبد‭ ‬رستم‭ ‬بن‭ ‬شروين‭ ‬بن‭ ‬قارن‭ ‬بن‭ ‬شهريار‭ ‬بن‭ ‬شروين‭ ‬بن‭ ‬سرخاب‭ ‬بن‭ ‬باو‭ ‬بن‭ ‬شاپور‭ ‬بن‭ ‬كيوس‭ ‬بن‭ ‬قباد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پدر‭ ‬انوشيروان‭ ‬بود‭.‬‮»‬28‭ ‬بدين‌ترتيب،‭ ‬ابوريحان‭ ‬بحث‭ ‬نسبتاً‭ ‬مفصل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دربارة‭ ‬زياريان‭ ‬با‭ ‬دعايي‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬مي‌برد‭: ‬‮«‬خداوند‭ ‬سرور‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سلطنت‭ ‬همة‭ ‬عالم‭ ‬از‭ ‬مشرق‭ ‬تا‭ ‬مغرب‭ ‬برگزيند،‭ ‬چنانكه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬سوي‭ ‬پدري‭ ‬و‭ ‬مادري‭ ‬اصالت‭ ‬خانوادگي‭ ‬بخشيد‭.‬‮»‬29

و‭ ‬اما،‭ ‬زمان‭ ‬نگارش‭ ‬نسب‭ ‬شمس‌المعالي‭ ‬زياري‭ ‬به‭ ‬روايت‭ ‬ابوريحان،‭ ‬ميانة‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬دورة‭ ‬زندگي‭ ‬همة‭ ‬شخصيت‌ها‭ ‬و‭ ‬دودمان‌هاي‭ ‬موضوع‭ ‬اين‭ ‬تحقيق‭ ‬همزمان‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬نسب‌نامه،‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬سنجش‭ ‬درستي‭ ‬يا‭ ‬نادرستي‭ ‬آن‭ ‬ــ‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬ملاحظات‭ ‬اين‭ ‬تحقيق‭ ‬بيرون‭ ‬است‭ ‬ــ،‭ ‬از‭ ‬ديد‭ ‬ما،‭ ‬موضوعاتي‭ ‬بسيار‭ ‬درخور‭ ‬توجّه‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬دارد‭. ‬نخستين‭ ‬نكته‌اي‭ ‬كه‭ ‬بيروني‭ ‬در‭ ‬روايت‭ ‬خود‭ ‬بي‌درنگ‭ ‬و‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬چيز‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬متوجّه‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬اهميّت‭ ‬دارد،‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬هرچند‭ ‬نياكان‭ ‬شمس‭ ‬المعالي‭ ‬و‭ ‬لذا‭ ‬زياريان‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬اين‭ ‬نسب‌نامه‭ ‬در‭ ‬نهايت‭ ‬به‭ ‬دودمان‭ ‬ساساني‭ ‬پيوند‭ ‬مي‌يابند،‭ ‬دعوي‭ ‬اشرافيّت‭ ‬زياريان،‭ ‬به‭ ‬مدد‭ ‬خاندان‭ ‬پارتي‭ ‬اسپهبدان‭ ‬ثابت‭ ‬مي‌شود‭. ‬چنانكه‭ ‬اميدواريم‭ ‬در‭ ‬پژوهش‭ ‬اخير‭ ‬خود‭ ‬ثابت‭ ‬كرده‭ ‬باشيم،‭ ‬خاندان‭ ‬اسپهبدان‭ ‬در‭ ‬حقيقت‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬نيرومند‌ترين‭ ‬شهرياران‭ ‬(dynasts)‭ ‬پارتي‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬ساساني‭ ‬و‭ ‬دورة‭ ‬باستاني‭ ‬پسين‭ ‬ايران‭ ‬بود‭. ‬و‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬تصديق‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬چند‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬پادشاهان‭ ‬ساساني‭: ‬قباد‭ (‬488-496م‭ ‬و‭ ‬499-531‭ ‬م‭)‬،‭ ‬خسرو‭ ‬اول‭ ‬انوشيروان‭ (‬531-579‭ ‬م‭)‬،‭ ‬و‭ ‬خسرو‭ ‬دوّم‭ ‬پرويز‭ (‬590‭ ‬تا‭ ‬628‭ ‬م‭) ‬با‭ ‬اسپهبدان‭ ‬نسبت‭ ‬خويشاوندي‭ ‬داشتند‭.‬30‭ ‬

در‭ ‬شجره‌نامه‌اي‭ ‬كه‭ ‬بيروني‭ ‬براي‭ ‬زياريان‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬آنها‭ ‬اهميّتي‭ ‬همسنگ‭ ‬با‭ ‬تبار‭ ‬ساساني‭ ‬ايشان‭ ‬و‭ ‬بلكه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دارد‭. ‬چراكه،‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬بيروني،‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال،‭ ‬كسي‭ ‬منكر‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شجره‌نامة‭ ‬زياريان‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬كسراها‭ ‬هم‭ ‬طايفه‭ ‬مي‌سازد‭.‬31‭ ‬بدين‌ترتيب،‭ ‬خاندان‭ ‬حامي‭ ‬ابوريحان‭ ‬بيروني،‭ ‬همزمان‭ ‬مدّعي‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬و‭ ‬ساساني‭ ‬بود‭. ‬براي‭ ‬مورّخان‭ ‬اين‭ ‬روزگار،‭ ‬كه‭ ‬حوزة‭ ‬مطالعاتشان‭ ‬دورة‭ ‬باستاني‭ ‬پسين‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬آغازين‭ ‬سده‌هاي‭ ‬مياني‭ ‬است،‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬ادّعا‭ ‬تازگي‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬اما،‭ ‬چنانكه‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد،‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬رواج‭ ‬مدّعاي‭ ‬انتساب‭ ‬به‭ ‬پارتيان،‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬پَهلَو‭ ‬يا‭ ‬فَهلَو‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ديرباز‭ ‬سرزمين‭ ‬نياكاني‭ ‬خاندان‌هاي‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬دودمان‌هاي‭ ‬پارتي‭ ‬بود،‭ ‬اين‭ ‬ادّعا‭ ‬براي‭ ‬همروزگاران‭ ‬ابوريحان‭ ‬پديده‌اي‭ ‬نوظهور‭ ‬نبود‭.‬32‭ ‬نكته‌اي‭ ‬كه‭ ‬بيروني‭ ‬در‭ ‬روايت‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬نسب‭ ‬شمس‌المعالي‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬پاي‭ ‬فشرده،‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬خاندان‭ ‬او‭ ‬‮«‬از‭ ‬اصل‭ ‬ملوك‭ ‬جبال‭[‬ماد‭]‬،‭ ‬ملقّب‭ ‬به‭ ‬اسپهبدان‭ ‬خراسان‭ ‬و‭ ‬شاهان‭ ‬پتشخوارگر‌اند‭.‬‮»‬

نكتة‭ ‬دوّم‭ ‬آن‭ ‬كه،‭ ‬مقايسة‭ ‬روايت‭ ‬نسب‌نامة‭ ‬زياريان‭ ‬و‭ ‬جايگاه‭ ‬باو‭ ‬در‭ ‬آن،‭ ‬با‭ ‬جدولي‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬سلسله‭ ‬نياكان‭ ‬خاندان‭ ‬اسپهبدان‭ ‬ترسيم‭ ‬كرده‌ايم33‭ ‬ــ‭ ‬‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬دشواري‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬شور‭ ‬با‭ ‬آثارالباقية‭ ‬بيروني‭ ‬ــ‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬صحت‭ ‬بازسازي‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تبار‭ ‬اين‭ ‬خاندان‭ ‬نكته‭ ‬به‭ ‬نكته‭ ‬تأييد‭ ‬مي‌كند،‭ ‬كه‭ ‬مهمتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬اعتبار‭ ‬دست‌كم،‭ ‬بخش‌هايي‭ ‬از‭ ‬شجره‌نامه‌اي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬زياريان‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬نسبت‭ ‬داده‭ ‬بودند،‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬تصديق‭ ‬مي‌كند‭. ‬

چنانكه‭ ‬ديديم،‭ ‬دوّمين‭ ‬داعية‭ ‬نسبي‭ ‬كه‭ ‬بيروني‭ ‬با‭ ‬رضايت‭ ‬مي‌پذيرد،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سامانيان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬عقيدة‭ ‬او‭ ‬اصلى‭ ‬شريف‭ ‬داشتند‭. ‬بيروني‭ ‬قاطعانه‭ ‬اظهار‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬‮«‬هيچ‭ ‬كس‭ ‬منكر‭ ‬نيست‮»‬‭ ‬كه‭ ‬اسماعيل‭ ‬‮«‬پسر‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬اسد‭ ‬بن‭ ‬سامان‭ ‬خداه‭ ‬بن‭… ‬بهرام‭ ‬شوبين‭ ‬بن‭ ‬بهرام‭ ‬جشنس‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مرزبان‭ ‬آذربايگان‭ ‬بود‭.‬‮»‬34‭ ‬اين‭ ‬داعية‭ ‬نسب‭ ‬‮«‬بلامعارض‮»‬‭ ‬سامانيان‭ ‬را‭ ‬نرشخي35‭ ‬و‭ ‬استخري36‭ ‬نيز‭ ‬تكرار‭ ‬كرده‌اند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬نسب‌نامه،‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬سامانيان‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬همة‭ ‬شخصيّت‌هاي‭ ‬تاريخي‭ ‬ايران،‭ ‬بهرام‭ ‬چوبين،‭ ‬قهرمان‭ ‬پارتي،‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نياي‭ ‬خود‭ ‬برگزيدند،‭ ‬توجه‭ ‬بعضي‭ ‬پژوهشگران‭ ‬معاصر،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پروفسور‭ ‬ميثمي،‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬جلب‭ ‬كرده‌است‭.‬37‭ ‬اما،‭ ‬دلايلي‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬براي‭ ‬اختيار‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬سامانيان‭ ‬يافته‌ايم،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬نزديكي‭ ‬درخور‭ ‬توجّه‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬ملاحظات‭ ‬ميثمي‭ ‬در‭ ‬اين‌باره،‭ ‬از‭ ‬توجّهات‭ ‬وي‭ ‬فراتر‭ ‬مي‌رود‭. ‬به‭ ‬هر‭ ‬روي،‭ ‬نكتة‭ ‬درخور‭ ‬توجّه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقوله‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه،‭ ‬همان‌گونه‭ ‬كه‭ ‬ادّعاي‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬زياريان‭ ‬و‭ ‬همتباري‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬مادري‭ ‬با‭ ‬اسپهبدان‭ ‬خراسان‭ ‬و‭ ‬شاهان‭ ‬پتشخوارگر‭ ‬از‭ ‬نقطه‭ ‬نظر‭ ‬بيروني‭ ‬و‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مباحث‭ ‬نَسَبيِ‭ ‬فراگير‭ ‬روزگار‭ ‬او‭ ‬صاحب‭ ‬نظر‭ ‬بودند،‭ ‬پذيرفته‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬منوال‭ ‬نيز‭ ‬ادّعاي‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬سامانيان‭ ‬و‭ ‬همنژادي‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬بهرام‭ ‬چوبين‭ ‬در‭ ‬جامعة‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬صاحب‭ ‬نظران‭ ‬معاصر‭ ‬اين‭ ‬سلسله،‭ ‬پذيرفته‭ ‬و‭ ‬موجّه‭ ‬بود‭. ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬جا،‭ ‬ادّعاي‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬دو‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬بازيگران‭ ‬سياسي‭ ‬اصلي‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬مدّ‭ ‬نظر‭ ‬ما،‭ ‬يعني‭ ‬زياريان‭ ‬و‭ ‬سامانيان،‭ ‬تأمل‭ ‬برانگيز‭ ‬است‭.‬

پيش‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ ‬به‭ ‬واكاوي‭ ‬انتقاد‭ ‬گذراي‭ ‬بيروني‭ ‬از‭ ‬داعية‭ ‬تباري‭ ‬خاندان‭ ‬عبدالرزّاق‭ ‬بپردازيم،‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حاشيه‭ ‬از‭ ‬ادعاهاي‭ ‬نسب‭ ‬شايع‭ ‬دربارة‭ ‬دودمان‌هاي‭ ‬طاهريان‭ (‬205-259ق‭/‬821-873م‭) ‬و‭ ‬صفاريان‭ (‬247-393ق‭/‬861-1003م‭) ‬نيز‭ ‬سخني‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬آوريم‭. ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم،‭ ‬خاندان‭ ‬طاهري،‭ ‬‮«‬خانداني‭ ‬ايراني‭ ‬كه‭ ‬اصالتاً‭ ‬اهل‭ ‬ناحية‭ ‬هرات‭ ‬و‭ ‬پوشنگ38‭ ‬بود،39‭ ‬مدّعي‭ ‬تولاي‭ ‬قبيلة‭ ‬عرب‭ ‬خوزَع‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬به‭ ‬نسب‭ (‬لقب‭)‬‭ ‬خوزعي‭ ‬نيز‭ ‬مشهور‭ ‬بودند‭. ‬هم‭ ‬چنين‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬دودمان،‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬استيلاي‭ ‬خود،‭ ‬كاملاً‭ ‬با‭ ‬قصد‭ ‬سوار‭ ‬شدن‭ ‬بر‭ ‬موج‭ ‬عربي‌سازي،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬آغاز‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬ادبيات‭ ‬عربي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شيوه‌اي‭ ‬نظام‌مند‭ ‬گسترش‭ ‬داد‭.‬40‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬از‭ ‬ادعاهايي‭ ‬‮«‬هم‭ ‬زمان‮»‬41‭ ‬كه‭ ‬طاهريان‭ ‬طرح‭ ‬كردند،‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬آنها‭ ‬طرح‭ ‬شد،‭ ‬يكي‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬زاد‭ ‬و‭ ‬رود‭ ‬رستم،‭ ‬قهرمان‭ ‬روايات‭ ‬ملّي‭ ‬ايران،‭ ‬هستند‭. ‬بدين‭ ‬ترتيب،‭ ‬نسب‌نامة‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬مسعودي‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬طاهر‭ ‬بن‭ ‬حسين‭ ‬بن‭ ‬مصعب‭ ‬بن‭ ‬زُرَيق‭ ‬بن‭ ‬حمزه‭ ‬الرستمي،‭ ‬پسر‭ ‬رستم‭ ‬بن‭ ‬دستان‭ ‬شديد‭.‬‮»‬42‭ ‬چنانكه‭ ‬اشاره‭ ‬شده‭ ‬است43،‭ ‬علان‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬بن‭ ‬ورّاق،‭ ‬شاعر‭ ‬ايراني‭ ‬شعوبي‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬طعنه‌هايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬ادعاهاي‭ ‬نسبي‭ ‬متناقض‭ ‬طاهريان‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬اين‭ ‬خاندان‭ ‬سرازير‭ ‬مي‌شد،‭ ‬بر‭ ‬تبار‭ ‬رستمي‭ ‬اين‭ ‬خاندان‭ ‬پافشاري‭ ‬مي‌كرد‭.‬44‭ ‬از‭ ‬سويي،‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬جايگاه‭ ‬طاهريان،‭ ‬شهر‭ ‬نيشاپور،‭ ‬در‭ ‬استاني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬قلمرو‭ ‬پارت‭ ‬قرار‭ ‬داشت‭.‬45‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬نسب‌نامه‌اي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬رستم‭ ‬مي‌رسيد،‭ ‬نزد‭ ‬كساني‭ ‬كه‭ ‬ــ‭ ‬چنانكه‭ ‬در‭ ‬ادامة‭ ‬بحث‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬خواهيم‭ ‬پرداخت‭ ‬ــ‭ ‬اتباع‭ ‬پهلو‭ ‬اين‭ ‬قلمرو‭ ‬بودند،‭ ‬بايد‭ ‬حربة‭ ‬سياسي‭- ‬فرهنگي‭ ‬بسيار‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬قاعدتاً‭ ‬مردم‌پسندي‭ ‬بوده‭ ‬باشد‭.‬46‭ ‬بدين‌ترتيب،‭ ‬طاهريان‭ ‬نيز‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬پاي‭ ‬زياريان‭ ‬و‭ ‬سامانيان‭ ‬در‭ ‬صحنة‭ ‬سياسي‭ ‬سدة‭ ‬نهم‭ ‬تا‭ ‬يازدهم‭ ‬ايران،‭ ‬نيز‭ ‬مدعي‭ ‬نسبي‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تعبيري،‭ ‬كاملاً‭ ‬پهلو‭ ‬بود‭. ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬به‭ ‬ادّعاي‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬آل‭ ‬زيار‭ ‬و‭ ‬سامانيان،‭ ‬ادّعاي‭ ‬اين‭ ‬نسب‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬طاهريان‭ ‬نيز‭ ‬بايد‭ ‬افزود‭. ‬اما،‭ ‬رواج‭ ‬تظاهر‭ ‬به‭ ‬گوهر‭ ‬پارتي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دوره‭ ‬به‭ ‬اينجا‭ ‬ختم‭ ‬نمي‌شد‭. 

اكنون‭ ‬در‭ ‬راهيابي‭ ‬داستان‌هاي‭ ‬رستم‭ ‬به‭ ‬زادبوم‭ ‬صفّاريان47‭ ‬جاي‭ ‬ترديد‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬فراواني‭ ‬از‭ ‬اسناد‭ ‬موجود،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تاريخ‭ ‬سيستان،‭ ‬تاريخ‭ ‬محلّي‭ ‬اين‭ ‬ناحيه،‭ ‬منعكس‭ ‬است‭. ‬بنا‌بر‌اين،‭ ‬با‭ ‬اينكه‭ ‬يعقوب‭ ‬ليث،‭ ‬به‭ ‬روايتي،48‭ ‬به‭ ‬واسطة‭ ‬ساسانيان‭ ‬از‭ ‬تبار‭ ‬كيانيان‭ ‬و‭ ‬پيشداديان‭ ‬قلمداد‭ ‬مي‌شد،‭ ‬نسب‭ ‬ساير‭ ‬اعضاي‭ ‬دودمان‭ ‬صفاريان،‭ ‬مانند‭ ‬ابوجعفر‭ ‬احمد‭ ‬را‭ ‬برخي،‭ ‬به‭ ‬خاندان‭ ‬رستم‭ ‬دستان‭ ‬مي‌رسانيدند‭. ‬گويا،‭ ‬رودكي،‭ ‬اديب‭ ‬نامدار‭ (‬858-941م‭)‬،‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬سامانيان‭ ‬قصيده‌اي‭ ‬در‭ ‬اين‌باره‭ ‬سروده‭ ‬بود‭.‬49‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬صورت،‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬خود‭ ‬اين‭ ‬دودمان،‭ ‬به‭ ‬رستم‭ ‬منسوب‭ ‬نبوده‭ ‬باشد،‭ ‬زادبوم‭ ‬آن،‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬سيستان،‭ ‬تاريخ‭ ‬سده‌هاي‭ ‬مياني‭ ‬اين‭ ‬ناحيه،‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬پژوهش‌هاي‭ ‬معاصر،‭ ‬وطن‭ ‬رستم،‭ ‬قهرمان‭ ‬تاريخ‭ ‬ملّي‭ ‬ايران،‭ ‬و‭ ‬خاندان‭ ‬او،‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬50‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬تاريخ‭ ‬سيستان‭ ‬نريمان،‭ ‬نياي‭ ‬جهان‭ ‬پهلوان‭ ‬رستم،‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬يكّه‌تازان‭ ‬ميدان‭ ‬اقتدار‭ ‬سياسي‭ ‬در‭ ‬سيستان‭ ‬مي‌شناسد‭.‬51‭ ‬بنابر‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬تاريخ52‭ ‬رستم،‭ ‬نمايندة‭ ‬تمام‭ ‬عيار‭ ‬اين‭ ‬خاندان،‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬او‭ ‬همگي‭ ‬پهلو‭ ‬و‭ ‬مرزبان‭ ‬همة‭ ‬شهرهاي‭ ‬سيستان‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬جاهليه‭ ‬بودند،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پسر‭ ‬او،‭ ‬فرامرز‭ ‬ــ‭ ‬كه‭ ‬اخبار‭ ‬او‭ ‬‮«‬جداگانه‭ ‬در‭ ‬12‭ ‬مجلد‮»‬53‭ ‬آمده‌است‭ ‬ــ‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬بختيار،‭ ‬از‭ ‬فرزندان‭ ‬رستم،‭ ‬كه‭ ‬قصة‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬بختيارنامه54‭ ‬آمده‌است‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬روزگار‭ ‬خسروپرويز‭ ‬جهان‭ ‬پهلوان‭ ‬و‭ ‬اسپهبد‭ ‬سيستان‭ ‬بود‭.‬55‭ ‬

همان‌گونه‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيم،اگر‭ ‬رستم‭ ‬را‭ ‬شخصيتى‭ ‬اسطوره‌اى‭ ‬بشناسيم‭ ‬كه‭ ‬پارتيان‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ازان‭ ‬خود‭ ‬كردند،‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬شخصيتى‭ ‬تاريخى‭ ‬با‭ ‬زيب‭ ‬و‭ ‬زيور‭ ‬اسطوره‌اى‭ ‬از‭ ‬دوره‭ ‬پارتى،‭ ‬جاى‭  ‬ترديد‭ ‬نيست‭ ‬كه،56‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬معنا‭ ‬قهرماني‭ ‬پهلو‭ ‬بود،57‭ ‬پهلوي‭ ‬كه‭ ‬زادبوم‭ ‬او‭ ‬سيستان‭ ‬بود‭. ‬خواهيم‭ ‬ديد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داشتنِ‭ ‬زادبوم‭ ‬اين‭ ‬قهرمان‭ ‬به‭ ‬اندازة‭ ‬تبار‭ ‬او‭ ‬براي‭ ‬مقاصد‭ ‬بعدي‭ ‬اين‭ ‬پژوهش‭ ‬راه‌گشا‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬رابطه‭ ‬رستم‭ ‬با‭ ‬ميراث‭ ‬پارتى‭ ‬رابطه‭ ‬اى‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬دراز‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬باور‭ ‬روانشاد‭ ‬شهبازي‭: ‬‮«‬رسمِ‭ ‬نهادن‭ ‬نام‭ ‬رستم‭ ‬بر‭ ‬فرزندان‭ ‬در‭ ‬ارمنستان‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬پنجم،‭ ‬كه‭ ‬جايگاه‭ ‬تداوم‭ ‬ميراث‭ ‬پارتي‭ ‬بود،‭ ‬نشانة‭ ‬ديرينگي‭ ‬افسانه‌هاي‭ ‬رستم‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬مردماني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬داشتند‭.‬‮»‬58‭ ‬افزون‭ ‬براين،‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬كه‭ ‬سيستان‭ ‬يا‭ ‬‮«‬سكستان،‭ ‬وطن‭ ‬رستم‭ ‬در‭ ‬حماسة‭ ‬شاهنامه،‭ ‬جايگاه‭ ‬تاريخي‭ ‬خاندان‭ ‬سورِن‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬هفت‭ ‬خاندان‭ ‬بزرگ‭ ‬اشكاني‭ ‬بودند‭.‬‮»‬59‭ ‬شايد‭ ‬ادّعاي‭ ‬همتباري‭ ‬با‭ ‬رستم‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬طاهريان،‭ ‬دقيقاً‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سبب‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬انديشة‭ [‬حكومت‭ ‬بر‭] ‬سيستان،‭ ‬زادبوم‭ ‬صفّاريان،‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬مي‌پروراندند‭. ‬به‭ ‬هر‭ ‬روي،‭ ‬داوري‭ ‬در‭ ‬اين‌باره‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پژوهش‌هاي‭ ‬بعدي‭ ‬مي‌سپاريم‭ ‬و‭ ‬بحث‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پي‭ ‬مي‌گيريم‭.‬

دربارة‭ ‬گسترش‭ ‬فرهنگي (cultural vogue) رساندن‭ ‬نسب‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬ساسانيان،‭ ‬كه‭ ‬همچنين‭ ‬و‭ ‬مهمتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دودمان‌هاي‭ ‬پارتي،‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬فرمانروايان‭ ‬اين‭ ‬دورة‭ ‬تاريخي،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬زياريان،‭ ‬سامانيان،‭ ‬طاهريان‭ ‬و‭ ‬صفّاريان‭ ‬به‭ ‬اندازة‭ ‬كافي‭ ‬سخن‭ ‬گفتيم‭. ‬بدين‭ ‬ترتيب،‭ ‬اكنون‭ ‬مي‌توانيم‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬خود‭ ‬دربارة‭ ‬بستر‭ ‬تاريخي‭ ‬گردآوري‭ ‬دو‭ ‬شاهنامة‭ ‬مرجع،‭ ‬يعني‭ ‬شاهنامة‭ ‬منثور‭ ‬ابومنصوري‭ ‬و‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬بازگرديم‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬ميان،‭ ‬دو‭ ‬مسألة‭ ‬بسيار‭ ‬مهم‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬جلب‭ ‬مي‌كند‭: ‬نخست‭ ‬و‭ ‬شگفت‌آور‭ ‬اينكه‭ ‬دو‭ ‬نمونه‭ ‬از‭ ‬بارزترين‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬پافشاري‭ ‬بر‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬در‭ ‬همين‭ ‬مقطع‭ ‬زماني‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬شخصيت‌هايي‭ ‬فرهنگي‭/‬سياسي‭ ‬طرح‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آفرينش‭ ‬حماسة‭ ‬ملّي‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬شاهنامة‭ ‬مرجع،‭ ‬نقشي‭ ‬بنيادين‭ ‬و‭ ‬محوري‭ ‬داشتند‭. ‬هويّت‭ ‬اين‭ ‬اشخاص،‭ ‬يعني‭ ‬وابستگان‭ ‬دودمان‭ ‬ابومنصور‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬ابومنصور‭ ‬معمري،‭ ‬نزد‭ ‬همة‭ ‬شاهنامه‌شناسان‭ ‬معاصر‭ ‬نسبتاً‭ ‬معلوم‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬است‭. ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم،‭ ‬هم‭ ‬خاندان‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬خاندان‭ ‬معمري‭ ‬نسب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دودمان‭ ‬پارتي‭ ‬كنارنگيان60‭ ‬ــ‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پارتي‭ ‬بودن‭ ‬آنها‭ ‬ترديدي‭ ‬نيست‭ ‬ــ‭  ‬مي‌رساندند‭.‬61‭ ‬مسألة‭ ‬پراهميّت‭ ‬ديگر‭ ‬اينكه‭ ‬فعاليت‭ ‬اين‭ ‬خاندان‌ها‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬در‭ ‬مرز‭ ‬و‭ ‬بومي‭ ‬صورت‭ ‬مي‌گرفت‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬سده‌هاي‭ ‬پيش‭ ‬زادبوم‭ ‬خاندان‌هاي‭ ‬پارت‭ ‬بود‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬ملاحظات،‭ ‬جاي‭ ‬آن‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬توجّه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬مسألة‭ ‬اساسي‭ ‬معطوف‭ ‬كنيم‭. ‬

از‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬روانشاد‭ ‬محمّد‭ ‬قزويني‭ ‬در‭ ‬1303ش‭/‬1934م‭ ‬ويرايش‭ ‬نقّادانه‌اي‭ ‬از‭ ‬‮«‬مقدّمة‮»‬‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري62‭ ‬منتشر‭ ‬كرد،‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬قطعة‭ ‬كوتاه‭ ‬باقي‭ ‬مانده،‭ ‬زماني،‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬نسخة‭ ‬مرجع‭ ‬بسيار‭ ‬مهم‭ ‬شاهنامه‭ ‬به‭ ‬نثر‭ ‬بود‭. ‬همچنين‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬كه‭ ‬به‌امر‭ ‬ابومنصور‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فرّخ‭ (‬درگذشت‭ ‬961‭ ‬م‭)‬63‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬دستور‭ ‬يا‮«‬وزير‮»‬‭ ‬او،64‭ ‬ابومنصور‭ ‬مَعمِري‭ (‬درگذشت‭ ‬350‭ ‬ق‭/‬961م‭)‬،‭ ‬اين‭ ‬اثر‭ ‬را‭ ‬گردآوري‭ ‬و‭ ‬تأليف‭ ‬كرد‭. ‬در‭ ‬ادامة‭ ‬اين‭ ‬نوشتار‭ ‬دربارة‭ ‬عبدالرّزاق‭ ‬بيشتر‭ ‬سخن‭ ‬خواهيم‭ ‬گفت‭. ‬نگارش‭ ‬اين‭ ‬شاهنامة‭ ‬منثور‭ ‬در‭ ‬957م‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬توس‭ ‬پايان‭ ‬يافت‭. ‬65

شناخت‭ ‬ما‭ ‬دربارة‭ ‬ابومنصور‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬نسبتاً‭ ‬ناچيز‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬زمان‭ ‬قزويني‭ ‬تا‭ ‬كنون،‭ ‬جز‭ ‬چند‭ ‬نكته،‭ ‬آگاهي‭ ‬مهم‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نيامده‌است‭.‬66‭ ‬چنين‭ ‬مي‌نمايد‭ ‬كه‭ ‬به‌رغم‭ ‬جاه‌طلبي‌هاي‭ ‬ابومنصور،‭ ‬اهداف‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬سياسي‭ ‬آشفتة‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬ايران‭ ‬هرگز‭ ‬به‭ ‬تمامي‭ ‬تحقّق‭ ‬نيافت‭. ‬مطالب‭ ‬ارزشمندي‭ ‬دربارة‭ ‬حمايت‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬دربارة‭ ‬نسب‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مقدّمة‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬آمده‌است‭. ‬دربارة‭ ‬حكومت‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬توس‭ ‬و‭ ‬آرمان‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬سياسي‭ ‬وي‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬شمار‭ ‬اندكي‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬كهن‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬پراكنده‭ ‬اطلاعاتي‭ ‬موجود‭ ‬است‭.‬67‭ ‬به‭ ‬زودي‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬حمايت‭ ‬ابومنصور‭ ‬از‭ ‬شاهنامة‭ ‬منثور‭ ‬خواهيم‭ ‬پرداخت‭. ‬اما‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پيش‌زمينه،‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬نكته‭ ‬دربارة‭ ‬وضعيت‭ ‬ناپايدار‭ ‬سياسي‭ ‬او‭ ‬نيز‭ ‬اشاره‭ ‬كنيم‭. ‬

نام‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فرّخ‭ ‬را‭ ‬نخستين‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬لشگركشي‭ ‬ابوبكر‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬مظفّر‭ ‬بن‭ ‬محتاج‭ ‬چغاني68‭ ‬به‭ ‬هرات‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬نصر‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬ساماني‭ (‬819-999م‭) ‬در‭ ‬320ق‭/‬932م‭ ‬مي‌شنويم‭.‬69‭ ‬ظاهراً‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬لشكركشي،‭ ‬از‭ ‬فرماندهان‭ ‬اصلي‭ ‬بود‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬زمان،‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬14‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬احوال‭ ‬او‭ ‬كاملاً‭ ‬بي‭ ‬خبريم،‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬334ق‭/‬946م‭ ‬كه‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬منابع‭ ‬موجود‭ ‬پديدار‭ ‬مي‌شود‭. ‬پژوهشگران،‭ ‬با‭ ‬قيد‭ ‬احتياط،‭ ‬هم‭ ‬داستان‌اند‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬946م‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مظفّر‭ ‬حاكم‭ ‬توس‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬پيش‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬مسير‭ ‬زندگي‭ ‬سياسي‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬را،‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬امكان‭ ‬پذير‭ ‬است،‭ ‬دنبال‭ ‬كنيم،‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬شايان‭ ‬ذكر‭ ‬است‭: ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬قدرت‭ ‬سياسي‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬توس‭ ‬رسمي‭ ‬بوده‭ ‬باشد‭ ‬يا‭ ‬خير،‭ ‬ترديدي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬ابومنصور‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقطع‭ ‬زماني‭ ‬در‭ ‬زادگاه‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬پايگاه‭ ‬اجتماعي‭ ‬بالايي‭ ‬برخوردار‭ ‬بود‭. ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬مظفّر‭ ‬چغاني،‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬حكومت‭ ‬ساماني،‭ ‬والي‭ (‬سپهسالار‭) ‬خراسان‭ ‬بود‭. ‬لذا،‭ ‬از‭ ‬دانسته‌هاي‭ ‬اندك‭ ‬ما‭ ‬چنين‭ ‬بر‭ ‬مي‌آيد‭ ‬كه‭ ‬شخصيّت‭ ‬تقريباً‭ ‬ناشناختة‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬سامانيان‭ ‬و‭ ‬دودمان‭ ‬محتاج‭ ‬پيوند‭ ‬نزديك‭ ‬داشت‭. ‬آل‭ ‬محتاج،‭ ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم،‭ ‬از‭ ‬دودمان‌هاي‭ ‬محلّي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬احتمالي‭ ‬ايراني‭ ‬تبار‭ ‬بود،‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬ناحية‭ ‬چغانيان‭ ‬فرمان‭ ‬مي‌راند‭.‬70

چند‭ ‬نكته‭ ‬در‭ ‬زندگي‭ ‬شغلي‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬كش‌مكش‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬جاري‭ ‬در‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬روزگار‭ ‬او‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقيم‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬پژوهش‭ ‬ما‭ ‬بستگي‭ ‬تنگاتنگ‭ ‬دارند‭.‬عبدالرّزّاق،‭ ‬چنانكه‭ ‬از‭ ‬ظواهر‭ ‬امر‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬زندگي‭ ‬شغلي‭ ‬او‭ ‬بر‭ ‬مي‌آيد،‭ ‬مردي‭ ‬بود‭ ‬آرمان‌گرا‭ ‬و‭ ‬بلندپرواز‭ ‬كه‭ ‬برنامة‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬فرهنگي‭ ‬روشني‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬داشت‭. ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬شورش‭ ‬ابو‭ ‬علي‭ ‬چغاني‭ ‬بر‭ ‬ضد‭ ‬نوح‭ ‬بن‭ ‬نصر‭ ‬ساماني‭ (‬943-954م‭) ‬در‭ ‬946م،71‭ ‬ابومنصور‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬336ق‭/‬948‭ ‬م‭ ‬بر‭ ‬سامانيان‭ ‬شوريد‭. ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬نوح‭ ‬ارتشي‭ ‬به‭ ‬سركردگي‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬قراتگين،‭ ‬سپهسالار‭ ‬تازة‭ ‬خراسان،‭ ‬براي‭ ‬سركوبي‭ ‬اين‭ ‬شورش‭ ‬فرستاد،‭ ‬ابومنصور‭ ‬به‭ ‬گرگان‭ ‬عقب‭ ‬نشست،‭ ‬اما‭ ‬گويا‭ ‬برادران‭ ‬او،‭ ‬رفيع‭ ‬و‭ ‬احمد،‭ ‬به‭ ‬اسارت‭ ‬قراتگين‭ ‬درآمدند‭. ‬شايان‭ ‬توجّه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬وشمگير‭ ‬زياري‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ماجرا‭ ‬در‭ ‬جرگة‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬قراتگين‭ ‬بود‭. ‬درپي‭ ‬اين‭ ‬وقايع،‭ ‬ابومنصور،‭ ‬در‭ ‬337‭ ‬ق‭/‬949م،‭ ‬با‭ ‬پناه‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬مهّم‭ ‬ري‭ ‬به‭ ‬ركن‌الدّولة‭ ‬بويه‭ (‬935-976م‭) ‬پيوست‭. 

‭ ‬از‭ ‬دانسته‌هايِ‭ ‬اندكِ‭ ‬يادشده‭ ‬مي‌توانيم‭ ‬چنين‭ ‬نتيجه‭ ‬بگيريم‭ ‬كه‭ ‬‮«‬عبدالرّزّاق‭ ‬با‭ ‬سامانيان‭ ‬مناسباتي‭ ‬بسيار‭ ‬ناپايدار‭ ‬داشت،‭ ‬به‭ ‬زياريان‭ ‬كششي‭ ‬نداشت،‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خاندان‭ ‬بويه‭ ‬دوستي‭ ‬داشت‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقطع‭ ‬از‭ ‬زندگي‭ ‬سياسي‭ ‬او،‭ ‬مطلب‭ ‬ديگري‭ ‬نيز‭ ‬درخور‭ ‬توجّه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اينكه‭ ‬ابومنصور،‭ ‬به‭ ‬همراهي‭ ‬ركن‌الدّوله،‭ ‬براي‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آل‭ ‬مسافر‭ ‬به‭ ‬آذربايجان‭ ‬لشكر‭ ‬كشيد،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شكست‭ ‬آل‭ ‬مسافر،‭ ‬شاهنشاه‭ ‬بويه،‭ ‬منصب‭ ‬آن‭ ‬شورشي‭ (‬مرزبان‭ ‬ابن‭ ‬محمّد‭ ‬از‭ ‬آل‭ ‬مسافر‭) ‬را‭ ‬به‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬پاداش‭ ‬داد‭. ‬چنين‭ ‬پيداست‭ ‬كه‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬در‭ ‬337‭ ‬ق‭/‬949م‭ ‬در‭ ‬مراغه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬سكّه‭ ‬هم‭ ‬ضرب‭ ‬كرد‭.‬72‭ ‬واقعه‌اي‭ ‬كه‭ ‬ظاهراً‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬ابومنصور‭ ‬به‭ ‬خواست‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬حكومت‭ ‬آذربايجان‭ ‬دست‭ ‬بكشد،‭ ‬درخور‭ ‬توجّه‭ ‬است‭: ‬گفته‌اند‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬ابومنصور،‭ ‬وزيرِ‭ ‬دَيسَم‭ ‬بن‭ ‬ابراهيم‭ ‬كُرد73‭ ‬ــ‭ ‬والي‭ ‬پيشين‭ ‬آذربايجان‭ ‬ــ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬خود‭ ‬برگُمارد،‭ ‬كاتب‭ ‬ابومنصور،‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خراسان‭ ‬همراهي‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬‮«‬دل‭ ‬آزرده‮»‬‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬سپاهي‭ ‬به‭ ‬دَيسَم‭ ‬پناهنده‭ ‬شد‭. ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬روايت،‭ ‬ابومنصور‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬از‭ ‬ناسپاسي‭ ‬كاتب‭ ‬خود‭ ‬اندوهگين‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬فرط‭ ‬آزردگي‭ ‬از‭ ‬حكومت‭ ‬آذربايجان‭ ‬دل‭ ‬بركند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ري‭ ‬بازگشت‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬ري‭ ‬از‭ ‬نوح‭ ‬عذر‭ ‬خواست‭ ‬و‭ ‬نهايتاً‭ ‬به‭ ‬توس،‭ ‬زادگاه‭ ‬خود،‭ ‬بازگشت‭.‬

جا‌به‌جايي‭ ‬گستردة‭ ‬شغلي‭ ‬ابومنصور‭ ‬در‭ ‬شهرهاي‭ ‬توس‭ ‬و‭ ‬نيشابور،‭ ‬هرات،‭ ‬گرگان،‭ ‬ري‭ ‬و‭ ‬آذربايجان‭ ‬و‭ ‬مناسبات‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬ركن‭ ‬الدّولة‭ ‬بويه‭ ‬و‭ ‬وشمگير‭ ‬زياري،‭ ‬شايان‭ ‬توجّه‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬وشمگير‭ ‬همان‭ ‬دوده‭ ‬سالاري (dynast)‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بيروني‭ ‬نسب‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاندان‭ ‬پارتي‭ ‬اسپهبدان‭ ‬رسانده‭ ‬است‭. ‬

هنگامي‭ ‬كه‭ ‬عبدالرّزّاق،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ماجراهاي‭ ‬آذربايجان‭ ‬و‭ ‬پناهندگي‭ ‬به‭ ‬ري،‭ ‬به‭ ‬توس‭ ‬بازگشت،‭ ‬آتش‭ ‬دشمني‭ ‬ميان‭ ‬سامانيان‭ ‬و‭ ‬آل‭ ‬بويه‭ ‬دوباره‭ ‬شعله‌ور‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬مي‌گويند‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬باني‭ ‬انعقاد‭ ‬پيمان‭ ‬صلحي‭ ‬ميان‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬دودمان‭ ‬شد‭. ‬ابومنصور‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حكومت‭ ‬كوتاه‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬هرات‭ ‬در‭ ‬347ق‭/‬959م،‭ ‬سرانجام‭ ‬در‭ ‬349ق‭/‬960م‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬عبدالملك‭ ‬ساماني‭ (‬945-961م‭)‬،‭ ‬والي‭ ‬خراسان‭ ‬شد‭. ‬

آن‭ ‬چه‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬گذشت،‭ ‬چكيده‌اي‭ ‬بسيار‭ ‬ساده‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬آگاهي‭ ‬ما‭ ‬دربارة‭ ‬چارچوب‭ ‬تاريخي‭ ‬آن‭ ‬زمان‭. ‬هرچند‭ ‬كه‭ ‬جزئيات‭ ‬اين‭ ‬تاريخ،‭ ‬از‭ ‬بعدي‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نگريسته‌ايم،‭ ‬نيازمند‭ ‬بررّسي‭ ‬بيشتر‭ ‬است،‭ ‬داده‌هاي‭ ‬زبان‌شناسي‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬منابع‭ ‬فارسي‭ ‬و‭ ‬عربي‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بستر‭ ‬تاريخي‭ ‬بررسي‭ ‬شود‭. ‬تا‭ ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نگرش‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬روزگار،‭ ‬سنت‌ها‭ ‬و‭ ‬ميراث‭ ‬پارتي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آنِ‭ ‬گذشته‌هاي‭ ‬دور‭ ‬مي‌پنداشتيم،‭ ‬ارزيابي‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬گسترة‭ ‬زباني‭ ‬و‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬موضوعات‭ ‬راهبردي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقطع‭ ‬تاريخي،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬آن‭ ‬انگاره،‭ ‬محدود‭ ‬مي‌شد‭. ‬اما‭ ‬چنانچه‭ ‬اين‭ ‬اصل‭ ‬را‭ ‬بپذيريم‭ ‬كه‭ ‬حضور،‭ ‬يا‭ ‬ادعاي‭ ‬حضور‭ ‬پارتيان‭ ‬بين‭ ‬سده‌هاي‭ ‬نهم‭ ‬تا‭ ‬يازدهم‭ ‬واقعيت‭ ‬تاريخي‭ ‬داشت،‭ ‬اين‭ ‬ديدگاه‭ ‬تاريخي‭ ‬نو،‭ ‬منظر‭ ‬زبان‌شناسي‭ ‬اين‭ ‬دوره‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬تحت‭ ‬الشعاع‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬بازنگري‭ ‬دوباره‌مان‭ ‬از‭ ‬گسترة‭ ‬زباني‭ ‬اين‭ ‬دوره‭ ‬بيانجامد‭. ‬

هم‭ ‬ابومنصور‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فرّخ،74‭ ‬حامي‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري،‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬ابومنصور‭ ‬معمري،‭ ‬مؤلّف‭ ‬اين‭ ‬اثر‭ ‬بزرگِ‭ ‬مرجع،‭ ‬نسب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬مي‌رساندند‭. ‬به‭ ‬زودي‭ ‬دربارة‭ ‬اين‭ ‬خاندان‭ ‬بيشتر‭ ‬سخن‭ ‬خواهد‭ ‬رفت‭. ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬ابوريحان‭ ‬بيروني‭ (‬973‭- ‬1048م‭)‬،‭ ‬دانشمند‭ ‬هم‭ ‬روزگار‭ ‬عبدالرّزّاق،‭ ‬به‭ ‬نسب‭ ‬نامة‭ ‬او‭ ‬معترض‭ ‬بود‭. ‬همچنين‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬حاميان‭ ‬ابوريحان،‭ ‬يعني‭ ‬زياريان،‭ ‬دشمنان‭ ‬اصلي‭ ‬خاندان‭ ‬عبدالرّزّاقيان‭ ‬بودند‭. ‬پيش‌تر،‭ ‬در‭ ‬پژوهشي‭ ‬استدلال‭ ‬كرده‭ ‬بوديم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬رغم‭ ‬انتقاد‭ ‬ابوريحان،‭ ‬بخش‭ ‬تاريخي‭ ‬نسب‭ ‬نامة‭ ‬اين‭ ‬خاندان،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقدّمة‭ ‬شاهنامه‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گونه‌اي‭ ‬غيرمستقيم‭ ‬همان‭ ‬نسب‭ ‬نامه‭ ‬معمرى‭ ‬نيز‭ ‬مي‌بود،‭ ‬معتبر‭ ‬است‭. ‬چنانكه‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد،‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬اسطوره‌اي‭ ‬اين‭ ‬نسب‌نامه،‭ ‬كه‭ ‬نسب‭ ‬خانوادگي‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬معمري‭ ‬را‭ ‬نهايتاً‭ ‬به‭ ‬منوچهر،‭ ‬پادشاه‭ ‬يشدادى،‭ ‬مي‌رساند،75‭ ‬بقية‭ ‬اين‭ ‬تبارنامه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تاريخي‭ ‬درست‭ ‬بود‭. ‬چنانكه‭ ‬پيش‌تر‭ ‬اشاره‭ ‬شد،‭ ‬چنين‭ ‬مي‌نمايد‭ ‬كه‭ ‬معارضة‭ ‬بيروني‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬نسب‌نامه‭ ‬متوجّه‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬اسطوره‌اي‭ ‬آن‭ ‬بود‭.‬‭ ‬

براي‭ ‬ارزيابي‭ ‬ساختار‭ ‬كلّي‭ ‬اين‭ ‬نسب‌نامه‭ ‬بد‭ ‬نيست‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بازنگري‭ ‬كنيم‭. ‬معمري‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نكاتي‭ ‬مفصّل‭ ‬و‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬جالب،‭ ‬دربارة‭ ‬انگيزة‭ ‬نگارش‭ ‬اين‭ ‬شاهنامه،76‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬تأليف‭ ‬و‭ ‬تنظيم77‭ ‬و‭ ‬مزاياي‭ ‬آن،78‭ ‬شروع‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬بالاخره،‭ ‬به‭ ‬‮«‬آغاز‭ ‬داستان‮»‬‭ ‬مي‌رسد‭. ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬داستان،‭ ‬از‭ ‬تقسيمات‭ ‬جهان،‭ ‬جايگاه‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬آن،‭ ‬حكايت‭ ‬نخستين‭ ‬انسان،‭ ‬عمر‭ ‬جهان،‭ ‬سرفصل‌هاي‭ ‬تاريخ‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬مطالبي‭ ‬ديگر‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گويد‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬به‭ ‬نسب‌نامة‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬مي‌رسد‭:‬

پيش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ [‬تاريخ‭]‬‭ ‬سَخُن‭ ‬شاهان‭ ‬و‭ ‬كارنامة‭ ‬ايشان‭ ‬ياد‭ ‬كنيم،‭ ‬نژاد79‭ ‬ابومنصور‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نثر‭ ‬فرمود‭ ‬تا‭ ‬جمع‭ ‬كنند،‭ ‬چاكر‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬ابومنصور‭ ‬المعمري‭ ‬و‭ ‬نژاد‭ ‬او‭ ‬نيز‭ ‬بگوييم‭ [‬تا‭ ‬همه‭ ‬بدانند‭] ‬كه‭ ‬چون‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ايشان‭ ‬چه‭ ‬بودند‭ ‬تا‭ ‬بدين‭ ‬جا‭ ‬رسيدند‭ [‬كه‭ ‬هستند‭]. ‬اولاً‭ ‬نسب‭ ‬ابومنصور‭ ‬عبدالرزاق‭: ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فرّخ‭ ‬بن‭ ‬ماسا‭ ‬بن‭ ‬مازيار‭ ‬بن‭ ‬كشمهان‭ ‬بن‭ ‬كنارنگ‭ ‬بن‭ ‬خسرو‭ ‬بن‭ ‬بهرام‭ ‬بن‭ ‬آذرگشسب‭ ‬بن‭ ‬گودرز‭ ‬بن‭ ‬داذآفريذ‭ ‬بن‭ ‬فرّخزاد‭ ‬بن‭ ‬بهرام‭ ‬كه‭ ‬بگاه‭ ‬خسروپرويز‭ ‬اسپهبذ‭ ‬بود،‭ ‬پسر‭ ‬فرّخ‭ ‬بوذرجمهر‭ ‬كه‭ ‬دستور‭ ‬نوشيروان‭ ‬بود،‭ ‬پسر‭ ‬آذركلباد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬پرويز‭ ‬سپهسالار‭ ‬بود،80‭ ‬پسر‭ ‬برزين‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گاه‭ ‬اردشير‭ ‬بابكان‭ ‬سالار‭ ‬بود‭ ‬پسر‭ ‬بيژن‭ ‬پسر‭ ‬گيو‭.‬81‭ ‬

چنانكه‭ ‬مي‌بينيم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬تبارنامه‭ ‬خاندان‭ ‬عبدالرّزّاقيان‭ ‬نسب‭ ‬بلافصل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬مي‌رساند‭. ‬اما‭ ‬كنارنگيان‭ ‬كه‭ ‬بودند؟‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬اين‭ ‬خاندان‭ ‬جز‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬پسينِ‭ ‬حكومت‭ ‬ساساني‭ ‬مرزبان‭ ‬توس‭ ‬بودند،‭ ‬خبر‭ ‬بيشتري‭ ‬نداشتيم‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬جست‌و‌جوي‭ ‬اخير‭ ‬خود‭ ‬دربارة‭ ‬هويّت‭ ‬اين‭ ‬خاندان‭ ‬در‭ ‬منابع‭ ‬بومي‭ ‬و‭ ‬خارجي،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬پي‭ ‬برديم‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬داده‌هاي‭ ‬تاريخي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬داريم‭ ‬چنين‭ ‬برمي‌آيد‭ ‬كه‭ ‬‮«‬فرمانروايي‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬بر‭ ‬شرق‭ [‬درحقيقت‭] ‬به‭ ‬دورة‭ ‬پادشاهي‭ ‬يزدگرد‭ ‬اوّل‭ (‬399-420‭ ‬م‭) ‬مي‌رسد‭.‬‮»‬‭ ‬افزون‭ ‬براين،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬ثابت‭ ‬كرديم‭ ‬كه‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬‮«‬‭[‬درواقع‭] ‬يكي‭ ‬از‭ ‬خاندان‌هاي‭ ‬شهرياري82‭ ‬(dynastic families)‭ ‬بودند‭ ‬كه،‭ ‬بي‭ ‬ترديد،‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬داشتند‭.‬‮»‬83‭ ‬هم‭ ‬چنين‭ ‬استدلال‭ ‬كرديم‭ ‬كه‭ ‬گسترة‭ ‬حاكميت‭ ‬كنارنگيان،‭ ‬سرزميني‭ ‬كه‭ ‬‮«‬در‭ ‬آن‭ ‬جايگاهي‭ ‬بلند‭ ‬داشتند،‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬شرقي‭ ‬ايران،‭ ‬در‭ ‬قلمرو‭ ‬پرثَوَه‭ ‬بود،‭ ‬سرزميني‭ ‬كه‭ ‬خاندان‭ ‬شهرياري‭ ‬اسپهبدان‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬حكمراني‭ ‬مي‌كردند‭. ‬همچنين‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬كه‭ ‬چنانكه‭ ‬بعضي‭ ‬اشاره‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬در‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسى‭ ‬بصورت‭ ‬پهلو‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ديگر‭ ‬منابع‭ ‬كهن‭ ‬بصورت‭ ‬فهلو‭ ‬آمده‭ ‬است‮»‬84‭ ‬به‭ ‬هر‌روي،‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬اين‭ ‬بررسي‭ ‬نتيجه‭ ‬گرفتيم‭ ‬كه‭ ‬‮«‬منصب‭ ‬كنارنگيان‭ ‬در‭ ‬قلمرو‭ ‬ساساني،‭ ‬منصبي‭ ‬بسيار‭ ‬بسيار‭ ‬مهم‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬قانوناً‭ ‬و‭ ‬عرفاً‭ ‬در‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬موروثي‭ ‬بود‭…‬‮»‬85‭ ‬

تمامى‭ ‬مباحثى‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬اينجا‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬كرده‌ايم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬مسئله‭ ‬مهم‭ ‬مى‌انجامند‭ ‬كه‭ ‬ابو‭ ‬منصور‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق،‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬ابومنصور‭ ‬معمِري،‭ ‬كه‭ ‬اوّلي‭ ‬حامي‭ ‬و‭ ‬دومي‭ ‬مؤلّف‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬بودند،‭ ‬درحقيقت،‭ ‬نسب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خانداني‭ ‬پارتي‭ ‬يا‭ ‬پهلوى‭ ‬مي‌رساندند‭ ‬كه‭ ‬همان‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬بود‭. ‬دربارة‭ ‬خاندان‌هاي‭ ‬پارتي‭ ‬كنارنگيان‭ ‬و‭ ‬عبدالرّزّاقيان‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬شهرياران‭ ‬پهلو‭ ‬بودند،‭ ‬نكاتي‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬درخور‭ ‬تأمل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬زودي‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬خواهيم‭ ‬پرداخت‭. ‬اما‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬جا،‭ ‬و‭ ‬برپاية‭ ‬نوشتة‭ ‬معمري‭ ‬مي‌توان‭ ‬چند‭ ‬نكتة‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬ضروري‭ ‬را‭ ‬دربارة‭ ‬نسب‭ ‬نامة‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬خاندان‭ ‬وي‭ ‬طرح‭ ‬كرد،‭ ‬نسب‌نامه‌اي‭ ‬كه،‭ ‬به‭ ‬شرحي‭ ‬كه‭ ‬گذشت،‭ ‬ميان‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬توسي‭ ‬و‭ ‬ابومنصور‭ ‬معمري‭ ‬مشترك‭ ‬بود‭.‬

ازجمله‭ ‬موضوعاتي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ادامة‭ ‬بررّسي‌هاي‭ ‬خود‭ ‬دربارة‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬راجع‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بحث‭ ‬كرديم،‭ ‬سرگذشت‭ ‬دو‭ ‬نسل‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬شهرياران،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬يك‭ ‬شاخة‭ ‬جانبي‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬پادشاهي‭ ‬بلاش،‭ (‬484-488‭ ‬م‭)‬،‭ ‬قباد‭ (‬‮٤٨٨‬‭-‬‮٤٩٦‬،‭ ‬‮٤٩٨‬‭-‬‮٥٣٠‬‭ ‬م‭) ‬و‭ ‬خسرو‭ ‬اوّل‭ (‬‮٥٣١‬‭-‬‮٥٧٩‬‭ ‬م‭) ‬بود‭. ‬دربارة‭ ‬جزئيّات‭ ‬تاريخ‭ ‬اين‭ ‬اشخاص‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دوره،‭ ‬خواننده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پژوهش‭ ‬اخير‭ ‬خود‭ ‬ارجاع‭ ‬مي‌دهيم‭.‬86‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬توجّه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬صرفاً‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬سه‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬خاندان‭ ‬معطوف‭ ‬مي‌كنيم‭. ‬نخستينِ‭ ‬آنها‭ ‬گشناسپ‭ ‬داد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پروكوپيوس،‭ ‬مورّخ‭ ‬يوناني،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬گوساناستادِس‭ ‬ناميده‭ ‬است‭. ‬دوّمي،‭ ‬آذرگلباد،‭ ‬همان‭ ‬آدِرگودونبادِسِ‭ ‬پروكوپيوس‭ ‬است‭. ‬و‭ ‬سوّمي،‭ ‬بهرام‭ ‬يا‭ ‬واَرّامِس‭ ‬پروكوپيوس،‭ ‬پسر‭ ‬آذرگلباد‭. ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پژوهش‭ ‬اخير‭ ‬خود‭ ‬آورده‌ايم،‭ ‬گَشناسپ‭ ‬داد‭ ‬از‭ ‬دولتمرداني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬خواستار‭ ‬قتل‭ ‬قباد،‭ ‬پادشاه‭ ‬ساساني،‭ ‬شد‭. ‬اما‭ ‬اين‭ ‬پادشاه‭ ‬حتي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فاش‭ ‬شدن‭ ‬اين‭ ‬دسيسه‭ ‬از‭ ‬بيم‭ ‬قدرت‭ ‬كنارنگيان،‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ ‬عضو‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان،‭ ‬يعني‭ ‬يكي‭ ‬‮«‬از‭ ‬خويشاوندان‮»‬‭ ‬گشناسپ‭ ‬داد‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬آذرگلباد‭ ‬در‭ ‬صحنة‭ ‬سياسي‭ ‬پيدا‭ ‬شود،‭ ‬نتوانست‭ ‬اين‭ ‬كنارنگِ‭ ‬توطئه‌‌گر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬بردارد‭. ‬آذرگلباد‭ ‬با‭ ‬كشتن‭ ‬گشناسپ‭ ‬داد‭ ‬سمت‭ ‬كنارنگيان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬جانشين‭ ‬او‭ ‬شد‭. ‬

اكنون‭ ‬با‭ ‬بررّسي‭ ‬دوبارة‭ ‬شجره‌نامة‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬در‭ ‬متن‭ ‬معمري،‭ ‬به‭ ‬مسأله‌اي‭ ‬مهم‭ ‬برمي‌خوريم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬متن‭ ‬نام‭ ‬سه‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬نياكاني‭ ‬كه‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كنارنگ‭ ‬پيوند‭ ‬مي‌دهند،‭ ‬يعني‭ ‬بهرام،‭ ‬آذرگشسب‭ ‬و‭ ‬آذَرگُلباد‭ (‬آذركلباد‭)‬،‭ ‬با‭ ‬كمي‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬جايي‭ ‬در‭ ‬ترتيب،‭ ‬مانند‭ ‬همان‭ ‬نام‌هايي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬روايت‭ ‬پروكوپيوس‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬يعني،‭ ‬گَشناسپ‭ ‬داد‭ ‬يا‭ ‬گوساناستادِس،‭ ‬آذَرگُلباد‭ (‬آذَركلباد‭) ‬يا‭ ‬آدِرگودونبادِس،‭ ‬و‭ ‬پسر‭ ‬او،‭ ‬بهرام‭ ‬يا‭ ‬واَرّامِس‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬ترديدي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬گوساناستادِس،‭ ‬تعبير‭ ‬يوناني‭ ‬و‭ ‬كوتاه‭ ‬شده‭ ‬واژة‭ ‬آذرگشسب‭ ‬و‭  ‬آدِرگودنبادِس،‭ ‬همان‭ ‬آذركلباد‭ ‬است‭. ‬

آنچه‭ ‬كه‭ ‬صحت‭ ‬شجره‌نامه‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬مقدمه‭ ‬شاهنامه‭ ‬ابو‭ ‬منصورى‭ ‬را‭ ‬آشكار‭ ‬مي‌كند‭ ‬همانا‭ ‬هماهنگى‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬نسب‭ ‬نامه‌اى‭ ‬كه‭  ‬پروكوپيوس‭ ‬از‭ ‬كنارنگيان‭ ‬به‭ ‬جا‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭:  ‬در‭ ‬يكى‭ ‬از‭ ‬نسخ‭  ‬مقدمه،‭ ‬نسخه‌اى‭ ‬كه‭ ‬نسخه‭ ‬مرجع‭ ‬شادروان‭ ‬قزوينى‭ ‬قرار‭ ‬نگرفت،‭ ‬نام‌هاى‭ ‬بين‭ ‬آذرگشسب‭ ‬تا‭ ‬پسر‭ ‬آذركلباد‭ (‬كه‭ ‬در‭ ‬متن‭ ‬بالا‭ ‬بصورت‭ ‬ايرانيك‭ ‬آمده‌اند‭)  ‬درج‭  ‬نشده‌اند‭.  ‬يعنى‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬نسخه‭ ‬فرعى‭ ‬توالى‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬كنارنگ،‭ ‬آذرگشسب‭ ‬و‭ ‬آذركلباد،‭ ‬دقيقا‭ ‬از‭ ‬ترتيبى‭ ‬پيروي‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬پروكوپيوس‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬برده‭ ‬است‭. ‬آن‭ ‬چه‭ ‬ماية‭ ‬شگفتي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬نسب‭ ‬نامة‭ ‬نوشتة‭ ‬معمري‭ ‬اعتبار‭ ‬دو‭ ‬چندان‭ ‬مي‌بخشد،‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬پروكوپيوس،‭ ‬گشناسپ‭ ‬داد‭/‬گوساناستادِس‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬خويشاوندان‭ ‬آذرگلباد‭/‬آدِرگلودونبادِس‭ ‬بود‭. ‬لذا،‭ ‬چند‭ ‬خطّي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نسخة‭ ‬مرجع‭ ‬قزويني‭ ‬هست،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬نسخة‭ ‬ديگر‭ ‬نيامده‭ ‬است،‭ ‬به‌احتمال‭ ‬زياد‭ ‬ناشي‭ ‬از‭ ‬افزودن‭ ‬توالي‭ ‬نسبي‭ ‬خانوادگي‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نتيجة‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬شخصيّت‭ ‬مدّ‭ ‬نظر‭ ‬با‭ ‬يكديگر‭ ‬خويشاوند‭ ‬مي‌شدند‭. ‬

‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬چنانچه‭ ‬اين‭ ‬احتمال‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگيريم‭ ‬كه‭ ‬اشتباه‭ ‬ساده‌اي‭ ‬در‭ ‬نسخه‌برداري‭ ‬باعث‭ ‬وارونگي‭ ‬توالي‭ ‬بهرام‭ ‬و‭ ‬آذرگشسب‭ ‬شده‭ ‬باشد؛‭ ‬به‭ ‬بيان‭ ‬ديگر،‭ ‬اگر‭ ‬توالي‭ ‬اين‭ ‬نسب‌نامه‭ ‬‮«‬آذرگشسب‭ … ‬بهرام‭ ‬پسر‭ ‬آذر‭ ‬كلباد‭/‬آذرگلباد‮»‬‭ ‬بوده‭ ‬باشد،‭ ‬آن‭ ‬گاه‭ ‬شجره‌نامه‌اي‭ ‬كه‭ ‬معمري‭ ‬براي‭ ‬كنارنگيان‭ ‬تنظيم‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬دقيقاً‭ ‬رونوشت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پروكوپيوس‭ ‬گردآوري‭ ‬كرده‭ ‬بود‭. ‬شايان‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پروكوپيوس‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬روزگار‭ ‬آذرگلباد‭ ‬و‭ ‬بهرام‭ ‬مي‌زيست‭. ‬حال‭ ‬اگر‭ ‬بخش‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬سدة‭ ‬پنجم‭ ‬تا‭ ‬ميانة‭ ‬سدة‭ ‬ششم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نسب‌نامه‌اي‭ ‬كه‭ ‬معمري‭ ‬براي‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬ارائه‭ ‬كرده‌است،‭ ‬درست‭ ‬بدانيم،‭ ‬امكان‭ ‬پذيرش‭ ‬صحت‭ ‬بخش‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سده‌هاي‭ ‬پسين‭ ‬و‭ ‬ديرتر‭ ‬اين‭ ‬نسب‌نامه،‭ ‬يعني‭ ‬آن‭ ‬پاره‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬نياكان‭ ‬پيوستة‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬را‭ ‬دربردارد،‭ ‬به‭ ‬غايت‭ ‬افزون‭ ‬مي‌شود‭. 

اما‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬نسب‭ ‬پيوستة‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬نكته‭ ‬نسبتاً‭ ‬باور‭ ‬داشت‭. ‬نخست‭ ‬اينكه‭ ‬شخصيّتي‭ ‬سياسي‭/‬فرهنگي‭ ‬مانند‭ ‬عبدالرّزّاق،‭ ‬با‭ ‬چنان‭ ‬وسواس‭ ‬و‭ ‬خودآگاهي‭ ‬دربارة‭ ‬نسب‭ ‬و‭ ‬تبار‭ ‬خود،‭ ‬شخصاً‭ ‬مي‌توانست،‭ ‬دست‌كم،‭ ‬چهار‭ ‬نسل‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شناسايي‭ ‬كند‭. ‬ديگر‭ ‬آنكه،‭ ‬شمار‭ ‬انسابي‭ ‬كه،‭ ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬معمري،‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬به‭ ‬كنارنگ‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬هفتم‭ ‬وصل‭ ‬مي‌كرد،‭ ‬نيز‭ ‬موثّق‭ ‬است‭. ‬دربارة‭ ‬اين‭ ‬نكتة‭ ‬دوّم‭ ‬يادآوري‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬شادروان‭ ‬قزويني‭ ‬نيز‭ ‬ملاحظه‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬معمري‭ ‬هشت‭ ‬نسل‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬سده‌اي‭ ‬جاي‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سلسلة‭ ‬نسبي‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬تا‭ ‬كنارنگ‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬مي‌گرفت‭. ‬خودِ‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬كنارنگ‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬هشت‭ ‬نسل‭ ‬گنجانده‭ ‬شده‌اند‭. ‬حال‭ ‬اگر‭ ‬هر‭ ‬نسل‭ ‬را‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬35‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگيريم،‭ ‬اين‭ ‬هشت‭ ‬شخصّيت‭ ‬از‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬تا‭ ‬كنارنگ،‭ ‬اين‭ ‬فاصلة‭ ‬زماني‭ ‬ميانة‭ ‬سدة‭ ‬هفتم‭ ‬و‭ ‬ميانة‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬پر‭ ‬مي‌كنند‭. ‬

در‭ ‬صورتي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬توضيح‭ ‬براي‭ ‬اثبات‭ ‬اعتبار‭ ‬تاريخ‭ ‬نسبي‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬معمري‭ ‬كافي‭ ‬نباشد،‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬هم‭ ‬توجّه‭ ‬كرد‭: ‬معمري‭ ‬در‭ ‬شرح‭ ‬نسب‭ ‬خود،‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬كنارنگيان‭ ‬در‭ ‬تسخير‭ ‬توس‭ ‬و‭ ‬نيشابور‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬عرب‌ها‭ ‬به‭ ‬سرداري‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عامر‭ ‬نقل‭ ‬مفصّلي‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬شرح،‭ ‬با‭ ‬حذف‭ ‬بعضي‭ ‬جزئيّات‭ ‬مهم،‭ ‬در‭ ‬بيشتر‭ ‬روايات‭ ‬فتوح‭ ‬نيز‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شود‭.‬87‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬جزئيات‭ ‬اين‭ ‬روايات،‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬مقدّمه‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬ديگر‭ ‬روايات‭ ‬فتوح،‭ ‬مدّ‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬نيست‭. ‬موضوع‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬ما‭ ‬شرحي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقدّمة‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬دربارة‭ ‬تاريخ‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬شرح‭ ‬معمري‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬وصف‭ ‬جزئيات‭ ‬نقش‭ ‬كنارنگ‭ ‬در‭ ‬فتح‭ ‬نيشابور‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تصريح‭ ‬اينكه‭ ‬توس‭ ‬به‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬تعلق‭ ‬داشت،‭ ‬مشتمل‭ ‬بر‭ ‬نقل‭ ‬زير‭ ‬است‭:‬

گويند‭ ‬توس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬فلان‭ [‬كنارنگ‭] ‬است‭ ‬و‭ ‬نشابور‭ ‬به‭ ‬گروگان‭ ‬دارد،‭ ‬و‭ ‬حسن‭[‬بن‭] ‬علي‭ ‬مروزي‭ ‬از‭ ‬فرزندان‭ ‬او‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬كنارنگ‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬مادر‭ ‬از‭ ‬نسل‭ ‬توس‭ ‬بود‭ ‬و‭ [‬او؟‭] ‬صد‭ ‬و‭ ‬بيست‭ ‬سال‭ ‬بزيست‭ ‬و‭ ‬هميشه‭ ‬توس‭ [‬خاندان‭] ‬كنارنگيان‭ ‬را‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬حُمَيد‭ ‬طاعي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬ايشان‭ ‬بستد‭ ‬و‭ [‬آن‭ ‬گاه‭] ‬آن‭ ‬مهتري‭ ‬به‭ ‬ديگري‭ ‬دوذه‭ ‬افتاد‭. ‬پس‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬ابومنصور‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬توس‭ ‬را‭ ‬بستدند‭ ‬و‭ ‬سزا‭ ‬بسزا‭ ‬رسيد،‭ ‬و‭ ‬نسب‭ ‬اين‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬كس‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬كردند‭ ‬چنين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬ياد‭ ‬كرديم‭.‬88

مدت‌ها‭ ‬پيش‭ ‬استدلال‭ ‬كرديم‭ ‬و‭ ‬اميدواريم‭ ‬توانسته‭ ‬باشيم‭ ‬ثابت‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬طول‭ ‬عمر‭ ‬خيالي‭ ‬120‭ ‬سالة‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬يا‭ ‬مادر‭ ‬وي،‭ ‬آن‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬كنارنگيان‭ ‬و‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقدّمة‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬اينكه‭ ‬توس‭ ‬در‭ ‬حيطة‭ ‬قدرت‭ ‬كنارنگيان‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬آنكه‭ ‬حُمَيد‭ ‬بن‭ ‬قَحطَبَه‭ ‬طاعي،‭ ‬سردار‭ ‬عباسي،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬اين‭ ‬خاندان‭ ‬درآورد،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تاريخي‭ ‬صحت‭ ‬دارد‭.‬89‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مجال‭ ‬نمي‌توانيم‭ ‬به‭ ‬جزئيات‭ ‬آن‭ ‬تحليل‭ ‬وارد‭ ‬شويم‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬خواننده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تحقيق‭ ‬ارجاع‭ ‬مي‌دهيم‭. ‬اين‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬بسنده‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬انقلاب‭ ‬عباسيان‭ ‬و‭ ‬جنبش‭ ‬سپاهيان‭ ‬عباسي‭ ‬و‭ ‬سرداران‭ ‬آن‭ ‬ــ‭  ‬كه‭ ‬حُمَيد‭ ‬بن‭ ‬قحطبة‭ ‬طايي‭ ‬از‭ ‬مهمترين‭ ‬آنها‭ ‬بود‭ ‬ــ‭ ‬قدرت‭ ‬سياسي‭ ‬در‭ ‬‮«‬خراسان‭ ‬داخلي‮»‬‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬اين‭ ‬برگزيدگان‭ ‬نوظهور‭ ‬افتاد‭ ‬و‭ ‬‮«‬‭ ‬آن‭ ‬مهتري‭ ‬به‭ ‬ديگري‭ ‬دوده‭ ‬افتاد‮»‬‭. ‬لذا،‭ ‬چنانكه‭ ‬در‭ ‬مقدّمه‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬حُمَيد‭ ‬بن‭ ‬قحطبه‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬عباسيان‭ ‬قدرت‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬را‭ ‬غصب‭ ‬كرد‭. 

حال‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬نيز‭ ‬توجّه‭ ‬كرد‭ ‬كه،‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نام‭ ‬ابومنصور‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬فرّخ‭ ‬بر‭ ‬مي‌آيد،‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬عبدالرّزّاق،‭ ‬سه‭ ‬يا‭ ‬چهار‭ ‬پشت،‭ ‬از‭ ‬گروش‭ ‬خاندان‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬اسلام‭ ‬مي‭ ‬گذشت‭.‬90‭ ‬در‭ ‬نتيجه،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زياد،‭ ‬خاندان‭ ‬پارتي‭ ‬كنارنگيان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬رسيدن‭ ‬عبّاسيان‭ ‬در‭ ‬توس‭ ‬به‭ ‬اسلام‭ ‬گرويد‭.‬91‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬نسب‌نامه‌اي‭ ‬كه‭ ‬معمري‭ ‬براي‭ ‬خاندان‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬نوشته‭ ‬است‭ ‬همخواني‭ ‬كامل‭ ‬پيدا‭ ‬مي‌كند،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬در‌نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬چهار‭ ‬نسل‭ ‬و‭ ‬محاسبة30‭ ‬تا‭ ‬35‭ ‬سال‭ ‬براي‭ ‬هر‭ ‬نسل،‭ ‬زمان‭ ‬زندگي‭ ‬فرّخ‭ ‬حدوداَ‭ ‬به‭ ‬ميانة‭ ‬سدة‭ ‬هشتم‭ ‬مي‌رسد‭. ‬

افزون‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬شواهد‭ ‬مستقلّي‭ ‬كه‭ ‬يعقوبي‭ (‬درگذشت‭ ‬283ق‭/‬897‭ ‬م‭) ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬گزارش‭ ‬معمري‭ ‬را‭ ‬تأييد‭ ‬مي‌كند‭. ‬يعقوبي‭ ‬با‭ ‬اينكه‭ ‬متأسّفانه‭ ‬مستقيماً‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬خاندان‭ ‬نامي‭ ‬نمى‌برد،‭ ‬در‭ ‬گزارش‭ ‬خود‭ ‬زاد‭ ‬و‭ ‬رود‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان،‭ ‬نياكان‭ ‬عبدالرّزّاقيان،‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬اواخر‭ ‬سدة‭ ‬نهم‭ ‬پي‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬البُلدان‭ ‬در‭ ‬ادامة‭ ‬بحث‭ ‬دربارة‭ ‬فتح‭ ‬توس‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عامر‭ ‬چنين‭ ‬مى‌آورد‭ ‬كه‭ ‬پيمان‭ ‬صلحي‭ ‬كه‭ ‬ميان‭ ‬ابن‭ ‬عامر‭ ‬و‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬خود‭ ‬او،‭ ‬يعني‭ ‬روزگار‭ ‬يعقوبي،‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬بود‭. ‬يعقوبي‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬مؤلّفان‭ ‬فتوح‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬تصريح‭ ‬مي‌كنند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ازاي‭ ‬همكاري‭ ‬كنارنگيان‭ ‬با‭ ‬فاتحان‭ ‬عرب،‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬حقيقت‭ ‬تداوم‭ ‬حكمراني‭ ‬اين‭ ‬خاندان‭ ‬پارتي‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬توس‭ ‬و‭ ‬نيشابور‭ ‬پذيرفتند‭. ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬يعقوبي‭ ‬‮«‬عبدالله‭ ‬پادشاه‭ ‬توس‭ ‬را‭ ‬نوشته‌اي‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬نزد‭ ‬فرزندان‭ ‬وي‭ ‬است‮»‬‭.‬92‭ ‬

چنين‭ ‬مي‌نمايد‭ ‬كه‭ ‬يعقوبي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬سدة‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬نسل‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬طبري‭ ‬كتاب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نوشت93‭ ‬و‭ ‬بيشتر‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬طاهريان‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬در‭ ‬پايتخت‭ ‬تازه‭ ‬تأسيس‭ ‬اين‭ ‬سلسله‭ ‬در‭ ‬نيشابور‭ ‬گذراند‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬هنگام،‭ ‬چنانكه‭ ‬يعقوبي‭ ‬خبر‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬خانداني‭ ‬در‭ ‬توس‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬نامه‌اي‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عامر‭ ‬به‭ ‬نياي‭ ‬آنها‭ ‬نوشته‭ ‬بود،‭ ‬سندي‭ ‬براي‭ ‬پيوند‭ ‬خاندان‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬دليلي‭ ‬بر‭ ‬اثبات‭ ‬حق‭ ‬خانداني‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬شهرهاي‭ ‬توس‭ ‬و‭ ‬نيشابور‭ ‬تلقّي‭ ‬مي‌كرد‭. ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬اميد‭ ‬است‭ ‬تاكنون‭ ‬توانسته‭ ‬باشيم‭ ‬ثابت‭ ‬كنيم،‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬نسل‭ ‬بعد،‭ ‬خانداني‭ ‬دقيقاً‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬ادعا‭ ‬از‭ ‬توس‭ ‬سر‭ ‬برآورد‭. ‬چنانكه‭ ‬ديديم،‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬صريحاً‭ ‬در‭ ‬مقدّمه‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬قريب‭ ‬به‭ ‬يقين‭ ‬خانداني‭ ‬كه‭ ‬يعقوبي‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اشاره‭ ‬مي‌كند،‭ ‬همان‭ ‬خاندان‭ ‬ابومنصور‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق،‭ ‬حامي‭ ‬نخستين‭ ‬نسخة‭ ‬منثور‭ ‬موجود‭ ‬شاهنامه،‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬روزگار‭ ‬يعقوبى‭  ‬نسب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭  ‬خاندان‭ ‬اشكانى‭ ‬كنارنگيان‭ ‬مى‌رساندند‭.‬‭ ‬

جالب‭ ‬آنكه‭ ‬روايت‭ ‬مقدّمه‭ ‬از‭ ‬نسب‭ ‬خاندان‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬حاوي‭ ‬آگاهي‌هايي‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تاريخي‭ ‬كاملاً‭ ‬درست‭ ‬مي‌نمايد‭. ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬معمري‭ ‬شخصي‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬حُسَين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬مروزي،‭ ‬از‭ ‬‮«‬فرزندان‭ ‬كنارنگ‮»‬‭ ‬بود‭. ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬حُسَين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬مروزي‭ ‬از‭ ‬فرماندهان‭ ‬نيرومند‭ ‬سلسلة‭ ‬ساماني‭ ‬بود،‭ ‬كه،‭ ‬مانند‭ ‬عبدالرّزاق‭ ‬جاه‌طلبي‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬پادشاهي‭ ‬سامانيان‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬حكومت‭ ‬سيستان‭ ‬با‭ ‬نصر‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬رقابت‭ ‬مي‌كرد‭.‬94‭ ‬مروزي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬‮«‬قدرت‭ ‬زيادي‮»‬‭ ‬كسب‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬گويا‭ ‬بيشتر‭ ‬عمر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬سامانيان‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬گذراند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬‮«‬گروش‭ ‬به‭ ‬فرقة‭ ‬اسماعيليه‮»‬‭ ‬در‭ ‬واپسين‭ ‬سال‌هاي‭ ‬سدة‭ ‬سوم‭ ‬قمري،‭ ‬در‭ ‬‮«‬طالقان،‭ ‬ميمنه،‭ ‬هرات،‭ ‬قَرجستان‭ ‬و‭ ‬گور‮»‬‭ ‬پيروان‭ ‬زيادي‭ ‬پيدا‭ ‬كرد‭.‬95‭ ‬ظاهراً،‭ ‬مقدّمه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬شمار‭ ‬اندك‭ ‬منابعي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬پيشينة‭ ‬خانوادگي‭ ‬حُسَين‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آگاهي‌هايي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‌دهد‭.‬96‭ ‬به‭ ‬جاست‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬يادآوري‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬اين‭ ‬داعي‭ ‬قدرتمند‭ ‬اسماعيلي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاندان‭ ‬عبدالرّزّاقيان‭ ‬و‭ ‬شهرياران‭ ‬پارتي‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬پهلو‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬ساساني،‭ ‬كنارنگيان،97‭ ‬پيوند‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬كه‭ ‬همچنين‭ ‬آگاهي‌هايي‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬واقعيت‭ ‬تاريخي‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قاطعيت‭ ‬ثابت‭ ‬كرد‭. ‬مقصود‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬بسط‭ ‬اين‭ ‬مسائل‭ ‬اثبات‭ ‬امري‭ ‬بوده‭ ‬است‭: ‬چنانكه‭ ‬از‭ [‬مقدمة‭] ‬معمري‭ ‬بر‭ ‬مي‌آيد،‭ ‬عبدالرّزّاقيان،‭ ‬اين‭ ‬شهريارانِ‭ ‬توس،‭ ‬قلب‭ ‬پرثَوَه،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬خود‭ ‬آگاه‭ ‬بودند،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نتيجة‭ ‬اين‭ ‬آگاهي‭ ‬توانستند‭ ‬در‭ ‬ميانة‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬به‭ ‬دقّت‭ ‬شرح‭ ‬دهند‭ ‬كه‭ ‬بودند‭ ‬‮«‬تا‭ ‬بدين‌جا‭ ‬رسيدند‭ [‬كه‭ ‬هستند‭]‬‮»‬‭. ‬

برآيند‭ ‬بررّسي‌هاي‭ ‬پيش‭ ‬گفته‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دريافت‭ ‬مهم‭ ‬ديگري‭ ‬نيز‭ ‬مي‌رساند‭ ‬كه‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬ادامة‭ ‬مطالب‭ ‬بايد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سخن‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬آيد‭. ‬در‭ ‬پژوهش‭ ‬اخير‭ ‬خود‭ ‬بر‭ ‬پاية‭ ‬شواهدي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬قانع‭ ‬كننده‭ ‬مي‌رسيد،‭ ‬‮«‬حدس‭ ‬زده‭ ‬بوديم‭ ‬كه‭ ‬خاندان‭ ‬كنارنگيان،‭ ‬شاخه‌اي‭ ‬از‭ ‬خاندان‭ ‬اسپهبدان‮»‬‭ ‬بود‭.‬98‭ ‬در‭ ‬پژوهشي‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬افول‭ ‬و‭ ‬سقوط‭ ‬شاهنشاهي‭ ‬ساساني،99‭ ‬شواهدي‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬احتمال‭ ‬بالقوّة‭ ‬خويشاوندي‭ ‬خاندان‌هاي‭ ‬كنارنگيان‭ ‬و‭ ‬اسپهبدان‭ ‬ارائه‭ ‬كرده‭ ‬بوديم،‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬تكرار‭ ‬نكرده‌ايم‭. ‬شايان‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نسب‌نامه‌اي‭ ‬كه‭ ‬معمري‭ ‬در‭ ‬مقدّمه‭ ‬آورده‭ ‬است،‭ ‬دو‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬خانوادگي‭ ‬كنارنگيان‭ ‬و‭ ‬اسپهبدان‭ ‬اشاره‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬گرچه‭ ‬دومّين‭ ‬يادكرد‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نسبت‭ ‬در‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬روايت‭ ‬نسبي‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما‭ ‬افزوده‭ ‬است،‭ ‬البته‭ ‬افزوده‌اي‭ ‬كه،‭ ‬به‭ ‬شرحي‭ ‬كه‭ ‬گذشت،‭ ‬دليلي‭ ‬روشن‭ ‬دارد‭.‬100‭ ‬نخستين‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نسبت‭ ‬خانوادگي‭ ‬در‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬نوشتة‭ ‬معمري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تصريح‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬‮«‬نژادي‭ ‬بزرگ‭ ‬داشت‭ ‬به‭ ‬گوهر‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تخم‭ ‬اسپهبدان‭ ‬ايران‭ ‬بود‮»‬‭.‬101‭ ‬آشكار‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نمي‌توان‭ ‬نسب‭ ‬اشخاص‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮«‬تخمِ‮»‬‭ ‬يك‭ ‬منصب‭ ‬يا‭ ‬سمت‭ ‬پيوند‭ ‬داد؛‭ ‬گوهر،‭ ‬نيز،‭ ‬به‭ ‬خويشاوندي‭ ‬پدري‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬مادري‭ ‬اشاره‭ ‬دارد؛‭ ‬لذا‭ ‬در‭ ‬تشخيص‭ ‬منظور‭ ‬از‭ ‬‮«‬اسپهبدان‮»‬‭ ‬در‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬نبايد‭ ‬ترديدي‭ ‬باقي‭ ‬بماند‭: ‬اسپهبدان‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬در‭ ‬متن‭ ‬معمري،‭ ‬خاندان‭ ‬اسپهبدان‭ ‬پارتي‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬منصب‭ ‬ساسانيِ‭ ‬اسپهبد‭. ‬به‭ ‬علاوه،‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد،‭ ‬فردوسي‭ ‬در‭ ‬پيشگفتار‭ ‬شاهنامه،‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬داستان‭ ‬تأليف‭ ‬اثر‭ ‬حماسي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬شرح‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬را‭ ‬پهلوان،‭ ‬يعني‭ ‬پارتي‭ ‬معرفي‭ ‬مي‌كند‭. ‬معمري‭ ‬نيز‭ ‬از‭ ‬فرّ‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬تمامي‌كه‭ ‬از‭ ‬پادشاهي‭ ‬داشت‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گويد‭.‬102‭ ‬كوتاه‭ ‬سخن‭ ‬آنكه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما،‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬قريب‭ ‬به‭ ‬يقين،‭ ‬ابومنصور‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬داشت‭. ‬مطالبي‭ ‬كه‭ ‬درادامه‭ ‬دربارة‭ ‬گردآوري‭ ‬شاهنامة‭ ‬منثور‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬بيان‭ ‬مي‌كنيم،‭ ‬اين‭ ‬نظر‭ ‬را‭ ‬تأييد‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬

علاوه‭ ‬بر‭ ‬شواهدِ‭ ‬قانع‭ ‬كنندةِ‭ ‬بسياري‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬پيوند‭ ‬عبدالرّزّاقيان‭ ‬با‭ ‬خاندان‭ ‬پهلوِ‭ ‬كنارنگيان‭ ‬حكايت‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬نبايد‭ ‬فراموش‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬معمري‭ ‬نيز‭ ‬مدّعي‭ ‬تبار‭ ‬كنارنگيان‭ ‬بود‭.‬103‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬معلوم‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬دو‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬شخصيّت‌هاي‭ ‬محوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تأليف‭ ‬و‭ ‬آفرينش‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬مرجع‭ ‬تاريخ‭ ‬ملّي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬ميانة‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬نقش‭ ‬داشتند،‭ ‬يعني‭ ‬ابومنصور‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬ابومنصور‭ ‬معمري،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬ادّعاي‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬كه‭ ‬مدّعي‭ ‬نوعي‭ ‬نسبت‭ ‬خانوادگي‭ ‬با‭ ‬يكديگر‭ ‬نيز‭ ‬بودند‭. ‬

موضوع‭ ‬فقط‭ ‬اين‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬معمري‭ ‬دو‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬فرهيختگان‭ ‬خراساني‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ميانة‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬پهلو‭ ‬ادّعاي‭ ‬تبار‭ ‬پارتي‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آگاهي‭ ‬كامل‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نسب،‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬مي‌باليدند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر،‭ ‬به‭ ‬تأليف‭ ‬‮«‬نامة‭ ‬شاهان‮»‬‭ ‬منثور‭ ‬همت‭ ‬گماشتند‭. ‬نگاهي‭ ‬كاوشگرانه‌تر‭ ‬به‭ ‬شخصيّت‌هايي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬روايت‭ ‬به‭ ‬روايت‭ ‬مقدمه،‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬معمري‭ ‬براي‭ ‬تأليف‭ ‬اين‭ ‬اثر‭ ‬بزرگ‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آوردند،‭ ‬جستار‭ ‬در‭ ‬خاستگاه‭ ‬محلّي‭ ‬اين‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬بررّسي‭ ‬سهم‭ ‬ايشان‭ ‬در‭ ‬تأليف‭ ‬اين‭ ‬شاهنامه،‭ ‬واقعيّت‭ ‬شگرف‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬نمايان‭ ‬مي‌كند‭: ‬سه‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬اندركاران‭ ‬شاهنامه‭ ‬منثور‭ ‬اهل‭ ‬نواحى‭ ‬پهلو‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬جالب‭ ‬اينكه‭ ‬همگي‭ ‬رواياتي‭ ‬را‭ ‬نقل‭ ‬كرده‌اند‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬اصل‭ ‬پارتي‭ ‬دارند‭. ‬

همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيم،‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬در‭ ‬351ق‭/‬962م‭ ‬به‭ ‬معمري‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬‮«‬دهقانان،‭ ‬فرزانگان‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬ديدگان‭ ‬شهرها‮»‬‭ ‬را‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آوَرَد‭. ‬در‭ ‬پي‭ ‬اين‭ ‬دستور،‭ ‬معمري‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نامه‌هايي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬پيغام‭ ‬براني‭ ‬به‭ ‬‮«‬شهرهاي‭ ‬خراسان‮»‬‭ ‬فرستاد‭ ‬و‭ ‬هوشياران‭ ‬هر‭ ‬قلمرو‭ ‬را‭ ‬فراخواند‭.‬104‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬پژوهشگران‭ ‬بارها‭ ‬اشاره‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬معمري‭ ‬در‭ ‬مقدّمه‭ ‬نام‭ ‬چهار‭ ‬تني‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اجراي‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬گرد‭ ‬آمدند‭ ‬برشمرده‭ ‬است‭. ‬چنانكه‭ ‬ديديم،‭ ‬به‭ ‬روايت‭ ‬مقدمة‭ ‬شاهنامه،‭ ‬‮«‬فرزانگان‭ ‬و‭ ‬چهانديدگان‮»‬‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مهم‭ ‬مشاركت‭ ‬داشته‌اند،‭ ‬اما‭ ‬تنها‭ ‬نام‭ ‬چهار‭ ‬شخص‭ ‬و‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬ذكر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬چهار‭ ‬تن،‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬بارها‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬ياد‭ ‬شده‌است،‭ ‬عبارت‭ ‬بودند‭ ‬از‭: ‬1‭) ‬شاج،‭ ‬پسر‭ ‬خراساني،‭ ‬اهل‭ ‬هرات؛‭ ‬2‭) ‬يزدانداد،‭ ‬پسر‭ ‬شاپور،‭ ‬اهل‭ ‬نيشابور‭ ‬3‭) ‬ماهويه‭ ‬خورشيد،‭ ‬پسر‭ ‬بهرام،‭ ‬اهل‭ ‬سيستان؛‭ ‬و‭ ‬بالاخره،‭ ‬4‭) ‬شاذان،‭ ‬پسر‭ ‬برزين،‭ ‬اهل‭ ‬توس‭. ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬ديگران‭ ‬توجّه‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬چنانكه‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد،‭ ‬اين‭ ‬فهرست،‭ ‬جز‭ ‬يك‭ ‬تن،‭ ‬با‭ ‬فهرستي‭ ‬كه‭ ‬فردوسي‭ ‬آورده‭ ‬است‭ ‬كاملاً‭ ‬همخواني‭ ‬دارد‭. ‬

اما،‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬همگي‭ ‬اين‭ ‬چهار‭ ‬‮«‬مؤلّف‮»‬‭ ‬شاهنامه‭ ‬خراساني‭ ‬بودند،‭ ‬نكته‌اي‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬شايان‭ ‬توجّه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬زادبوم‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬است؛‭ ‬بي‌جا‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬هرات‭ ‬كه‭ ‬خاستگاه‭ ‬شاج‭ ‬خراساني‭ ‬بود،‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬ناحية‭ ‬ديگري‭ ‬كه‭ ‬زادگاه‭ ‬سه‭ ‬مؤلف‭ ‬ديگر‭ ‬اند،‭ ‬دو‭ ‬ناحيه،‭ ‬يعني‭ ‬توس‭ ‬و‭ ‬نيشابور،‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬قلمرو‭ ‬پارت‭ ‬جاي‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬سوّمي،‭ ‬يعني‭ ‬سيستان،‭ ‬در‭ ‬حيطة‭ ‬فرهنگي‭ ‬پارت‌ها‭ ‬بود‭. ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬پيروي‭ ‬از‭ ‬شاهنامه‌پژوهان‭ ‬و‭ ‬ايران‌شناسان‭ ‬ياد‭ ‬كرديم،‭ ‬سيستان‭ ‬پايگاه‭ ‬خاندان‭ ‬پارتي‭ ‬سورِن،‭ ‬ناحيه‌اي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سنت‌هاي‭ ‬پارتي‭ ‬و‭ ‬روايت‌هاي‭ ‬‮«‬جهان‭ ‬پهلوان‮»‬‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬خانوادة‭ ‬او‭ ‬غالب‭ ‬بود‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬شادانِ‭ ‬برزينِ‭ ‬توسي‭ ‬نيز‭ ‬همشهري‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬معمري‭ ‬بود،‭ ‬تا‭ ‬اين‌جا‭ ‬مي‌توان‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬دست‌كم‭ ‬سه‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬بي‌واسطة‭ ‬گردآوري‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬اهل‭ ‬توس‭ ‬بودند‭. ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد،‭ ‬به‭ ‬فهرست‭ ‬توسيان‭ ‬دست‭ ‬اندركار‭ ‬تهيّه‭ ‬و‭ ‬تدوين‭ ‬شاهنامه‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬افزوده‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬105‭ ‬نيازي‭ ‬به‭ ‬توضيح‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬نيشابور،‭ ‬زادبوم‭ ‬ماهويه‭ ‬خورشيد،‭ ‬پسر‭ ‬بهرام،‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬پهلو‭ ‬از‭ ‬اهميّت‭ ‬بسزايي‭ ‬برخوردار‭ ‬بود‭. ‬

و‭ ‬امّا،‭ ‬در‭ ‬كند‌و‌كاو‭ ‬در‭ ‬گسترة‭ ‬زباني‭ ‬منابعي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬اشخاص‭ ‬براي‭ ‬شاهنامه‭ ‬فراهم‭ ‬كرده‌اند‭ ‬اين‭ ‬پرسش‭ ‬پيوسته‭ ‬پژوهشگران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬مشغول‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬منابع‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬زباني‭ ‬بوده‌اند؟

‭ ‬ديري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬پاسخ‌هاي‭ ‬اصلي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬پرسش‭ ‬بنيادين‭ ‬اين‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ايراني‭ ‬بودن‭ ‬نام‭ ‬اين‭ ‬اشخاص،‭ ‬نشاني‭ ‬از‭ ‬زرتشتي‭ ‬بودن‭ ‬آنهاست،‭ ‬و‭ ‬زرتشتي‭ ‬بودن‭ ‬آنها‭ ‬بايد‭ ‬نمايانگر‭ ‬توانايي‭ ‬اين‭ ‬‮«‬فرزانگان‭ ‬و‭ ‬جهانديدگان‮»‬‭ ‬در‭ ‬خواندن‭ ‬‮«‬پارسي‭ ‬ميانه‮»‬‭ ‬يا‭ ‬‮«‬پهلوي‮»‬‭ ‬تلقي‭ ‬شود‭. ‬غافل‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬ايراني‭ ‬بودن‭ ‬نام‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬لزوماً‭ ‬نشان‭ ‬دهندة‭ ‬زرتشتي‭ ‬بودن‭ ‬آنها‭ ‬نخواهد‭ ‬بود،‭ ‬بلكه‭ ‬زرتشتي‭ ‬بودن‭ ‬آنان‭ ‬نيز‭ ‬ضرورتأ‭ ‬تسلّط‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خواندن‭ ‬‮«‬پارسي‭ ‬ميانه‮»‬‭ ‬يا‭ ‬‮«‬پهلوي‮»‬‭ ‬تضمين‭ ‬نمي‌كند‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ساده‌تر،‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬زرتشتي‭ ‬بودن‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬ماهيّت‭ ‬زباني‭ ‬متوني‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬معمري‭ ‬گذاشتند‭ ‬مشخص‭ ‬كند‭. ‬به‌گمان‭ ‬ما،‭ ‬اين‭ ‬روال‭ ‬پژوهش‭ ‬و‭ ‬نتيجه‌گيري‭ ‬نادرست‭ ‬و‭ ‬بي‌ثمر‭ ‬است‭. ‬چه،‭ ‬اگر‭ ‬موضوع‭ ‬تشخيص‭ ‬باورهاي‭ ‬ديني‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬اين‭ ‬باورها‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬متون‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬آنها‭ ‬باشد،‭ ‬چه‌بسا‭ ‬دو‭ ‬نكته‭ ‬در‭ ‬نام‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬بيشتر‭ ‬چشمگير‭ ‬بنمايد‭: ‬يكي‭ ‬نام‭ ‬بالقوّه‭ ‬ميترايي‭ ‬ماهويه‭ ‬خورشيد106‭ ‬و‭ ‬ديگري‭ ‬نشانة‭ ‬ديني‭ ‬آشكار‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬نام‭ ‬شاذان‭ ‬برزين‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬صورت،‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پژوهش‭ ‬اخير‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬تفصيل‭ ‬بحث‭ ‬كرديم،‭ ‬مي‌توان‭ ‬استدلال‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬گزينش‭ ‬نام‭ ‬برزين‭ ‬رسم‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬پارتيان‭ ‬در‭ ‬قلمرو‭ ‬پهلو‭ ‬بود‭. ‬آنها‭ ‬نام‌هايي‭ ‬تئوفوريك107‭ ‬با‭ ‬تركيباتي‭ ‬از‭ ‬نام‭ ‬ايزد‭ ‬و‭ ‬آتشكدة‭ ‬بومي‭ ‬ناحية‭ ‬خود،‭ ‬آتشكدة‭ ‬ميترايي‭ ‬آذر‭ ‬برزين‭ ‬مهر،‭ ‬برمي‌گزيدند‭. ‬يادآوري‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬آتشكده‭ ‬نزديك‭ ‬توس‭ ‬و‭ ‬نيشابور‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬هر‭ ‬روي،‭ ‬دربارة‭ ‬نام‌هاي‭ ‬شاذان‭ ‬برزين‭ ‬و‭ ‬ماهويه‭ ‬خورشيد‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬بسنده‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬كه‭ ‬نام‌هاي‭ ‬ايراني‭ ‬گردآورندگان‭ ‬شاهنامه‭ ‬صرفاً‭ ‬نشان‌دهندة‭ ‬كيش‭ ‬زرتشتي‭ ‬دارندة‭ ‬آنها‭ ‬نيست،‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬بحث‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬كنكاش‭ ‬در‭ ‬نام‌شناسي‭ ‬(onomastics)‭ ‬باشد،‭ ‬استدلال‭ ‬گرايش‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬آيين‭ ‬ميترايي‭ ‬بيشتر‭ ‬باورپذير‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجّه‭ ‬به‭ ‬همة‭ ‬اين‭ ‬مقدمّات‭ ‬دربارة‭ ‬شاذان‭ ‬برزين،‭ ‬مي‌توان‭ ‬پيشاپيش‭ ‬چنين‭ ‬انگاشت‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬نيز‭ ‬مانند‭ ‬همشهريان‭ ‬خود،‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬معمري،‭ ‬نسب‭ ‬پهلو‭ ‬داشت‭. ‬جست‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬در‭ ‬ماهيّت‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬شاهنامه‭ ‬كه‭ ‬آوردة‭ ‬او‭ ‬شناخته‭ ‬مي‌شود،‭ ‬اين‭ ‬گمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شدّت‭ ‬تحكيم‭ ‬مي‌كند‭. ‬

همان‌گونه‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬داستان‭ ‬كليله‭ ‬و‭ ‬دمنه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬آوردة‭ ‬شاذان‭ ‬برزين‭ ‬مي‌دانند‭. ‬از‭ ‬سويي،‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬نويسندگان‭ ‬كلاسيك‭ ‬كه‭ ‬دقّت‭ ‬بيشتري‭ ‬داشته‌اند،‭ ‬مانند‭ ‬ابن‭ ‬نديم،108‭ ‬به‭ ‬صراحت‭ ‬خاستگاه‭ ‬كليله‭ ‬و‭ ‬دمنه‭ ‬را‭ ‬دورة‭ ‬پارتي‭ ‬مي‌دانند‭. ‬چنانكه‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد،‭ ‬مجموعة‭ ‬بزرگي‭ ‬از‭ ‬متون‭ ‬ادبي‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬پارتيان‭ ‬پديد‭ ‬آمده‭ ‬بود‭. ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬نظر‭ ‬ابن‭ ‬نديم‭ ‬مبنى‭ ‬بر‭ ‬پارتى‭ ‬بودن‭ ‬كليله‭ ‬و‭ ‬دمنه‭ ‬آن‭ ‬قدرها‭ ‬هم‭ ‬نامتعارف‭ ‬نيست‭. ‬حتي،‭ ‬اگر‭ ‬دربارة‭ ‬گردآوري‭ ‬اين‭ ‬متن‭ ‬در‭ ‬روزگار‭ ‬پارتيان‭ ‬ترديد‭ ‬داشته‭ ‬باشيم،‭ ‬بايد‭ ‬نقش‭ ‬خاندان‭ ‬كارِن‭ ‬از‭ ‬دودمان‭ ‬پارتي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فراهم‭ ‬آمدن‭ ‬اين‭ ‬متن‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬ساساني،‭ ‬احتمالي‭ ‬جدّي‭ ‬تلقي‭ ‬كنيم‭. ‬

آنچه‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬اينست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬معمري‭ ‬در‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬انگيزه‌هاي‭ ‬اوّلية‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬در‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬‮«‬نامة‭ ‬شاهان‮»‬‭ ‬اين‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬يادگاري‭ ‬براي‭ ‬آيندگان‭ ‬بر‭ ‬جاي‭ ‬بگذارد‭. ‬جالب‭ ‬آنكه‭ ‬الگوي‭ ‬او‭ ‬براي‭ ‬عملي‭ ‬كردن‭ ‬اين‭ ‬مقصود،‭ ‬برزويه‭ ‬بود،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬روايت‭ ‬مقدّمة‭ ‬شاهنامة‭ ‬منثور،‭ ‬كليله‭ ‬و‭ ‬دمنه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬نوشيروان‭ ‬فراهم‭ ‬آورد‭. ‬ابن‭ ‬مقفّع،‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬پاية‭ ‬شناختي‭ ‬نادرست،‭ ‬همروزگار‭ ‬خليفه‭ ‬مأمون‭ (‬حكومت‭ ‬813-833‭ ‬م‭) ‬دانسته‭ ‬مي‌شود،‭ ‬و‭ ‬امير‭ ‬ساماني،‭ ‬نصر‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬نيز؛‭ ‬به‭ ‬روايت‭ ‬شاهنامه،‭ ‬به‭ ‬اندازة‭ ‬برزويه‭ ‬در‭ ‬گردآوري‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬نقش‭ ‬داشتند‭. ‬از‭ ‬سويي،‭ ‬چنانكه‭ ‬همه‭ ‬تصديق‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬در‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬برزويه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬بزرگمهر‭ ‬نمايان‭ ‬مي‌شود،‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬نمي‌توانم‭ ‬علّت‭ ‬غياب‭ ‬اين‭ ‬وزير‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬توضيح‭ ‬دهم‭.‬

‭ ‬در‭ ‬تحقيق‭ ‬ديگر‭ ‬خود،‭ ‬ما‭ ‬نيز‭ ‬اين‭ ‬فرضيّه‭ ‬را‭ ‬طرح‭ ‬كرده‭ ‬بوديم‭ ‬كه‭ ‬روايات‭ ‬موجود‭ ‬دربارة‭ ‬بزرگمهر،‭ ‬در‭ ‬حقيقت،‭ ‬بر‭ ‬پاية‭ ‬حكايات‭ ‬برزين‭ ‬مهر،109‭ ‬وزير‭ ‬قدرتمند‭ ‬شاه‭ ‬ساساني،‭ ‬خسرو‭ ‬اوّل،‭ ‬نوشيروان،‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬بودند‭.‬110‭ ‬اما،‭ ‬آنچه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬پژوهش‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬فرضيه‭ ‬افزوده‌ايم،‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه،‭ ‬سپاهبد‭ ‬برزين‭ ‬مهر،‭ ‬بي‭ ‬ترديد،‭ ‬از‭ ‬سران‭ ‬دودمان‭ ‬پارتي‭ ‬كارن‭ ‬بود‭. ‬اكنون،‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما،‭ ‬نام‭ ‬پارتيان‭ ‬و‭ ‬بزرين‭ ‬مهر‭ ‬كارني‭ ‬آن‭ ‬قدر‭ ‬با‭ ‬فراهم‭ ‬آمدن‭ ‬كليله‭ ‬و‭ ‬دمنه‭ ‬پيوند‭ ‬داشت،‭ ‬كه‭ ‬خاندان‭ ‬اسپهبدان،‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬رقابت‭ ‬دودماني‭ ‬در‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬و‭ ‬سياسي‭ ‬با‭ ‬خاندان‭ ‬كارن،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پيروي‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بانيان‭ ‬شاهنامه‭ ‬شدند‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬خاندان‭ ‬كارن‭ ‬در‭ ‬ترويج‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬باستان‌پژوهي‭ ‬فعال‭ ‬بود،‭ ‬فرزندان‭ ‬كنارنگيان‭ ‬و‭ ‬اسپهبدان،‭ ‬نيز،‭ ‬سهم‭ ‬تاريخي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬فعاليت‌ها‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفتند‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما،‭ ‬مشاركت‭ ‬شاذان‭ ‬برزين‭ ‬توسي‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬او‭ ‬را،‭ ‬دست‌كم،‭ ‬در‭ ‬عرضة‭ ‬داستان‭ ‬كليله‭ ‬و‭ ‬دمنه‭ ‬به‭ ‬‮«‬نامة‭ ‬شاهان‮»‬‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بستر‭ ‬پارتي‭ ‬جست‭. ‬به‭ ‬بيان‭ ‬ديگر،‭ ‬همه‭ ‬شواهد‭ ‬پيراموني‭ ‬از‭ ‬احتمال‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬شاذان‭ ‬بزرين‭ ‬حكايت‭ ‬مي‌كند،‭ ‬هرچند‭ ‬هيچ‭ ‬كجا‭ ‬مستقيماً‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬اشاره‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ادامه،‭ ‬تاريخ‭ ‬ترجمة‭ ‬كليله‭ ‬و‭ ‬دمنه‭ ‬و‭ ‬تصويري‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬اين‭ ‬داستان‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬زبان‌شناسي‭ ‬در‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬ترسيم‭ ‬مي‌كند،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬چارچوب‭ ‬بار‭ ‬ديگر‭ ‬بررسي‭ ‬مي‌كنيم‭. ‬

اما،‭ ‬احتمال‭ ‬نقش‭ ‬اصولي‭ ‬خاندان‌هاي‭ ‬پارتي‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬نگاري‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬پهلو‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬ختم‭ ‬نمي‌شود‭. ‬هنگام‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬احتمالي‭ ‬يزدان‭ ‬داد،‭ ‬پسر‭ ‬شاپور‭ ‬سيستاني،‭ ‬در‭ ‬گردآوري‭ ‬داستان‌هاي‭ ‬رستم،‭ ‬قهرمان‭ ‬پَهلو‭ ‬شاهنامه،‭ ‬از‭ ‬سهم‭ ‬دو‭ ‬شخصيت‭ ‬مهم‭ ‬ديگر،‭ ‬يعني‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬سهل111‭ (‬درگذشت930‭ ‬م‭) ‬و‭ ‬آزاد‭ ‬سرو،112‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬راستا‭ ‬سخن‭ ‬بگوييم‭.‬113‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬سهل114‭ ‬فرماندة‭ ‬شورشي‭ ‬ساماني‭ ‬و‭ ‬والي‭ ‬مرو‭ ‬بود‭.‬115‭ ‬گويا،‭ ‬آزاد‭ ‬سرو،‭ ‬در‭ ‬منسب‭ ‬وزير‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬او‭ ‬بود‭. ‬آورده‌اند‭ ‬كه‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬سهل،‭ ‬آزاد‭ ‬سرو‭ ‬را‭ ‬مأمور‭ ‬جمع‌آوري‭ ‬داستان‌هاي‭ ‬رستم‭ ‬كرده‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬دورة‭ ‬داستان‌هاي‭ ‬رستم،‭ ‬آشكارا‭ ‬و‭ ‬بي‌ترديد،‭ ‬خاستگاه‭ ‬پارتي‭ ‬داشت،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زياد‭ ‬خاندان‭ ‬سورن‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اشاعه‭ ‬مي‌داد‭.‬116‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬بر‭ ‬همة‭ ‬شاهنامه‌پژوهان‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نام‭ ‬آزاد‭ ‬سرو‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬شغاد‭ ‬نمايان‭ ‬مي‌شود‭. ‬حماسة‭ ‬دوازده‭ ‬جلدي‭ ‬دربارة‭ ‬پسر‭ ‬رستم،‭ ‬فرامرز،‭ ‬را‭ ‬نيز،‭ ‬نوشتة‭ ‬او‭ ‬دانسته‌اند‭. ‬بدين‭ ‬ترتيب‭ ‬جالب‭ ‬توجه‭ ‬است‭ ‬كه،‭ ‬به‭ ‬تصريح‭ ‬خود‭ ‬شاهنامه،‭ ‬دو‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬مستقيم‭ ‬تأليف‭ ‬اين‭ ‬اثر،‭ ‬يعنى‭ ‬آزادسرو‭ ‬و‭ ‬احمد‭ ‬ابن‭ ‬سهل،‭ – ‬شخصيت‌هايي‭ ‬كه‭ ‬صريحا‭ ‬تبار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رستم‭  ‬نيز‭ ‬مي‌رسانيدند‭ – ‬تمام‭ ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬معطوف‭ ‬به‭ ‬جمع‭ ‬آورى‭ ‬داستان‌هاى‭ ‬اشكانى‭ ‬خاندان‭ ‬رستم‭ ‬كردند‭.‬

در‭ ‬جمع‌بندى‭ ‬آنكه‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬گفته‭ ‬شد‭ ‬يك‭ ‬مسئله‭ ‬اساسى‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اينكه‭: ‬همدوره‌هاي‭ ‬زير‭ ‬عبدالرّزّاق‭ (‬درگذشت‭ ‬962م‭) ‬و‭ ‬معمري،‭ ‬كه‭ ‬نسب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كنارنگيان‭ ‬و‭ ‬اسپهبدان‭ ‬مي‌رساندند،‭ ‬شاذان‭ ‬برزين‭ ‬اهل‭ ‬توس،‭ ‬كه‭ ‬گويا‭ ‬از‭ ‬خاندان‭ ‬پارتي‭ ‬كارن‭ ‬بود،‭ ‬وشمگير‭ ‬زياري‭ (‬935-967‭ ‬م‭)‬،‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬منسوب‭ ‬به‭ ‬باو‭ ‬و‭ ‬خاندان‭ ‬اسپهبدان‭ ‬مي‌دانست،‭ ‬و‭ ‬صفاريان‭ (‬861-1003‭ ‬م‭)‬،‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تعبيري،‭ ‬از‭ ‬پشت‭ ‬خاندان‭ ‬رستم‭ ‬بودند،‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬سهل‭ ‬و‭ ‬آزادسرو،‭ ‬كه‭ ‬تبار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬‮«‬جهان‭ ‬پهلوان‮»‬‭ ‬پارتي،‭ ‬رستم،‭ ‬مي‌رساندند‭ ‬ميرساندند،‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬همه،‭ ‬يا‭ ‬ادعاى‭ ‬نسب‭ ‬پارتى‭ ‬داشتند‭  ‬و‭ ‬يا‭ ‬مستقيما‭ ‬با‭ ‬اشكانيان‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬آوردهاى‭ ‬فرهنگى‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬بودند‭.‬‭ ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬سامانيان‭ (‬900-999م‭) ‬نيز‭ ‬كه‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬سهل‭ ‬و‭ ‬آزادسرو‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬پادشاهي‭ ‬آنان‭ ‬مي‌زيستند،‭ ‬خود‭ ‬مدّعي‭ ‬تبار‭ ‬بهرام‭ ‬چوبين‭ ‬اشكانى‭ ‬بودند‭.‬

ادعاي‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬باب‭ ‬روز‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بسياري‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬شخصيّت‌ها‭ ‬بي‌جا‭ ‬نيز‭ ‬نبود‭. ‬پيوستن‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬سهل‭ ‬و‭ ‬آزادسرو‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬كشاكش‌هاي‭ ‬نسبي‭ ‬در‭ ‬ميانة‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬كاملاً‭ ‬آگاهانه‭ ‬بود‭. ‬بي‌ترديد‭ ‬آنها‭ ‬نيز‭ ‬پا‭ ‬به‭ ‬پاى‭ ‬ابو‭ ‬منصور‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬و‭ ‬معمرى،‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬‭ ‬در‭ ‬برنامه‌هاي‭ ‬فرهنگي‭ ‬خود‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬روشني‭ ‬داشتند‭. ‬شايستة‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه،‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬دكتر‭ ‬خالقى‭ ‬مطلق،‭ ‬اقدامات‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬سهل‭ ‬و‭ ‬آزادسرو،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬انگيزه‌هاي‭ ‬الهام‭ ‬بخش‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬و‭ ‬معمري‭ ‬بوده‌اند‭.‬117‭ ‬بدين‭ ‬ترتيب‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تأليف‭ ‬شاهنامه،‭ ‬آگاهي‭ ‬از‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬و‭ ‬ارائة‭ ‬تبارنامه‌هاي‭ ‬پارتي،‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬بخش‭ ‬مهمي‭ ‬از‭ ‬فرهيختگان‭ ‬سدة‭ ‬دهم‭ ‬خراسان‭ ‬متداول‭ ‬و‭ ‬رايج‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما‭ ‬چند‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬گردآوري‭ ‬‮«‬نامة‭ ‬شاهان‮»‬‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬متن‭ ‬اين‭ ‬وقايع‭ ‬درك‭ ‬كرد‭. ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬سهل،‭ ‬همچون‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬در‭ ‬آذربايجان،‭ ‬در‭ ‬ابراز‭ ‬قدرت‭ ‬و‭ ‬مشروعيّت‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ضرب‭ ‬سكه‭ ‬نيز‭ ‬اقدام‭ ‬كرد‭.‬118

به‭ ‬گمان‭ ‬ما‭ ‬مشخّصة‭ ‬بارز‭ ‬عبدالرّزّاق،‭ ‬معمري،‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬سهل،‭ ‬آزادسرو،‭ ‬شاذان‭ ‬برزين‭ ‬اهل‭ ‬توس،‭ ‬ماهويه‭ ‬خورشيد‭ ‬پسر‭ ‬بهرام،‭ ‬يزدان‭ ‬داد‭ ‬پسر‭ ‬شاپور‭ ‬اهل‭ ‬سيستان،‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬شاج‭ ‬پسر‭ ‬خراساني‭ ‬اهل‭ ‬هرات‭ ‬ــ‭ ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬ديگر‭ ‬مشخّصة‭ ‬بارز‭ ‬اشخاصي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برنامة‭ ‬تأليف‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬همكاري‭ ‬مستقيم‭ ‬داشتندــ‭ ‬تبار‭ ‬پارتي‭ ‬اين‭ ‬اشراف‭ ‬بود‭. ‬طبيعتاً‭ ‬اين‭ ‬نظريه،‭ ‬نظريه‌اي‭ ‬غيرمحوري‭ ‬(antiaxiomatic)‭ ‬تلقّي‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬اما‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ ‬به‭ ‬كنج‭ ‬راحت‭ ‬باورهاي‭ ‬ديرينه‭ ‬برگرديم‭ ‬و‭ ‬بي‌درنگ‭ ‬اين‭ ‬نظريّه‭ ‬را‭ ‬رد‭ ‬كنيم،‭ ‬بايد‭ ‬ببينيم‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬اذعان‭ ‬سهم‭ ‬به‭ ‬سزاي‭ ‬پارت‌ها‭ ‬در‭ ‬ايجاد‭ ‬ادبياتي‭ ‬غني‭ ‬در‭ ‬ايران،‭ ‬نظريه‌اي‭ ‬نامعقول‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬خير‭. ‬از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬از‭ ‬دامنة‭ ‬تخصّص‭ ‬ما‭ ‬بيرون‭ ‬است،‭ ‬براي‭ ‬تحليل‭ ‬گستردة‭ ‬آن،‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ملاحظات‭ ‬اين‭ ‬نظريّه‭ ‬فراتر‭ ‬است،‭ ‬خواننده‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬متخصّصان‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬ارجاع‭ ‬مي‌دهيم‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬در‭ ‬حدّ‭ ‬توجّهي‭ ‬كلّي،‭ ‬نكات‭ ‬زير‭ ‬شايان‭ ‬ذكر‭ ‬است‭:‬

‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬كه‭ ‬پارتيان‭ ‬طي‭ ‬چند‭ ‬سده‭ ‬با‭ ‬جديّت‭ ‬مشغول‭ ‬پروراندن،‭ ‬پاسداري‭ ‬و‭ ‬اشاعة‭ ‬روايت‌هاي‭ ‬ادبي‭ ‬خود‭ ‬بودند‭. ‬اين‭ ‬مقوله‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بررسي‭ ‬شواهد‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬كتاب‭ ‬مجمل‭ ‬التّواريخ،‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬كه‭ ‬نويسنده‌اي‭ ‬ناشناس‭ ‬آن‭ ‬كتاب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬دوازدهم‭ ‬نوشته‭ ‬است‭. ‬نويسندة‭ ‬مجمل‭ ‬التّواريخ‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ذكر‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬كه‭ ‬تعداد‭ ‬كتاب‌هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬پارتي‭ ‬گردآوري‭ ‬شد،‭ ‬به‭ ‬70‭ ‬جلد‭ ‬مي‌رسيد،‭ ‬شمار‭ ‬اندكي‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬اين‭ ‬اساس،‭ ‬يادگار‭ ‬زريران،‭ ‬درخت‭ ‬آسوريگ،‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬منيژه،‭ ‬كتاب‭ ‬مَروك،‭ ‬كتاب‭ ‬لُهراسب،‭ ‬كليله‭ ‬و‭ ‬دمنه،‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬كتاب‭ ‬بُلوهَر119،‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬پارتيان‭ ‬تأليف‭ ‬شده‌اند‭. ‬عاشقانة‭ ‬حماسي‭ ‬بسيار‭ ‬مهم‭ ‬ديگري‭ ‬مانند‭ ‬ويس‭ ‬و‭ ‬رامين‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬داستان‭ ‬سمك‭ ‬عيار120‭ ‬را‭ ‬هم،‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬ريشه‭ ‬در‭ ‬روايات‭ ‬و‭ ‬تأليفات‭ ‬ادبي‭ ‬پارتي‭ ‬دارند،‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬فهرست‭ ‬اضافه‭ ‬كرد‭. ‬كتاب‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬دسته،‭ ‬ادب‭ ‬اشك‭ ‬بن‭ ‬اشك،‭ ‬نوشتة‭ ‬سهل‭ ‬بن‌هارون‭ ‬دستمِيساني،‭ ‬مترجم،‭ ‬شاعر‭ ‬و‭ ‬دانشمند‭ ‬شعوبي‭ ‬ايراني‭ ‬و‭ ‬مدير‭ ‬خزائن‭ ‬الحكمة‭ ‬مأمون‭ ‬بود‭.‬121

افزون‭ ‬بر‭ ‬نوشته‌هاي‭ ‬يادشده،‭ ‬شواهدي‭ ‬از‭ ‬عاشقانه‌هايي‭ ‬ديگر‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬احتمالاً‭ ‬از‭ ‬سرگذشت‭ ‬خاندان‌هاي‭ ‬پارتي‭ ‬گوناگون‭ ‬حكايت‭ ‬داشتند‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬دسته‭ ‬مي‌توان‭ ‬چند‭ ‬نمونه‭ ‬را‭ ‬نام‭ ‬برد‭: ‬شهروراز‭ ‬و‭ ‬خسرو،122‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زياد‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭  ‬شهروراز‭ ‬مهراني‭ ‬و‭ ‬خسروي‭ ‬دوّم‭ ‬ساساني‭ (‬پرويز‭) ‬الهام‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬سرنوشت‭ ‬خسرو،‭ ‬به‭ ‬ظنّ‭ ‬قوي‭ ‬روايتي‭ ‬مهراني‭ ‬بود؛‭ ‬باوند‭ ‬نامه،‭ ‬كه‭ ‬ديگر‭ ‬موجود‭ ‬نيست،‭ ‬و‭ ‬ابن‭ ‬اسفنديار‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬طبرستان123‭ ‬ياد‭ ‬كرده‭ ‬است،124‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زياد‭ ‬همان‭ ‬تاريخ‭ ‬آل‭ ‬باوند،‭ ‬از‭ ‬زاد‭ ‬و‭ ‬رود‭ ‬خاندان‭ ‬پارتي‭ ‬اسپهبدان125‭ ‬بود؛‭ ‬و‭ ‬بهرام‭ ‬چوبين‭ ‬نامه،126‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زياد‭ ‬همان‭ ‬اثري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬مسعودي‭ ‬نسب‌نامة‭ ‬بهرام‭ ‬به‭ ‬صورتي‭ ‬جداگانه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬درج‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬127‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيم،‭ ‬سرگذشت‭ ‬اين‭ ‬قهرمان‭ ‬پارتي‭ ‬از‭ ‬بهرام‭ ‬چوبين‭ ‬نامه‭ ‬به‭ ‬گزارش‌هايي‭ ‬تاريخي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬فرمان‭ ‬خسرو‭ ‬پرويز‭ ‬ساساني‭ ‬تنظيم‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬حكايت‌هاي‭ ‬فردوسي،‭ ‬دينوري،‭ ‬و‭ ‬نويسندة‭ ‬ناشناس‭ ‬النّهايه‭ ‬نيز‭ ‬راه‭ ‬يافته‭ ‬است‭.‬128‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬چنانچه‭ ‬نظرية‭ ‬ما‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬يكي‭ ‬دانستن‭ ‬بزرگمهر‭ ‬با‭ ‬برزين‭ ‬مهر،‭ ‬وزير‭ ‬كارن‭ ‬تبار‭ ‬خسرو‭ ‬نوشيروان،‭ ‬صحيح‭ ‬باشد،‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬اندرزنامة‭ ‬بزرگمهر‭ ‬حكيم‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬فرمان‭ ‬اين‭ ‬وزير‭ ‬قدرتمند‭ ‬پارتي‭ ‬تأليف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬سرگذشت‭ ‬او‭ ‬الهام‭  ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬باشد‭.‬129‭ ‬نمونة‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬نوشته‌هاي‭ ‬پارتي،‭ ‬مجموعة‭ ‬روايات‭ ‬سيستاني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬كتاب،‭ ‬ازجمله،‭ ‬تاريخ‭ ‬سيستان‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬تنها‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬شاهنامه‭ ‬راه‭ ‬يافته‭ ‬است‭.‬130‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬اين‌ها‭ ‬سكسيران‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مسعودي‭ ‬دربارة‭ ‬آن‭ ‬گزارشي‭ ‬مفصل‭ ‬دارد‭.‬131‭ ‬مورد‭ ‬ديگر،‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬نوشته‌هاي‭ ‬ماني‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬آغازين‭ ‬دورة‭ ‬ساساني‭ ‬است،‭ ‬مانند‭ ‬ارژنگ132،‭ ‬زَبور133،‭ ‬شيماس‭ ‬يا‭ ‬سيماس134‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬پارتي‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تأليفات‭ ‬ادبي‭ ‬پارتي‭ ‬محسوب‭ ‬شوند‭.‬135

اما،‭ ‬دركنار‭ ‬اين‭ ‬تأليفات‭ ‬ادبي‭ ‬شايان‭ ‬ذكر،‭ ‬كه‭ ‬متأسّفانه‭ ‬بيشتر‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آيندگان‭ ‬نرسيد،‭ ‬موضوعات‭ ‬درخور‭ ‬توجّه‭ ‬ديگري‭ ‬نيز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬يكي‭ ‬از‭ ‬پرسش‭ ‬برانگيزترين‭ ‬آنها‭ ‬اين‭ ‬است‭: ‬اگر‭ ‬چنانكه‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬گوشزد‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬ساسانيان‭ ‬در‭ ‬عمل،‭ ‬آگاهي‌هاي‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پارتيان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬صفحات‭ ‬تاريخ‭ ‬حذف‭ ‬كرده‭ ‬بودند،‭ ‬پس‭ ‬كتاب‭ ‬ملوك‭ ‬الطوايف‭ ‬هِشام‭ ‬كَلبي‭ (‬120‭- ‬204‭ ‬يا‭ ‬205ق‭/‬737-819‭ ‬يا820‭ ‬م‭)‬،136‭ ‬كه‭ ‬بين‭ ‬ميانة‭ ‬سدة‭ ‬هشتم‭ ‬تا‭ ‬اوايل‭ ‬سدة‭ ‬نهم‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬دربارة‭ ‬چه‭ ‬بود؟137‭ ‬شايان‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه،‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬روايتي،‭ ‬جَبَلَه‭ ‬بن‭ ‬سالم138‭ ‬دو‭ ‬متن‭ ‬پارتي،‭ ‬يكي‭ ‬بهرام‭ ‬چوبين‭ ‬نامه‭ ‬و‭ ‬ديگري‭ ‬كتاب‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬اسفنديار‭ ‬را‭ ‬ترجمه‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬ترجمه‌ها‭ ‬از‭ ‬مآخذ‭ ‬هشام‭ ‬كلبي‭ ‬در‭ ‬نگارش‭ ‬ملوك‭ ‬الطوايف‭ ‬بودند‭.‬139‭ ‬

با‭ ‬وجود‭ ‬همة‭ ‬آنچه‭ ‬مرور‭ ‬كرديم،‭ ‬كمبود‭ ‬آگاهي‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬تأليفات‭ ‬ادبي‭ ‬روزگار‭ ‬ساساني‭ ‬و‭ ‬پارتي‭ ‬وقتي‭ ‬آشكار‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬روايت‭ ‬مسعودي‭ ‬از‭ ‬رواج‭ ‬نقل‭ ‬داستان‌هاي‭ ‬ملوك‭ ‬الطوايف‭ ‬در‭ ‬روزگار‭ ‬او‭ ‬برمي‌خوريم‭.‬140

دربارة‭ ‬تأليفات‭ ‬ادبي‭ ‬پارتيان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬محدودة‭ ‬تاريخي‭ ‬تحقيق‭ ‬ما‭ ‬موجود‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬اندازة‭ ‬كافي‭ ‬سخن‭ ‬رفت‭ ‬تا‭ ‬مسأله‌اي،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬بنيادين،‭ ‬را‭ ‬آشكار‭ ‬سازد‭. ‬و‭ ‬آن‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬محيط‭ ‬فرهنگي‭ ‬سده‌هاي‭ ‬نهم‭ ‬تا‭ ‬يازدهم،‭ ‬گردآوري‭ ‬متون‭ ‬ادبي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬پارتيان‭ ‬و،‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬اين‭ ‬پژوهش،‭ ‬شهرياران‭ ‬پارتي،‭ ‬نه‭ ‬تازگي‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬جامعة‭ ‬معاصر‭ ‬خود‭ ‬باعث‭ ‬تعجّب‭ ‬بود‭. ‬با‭ ‬توجّه‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬گذشت،‭ ‬زمان‭ ‬آن‭ ‬فرا‭ ‬رسيده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬مسألة‭ ‬دوّم‭ ‬اين‭ ‬نوشتار‭ ‬بپردازيم‭. ‬

پهلواني،‭ ‬پهلوي‭ ‬و‭ ‬پهلو

در‭ ‬كتاب‭ ‬افول‭ ‬و‭ ‬سقوط‭ ‬ساسانيان،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬نقش‭ ‬چند‭ ‬خاندان‭ ‬شهرياري‭ ‬پارتي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬ساساني‭ ‬به‭ ‬تفصيل‭ ‬تحليل‭ ‬كرديم‭ ‬و‭ ‬شواهدي‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬استمرار‭ ‬پيوستة‭ ‬تاريخ‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬خاندان‌ها‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فتح‭ ‬ايران‭ ‬نشان‭ ‬داديم،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نتيجه‭ ‬رسيديم‭ ‬كه‭ ‬انقراض‭ ‬ساسانيان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فتح‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬عرب‌ها،‭ ‬به‭ ‬منزلة‭ ‬پايان‭ ‬كار‭ ‬پارتيان‭ ‬و‭ ‬خاندان‌هاي‭ ‬پارتي‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬ايران‭ ‬نبود‭. ‬سپس،‭ ‬همچنين‭ ‬استدلال‭ ‬كرديم‭ ‬كه‭ ‬‮«‬خاندان‌هاي‭ ‬پارتي‭ ‬دقيقاً‭ ‬به‭ ‬واسطة‭ ‬حضور‭ ‬مستمرّ‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سده‌هاي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬فتح‭ ‬توانستند‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬روايات‭ ‬ملّي‭ ‬ايران‭ ‬همّت‭ ‬گمارند‭.‬‮»‬141‭ ‬آن‌گاه،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تحقيق،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اظهار‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬كه‭ ‬‮«‬به‭ ‬گواهي‭ ‬شاهنامه‭ ‬ترديدي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬دودمان‌هاي‭ ‬پهلو‭ ‬تا‭ ‬پايان‭ ‬دورة‭ ‬ساساني‭ ‬و‭ ‬شايد‭ ‬سده‌ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گفتند‮»‬،‭ ‬بحث‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬كرده‭ ‬بوديم‭.‬142‭ ‬اكنون،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬تحليل‭ ‬مقدّماتي‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬بستر‭ ‬تاريخي‭ ‬سده‌هاي‭ ‬نهم‭ ‬تا‭ ‬يازدهم‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬فعّالانة‭ ‬پارتيان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬رواج‭ ‬ادّعاي‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دوره،‭ ‬آن‭ ‬مبحث‭ ‬رها‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬پي‭ ‬مي‌گيريم‭. ‬پس،‭ ‬به‭ ‬بررسي‭ ‬دوّمين‭ ‬فرضيّة‭ ‬اصلي‭ ‬اين‭ ‬نوشتار‭ ‬مي‌پردازيم‭. ‬بر‭ ‬مبناي‭ ‬اين‭  ‬فرضيه،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬پهلوي‭/‬پهلواني‭ ‬ــ‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬فارسي‭ ‬نوِ‭ ‬متون‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬بررسي‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬پارتي‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‌رفتند‭ ‬ــ‭ ‬دست‭ ‬كم،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬زبان‭ ‬گفتاري‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬پهلو‭ ‬كاربرد‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پارتيان،‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬دهم،‭ ‬در‭ ‬گردآوري‭ ‬دو‭ ‬نسخة‭ ‬مرجع‭ ‬شاهنامه‭ ‬مستقيماً‭ ‬همكاري‭ ‬داشته‌اند‭. ‬براي‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گو‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مبحث،‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬كاو‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬بررسي‭ ‬متن‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬و‭ ‬كاربرد‭ ‬واژگان‭ ‬پَهلَو،‭ ‬پَهلَوي‭ ‬و‭ ‬پَهلَواني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬اثر‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬كاوش‭ ‬در‭ ‬سرچشمه‌هاي‭ ‬اساسي‭ ‬شاهنامه‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دهيم‭. ‬

نويسندگان‭ ‬اثار‭ ‬كهن‭ ‬عربي‭ ‬فَهلَو‭ ‬را،‭ ‬بدون‭ ‬كوچكترين‭ ‬ابهامي،‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬ناحيه‭ ‬پهلو‭ ‬و‭ ‬فَهلَوي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬زبان‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‌بردند‭. ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم،‭ ‬نخستين‭ ‬نمونة‭ ‬كاربرد‭ ‬فَهلَويَّه‭ ‬در‭ ‬معناي‭ ‬زبان‭ ‬پارتى‭ ‬در‭ ‬الفهرست‭ ‬ابن‭ ‬نديم‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬143‭ ‬در‭ ‬آنجا،‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيم،‭ ‬ابن‭ ‬نديم‭ ‬از‭ ‬قول‭ ‬ابن‭ ‬مقفّع‭ ‬زبان‌هاي‭ ‬پارسي‭ (‬لغات‭ ‬الفارسيًه‭)‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پنج‭ ‬شاخة‭ ‬پارتي‭ (‬الفَهلَويَّه‭)‬،‭ ‬دري‭ (‬الدَّريَّه‭)‬،‭ ‬پارسي‭ (‬الفارسيَّه‭)‬،‭ ‬خوزي‭ (‬الخوزيّه‭)‬،‭ ‬و‭ ‬بالاخره‭ ‬سريانى‭ (‬السّريانيَّه‭) ‬بخش‭ ‬مي‌كند‭. ‬با‭ ‬اينكه‭ ‬محققان‭ ‬همواره‭ ‬كاربرد‭ ‬واژة‭ ‬پَهلَوي‭ ‬را‭ ‬نزد‭ ‬نويسندگان‭ ‬كلاسيك‭ ‬عربي‭ ‬كاربردي‭ ‬زير‭ ‬سؤال‭ ‬برده‌اند،‭ ‬و‭ ‬درحالي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬اذعان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬دسته‭ ‬بندي‭ ‬زباني‭ ‬ابن‭ ‬نديم‭ ‬بي‭ ‬اشكال‭ ‬نيز‭ ‬نيست،‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬بايد‭ ‬پذيرفت‭ ‬كه‭ ‬دست‭ ‬كم‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬مفهوم‭ ‬فهرست‭ ‬زباني‭ ‬ابن‭ ‬نديم‭ ‬كاملاَ‭ ‬روشن‭ ‬است‭. ‬و‭ ‬آن‭ ‬اينكه‭ ‬اولاً‭ ‬سه‭ ‬زبان‭ ‬پهلوي،‭ ‬دري‭ ‬و‭ ‬فارسي‭ ‬آشكارا‭ ‬متمايز‭ ‬شده‌اند‭. ‬دوّم‭ ‬آنكه،‭ ‬چنانكه‭ ‬در‭ ‬متن‭ ‬الفهرست‭ ‬‮«‬الفارسيَّه‮»‬‭ ‬برگردان‭ ‬عربي‭ ‬واژة‭ ‬پارسي‭ ‬است،‭ ‬الفَهلَويَّه‭ ‬نيز‭ ‬برگردان‭ ‬عربي‭ ‬واژة‭ ‬پارتي‭ ‬است‭. ‬مطلب‭ ‬ديگري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬بحث‭ ‬ابن‭ ‬نديم‭ ‬جاي‭ ‬ترديد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬معنا‭ ‬نمي‌گذارد‭ ‬اين‭ ‬است‭: ‬در‭ ‬همين‭ ‬متن،‭ ‬ابن‭ ‬مقفّع‭ ‬در‭ ‬ادامة‭ ‬ملاحظات‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬توضيح‭ ‬واژة‭ ‬فهلويَّه‭ ‬مي‌گويد‭: ‬‮«‬فهلويَّه‭ ‬‭(:‬پهلوي‭ ‬يا‭ ‬پارتي‭) ‬به‭ [‬ناحيه‌اي‭] ‬معروف‭ ‬به‭ ‬فَهلَو‭ ‬‭[: ‬پَهلَو‭] ‬اطلاق‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬پنج‭ ‬شهر‭ ‬اصفهان،‭ ‬ري،‭ ‬همدان،‭ ‬ماه‭ ‬نهاوند‭ ‬و‭ ‬آذربايجان‭ ‬مشتمل‭ ‬است‭ (‬فامّا‭ ‬الفَهلَويَّه‭ ‬فَمَنسوب‭ ‬علي‭ ‬فَهلَو،‭ ‬اسمٌ‭ ‬يَقِع‭ ‬علي‭ ‬خَمسَتَين‭ ‬بُلدان‭ ‬و‭ ‬هيَ‭ ‬اصفهان‭ ‬والرَّيّ‭ ‬و‭ ‬هَمَدان‭ ‬و‭ ‬ماه‭ ‬نِهاوَند‭…‬‭).‬‮»‬‭ ‬

‭ ‬چنانكه‭ ‬لازار‭ ‬مدت‌ها‭ ‬پيش‭ ‬ملاحظه‭ ‬كرد،‭ ‬اين‭ ‬نقل‭ ‬قول‭ ‬از‭ ‬ابن‭ ‬مقفّع‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬جدل‭ ‬بسياري‭ ‬پيش‭ ‬آورده‭ ‬است144،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مباحثات‭ ‬چند‭ ‬نكتة‭ ‬مهم‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬نبايد‭ ‬فراموش‭ ‬كرد‭. ‬نخست‭ ‬آنكه،‭ ‬تقريباً‭ ‬مسلّم‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬وصف‭ ‬ابن‭ ‬مقفّع‭ ‬از‭ ‬چهرة‭ ‬زبان‭ ‬شناختي‭ ‬ايران،‭ ‬هم‭ ‬جنبة‭ ‬همزماني‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬جنبة‭ ‬تاريخي‭ ‬دارد‭. ‬ابن‭ ‬مقفع‭ ‬از‭ ‬سويي‭ ‬از‭ ‬دري‭ ‬وصفي‭ ‬تاريخي‭ ‬مي‌دهد،‭ ‬چراكه‭ ‬مي‌گويد‭ ‬دري‭ ‬زباني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬‮«‬در‭ ‬دربار‭ ‬شاهان‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬گويش‭ ‬مي‌شد‮»‬‭ (‬كان‭ ‬يَتَكَلَّم‭ ‬مَن‭ ‬بِباب‭ ‬المَلِك‭)‬،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬رواج‭ ‬اين‭ ‬زبان‭ ‬در‭ ‬بلخ‭ ‬در‭ ‬روزگار‭ ‬خود‭ ‬اشاره‭ ‬مي‌كند‭ (‬و‭ ‬الغالِب‭ ‬عليها‭ ‬مِن‭ ‬لُغَتِ‭ ‬اهلِ‭ ‬خراسان‭ ‬و‭ ‬مشرق،‭ ‬لُغَتِ‭ ‬اهلِ‭ ‬بلخ145‭)‬‭.‬‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬وصف‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬فهلويّه‭ ‬صرفاً‭ ‬همزمان‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬مي‌گويد‭ ‬پهلوي‭/‬پارتي‭ ‬زباني‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬پهلو‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬گويش‭ ‬مي‌شود‭ (‬فَاَمّا‭ ‬الفَهلَويَّه‭ ‬فَمَنسوب‭ ‬الي‭ ‬فَهلَو‭). ‬اما‭ ‬شايد‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر‭ ‬اين‭ ‬باشد‭ ‬كه،‭ ‬ابن‭ ‬مقفّع،‭ ‬چنانكه‭ ‬گذشت،‭ ‬از‭ ‬گسترة‭ ‬سرزميني‭ ‬ناحية‭ ‬پَهلَو‭ ‬‭(‬فَهلَو‭)‬‭ ‬و‭ ‬مرزهاي‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬روزگار‭ ‬خود‭ ‬شناخت‭ ‬كاملي‭ ‬داشت‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬حداقل‭ ‬نتيجه‌اي‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬مبحث‭ ‬ابن‭ ‬مقفع‭ ‬گرفت،‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فَهلَويَّه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ابن‭ ‬مقفّع،‭ ‬زباني‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بوميان‭ ‬‮«‬فَهلَه‮»‬‭ ‬در‭ ‬روزگار‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گفتند،‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬صرفاً‭ ‬زباني‭ ‬كه‭ ‬‮«‬در‭ ‬پايان‭ ‬دورة‭ ‬ساساني‮»‬‭ ‬رايج‭ ‬بود‭.‬146

‭ ‬اكنون،‭ ‬پرسشي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ديد‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬طرح‭ ‬شود‭ ‬اين‭ ‬است‭: ‬اگر‭ ‬فَهلَويَّه‭ ‬در‭ ‬ميانة‭ ‬سدة‭ ‬هشتم،‭ ‬يعني‭ ‬دورة‭ ‬معاصر‭ ‬ابن‭ ‬مقفع،‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬پَهلَو‭ ‬زباني‭ ‬رايج‭ ‬بوده‭ ‬باشد،‭ ‬از‭ ‬كاربرد‭ ‬واژگان‭ ‬پَهلَو،‭ ‬پَهلَوي‭ ‬و‭ ‬پَهلَواني‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬نگارش‭ ‬شاهنامه،‭ ‬يعني‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬دهم،‭ ‬در‭ ‬سرزميني‭ ‬كه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬پهنة‭ ‬پَهلَو‭ ‬جاي‭ ‬داشت،‭ ‬چه‭ ‬برداشتي‭ ‬مي‌توان‭ ‬كرد؟‭ ‬براي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬كاو‭ ‬دربارة‭ ‬كاربرد‭ ‬واژة‭ ‬پهلواني‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬ويژة‭ ‬پارتي‭ ‬در‭ ‬شاهنامه،‭ ‬به‭ ‬جاست‭ ‬كه‭ ‬گفت‌و‌گوي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‌جايي‭ ‬آغاز‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬فردوسي‭ ‬اثر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬كرد‭. ‬پس‭ ‬در‭ ‬‮«‬گفتار‭ ‬اندر‭ ‬فراهم‭ ‬كردن‭ ‬كتاب‮»‬‭ ‬با‭ ‬فردوسي‭ ‬همراه‭ ‬مي‌شويم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬وصف‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬عواملي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گردآوري‭ ‬اثر‭ ‬بزرگ‭ ‬او،‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬پاياني‭ ‬970‭ ‬سهيم‭ ‬بوده‌اند،‭ ‬دوباره‭ ‬تأمّل‭ ‬مي‌كنيم‭. ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬و‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬منطقي‭ ‬مناسب‭ ‬است،‭ ‬اين‭ ‬حكايت‭ ‬در‭ ‬ديباچة‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬

فردوسي،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ديباچه،‭ ‬حكايت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چگونگي‭ ‬گردآوري‭ ‬شاهنامة‭ ‬منثور‭ ‬ابومنصوري‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬همشهري‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬توس‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌كند‭. ‬به‭ ‬ياد‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬توس،‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬قلمرو‭ ‬پَهلَو،‭ ‬شهري‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬پيشينه‌اي‭ ‬ديرينه‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬پارتيان‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ناحيه؛‭ ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬فردوسي‭ ‬در‭ ‬توس‭:‬

يكي‭ ‬پهلوان‭ ‬بود‭ ‬دهقان‭ ‬نژاد147 دلير‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬خردمند‭ ‬و‭ ‬راد148‭ ‬

در‭ ‬ادامه‭ ‬گفتار‭ ‬فردوسى‭  ‬متوجه‭ ‬مي‌شويم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬پارتيِ‭ (‬پهلوان‭) ‬شيفتة‭ ‬مضامين‭ ‬كهن‭ ‬و‭ ‬تاريخ‭ ‬شاهان،‭ ‬‭ ‬آرزومند‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬دريابد‭ ‬كه‭ ‬شاهان‭ ‬چگونه‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬كردند‭ ‬كه‭ ‬چنين‭ ‬ويران‭ ‬براي‭ ‬آيندگان‭ ‬بازنهادند‭. ‬با‭ ‬اين‭ ‬هدف،‭ ‬او،‭ ‬موبدان149‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬ايران‭ ‬جمع‭ ‬مي‌كند‭:‬

زهركشوري‭ ‬موبدي‭ ‬سالخوَرد بياورد‭ ‬كاين‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬گرد‭ ‬كرد‭ ‬

پس‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬اين‭ ‬‮«‬بزرگان‮»‬‭ (‬مهان‭)‬150‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬مي‌آيند‭ ‬و‭ ‬داستان‌هاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نقل‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬‮«‬سپهبُد‮»‬‭ ‬پيش‭ ‬زمينة‭ ‬نگارش‭ ‬كتابي‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬اندك‭ ‬زماني‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬نامة‭ ‬شاهان‭ ‬مشهور‭ ‬مي‌شود‭:‬

چو‭ ‬بشنود‭ ‬از‭ ‬يشان‭ ‬سپهبَد‭ ‬سَخُن يكي‭ ‬نامور‭ ‬نامه‭ ‬افكند‭ ‬بُن151‭ ‬

پژوهندگان‭ ‬شاهنامه‭ ‬تقريباً‭ ‬همداستانند‭ ‬كه‭ ‬فردوسي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬تأليف‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬را‭ ‬مدّ‭ ‬نظر‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬پارتي‭ (‬پهلوان‭) ‬مدّ‭ ‬نظر‭ ‬او‭ ‬نيز‭ ‬همان‭ ‬ابومنصور‭ ‬محمد‭ ‬ابن‭ ‬عبد‭ ‬الرّزّاق‭ ‬توسي‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬گام‭ ‬نخست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬بازانديشي‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬تاريخي‭ ‬اين‭ ‬بيت،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬اين‭ ‬پرسش‭ ‬بايد‭ ‬طرح‭ ‬شود‭: ‬اگر،‭ ‬چنانكه‭ ‬پيش‭ ‬تر‭ ‬ديديم،‭ ‬خاندان‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬در‭ ‬روزگار‭ ‬خود‭ ‬مانند‭ ‬سامانيان،‭ ‬زياريان‭ ‬و‭ ‬خاندان‭ ‬معمري‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬شخصيت‌هايي‭ ‬كه‭ ‬ذكر‭ ‬آنان‭ ‬رفت،‭ ‬نسب‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاندان‌هاي‭ ‬پهلو‭ ‬يا‭ ‬پارتى‭ ‬مي‌رساند،‭ ‬دگر‭ ‬در‭ ‬تعبير‭ ‬واژة‭ ‬پهلوان‭ ‬در‭ ‬پيشگفتار‭ ‬سنجيدة‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬چه‭ ‬جاي‭ ‬ترديد‭ ‬است؟‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما،‭ ‬يك‭ ‬امر‭ ‬ساده‭ ‬اما‭ ‬بنيادين‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬برداشت‭ ‬جديد‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بيت‭ ‬شاهنامه‭ ‬دريابيم‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اينكه‭: ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مقاصد‭ ‬فردوسي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬پيشگفتار‭ ‬دادن‭ ‬اين‭ ‬آگاهي،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬صراحت،‭ ‬به‭ ‬خوانندگان‭ ‬شاهنامه‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬حامي‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري،‭ ‬در‭ ‬حقيقت،‭ ‬نسبي‭ ‬پارتي‭ ‬داشت،‭ ‬نه‭ ‬اينكه،‭ ‬چنانكه‭ ‬تاكنون‭ ‬تصور‭ ‬مي‌كرديم،‭ ‬مردي‭ ‬‮«‬پهلوان(paladin)‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬دهقان‭ ‬تبار‮»‬‭ ‬بود‭. ‬چنانكه‭ ‬خواهيم‭ ‬ديد،‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬مقتضي‭ ‬و‭ ‬پرشمار‭ ‬ديگري‭ ‬نيز‭ ‬فردوسي‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬واژة‭ ‬پهلوان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬‮«‬پارتي‮»‬‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬برده‭ ‬است‭.‬

افزون‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬با‭ ‬توجّه‭ ‬به‭ ‬همة‭ ‬آنچه‭ ‬پيش‭ ‬تر‭ ‬دربارة‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬اينكه‭ ‬فردوسي‭ ‬اين‭ ‬بزرگمرد‭ ‬پارتي‭ ‬را‭ ‬‮«‬اسپهبُذ‮»‬‭ ‬مي‌نامد،‭ ‬نيز‭ ‬درخود‭ ‬تأمل‭ ‬است‭. ‬چه،‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما،‭ ‬اين‭ ‬وصف‭ ‬بازتابي‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬شخصيت‌پردازي‭ ‬مقدّمة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬دربارة‭ ‬عبدالرّزّاق،‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬معمري‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬‮«‬تباري‭ ‬اصيل‮»‬‭ ‬معرفي‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬مي‌گويد‭ ‬كه‭ ‬ابومنصور‭ ‬‮«‬نژادي‭ ‬بزرگ‭ ‬داشت‭ ‬به‭ ‬گوهر‮»‬‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬‮«‬تخم‭ ‬اسپهبدان‭ ‬ايران‮»‬‭ ‬بود‭. ‬نكته‌اي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ديدگاه‭ ‬پژوهش‭ ‬ما‭ ‬استحكام‭ ‬بيشتري‭ ‬مي‌بخشد،‭ ‬روالي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فردوسي‭ ‬در‭ ‬ادامة‭ ‬همين‭ ‬ديباچه،‭ ‬به‭ ‬پيروي‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬از‭ ‬مهارت‌هاي‭ ‬زباني‭ ‬خود‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گويد‭. ‬اكنون‭ ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬داده‌هاي‭ ‬فردوسي‭ ‬را‭ ‬دربارة‭ ‬قابليّت‌هاي‭ ‬زباني‭ ‬خود،‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬تاريخي‭ ‬و‭ ‬زباني‭ ‬روزگار‭ ‬او‭ ‬بازخواني‭ ‬كنيم‭.‬

فردوسي‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ ‬دربارة‭ ‬شاهنامة‭ ‬منثور‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬در‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گويد،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چگونگي‭ ‬دستيابي‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬نسخه‌اي‭ ‬از‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬آگاه‭ ‬مي‌كند،‭ ‬چنانكه‭ ‬مي‌گويد‭:‬

به‭ ‬شهرم‭ ‬يكي‭ ‬مهربان‭ ‬دوست‭ ‬بود كه‭ ‬با‭ ‬من‭ ‬تو‭ ‬گفتي‭ ‬زهم‭ ‬پوست‭ ‬بود152

اين‭ ‬دوست،‭ ‬فردوسي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تصميم‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬نظم‭ ‬درآوردن‭ ‬اثر‭ ‬منثور‭ ‬معمري‭ ‬تشويق‭ ‬مي‌كند‭:‬

مرا‭ ‬گفت‭ ‬خوب‭ ‬آمد‭ ‬اين‭ ‬راي‭ ‬تو به‭ ‬نيكي‭ ‬خرامد‭ ‬همي‭ ‬پاي‭ ‬تو153           

او‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬بعضي‭ ‬ويژگي‌هاي‭ ‬فردوسي،‭ ‬و‭ ‬مشخّصاً،‭ ‬توانايي‭ ‬سخن‭ ‬گفتن‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ (‬پهلواني‭)‬،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬ذوق‭ ‬مي‌آورد‭:‬

گشاده‭ ‬زبان‭ ‬و‭ ‬جوانيت‭ ‬هست سخن‭ ‬گفتن‭ ‬پهلوانيت‭ ‬هست154‭ ‬

بسياري‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬بي‭ ‬درنگ‭ ‬به‭ ‬خوانش‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬واژة‭ ‬پهلواني‭ ‬اعتراض‭ ‬كنند‭. ‬اما،‭ ‬با‭ ‬آگاهي‭ ‬از‭ ‬اينكه‭ ‬هر‭ ‬كنش‭ ‬نو‭ ‬واكنشي‭ ‬برمي‌انگيزد،‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬درخواست‭ ‬شكيبايي،‭ ‬سخن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پي‭ ‬مي‌گيريم‭.‬

چنانكه‭ ‬باز‭ ‬در‭ ‬گفتار‭ ‬خود‭ ‬فردوسي‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬اين‭ ‬دوست،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تشويق‭ ‬او،‭ ‬‮«‬دفتر‭ ‬پهلوي‮»‬‭ ‬معهود‭ ‬را‭ ‬نزد‭ ‬او‭ ‬مي‌آورد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬درخواست‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شعر‭ ‬برگرداند‭:‬

نبشته‭ ‬من‭ ‬اين‭ ‬نامة‭ ‬پهلوي به‭ ‬پيش‭ ‬تو‭ ‬آرم‭ ‬نگر‭ ‬نغنوي155‭ ‬

حال‭ ‬اگر‭ ‬آن‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬مي‌انگاريم،‭ ‬فردوسي‭ ‬واژة‭ ‬پهلوي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬معمول‭ ‬در‭ ‬معناي‭  ‬پارتي‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‌برد،‭ ‬‮«‬دفتر‭ ‬پهلوي‮»‬‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬گفتار‭ ‬اين‭ ‬شاعر‭ ‬بايد‭ ‬همان‭ ‬‮«‬كتاب‭ ‬پارتي‮»‬‭ ‬باشد‭. ‬اما،‭ ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم،‭ ‬نسخة‭ ‬موجود‭ ‬مقدمة‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬نتيجه‌گيري‭ ‬مي‌شود‭. ‬با‭ ‬توجّه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬امر،‭ ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬احتياط،‭ ‬اين‭  ‬نظريه‭ ‬را‭ ‬طرح‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬كه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬منظور‭ ‬فردوسي‭ ‬از‭ ‬‮«‬دفتر‭ ‬پهلوي‮»‬‭ ‬كتابي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حقيقت‭ ‬‮«‬پهلوتباران‭ ‬گردآوري‭ ‬كرده‭ ‬بودند‮»‬156يعني‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬‮«‬دفتر‭ ‬پهلوي‮»‬‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬اصطلاحي‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬كه‭ ‬فردوسي‭ ‬گاه‌گاه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬‮«‬نامة‭ ‬خسروي‮»‬‭ ‬ثبت‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما،‭ ‬فردوسي‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬مقتضي‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬اصطلاح‭ ‬‮«‬نامة‭ ‬خسروي‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬پارسيگ‭ ‬يا،‭ ‬دست‌كم،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬شيوه‌هاي‭ ‬نگارش‭ ‬رايج‭ ‬در‭ ‬دربار‭ ‬ساساني‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‌بَرَد‭. ‬يادآوري‭ ‬مي‌كنيم‭ ‬كه‭ ‬چنانچه‭ ‬گمان‭ ‬ما‭ ‬درست‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬مقصود‭ ‬فردوسي‭ ‬از‭ ‬‮«‬نامة‭ ‬پهلوي‮»‬‭ ‬همان‭ ‬‮«‬نامة‭ ‬پارتيان‮»‬‭ ‬بوده‭ ‬باشد،‭ ‬اين‭ ‬گمان‭ ‬آن‭ ‬قدرها‭ ‬هم‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬ذهن‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬چه،‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬ديديم،‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬درواقع‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬معمري،‭ ‬عبدالرّزّاق،‭ ‬شاذان‭ ‬برزين،‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬همكاران‭ ‬پارتي‭ (‬پهلو‭) ‬آنها‭ ‬گردآوري‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬مهارت‭ ‬بالقوّة‭ ‬فردوسي‭ ‬در‭ ‬سخن‭ ‬گفتن‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬يا‭ ‬لهجة‭ ‬پارتي‭ ‬نيز،‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مباحث‭ ‬دشوار‭ ‬ديگري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بيشتر‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬خواهيم‭ ‬پرداخت‭. ‬به‭ ‬هر‭ ‬روي،‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬جا،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬نيز‭ ‬بايد‭ ‬توجّه‭ ‬كرد‭ ‬كه،‭ ‬به‭ ‬رأي‭ ‬اكثريّت،‭ ‬اين‭ ‬دوست‭ ‬نزديك‭ ‬فردوسي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬او‭ ‬مي‌آورد‭. ‬

در‭ ‬ادامة‭ ‬روايت‭ ‬ديباچة‭ ‬فردوسي،‭ ‬در‭ ‬بيشتر‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬شاهنامه،‭ ‬مطلبي‭ ‬با‭ ‬عنواني‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬‮«‬گفتار‭ ‬اندر‭ ‬ستايش‭ ‬اميرك‭ ‬توسي‮»‬‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬بخش،‭ ‬با‭ ‬پهلو‭ ‬يا‭ ‬پارتي‭ ‬ديگري‭ ‬آشنا‭ ‬مي‌شويم،‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬آغاز‭ ‬نگارش‭ ‬نامة‭ ‬شاهان‭ ‬منظوم‭ ‬از‭ ‬فردوسي‭ ‬حمايت‭ ‬مالي‭ ‬مي‌كند‭. ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬فردوسي‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬چنين‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌كند‭: ‬

بدين‭ ‬نامه‭ ‬چون‭ ‬دست‭ ‬بردم‭ ‬فراز يكي‭ ‬مهتري‭ ‬بود‭ ‬گردن‭ ‬فراز

جوان‭ ‬بود‭ ‬و‭  ‬از‭ ‬گوهر‭ ‬پهلوان خردمند‭ ‬و‭ ‬بيدار‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬روان

‮«‬كه‭ ‬اين‭ ‬جوان‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬نياز‭ ‬داشتم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ارزاني‭ ‬داشت‭.‬‮»‬157‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬توصيف‭ ‬اينكه‭  ‬اين‭ ‬جوان‭ ‬گوهر‭ ‬پهلوان،‭ ‬خداوند‭ ‬راى‭ ‬و‭ ‬خداوند‭ ‬شرم‭ ‬نيز‭ ‬بود،‭ ‬يعنى‭ ‬بر‭ ‬انديشه‭ ‬خود‭ ‬چيره‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اخلاق‭  ‬نيز‭ ‬بهره‌مند،‭  ‬فردوسى‭ ‬چنين‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دهد‭:‬

مرا‭ ‬گفت‭ ‬كز‭ ‬من‭ ‬چه‭ ‬آيد‭ ‬همي كه‭ ‬جانت‭ ‬سَخُن‭ ‬برگرايد‭ ‬همي159‭ ‬

به‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬باشد‭ ‬مرا‭ ‬دسترس به‭ ‬گيتي‭ ‬نيازت‭ ‬نيارم‭ ‬به‭ ‬كس160‭ ‬

‭ ‬به‭ ‬كيوان‭ ‬رسيدم‭ ‬ز‭ ‬خاك‭ ‬نژند از‭ ‬آن‭ ‬نيكدل‭ ‬نامدار‭ ‬ارجمند161‭ ‬

همگان‭ ‬همرأي‌اند‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬حاميِ‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬مقتدر‭ ‬فردوسي‭ ‬همان‭ ‬پسرِ‭ ‬ابومنصور‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬توسي،‭ ‬يعني‭ ‬منصور‭ ‬بن‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزّاق‭ ‬توسي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬پدرش،‭ ‬معمري،‭ ‬دستور‭ ‬خويش،‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گردآوري‭ ‬شاهنامة‭ ‬منثور‭ ‬گماشته‭ ‬بود‭. ‬فردوسي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬قوي،‭ ‬مستقيماً‭ ‬با‭ ‬رهبر‭ ‬خاندان‭ ‬پارتي‭ ‬عبدالرّزّاقيان،‭ ‬يعني‭ ‬ابومنصور‭ ‬محمّد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرّزاق‭ ‬آشنا‭ ‬بود،‭ ‬اكنون‭ ‬حمايت‭ ‬پسر‭ ‬جوان‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬پذيرفت‭. ‬اما،‭ ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم،‭ ‬بخت‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬ياري‭ ‬نكرد‭ ‬و‭ ‬منصور‭ ‬جوان‭ ‬به‭ ‬گونه‌اي‭ ‬نامعلوم‭ ‬جان‭ ‬باخت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ميدان‭ ‬به‭ ‬در‭ ‬شد‭.‬‭ ‬فردوسي‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬آيندة‭ ‬پرتشويشي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬او‭ ‬بود‭.‬162‭ ‬

دربارة‭ ‬مناسبات‭ ‬فردوسي‭ ‬با‭ ‬خاندان‭ ‬عبدالرّزّاق،‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬گفتيم‭ ‬بسنده‭ ‬مي‌كنيم‭. ‬اكنون‭ ‬به‭ ‬جاست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گفتة‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره‭ ‬بازگرديم‭ ‬كه‭ ‬فردوسي‭ ‬زبان‭ ‬يا‭ ‬لهجة‭ ‬پارتي،‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬گفتار‭ ‬خودش‭ ‬‮«‬سخن‭ ‬گفتن‭ ‬پهلواني‮»‬‭ ‬مي‌دانست‭.‬

كاربرد‭ ‬واژة‭ ‬‮«‬پهلواني‮»‬‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬پارتي‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬صراحت‭ ‬دارد‭: ‬يكي‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬‮«‬پهلوي‮»‬‭ ‬جا‌به‌جا‭ ‬شدني‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬كاربرد‭ ‬اين‭ ‬واژه‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬روشن‭ ‬مي‌سازد،‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬مواردي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬زبان‌هاي‭ ‬ديگر،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پارسي‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭. ‬با‭ ‬اينكه‭ ‬اخيراً‭ ‬در‭ ‬معناي‭ ‬‮«‬پهلوي‮»‬‭ ‬اختلاف‭ ‬نظر‭ ‬پديد‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬روانشاد‭ ‬دهخدا‭ ‬مدّت‌ها‭ ‬پيش‭ ‬دريافته‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬‮«‬معناي‭ ‬نخستين‭ ‬و‭ ‬اصلي‭ ‬واژة‭ ‬پهلوي،‭ ‬پارتي‭ ‬است‮»‬‭.‬163‭ ‬در‭ ‬ادامة‭ ‬بحث‭ ‬بد‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تحليل‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬زبان‭ ‬شناختي‭ ‬روزگار‭ ‬معمري،‭ ‬خاندان‭ ‬عبدالرّزاقيان،‭ ‬فردوسي،‭ ‬و‭ ‬همة‭ ‬ديگر‭ ‬پارتيان‭ ‬سهيم‭ ‬در‭ ‬تأليف‭ ‬دو‭ ‬شاهنامه‭ ‬بپردازيم‭.‬

مي‌دانيم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سال‌هاي‭ ‬پر‭ ‬نشيب‭ ‬و‭ ‬فراز‭ ‬پايان‭ ‬پادشاهي‭ ‬سلسلة‭ ‬ساساني،‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬شيرويه‭ ‬قباد،‭ ‬براي‭ ‬پدر‭ ‬در‭ ‬بند‭ ‬خود،‭ ‬خسرو‭ ‬پرويز،‭ ‬پيامي‭ ‬فرستاد،‭ ‬گالينوش‭/‬جالينوس‭ ‬ــ‭ ‬كه‭ ‬طبري‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬فرماندة‭ ‬محافظان‭ ‬خسرو‭ ‬مي‌داند‭ ‬ــ‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نگهبانان‭ ‬دستور‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬هوش‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬شاه‭ ‬گفته‭ ‬مي‌شود،‭ ‬خبردار‭ ‬شوند‭ ‬‮«‬خواه‭ [‬آن‭ ‬پيام‭] ‬به‭ ‬پارسي‭ ‬بوده‭ ‬باشد،‭ ‬خواه‭ ‬به‭ ‬پارتي‭(‬پهلوي‭)‬‮»‬‭:‬

مگر‭ ‬آنكه‭ ‬گفتار‭ ‬او‭ ‬بشنوي‭                        ‬اگر‭ ‬پارسي‭ ‬گويد‭ ‬ار‭ ‬پهلوي164‭ ‬

همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬مي‌بينيم،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬با‭ ‬نمونه‌اي‭ ‬از‭ ‬تمايز‭ ‬آشكار‭ ‬دو‭ ‬زبان‭ ‬گفتاري‭ ‬متفاوت‭ ‬در‭ ‬دورة‭ ‬پاياني‭ ‬روزگار‭ ‬ساساني‭ ‬مواجهيم،‭ ‬يعني‭ ‬پارسي‭ ‬و‭ ‬پارتي‭ ‬‭(‬پهلوي‭)‬،‭ ‬و‭ ‬فردوسي‭ ‬آگاهانه،‭ ‬با‭ ‬وفاداري‭ ‬به‭ ‬اصل‭ ‬منبع‭ ‬خود،‭ ‬اين‭ ‬تمايز‭ ‬را‭ ‬تصريح‭ ‬مي‌كند‭. ‬با‭ ‬يادآوري‭ ‬اين‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬يك‭ ‬سده‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬اين‭ ‬حكايت،‭ ‬يعني‭ ‬به‭ ‬روزگار‭ ‬ابن‭ ‬مقفّع‭ (‬درگذشت‭ ‬756م‭)‬،‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زياد‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬پهلو‭ ‬رايج‭ ‬بود،‭ ‬بررسي‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬و‭ ‬كاربرد‭ ‬فراوان‭ ‬و‭ ‬يكدست‭ ‬شاعر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬واژگان‭ ‬پارتيان،‭ ‬پَرثَوَه،‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬كتاب‭ ‬پي‭ ‬مي‌گيريم‭. ‬

آگاهي‭ ‬فردوسي‭ ‬و‭ ‬مآخذ‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬نوعي‭ ‬دوگانگي‭ ‬زباني،‭ ‬يعني‭ ‬تمايز‭ ‬آشكار‭ ‬بين‭ ‬پارتي‭(‬پهلوي‭) ‬و‭ ‬پارسي،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬جاهايي‭ ‬نمودار‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬زبان‭ ‬آشكارا‭ ‬تفكيك‭ ‬مي‌شوند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬يا‭ ‬ساير‭ ‬زبان‌ها‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرند‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه،‭ ‬در‭ ‬روايت‭ ‬برنامة‭ ‬آموزش‭ ‬زبان‭ ‬تهمورث،‭ ‬به‭ ‬فهرستي‭ ‬از‭ ‬زبان‌ها‭ ‬بر‭ ‬مي‌خوريم‭ ‬كه‭ ‬ديوها‭ ‬شيوة‭ ‬نگارش‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تهمورث‭ ‬آموختند‭. ‬فردوسي‭ ‬مي‌گويد‭: ‬

نبشتن‭ ‬به‭ ‬خسرو‭ ‬بياموختند دلش‭ ‬را‭ ‬چو‭ ‬خورشيد‭ ‬بفروختند‭ ‬

نبشتن‭ ‬يكي‭ ‬نه‭ ‬كه‭  ‬نزديك‭ ‬سي چه‭ ‬رومي‭ ‬،‭ ‬چه‭ ‬تازي‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬پارسي

چه‭ ‬سغدي‭ ‬و‭ ‬چيني‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬پهلوي نگاريدن‭ ‬آن‭ ‬كج‭ ‬بشنوي165

با‭ ‬فرض‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬فردوسي‭ ‬در‭ ‬سرودن‭ ‬شاهنامه‭ ‬منابعي‭ ‬نوشتاري‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬داشت،‭ ‬قعطة‭ ‬بالا‭ ‬حاوي‭ ‬چند‭ ‬نكتة‭ ‬قابل‭ ‬تأمّل‭ ‬است‭.‬166‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬هرچيز،‭ ‬متن‭ ‬بالا‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬كه‭ ‬مآخذ‭ ‬فردوسي،‭ ‬دست‌كم،‭ ‬از‭ ‬گوناگوني‭ ‬شيوه‌هاي‭ ‬نگارش‭ ‬زبان‌هايي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نام‭ ‬برده‌اند‭ ‬آگاه‭ ‬بوده‌اند‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬مآخذ‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬شاهنامه‭ ‬در‭ ‬فهرستي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬زبان‌هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تمايز‭ ‬موجود‭ ‬ميان‭ ‬زبان‭ ‬نوشتاري‭ ‬پارتي‭ (‬پهلوي‭) ‬و‭ ‬پارسي‭ ‬باخبر‭ ‬مي‌كنند‭. ‬نكتة‭ ‬دوم‭ ‬نيز‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اينكه‭ ‬دورة‭ ‬مدّ‭ ‬نظر،‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬تنوّع‭ ‬زباني‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬رايج‭ ‬بود،‭ ‬طبيعتاً‭ ‬دورة‭ ‬تهمورث،‭ ‬يعني‭ ‬دورة‭ ‬اسطوره‌اي‭ ‬تاريخ‭ ‬ملّي‭ ‬ايران،‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬ديوها‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نبود‭! ‬پس‭ ‬پرسشي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬پيش‭ ‬مي‌آيد‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬آيا‭ ‬اشارة‭ ‬مآخذ‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬شاهنامه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬تنوّع‭ ‬زباني‭ ‬و‭ ‬تمايز‭ ‬ميان‭ ‬پارتي‭ ‬و‭ ‬پارسي،‭ ‬متوجّه‭ ‬زمان‭ ‬تأليف‭ ‬خود‭ ‬اين‭ ‬منابع‭ ‬است؟‭ ‬يا‭ ‬برعكس،‭ ‬اين‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬دوره‌اي‭ ‬معطوف‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬معمري،‭ ‬يا‭ ‬حتي‭ ‬فردوسي،‭ ‬در‭ ‬تدارك‭ ‬شاهنامه‌هاي‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬بودند؟

دستيابي‭ ‬به‭ ‬پاسخ‭ ‬اين‭ ‬پرسش‭ ‬مي‌توانست‭ ‬بسيار‭ ‬دشوار‭ ‬باشد،‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬اين‭ ‬منظور،‭ ‬لازم‭ ‬مي‌شد‭ ‬تاريخ‭ ‬راهيابي‭ ‬اين‭ ‬حكايت (transmission history)را‭ ‬به‭ ‬شاهنامه‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬مشخص‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬دهيم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬داستان‭ ‬با‭ ‬گذر‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬ادوار‭ ‬نقلي‭ ‬به‭ ‬شاهنامه‭ ‬رسيده‌است‭. ‬اين‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬مقطع‭ ‬كنوني‭ ‬دانش‭ ‬ما‭ ‬شدني‭ ‬نيست‭. ‬اما‭ ‬كليد‭ ‬بسيار‭ ‬مهمي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬متن‭ ‬آمده‌است،‭ ‬مي‌تواند‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬ما‭ ‬بيايد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬اشارة‭ ‬متن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬صورت‌هاي‭ ‬نوشتاري‭ ‬تركي‭ ‬و‭ ‬تازي‭. ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬آگاهي،‭ ‬روشن‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬تاريخ‭ ‬انتقال‭ ‬اين‭ ‬گزارش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شاهنامه‭ ‬بايد،‭ ‬دست‌كم،‭ ‬در‭ ‬دوره‌اي‭ ‬جست‭ ‬و‭ ‬جو‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬شكل‭ ‬نوشتاري‭ ‬زبان‌هاي‭ ‬تركي167‭ ‬و‭ ‬عربي168‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬ايران‭ ‬موجود‭ ‬بوده‭ ‬باشد‭.‬‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬توجه،‭ ‬زودترين‭ ‬زمان‭ ‬ممكن،‭ ‬كه‭ ‬خود،‭ ‬كمترين‭ ‬احتمال‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬دارد،‭ ‬سدة‭ ‬ششم‭ ‬است؛‭ ‬سده‌هاي‭ ‬هفتم‭ ‬و‭ ‬هشتم‭ ‬پذيرفتني‭ ‬تر‭ ‬اند،‭ ‬اما‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬بعيد‭ ‬مي‌نمايند‭. ‬بنابراين،‭ ‬متن‭ ‬تاريخي‭ ‬گزارش‭ ‬تهمورث،‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زياد،‭ ‬از‭ ‬سده‌هاي‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬است،‭ ‬چه،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دوران‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬از‭ ‬شكل‭ ‬نوشتاري‭ ‬زبان‭ ‬عربي‭ ‬يا‭ ‬تركي،‭ ‬به‭ ‬صورتي‭ ‬رايج،‭ ‬سخن‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬آورد‭. ‬اين‭ ‬زمان‭ ‬بايد‭ ‬قطعاً‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اشاعة‭ ‬صنعت‭ ‬توليد‭ ‬كاغذ‭ ‬در‭ ‬باختر،‭ ‬يعني‭ ‬از‭ ‬سدة‭ ‬نهم‭ ‬به‭ ‬بعد،‭ ‬بوده‭ ‬باشد‭.‬169‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬اين‭ ‬فرضيه‭ ‬را‭ ‬قوّت‭ ‬مي‌بخشد،‭ ‬اشارة‭ ‬فردوسي‭ ‬به‭ ‬چندگانگي‭ ‬گفتاري‭/‬نوشتاري‭ ‬اين‭ ‬زبان‌ها،‭ ‬در‭ ‬روزگار‭ ‬خود‭ ‬اوست،‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬مي‌گويد‭: ‬

چه‭ ‬سغدي‭ ‬و‭ ‬چيني‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬پهلوي‭                    ‬نگاريدن‭ ‬آن‭ ‬كجا‭ ‬بشنوي170 

روشن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬فضاي‭ ‬اجتماعي‭ ‬و‭ ‬زباني‭ ‬دو‭ ‬شاهنامه‭ ‬ــ‭ ‬يعني‭ ‬شاهنامة‭ ‬ابومنصوري‭ ‬و‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬ــ‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬دهم،‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬زبان‌ها‭ ‬گويش‭ ‬مي‌شده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬ادامه،‭ ‬در‭ ‬اثبات‭ ‬مدّعاي‭ ‬خود،‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬بيشتري‭ ‬نيز‭ ‬ارائه‭ ‬مي‌كنيم‭. ‬تا‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬حتّي‭ ‬مي‌توان‭ ‬اين‭ ‬فرضيه‭ ‬را‭ ‬طرح‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬تقابل‭ ‬زباني‭ ‬پارتي‭ ‬و‭ ‬پارسي‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬دوگانة‭ ‬پارسي‭/‬پهلوي‭ ‬ظاهر‭ ‬نمي‌شود،‭ ‬بلكه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خسروي‭/‬پهلوي‭ ‬نيز‭ ‬نمود‭ ‬مي‌يابد‭. ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬پهلوي‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬‮«‬پارتي‮»‬‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬پهلواني‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬ديگر،‭ ‬خسروي‭ ‬به‭ ‬خسرواني‭ ‬يا‭ ‬خسروان‭ ‬بدل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬كاربرد‭ ‬‮«‬خسروي‮»‬‭ ‬شايد‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬‮«‬پارسي‮»‬،‭ ‬در‭ ‬نقل‭ ‬قول‭ ‬اسكندر‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‌خورد،‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬حركت‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬شرق‭ ‬و‭ ‬ناحيه‌اي‭ ‬باخبر‭ ‬مي‭ ‬شويم‭ ‬كه‭ ‬زبانشان‭ ‬چنين‭ ‬بود‭:‬

زبان‭ ‬شان‭ ‬نه‭ ‬تازي‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬خسروي نه‭ ‬تركي‭ ‬نه‭ ‬چيني‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬پهلوي171

اما‭ ‬در‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬كاو‭ ‬در‭ ‬محدودة‭ ‬زماني‭ ‬اين‭ ‬بيت‭ ‬نيز‭ ‬مي‌توان‭ ‬همان‭ ‬ملاحظاتي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬پيش‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬ياد‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬اين‭ ‬معنا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جا‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬دوره‌اي‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬داريم‭ ‬كه‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬مناسبت‭ ‬مقاطع‭ ‬زماني‭ ‬و‭ ‬مكاني،‭ ‬به‭ ‬يكي‭ ‬يا‭ ‬چندتا‭ ‬از‭ ‬زبان‌هاي‭ ‬فارسي،‭ ‬عربي،‭ ‬تركي،‭ ‬چيني‭ ‬و‭ ‬پارتي‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬هم‭ ‬گويش‭ ‬مي‌شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬،‭ ‬زودترين‭ ‬زمان‭ ‬متصوّر‭ ‬براي‭ ‬وجود‭ ‬اين‭ ‬وضعيّت‭ ‬زباني‭ ‬در‭ ‬شرق،‭ ‬دست‭ ‬كم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬ضعيف،‭ ‬مي‌تواند‭ ‬سدة‭ ‬هفتم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬خيلي‭ ‬بيشتر،‭ ‬بايد‭ ‬مدّت‌ها‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬زمان‭ ‬باشد‭. ‬همچنين‭ ‬مي‌توان‭ ‬حدس‭ ‬زد‭ ‬كه‭ ‬اصطلاح‭ ‬خسروي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬نامة‭ ‬خسروي‭ ‬ــ‭ ‬كه‭ ‬اغلب‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬تكرار‭ ‬مي‌شود‭ ‬و‭ ‬كاربرد‌هاي‭ ‬درون‭ ‬متني‭ ‬بسيار‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬دارد‭ ‬ــ‭ ‬به‭ ‬نسخة‭ ‬ساساني‭ ‬روايت‭ ‬خداي‭ ‬نامه،‭ ‬در‭ ‬تقابل‭ ‬با‭ ‬نسخي‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬تأليف‭ ‬شهرياران‭ ‬پهلو‭ ‬بودند،‭ ‬يعني‭ ‬نامة‭ ‬پهلوي‭. ‬در‭ ‬ادامة‭ ‬اين‭ ‬بحث‭ ‬بد‭ ‬نيست‭ ‬به‭ ‬بررّسي‭ ‬كاربرد‭ ‬پهلواني‭ ‬نزد‭ ‬فردوسي‭ ‬بپردازيم‭ ‬و‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬اين‭ ‬كاربرد‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬شماريم‭. ‬

نخست‭ ‬يادآور‭ ‬مي‌شويم‭ ‬كه،‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬بسياري‭ ‬مشاهده‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬شاهنامه‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬انگشت‌شماري‭ ‬در‭ ‬روايت‭ ‬خود،‭ ‬از‭ ‬رواج‭ ‬نغمه‌ها‭ ‬و‭ ‬سرودهاي‭ ‬پارتي‭ (‬پهلواني‭ ‬سرود‭) ‬خبر‭ ‬مي‌دهد‭. ‬جالب‭ ‬آنكه،‭ ‬اين‭ ‬مقاطع،‭ ‬دقيقاً‭ ‬همان‭ ‬جاهايي‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬شاعر‭ ‬سورهاي‭ ‬پهلوها‭ ‬را‭ ‬وصف‭ ‬مي‌كند‭. ‬از‭ ‬سه‭ ‬موردي‭ ‬كه‭ ‬شاعر‭ ‬اصطلاح‭ ‬‮«‬پهلواني‭ ‬سرود‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬برده،‭ ‬يكي‭ ‬در‭ ‬توصيف‭ ‬سوري‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬خاقان‭ ‬چين‭ ‬براي‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬سپهسالاران‭ ‬پهلو‭: ‬فريبرز،‭ ‬گودرز،‭ ‬رَهام،‭ ‬گيو‭ ‬و‭ ‬ديگران‭ ‬برپاشده‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جشن‭:‬

سخن‌هاي‭ ‬رستم‭ ‬به‭ ‬ناي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رود بگفتند‭ ‬بر‭ ‬پهلواني‭ ‬سرود172

پس‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬شاهنامه،‭ ‬در‭ ‬سوري‭ ‬كه‭ ‬براي‭ ‬بزرگداشت‭ ‬رستم،‭ ‬اين‭ ‬قهرمان‭ ‬تمام‭ ‬عيار‭ ‬پارتي‭ (‬پهلوان‭) ‬و‭ ‬بزرگترين‭ ‬‮«‬پهلوان‮»‬‭ ‬تاريخ‭ ‬ملّي‭ ‬ايران‭ ‬برپا‭ ‬كرده‭ ‬بودند،‭ ‬موسيقي‌اي‭ ‬كه‭ ‬اجرا‭ ‬مي‌شد،‭ ‬سرودهاي‭ ‬پارتي‌اي‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آواي‭ ‬ناي‭ ‬و‭ ‬رود‭ ‬مي‌خواندند‭. 

درخور‭ ‬توجّه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬دوّمين‭ ‬نمونة‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬اصطلاح‭ ‬‮«‬پهلواني‭ ‬سرود‮»‬،‭ ‬يا‭ ‬ترانه‌هاي‭ ‬پارتي،‭ ‬در‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬در‭ ‬حكايت‭ ‬باربد،‭ ‬خُنياگر‭ ‬محبوب‭ ‬خسرو‭ ‬دوم،‭ ‬است‭. ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم،‭ ‬فردوسي‭ ‬و‭ ‬ثعالبي‭ ‬تعدادي‭ ‬از‭ ‬نغمه‌هاي‭ ‬باربَد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زير‭ ‬برشمرده‌اند‭: ‬دادآفريد،‭ ‬پيكارِ‭ ‬گُرد،‭ ‬سبز‭ ‬در‭ ‬سبز‭.‬173‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬باب‭ ‬دو‭ ‬نكته‭ ‬بر‭ ‬ما‭ ‬آشكار‭ ‬است‭. ‬نخست‭ ‬اينكه‭ ‬نغمه‌هاي‭ ‬باربد‭ ‬چنانكه‭ ‬از‭ ‬نامشان‭ ‬برمي‌آيد،‭ ‬درون‭ ‬مايه‌هاي‭ ‬ميترايي‭ ‬دارند؛174‭ ‬دوّم‭ ‬آنكه،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬روانشاد‭ ‬تفضلي‭ ‬ثابت‭ ‬كرده‭ ‬بود،‭ ‬ريشة‭ ‬خود‭ ‬نام‭ ‬باربد،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬منابع‭ ‬عربي‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬‮«‬فَهلبَد‭/‬ذ،‭ ‬بَهلبَد‭/‬ذ،‭ ‬فَهلَوَد‭/‬ذ‮»‬آمده‭ ‬است،175‭ ‬در‭ ‬حقيقت‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬قومي‭ ‬اين‭ ‬خنياگر،‭ ‬يعني‭ ‬پارتي‭(‬فهلبد‭) ‬باز‭ ‬مي‌گردد‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬باره،‭ ‬از‭ ‬همة‭ ‬موارد‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬مهم‌تر،‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬تبار‭ ‬پارتي‭ ‬باربد‭ ‬را‭ ‬تصديق‭ ‬مي‌كند،‭ ‬تكرار‭ ‬‮«‬پهلواني‭ ‬سرود‮»‬،‭ ‬ترانة‭ ‬پارتي،‭ ‬در‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬روايت‌هاي‭ ‬فردوسي‭ ‬از‭ ‬باربد‭ ‬است،‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬شاعر‭ ‬از‭ ‬هنرنمايي‭ ‬اين‭ ‬خنياگر‭ ‬سخن‭ ‬مي‌راند‭:‬

‮«‬زننده‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬سرو‭ ‬برداشت‭ ‬رود همان‭ ‬ساختي‭ ‬پهلواني‭ ‬سرود‭ ‬

چنانكه‭ ‬مي‌دانيم،‭ ‬در‭ ‬روايت‭ ‬فردوسي،‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬باربد‭ ‬از‭ ‬زنداني‭ ‬شدن‭ ‬خسرو‭ ‬پرويز‭ ‬باخبر‭ ‬مي‭ ‬شود،‭ ‬سراسيمه‭ ‬نزد‭ ‬او‭ ‬مي‌رود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬يي‭ ‬كه‭ ‬پهلو‌تبار‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ ‬مويه‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌كند‭:‬

چو‭ ‬آكاه‭ ‬شد‭ ‬باربد‭ ‬زانكه‭ ‬شاه بپرداخت‭ ‬بى‌داد‭ ‬و‭ ‬بىكام‭ ‬گاه

ز‭ ‬جهرم‭ ‬بيامد‭ ‬سوى‭ ‬طيسفون پر‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬مژگان‭ ‬و‭ ‬دل‭ ‬پر‭ ‬ز‭ ‬خون

همي‭ ‬پهلواني‭ ‬بر‭ ‬او‭ ‬مويه‭ ‬كرد دو‭ ‬رخساره‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬دلى‭ ‬پر‭ ‬ز‭ ‬درد176

علاوه‭ ‬بر‭ ‬داستان‭ ‬سور‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬حكايت‭ ‬موية‭ ‬باربد،‭ ‬و‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬همة‭ ‬مواردي‭ ‬كه‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نوع‭ ‬سرود‭ ‬ذكر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬شاهنامه،‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬چارچوب‭ ‬داستان،‭ ‬همان‭ ‬‮«‬پهلواني‭ ‬سرود‮»‬‭ ‬است،‭ ‬اصطلاح‭ ‬ويژة‭ ‬‮«‬پهلواني‭ ‬سرود‮»‬،‭ ‬براي‭ ‬بار‭ ‬سوّم‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬شورش‭ ‬بهرام‭ ‬چوبينه،‭ ‬سردار‭ ‬نامي‭ ‬‌پارتي،‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬گفتار‭ ‬شاهنامه،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آنكه‭ ‬گرديه،‭ ‬خواهر‭ ‬بهرام،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬سرزنش‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭:‬

مكن‭ ‬بر‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬ستم‭           ‬كه‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬ببينم‭ ‬همي‭ ‬باد‭ ‬و‭ ‬دم

پدر‭ ‬مرزبان‭ ‬بود‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ري‭          ‬تو‭ ‬افكندي‭ ‬اين‭ ‬جستن‭ ‬تخت‭ ‬پي177‭ ‬

بهرام‭ ‬نيز‭ ‬دستور‭ ‬مي‌دهد‭ ‬تا‭ ‬بزمي‭ ‬به‭ ‬پاكنند‭ ‬و‭ ‬رامشگران‭ ‬بر‭ ‬نواي‭ ‬رود‭ ‬ترانة‭ ‬پارتيِ‭ ‬‭(‬پهلواني‭ ‬سرود‭)‬‭ ‬هفت‭ ‬خوان‭ ‬اسفنديار‭ ‬را‭ ‬بنوازند‭:‬

بفرمود‭ ‬تا‭ ‬خوان‭ ‬بياراستند مي‭ ‬و‭ ‬رود‭ ‬و‭ ‬رامشگران‭ ‬خواستند

به‭ ‬رامشگري‭ ‬گفت‭ ‬كامروز‭ ‬رود بياراي‭ ‬با‭ ‬پهلواني‭ ‬سرود178‭ ‬

پس‭ ‬همان‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬همة‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬بالا‭ ‬نشان‭ ‬مي‌دهد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بستر‭ ‬ظهور‭ ‬اين‭ ‬اصطلاح‭ ‬در‭ ‬شاهنامه،‭ ‬ترديدي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬پهلواني‭ ‬سرود‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬ترانة‭ ‬پارتي‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬نويسنده‭ ‬آگاهى‭ ‬دارد،‭ ‬اين‭ ‬اصطلاح‭ ‬فقط‭ ‬سه‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬تكرار‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬بار،‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬پهلو‭ ‬بكار‭ ‬برده‭ ‬شده‭ ‬است‭.  

اصطلاحي‭ ‬ديگر‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مفهوم‭ ‬پارتي‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬رفته،‭ ‬پهلواني‭ ‬سَخُن‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬‮«‬گويش‭ ‬پارتي‮»‬‭ ‬است‭. ‬يكي‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬كاربرد‭ ‬اين‭ ‬اصطلاح‭ ‬در‭ ‬شاهنامه،‭ ‬هنگامي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬موبد‭ ‬از‭ ‬نوشيروان‭ ‬پرسشي‭ ‬مي‌كند‭. ‬فردوسي‭ ‬اين‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اشاره‌اي‭ ‬به‭ ‬مأخذ‭ ‬خود‭ ‬آغاز‭ ‬مي‌كند‭:‬

يكي‭ ‬پير‭  ‬بد‭ ‬پهلواني‭ ‬سَخُن به‭ ‬گفتار‭ ‬و‭ ‬كردار‭ ‬گشته‭ ‬كَهُن‭ ‬

چنين‭ ‬گويد‭  ‬از‭  ‬دفتر‭ ‬پهلوان كه‭ ‬پرسيد‭ ‬موبد‭ ‬ز‭ ‬نوشيروان179

درخور‭ ‬توجّه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬جا،‭ ‬اين‭ ‬پيرِ‭ ‬پارتي‭ ‬حكايت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬كتاب‭ ‬پارتيان‭ ‬نقل‭ ‬مي‌كند‭. ‬به‭ ‬بيان‭ ‬ديگر،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬پيش‭ ‬نيز‭ ‬ديديم،‭ ‬باز‭ ‬كاربرد‭ ‬دو‭ ‬اصطلاح‭ ‬پهلواني‭ ‬سخن‭ ‬و‭ ‬دفتر‭ ‬پهلوان،‭ ‬بعدي‭ ‬منطقي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما‭ ‬پارتي‭ ‬دارد‭. ‬نمونه‌هاي‭ ‬ديگري‭ ‬از‭ ‬كاربرد‭ ‬اين‭ ‬اصطلاحات‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬موجود‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬ترتيب‭ ‬‮«‬زبان‭ ‬پارتي‮»‬‭ ‬معني‭ ‬شود‭. ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬سياوش‭ ‬از‭ ‬ايرانيان‭ ‬دل‌آزرده‭ ‬مي‌شود،‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ ‬آغاز‭ ‬سخن‭ ‬مي‌كند180‭: ‬

سياوش‭ ‬غمي‭ ‬گشت‭ ‬ز‭ ‬ايرانيان‭                        ‬سخن‭ ‬گفت‭ ‬بر‭ ‬پهلواني‭ ‬زبان181

اسكندر،‭ ‬نيز،‭ ‬ضمن‭ ‬اينكه‭ ‬حالتي‭ ‬شاهانه‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬مي‌گيرد،‭ ‬به‭ ‬پارتي‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گويد‭:‬

سكندر‭ ‬دل‭ ‬خسرواني‭ ‬گرفت‭                          ‬سخن‭ ‬گفتن‭ ‬پهلواني‭ ‬گرفت182

در‭ ‬كتاب‭ ‬اخير‭ ‬نويسنده،‭ ‬پژوهشي‭ ‬مفصّل‭ ‬دربارة‭ ‬شهروراز،‭ ‬شاهزادة‭ ‬پارتي‭ ‬مهراني‭ ‬و‭ ‬غاصب‭ ‬تاج‭ ‬و‭ ‬تخت‭ ‬ساساني،‭ ‬انجام‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬فردوسي‭ ‬اين‭ ‬داستان‭ ‬را‭ ‬شرح‭ ‬مي‌دهد‭: ‬خسروپرويز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آگاهي‭ ‬از‭ ‬سرپيچي‭ ‬فرماندة‭ ‬پارتي‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬نامه‌اي‭ ‬مي‌نويسد،‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬قصد‭ ‬كه‭ ‬عوامل‭ ‬امپراتور‭ ‬روم‭ ‬شرقي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬كنند‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬به‭ ‬اقتضاي‭ ‬امر،‭ ‬نامه‭ ‬به‭ ‬پارتي‭ ‬نوشته‭ ‬مي‌شود‭. ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬رومي‌ها‭ ‬پيغام‌رسان‭ ‬را‭ ‬دستگير‭ ‬و‭ ‬بازرسي‭ ‬مي‌كنند،‭ ‬بازجوي‭ ‬هوشمند،‭ ‬نامه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬او‭ ‬مي‌يابد‭:‬

بجستند‭ ‬آن‭ ‬نامه‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬اوي‭                         ‬گشاد‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬دانا‭ ‬بد‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬جوي

اما‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬نامه‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬قيصر‭ ‬براي‭ ‬يافتن‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬زبان‭ ‬را‭ ‬بداند،‭ ‬با‭ ‬دشواري‭ ‬مواجه‭ ‬مي‌شود‭. ‬در‭ ‬پايان‭ ‬امر،‭ ‬امپراتور‭ ‬روم‭ ‬مجبور‭ ‬مي‌شود‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬قلمرو‭ ‬خود‭ ‬كسي‭ ‬را‭ ‬بيابد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ ‬آموزش‭ ‬ديده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بتواند‭ ‬اين‭ ‬زبان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬بخواند‭:‬

از‭ ‬آن‭ ‬مرز‭ ‬دانا‭ ‬سري‭ ‬را‭ ‬بجست‭                        ‬كه‭ ‬آن‭ ‬پهلواني‭ ‬بخواند‭ ‬درست183

گذشته‭ ‬از‭ ‬چارچوب‭ ‬تاريخي‭ ‬داستان‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬اين‭ ‬سردار‭ ‬پارتي‭ ‬مهراني،‭ ‬پرواضح‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬منظور‭ ‬از‭ ‬پهلوي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬قطعة‭ ‬تاريخي‭ ‬مندرج‭ ‬در‭ ‬شاهنامه،‭ ‬زبان‭ ‬فارسي‭ ‬ميانه‭ ‬نيست؛‭ ‬چه،‭ ‬دولت‭ ‬روم‭ ‬شرقي،‭ ‬به‭ ‬سان‭ ‬دولت‭ ‬ساساني،‭ ‬از‭ ‬مجموعه‌اي‭ ‬نسبتاً‭ ‬كامل‭ ‬از‭ ‬مترجمان‭ ‬برخوردار‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬آساني‭ ‬مي‌توانستند‭ ‬زبان‌هاي‭ ‬رسمي‭ ‬دولت‭ ‬همسايه‭ ‬را‭ ‬ترجمه‭ ‬كنند‭. ‬اما‭ ‬گويش‭ ‬پهلوي‭ ‬زبان‭ ‬رسمي‌ديپلماتيك‭ ‬دولت‭ ‬ساساني‭ ‬نبود‭.‬

افزون‭ ‬بر‭ ‬موارد‭ ‬پيشين،‭ ‬نمونه‌هايي‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬فردوسي،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬فردي‭ ‬پارتي‭ ‬زبان،‭ ‬برگردان‭ ‬پارتي‭ ‬نام‌هاي‭ ‬گوناگون‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‌برد‭. ‬موارد‭ ‬زير‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جمله‌اند‭:‬

‭ ‬

‭ ‬اگرپهلواني‭ ‬نداني‭ ‬زبان به‭ ‬تازي‭ ‬تو‭ ‬اروند‭ ‬را‭ ‬دجله‭ ‬دان184 

‭ ‬يا‭:‬

ورا‭ ‬نام‭ ‬كُندِز‭ ‬بدي‭ ‬پهلوي اگر‭ ‬پهلواني‭ ‬سخن‭ ‬بشنوي

كنون‭ ‬نام‭ ‬كندز‭ ‬به‭ ‬بيكند‭ ‬گشت زمانه‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬بند‭ ‬و‭ ‬ترفند‭ ‬گشت185

يا‭:‬

كجا‭ ‬بيور‭ ‬اسپش‭ ‬همي‭ ‬خواندند چنين‭ ‬نام‭ ‬بر‭ ‬پهلوي‭ ‬راندند

كجا‭ ‬بيور‭ ‬از‭ ‬پهلواني‭ ‬شمار بود‭ ‬بر‭ ‬زبان‭ ‬دري‭ ‬ده‭ ‬هزار186‭ ‬

‭ ‬

بيت‭ ‬آخر‭ ‬همان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بسيار‭ ‬نقل‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬آموخته‌ايم‭ ‬كه‭ ‬معناي‭ ‬بيورِ‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ (‬پهلواني‭)‬،‭ ‬در‭ ‬زبان‭ ‬دري‭ ‬‮«‬ده‭ ‬هزار‮»‬‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬آنچه‭ ‬تا‭ ‬كنون‭ ‬در‭ ‬ارزيابي‭ ‬اصطلاح‭ ‬پهلواني‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬گفتيم،‭ ‬بسنده‭ ‬مي‌كنيم‭. ‬واژة‭ ‬پهلواني‭ ‬در‭ ‬شاهنامه،‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما،‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬مهمترين‭ ‬ابعاد‭ ‬درك‭ ‬اين‭ ‬معنا‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬اصطلاح‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬آن‭ ‬درمي‌يابيم‭ ‬فردوسي‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گفت،‭ ‬حتي‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬مهارت‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬خواندن‭ ‬و‭ ‬نوشتن‭ ‬اين‭ ‬زبان‭ ‬ترديد‭ ‬كنيم‭. ‬با‭ ‬توجّه‭ ‬به‭ ‬مناسبات‭ ‬فردوسي‭ ‬با‭ ‬خاندان‭ ‬عبدالرّزّاقيان،‭ ‬زادبوم‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬توس،‭ ‬در‭ ‬دل‭ ‬گسترة‭ ‬پهلو‭ ‬و‭ ‬آشنايي‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬زبان‭ ‬پارتي،‭ ‬منطقي‭ ‬است‭ ‬چنين‭ ‬بيانگاريم‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬شاعر‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬داشته‌است‭ ‬ــ‭ ‬گويا‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬مدعّا‭ ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬زواياي‭ ‬شاهنامه‭ ‬پژوهي‭ ‬كفر‌گويي‭ ‬تلقي‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬‭ ‬

چنانكه‭ ‬ديديم،‭ ‬ارزيابي‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬اصطلاح‭ ‬پهلوي،‭ ‬پيرو‭ ‬بررسي‭ ‬ما‭ ‬دربارة‭ ‬اصطلاح‭ ‬پهلواني‭ ‬است‭. ‬يعني،‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما،‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬كلّي،‭ ‬پهلواني‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ ‬است‭. ‬نويسنده‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬كه‭ ‬كاربرد‭ ‬اين‭ ‬اصطلاح‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬يكدست‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬خير،‭ ‬موشكافي‭ ‬نكرده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما،‭ ‬نمونه‌هاي‭ ‬فراواني‭ ‬مي‌توان‭ ‬يافت‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬اصطلاح،‭ ‬جز‭ ‬در‭ ‬معناي‭ ‬زبان‭ ‬پارتي،‭ ‬مفهوم‭ ‬نمي‌شود‭. ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬همان‌گونه‭ ‬كه‭ ‬ديديم‭ ‬دو‭ ‬اصطلاح‭ ‬پهلوي‭ ‬و‭ ‬پهلواني،‭ ‬گاهي‭ ‬حتي‭ ‬دركنار‭ ‬هم‭ ‬نمايان‭ ‬مي‌شوند‭ ‬تا‭ ‬معناي‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ ‬را‭ ‬برسانند‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سخن‭ ‬پاياني‭ ‬دربارة‭ ‬معناي‭ ‬زبان‭ ‬پارتيِ‭ ‬اصطلاح‭ ‬پهلوي،‭ ‬بحث‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ملاحظاتي‭ ‬دربارة‭ ‬داستان‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬منيژه،‭ ‬به‭ ‬روايت‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي،‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬مي‌رسانيم‭.‬

‭ ‬به‭ ‬گماني،‭ ‬زني‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬داستان‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬منيژه‭ ‬پديدار‭ ‬مي‌شود،‭ ‬درحقيقت،‭ ‬همسر‭ ‬شاعر‭(‬فردوسي‭) ‬بوده‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬چنين‭ ‬باشد،‭ ‬اين‭ ‬زن‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬يغمايي،‭ ‬بهار،‭ ‬صفا‭ ‬و‭ ‬خالقي‭ ‬مطلق،‭ ‬اديب‭ ‬و‭ ‬هنرمند‭ ‬بود،187‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬زياد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گمان‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬تبار‭ ‬پارتي‭ ‬نيز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬پارتي‭ ‬يا‭ ‬پهلوي‭ ‬سخن‭ ‬مي‌گفته‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سرآغاز‭ ‬زيبا‭ ‬و‭ ‬تأثيرگذار‭ ‬داستان،‭ ‬هنگامي‌كه‭ ‬همدم‭ ‬شاعر‭ ‬متن‭ ‬پارتي‭ (‬دفتر‭ ‬پهلوي‭)‬‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پيش‭ ‬فردوسي‭ ‬مي‌آورد،‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬گوشزد‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭: ‬در‭ ‬صورتي‭ ‬داستان‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬او‭ ‬حكايت‭ ‬خواهد‭ ‬كرد،‭ ‬كه‭ ‬شاعر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نظم‭ ‬درآورد‭:‬

پس‭ ‬آن‭ ‬گه‭ ‬بگفت‭ ‬ار‭ ‬زمن‭ ‬بشنوي به‭ ‬شعر‭ ‬آري‭ ‬از‭ ‬دفتر‭ ‬پهلوي188

اكنون‭ ‬نكتة‭ ‬بسيار‭ ‬شايان‭ ‬توجّهي‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگيريم‭ ‬اين‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬داستان‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬منيژه،‭ ‬اصل‭ ‬پارتي‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬پس‭ ‬اين‭ ‬داده‭ ‬كه‭ ‬همسر‭ ‬فردوسي‭ ‬كتابي‭ ‬پارتي‭ ‬دراختيار‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬داستان‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬منيژه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬داشت،‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬منطقي‭ ‬كاملاً‭ ‬توضيح‌پذير‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬داستان،‭ ‬نظرية‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬مبني‭ ‬بر‭ ‬نسب‭ ‬پارتي‭ ‬فردوسي‭ ‬نيز‭ ‬قوّت‭ ‬مي‌بخشد،‭ ‬چه،‭ ‬تأييد‭ ‬مي‌كند‭ ‬كه‭ ‬دقيقاً‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سبب‭ ‬كه‭ ‬شاعر‭ ‬ما‭ ‬پارتي‭ ‬زبان‭ ‬يا‭ ‬حتي‭ ‬پهلو‭ ‬نژاد‭ ‬بود،‭ ‬همدمي‌‭ ‬نيز‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬همجرگة‭ ‬خود‭ ‬او‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جا‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬همپيمانِ‭ ‬شاعر،‭ ‬اديب‭ ‬و‭ ‬هنرمند‭ ‬نيز‭ ‬بود‭ ‬ــ‭ ‬هرچه‭ ‬باشد‭ ‬دهقان‭ ‬زاده‭ ‬با‭ ‬دهقان‭ ‬زاده‭ ‬دمخور‭ ‬مي‌شده‭ ‬است‭ ‬ــ‭ ‬نامه‌اي‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬احتمال‭ ‬قريب‭ ‬به‭ ‬يقين‭ ‬نسخه‌اي‭ ‬منثور‭ ‬از‭ ‬داستان‭ ‬پارتي‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬منيژه‭ ‬بود‭. ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اين،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما،‭ ‬فردوسي‭ ‬كه‭ ‬بالقوّه‭ ‬تبار‭ ‬پارتي‭ ‬داشت،‭ ‬طبيعتاً‭ ‬همسري‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬او‭ ‬نيز‭ ‬پهلونژاد‭ ‬بود‭. ‬و‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬ترتيب‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬داستان‭ ‬اشكاني‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬منيژه‭ ‬به‭ ‬شاهنامه‭ ‬راه‭ ‬يافت‭.‬ 

هم‭ ‬چنانكه‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬فرمانروايان‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬گسترة‭ ‬پهلو،‭ ‬در‭ ‬سدة‭ ‬دهم،‭ ‬آگاهي‭ ‬از‭ ‬پهلو‌ها‭ ‬و‭ ‬داشتن‭ ‬تبار‭ ‬و‭ ‬نژاد‭ ‬پارتي‭ ‬ــ‭ ‬يعني‭ ‬اهل‭ ‬پهلو‭ ‬بودن‭ ‬ــ‭ ‬بر‭ ‬شاهنامه‭ ‬فردوسي‭ ‬سايه‌گستر‭ ‬شد‭. ‬سخن‭ ‬از‭ ‬پارتيان‭ (‬پهلو‭ ‬و‭ ‬پهلوان‭)‬؛‭ ‬داشتن‭ ‬نژاد‭ ‬پارتي‭ (‬پهلونژاد‭ ‬و‭ ‬پهلوي‭) ‬در‭ ‬برابرِ،‭ ‬مثلاً‭ ‬داشتن‭ ‬نژاد‭ ‬پارسي،‭ ‬افراسيابي،‭ ‬يا‭ ‬يَبغَوي؛189‭ ‬داشتن‭ ‬پوشش‭ ‬پارتي‭ (‬جامة‭ ‬پهلوي‭) ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬پوشش‭ ‬پارسي‭ (‬جامة‭ ‬پارسي190‭ ‬يا‭ ‬جامة‭ ‬خسروي‭)‬؛191‭ ‬و‭ ‬سخن‭ ‬از‭ ‬تعلّق‭ ‬به‭ ‬سرزمين‭ ‬پهلو،‭ ‬مانند‭ ‬‮«‬چو‭ ‬آمد‭ ‬ز‭ ‬پهلو‭ ‬برون‭ ‬پهلوان‮»‬192،‭ ‬در‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي‭ ‬فراوان‭ ‬است‭. ‬ابيات‭ ‬زير‭ ‬همين‭ ‬تصوير‭ ‬را‭ ‬ترسيم‭ ‬مي‌كنند‭: ‬

گزين‭ ‬كرد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نامداران‭ ‬سوار دليران‭ ‬جنگي‭ ‬ده‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬هزار

هم‭ ‬از‭ ‬پهلوي،‭ ‬پارس،‭ ‬كوچ‭ ‬و‭ ‬بلوچ زگيلان‭ ‬جنگي‭ ‬و‭ ‬دشت‭ ‬سروچ193

نمونه‌هاي‭ ‬فراواني‭ ‬نيز‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬همة‭ ‬قهرمانان‭ ‬پارتي‭ ‬و‭ ‬چنانكه‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬سيستان‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬رستم،‭ ‬با‭ ‬نسب‭ ‬قومي‭ ‬خود،‭ ‬يعني‭ ‬پهلو‭ ‬يا‭ ‬پهلوان،‭ ‬پديدار‭ ‬مي‌شوند‭. ‬چنانكه‭ ‬مي‌دانيم‭ ‬رستم‭ ‬را،‭ ‬به‭ ‬ويژه،‭ ‬پهلوِ‭ ‬نيمروز،194‭ ‬يعني‭ ‬پارتي‭ ‬نيمروز،‭ ‬نيز‭ ‬خوانده‌اند‭.‬195‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬شهرياران‭ ‬يا‭ ‬شخصيت‌هاي‭ ‬پارتي‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬صفت‭ ‬پهلو‭ ‬ياد‭ ‬شده‌است‭. ‬بر‭ ‬اين‭ ‬اساس،‭ ‬بهرام‭ ‬چوبين‭ ‬پهلوان‭ ‬خوانده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬196‭ ‬در‭ ‬نمونه‌اي،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نام‭ ‬بردن‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬پهلوها،‭ ‬از‭ ‬كنارنگ‭ ‬نيز،‭ ‬چنانكه‭ ‬شايسته‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬قومي‭ ‬پارتي‭ ‬او‭ ‬ياد‭ ‬مي‌شود‭: ‬‮«‬كنارنگ‭ ‬وز‭ ‬پهلوانان‭ ‬جز‭ ‬اين‮»‬‭.‬197

پارتيان‭ ‬نيز‭ ‬بي‌واسطه‭ ‬به‭ ‬سرزمين‭ ‬خود‭ ‬وابسته‌اند‭. ‬از‭ ‬اين‭ ‬جهت‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬اصطلاحاتي‭ ‬نظير‭ ‬آنچه‭ ‬پيش‌تر‭ ‬گفته‭ ‬شد،‭ ‬برمي‌خوريم‭: ‬‮«‬چو‭ ‬آمد‭ ‬ز‭ ‬پهلو‭ ‬برون‭ ‬پهلوان‮»‬‭.‬198‭ ‬پارت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬پارس‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭: ‬‮«‬سوي‭ ‬پهلو‭ ‬و‭ ‬پارس‭ ‬بنهاد‭ ‬روي‮»‬‭. ‬جالب‭ ‬آنكه‭ ‬از‭ ‬‮«‬دين‭ ‬پارتي‮»‬‭! ‬سخن‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬مي‌آيد‭. ‬ارجاسپ‭ ‬در‭ ‬نامه‌اي‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گشتاسب‭ ‬مي‌نويسد،‭ ‬ضمن‭ ‬سرزنش‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬پذيرش‭ ‬دين‭ ‬زرتشت،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ترك‭ ‬دين‭ ‬پارتي‭ ‬متهم‭ ‬مي‌كند‭: ‬‮«‬رها‭ ‬كردي‭ ‬آن‭ ‬پهلوي‭ ‬كيش‭ ‬را‮»‬‭.‬199‭ ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬بهمن‭ ‬با‭ ‬دختر‭ ‬خود،‭ ‬هماي،‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬زيبائيش‭ ‬ازدواج‭ ‬مي‌كند،‭ ‬از‭ ‬رسوم‭ ‬‮«‬ديني‭ ‬كه‭ ‬پارتي‭ ‬خوانده‭ ‬مي‌شود‮»‬‭ ‬پيروي‭ ‬مي‌كند‭:‬

پدر‭ ‬در‭ ‬پذيرفتش‭ ‬از‭ ‬نيكويي بر‭ ‬آن‭ ‬دين‭ ‬كه‭ ‬خواني‭ ‬همي‭ ‬پهلوي200

و‭ ‬بدين‭ ‬ترتيب،‭ ‬پهلو‭ ‬بودن،‭ ‬به‭ ‬پهلوي‭ ‬يا‭ ‬پهلواني‭ ‬سخن‭ ‬گفتن،‭ ‬زندگي‭ ‬كردن‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬پهلو‭ ‬و‭ ‬پوشيدن‭ ‬جامة‭ ‬پهلوي،‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬بزرگ‭ ‬روايت‭ ‬ملّي‭ ‬ايران‭ ‬سايه‌گستر‭ ‬است‭. ‬

اما‭ ‬مسأله،‭ ‬صرفاً‭ ‬يادآوري‭ ‬مضامين‭ ‬كهن‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬باستان‭ ‬و‭ ‬پهلوان‌پروري‭ ‬نبود‭. ‬موضوع‭ ‬اصليِ‭ ‬منازعات‭ ‬نسبي‭ ‬در‭ ‬سده‌هاي‭ ‬نهم‭ ‬تا‭ ‬يازدهم،‭ ‬مسألة‭ ‬هويّت‭ ‬و‭ ‬باورهاي‭ ‬مردمي‭ ‬بود‭. ‬ساختن،‭ ‬ابداع‭ ‬يا‭ ‬صرفاً‭ ‬ادّعاي‭ ‬نسب‭ ‬پارتي،‭ ‬چنانكه‭ ‬زياريان،‭ ‬سامانيان،‭ ‬عبدالرّزّاقيان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬صفّاريان‭ ‬و‭ ‬طاهريان‭ ‬دست‌اندركار‭ ‬آن‭ ‬بودند،‭ ‬صرفاً‭ ‬تلاش‭ ‬در‭ ‬اثبات‭ ‬برتري‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬منافع‭ ‬سياسي‭ ‬نبود‭. ‬بلكه‭ ‬روزنه‌اي‭ ‬فرهنگي‭ ‬بود‭ ‬براي‭ ‬مخاطب‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬مردمي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬روزگار‭ ‬خواهان‭ ‬اين‭ ‬حكايت‌ها‭ ‬بودند‭. ‬برحسب‭ ‬تصادف‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬روايات‭ ‬ملّي‭ ‬ايران‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬پهلو‭ ‬شكل‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬نتيجة‭ ‬استمراري‭ ‬تاريخي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬روايات‭ ‬ملّي‭ ‬ايران‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‭ ‬پارتي‭ ‬آكنده‌اند‭. ‬برنامة‭ ‬گردآوري‭ ‬روايت‭ ‬ملّي‭ ‬ايران‭ ‬بُعد‭ ‬همزماني‭ ‬نيز‭ ‬داشت‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬واقعيّت‭ ‬وضعيّت‭ ‬اجتماعي‭ ‬در‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬پارتي‭ ‬هم‭ ‬گام‭ ‬بود‭.‬

‭ ‬دو‭ ‬شاهنامة‭ ‬مرجع‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬سبب‭ ‬از‭ ‬روايت‌هاي‭ ‬پارتي‭ ‬سرشارند‭ ‬كه‭ ‬پارتيان‭ ‬در‭ ‬تأليف‭ ‬و‭ ‬تصنيف‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬اثر‭ ‬نقشي‭ ‬بزرگ‭ ‬ايفا‭ ‬كرده‌اند‭. ‬براي‭ ‬دريافتن‭ ‬اين‭ ‬امر‭ ‬كافي‭ ‬است‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬كمي‭ ‬دگرگون‭ ‬كنيم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همراهان‭ ‬آفرينش‭ ‬شاهنامه‌هاي‭ ‬مرجع‭ ‬نگاهي‭ ‬بيفكنيم‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برنامة‭ ‬نگارش‭ ‬تاريخ‭ ‬ملّي‭ ‬ايران‭ ‬ارزيابي‭ ‬كنيم‭: ‬احمد‭ ‬سهل‭ ‬و‭ ‬آزادسرو،‭ ‬كه‭ ‬ميراث‌دار‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬عهده‌دار‭ ‬انتقال‭ ‬دورة‭ ‬داستان‌هاي‭ ‬‮«‬جهان‭ ‬پهلوان‮»‬‭ ‬پارتي،‭ ‬رستم‭ ‬به‭ ‬شاهنامه‭ ‬بودند؛‭ ‬ابومنصور‭ ‬عبدالرّزّاق،‭ ‬پسرش‭ ‬منصور،‭ ‬و‭ ‬دستور‭ ‬او،‭ ‬ابومنصور‭ ‬معمري،‭ ‬منسوب‭ ‬به‭ ‬شهرياران‭ ‬پهلو،‭ ‬كنارنگيان‭ ‬و‭ ‬اسپهبدان،‭ ‬كه‭ ‬باني‭ ‬و‭ ‬مؤلّف‭ ‬شاهنامة‭ ‬منثور‭ ‬و‭ ‬حاميان‭ ‬فردوسي‭ ‬بودند؛‭ ‬شاذان‭ ‬برزين‭ ‬كه‭ ‬اهل‭ ‬توس‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬كليله‭ ‬و‭ ‬دمنه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬شاهنامه‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬شاهنامه‭ ‬افزود،‭ ‬ماهويه‭ ‬خورشيد‭ ‬از‭ ‬نيشابور،‭ ‬شاج‭ ‬از‭ ‬هرات‭ ‬و‭ ‬يزدان‭ ‬داد‭ ‬از‭ ‬سيستان،‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬از‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬پهلو‭ ‬برخاستند؛‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پايان،‭ ‬سَخُنگوي‭ ‬و‭ ‬اديب‭ ‬ايراني،‭ ‬فردوسي،‭ ‬و‭ ‬همسر‭ ‬و‭ ‬همراهِ‭ ‬پهلو‭ ‬زبان‭ ‬او‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬قلمرو‭ ‬دودة‭ ‬كنارنگيان‭ ‬مي‌زيستند‭. ‬و‭ ‬آن‭ ‬گاه‭ ‬بايد‭ ‬انديشيد‭: ‬همانند‭ ‬شهرياران‭ ‬پارتي‌تباري‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬تبار‭ ‬پارتي‭ ‬خود‭ ‬مي‌باليدند،‭ ‬آيا‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬حكايت‭ ‬با‭ ‬بازيگراني‭ ‬پهلو‭ ‬است؟

گل و گیاه در شاهنامه فردوسی

در‭ ‬بادي‭ ‬امر‭ ‬كمتر‭ ‬انتظار‭ ‬مي‌رود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شاهنامة‭ ‬فردوسي،‭ ‬اين‭ ‬تاريخ‭ ‬اساطير‭ ‬و‭ ‬حماسي‭ ‬ايران‭ ‬باستان‭ ‬و‭ ‬عرصة‭ ‬دلاوري‌هاي‭ ‬جنگ‭ ‬آوران‭ ‬اين‭ ‬سرزمين،‭ ‬تا‭ ‬اين‭ ‬حد‭ ‬سخن‭ ‬از‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گياه‭ ‬رفته‭ ‬باشد‭.‬‭ ‬امّا‭ ‬مقالة‭ ‬حاضر‭ ‬گُواهي‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬آستين‭ ‬كه‭ ‬چگونه‭ ‬حكيم‭ ‬توس‭ ‬با‭ ‬ظرافت‭ ‬طبع‭ ‬و‭ ‬باريك‭ ‬بيني،‭ ‬تشبيهات‭ ‬و‭ ‬استعاراتِ‭ ‬گل‌ها‭ ‬و‭ ‬گياهان‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬شرح‭ ‬رويدادها‭ ‬و‭ ‬وصف‭ ‬حال‭ ‬كسان‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬

شاهنامة‭ ‬فردوسي،‭ ‬به‭ ‬كوشش‭ ‬دكتر‭ ‬جلال‭ ‬خالقي‭ ‬مطلق،‭ ‬در‭ ‬پي‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬كوشش‭ ‬و‭ ‬پژوهش،‭ ‬در‭ ‬8‭ ‬دفتر‭ ‬تنظيم‭ ‬و‭ ‬منتشر‭ ‬گرديده‭ ‬است‭.‬1‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬انجام‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬سترگ،‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬دكتر‭ ‬احسان‭ ‬يارشاطر‭ ‬در‭ ‬مقدمة‭ ‬كتاب،‭ ‬اين‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬‮«‬متني‭ ‬استوار‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬اثر‭ ‬بلندپايه،‭ ‬هرچه‭ ‬درست‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬نزديك‭ ‬تر‭ ‬به‭ ‬سخن‭ ‬اصلي‭ ‬فردوسي،‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬خواستاران‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‮»‬‭. ‬در‭ ‬پيشگفتار‭ ‬شاهنامه،‭ ‬به‭ ‬قلم‭ ‬مصحّح‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬كه‭:‬

از‭ ‬ميان‭ ‬چهل‭ ‬و‭ ‬پنج‭ ‬دستنويس‭ … ‬دوازده‭ ‬دستنويس‭ ‬اصلي‭ ‬اند‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬اختلاف‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زير‭ ‬صفحات‭ ‬دقيقاً‭ ‬ثبت‭ ‬كرده‌ايم‭.‬‭ ‬گروه‭ ‬دوم‭ ‬سه‭ ‬دستنويس‌اند‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ترجمة‭ ‬عربي‭ ‬بنداري،‭ ‬دستنويس‌هاي‭ ‬غير‭ ‬اصلي‭ ‬را‭ ‬مي‌سازند‭ … ‬ما‭ ‬در‭ ‬تصحيح‭ ‬شاهنامه‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬سو‭ ‬دستنويس‭ ‬فلورانس‭ ‬614‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬فعلاً‭ ‬كهن‭ ‬ترين‭ ‬و‭ ‬معتبرترين‭ ‬دستنويس‭ ‬ماست،‭ ‬در‭ ‬نيمة‭ ‬نخستين‭ ‬كتاب‭ ‬اساس‭ ‬تصحيح‭ ‬قرار‭ ‬داديم،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پيروي‭ ‬چشم‭ ‬بسته‭ ‬هم‭ ‬نكرديم‭ ‬و‭ ‬ضبط‭ ‬دستنويس‌هاي‭ ‬معتبر‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬بي‭ ‬اعتنا‭ ‬نگذاشتيم‭ … ‬بار‭ ‬متن‭ ‬تصحيح‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬نود‭ ‬درصد‭ ‬دستنويس‭ ‬اساس‭ [‬فلورانس‭ ‬614‭]‬‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬چهار‭ ‬دستنويس‭ ‬ديگر‭ ‬مي‌كشند‭.‬

همة‭ ‬اشعار‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقاله‭ ‬كلمه‭ ‬به‭ ‬كلمه‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬شاهنامه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬رسم‭ ‬الخط‭ ‬نقل‭ ‬شده،‭ ‬زيرا‭ ‬مقايسة‭ ‬نسخه‌ها‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬مناسب‭ ‬ترين‭ ‬ضبط‭ ‬در‭ ‬توان‭ ‬اين‭ ‬نگارنده‭ ‬نبوده‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬شاهنامه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬مقابلة‭ ‬بسيار‭ ‬دقيق‭ ‬با‭ ‬شماري‭ ‬از‭ ‬نسخه‌هاي‭ ‬معتبر‭ ‬بايد‭ ‬طبعي‭ ‬جامع‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬نظير‭ ‬دانست،‭ ‬طبعي‭ ‬كه‭ ‬زمينة‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬كافي‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬تهيّة‭ ‬متني‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬سخن‭ ‬اصلي‭ ‬فردوسي،‭ ‬با‭ ‬مشاركت‭ ‬كارشناسان‭ ‬عرصه‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬علوم‭ ‬و‭ ‬فنون،‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است‭.‬

علاوه‭ ‬بر‭ ‬هشت‭ ‬دفتر‭ ‬شاهنامه،‭ ‬چهار‭ ‬مجلّد‭ ‬جداگانه‭ ‬زير‭ ‬عنوان‭ ‬يادداشت‌هاي‭ ‬شاهنامه‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬و‭ ‬توضيح‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬ابيات‭ ‬شاهنامه‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬واژه‭ ‬نامه‌ها‭ ‬اختصاص‭ ‬يافته‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقاله‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬يادداشت‌هاو‭ ‬واژه‌نامه‌ها‭ ‬ياد‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬2‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقاله،‭ ‬به‭ ‬سَبك‭ ‬و‭ ‬روال‭ ‬ديگر‭ ‬كارهاي‭ ‬اين‭ ‬نگارنده‭ ‬درباره‭ ‬گل‌ها‭ ‬و‭ ‬گياهان‭ ‬در‭ ‬اشعار‭ ‬شاعران،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬شرح‭ ‬مختصري‭ ‬دربارة‭ ‬گونة‭ ‬گياهي‭ ‬و‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ويژگي‌هايي‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬توجّه‭ ‬شاعر‭ ‬بوده،‭ ‬ابياتي‭ ‬به‌عنوان‭ ‬شاهد‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬گرديده‭ ‬و‭ ‬شرح‭ ‬و‭ ‬معناي‭ ‬برخي‭ ‬لغات‭ ‬و‭ ‬عبارات،‭ ‬زير‭ ‬بيت‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬حدود‭ ‬240‭ ‬بيت‭ ‬شاهد‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مقاله،‭ ‬حدود‭ ‬نيمي‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬علامتِ‭ / ‬در‭ ‬پايان‭ ‬بيت‭ ‬مشخّص‭ ‬شده‌اند،‭ ‬به‭ ‬نشانة‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬ابيات‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬اشاره‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭.‬‭ ‬هرگاه‭ ‬توضيحي‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬يا‭ ‬تعريفي‭ ‬در‭ ‬واژه‌نامه‌ها‭ ‬با‭ ‬نظر‭ ‬اين‭ ‬نگارنده‭ ‬همخواني‭ ‬نداشته،‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬جا‭ ‬آن‭ ‬اختلاف‭ ‬نظر‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‌است‭.‬‭ ‬گونه‌هاي‭ ‬گياهي‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬الفبايي‭ ‬آمده‌اند‭.‬‭ ‬براي‭ ‬هر‭ ‬بيت،‭ ‬عدد‭ ‬يك‭ ‬رقمي‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬راست‭ ‬به‭ ‬شمارة‭ ‬دفتر‭ ‬و‭ ‬عدد‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬شمارة‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬نامبرده‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭.‬

آبنوس‭:‬‭ ‬درختي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Diospyros،‭ ‬جنس‭ ‬درخت‭ ‬خرمالو،‭ ‬و‭ ‬گونة ebenum‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Leguminosae‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬بقولات‭. ‬چوب‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬بسيار‭ ‬سنگين‭ ‬آن،‭ ‬با‭ ‬وزن‭ ‬مخصوص‭ ‬12/1،‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬قهوه‏اي‭ ‬تيره‭ ‬يا‭ ‬سياه،‭ ‬به‭ ‬خوبي‭ ‬جلا‭ ‬مي‏يابد،‭ ‬دوام‭ ‬طولاني‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬همين‭ ‬كيفيت‌هاي‭ ‬مطلوب‭ ‬در‭ ‬ساختن‭ ‬تخته‭ ‬نرد‭ ‬و‭ ‬شطرنج‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬موسيقي‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‌رود‭.‬‭ ‬در‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬خسرو‭ ‬پرويز‭ (‬8/1522‭)‬،‭ ‬مهد‭ ‬يا‭ ‬تخت‭ ‬رواني‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تزيينات‭ ‬و‭ ‬تجمّلات‭ ‬بر‭ ‬پشت‭ ‬پيلان‭ ‬و‭ ‬ستوران‭ ‬مي‌نهادند‭ ‬از‭ ‬آبنوس‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬است‭:‬

چهل‭ ‬مَهد‭ ‬ديگر‭ ‬بُد‭ ‬از‭ ‬آبنوس ز‭ ‬گوهر‭ ‬دُرَفشان‭ ‬چو‭ ‬چشم‭ ‬خروس3

نام‭ ‬گونه‭ ‬و‭ ‬نام‭ ‬انگليسي‭ ‬آن (ebony)،‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬واژة‭ ‬آبنوس،‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬سياه‭ ‬و‭ ‬تيره‭ ‬است‭. ‬بخش‭ ‬بزرگي‭ ‬از‭ ‬ابيات‭ ‬حاوي‭ ‬واژة‭ ‬آبنوس‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬كهن‭ ‬فارسي‭ ‬از‭ ‬فردوسي‭ ‬است‭.‬‭ ‬در‭ ‬ابيات‭ ‬بسيار،‭ ‬تيره‭ ‬و‭ ‬تار‭ ‬شدن‭ ‬كوه‭ ‬و‭ ‬دشت‭ ‬و‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬آسمان‭ ‬از‭ ‬گَرد‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬سواران‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نبرد‭ ‬جنگ‭ ‬آوران‭ ‬به‭ ‬آبنوس‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬پنج‭ ‬بيت‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬در‭ ‬فريدون‭ (‬1/747‭)‬،‭ ‬منوچهر‭ (‬1/1526‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬فرود‭ ‬سياوَخش‭ (‬3/525‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬كاموس‭ ‬كشاني‭ (‬3/2625‭)‬‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬گشتاسپ‭ ‬با‭ ‬اَرجاسب‭ (‬5/1157‭):‬

چُنو‭ ‬بست‭ ‬بر‭ ‬كوهة‭ ‬پيل‭ ‬كوس هوا‭ ‬گردد‭ ‬از‭ ‬گَرد‭ ‬چون‭ ‬آبنوس‭/‬

‭(‬چُنو‭ ‬‭=‬‭ ‬چون‭ ‬او‭. ‬كوس‭ =‬‭ ‬نقّاره‭ ‬و‭ ‬طبل‭ ‬بزرگ‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬بر‭ ‬پشت‭ ‬پيل‭ ‬مي‌بستند‭.)‬

چو‭ ‬زال‭ ‬آگهي‭ ‬يافت‭ ‬بربست‭ ‬كوس ز‭ ‬لشكر‭ ‬زمين‭ ‬گشت‭ ‬چون‭ ‬آبنوس

سپه‭ ‬برگرفت‭ ‬و‭ ‬بزد‭ ‬ناي‭ ‬و‭ ‬كوس زمين‭ ‬كوه‭ ‬تا‭ ‬كوه‭ ‬شد‭ ‬آبنوس

خروش‭ ‬آمد‭ ‬از‭ ‬دشت‭ ‬و‭ ‬آواي‭ ‬كوس جهان‭ ‬شد‭ ‬ز‭ ‬گَرد‭ ‬سياه‭ ‬آبنوس

در‭ ‬برخي‭ ‬نسخه‌ها‭ ‬گَرد‭ ‬سپاه‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬

برآمد‭ ‬ز‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سپه‭ ‬بانگ‭ ‬كوس زمين‭ ‬آهنين‭ ‬شد،‭ ‬هوا‭ ‬آبنوس‭/‬

‭[‬زمين‭ ‬از‭ ‬رزم‭ ‬افزارِ‭ ‬سپاهيان‭ ‬پُر‭ ‬ز‭ ‬آهن‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬از‭ ‬گَرد‭ ‬سپاهيان‭ ‬تيره‭ ‬و‭ ‬تار‭ ‬شد‭.]‬

در‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬هرمزد‭ ‬انوشيروان‭ (‬7/952‭)‬‭ ‬و‭ ‬خسروپرويز‭ (‬8/18‭) ‬پرده‭ ‬و‭ ‬چادر‭ ‬آبنوس‭ ‬استعارة‭ ‬شب‭ ‬است‭:‬

پديد‭ ‬آمد‭ ‬آن‭ ‬پردة‭ ‬آبنوس برآسود‭ ‬گيتي‭ ‬از‭ ‬آواز‭ ‬كوس

‭[‬شب‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬نبرد‭ ‬آرام‭ ‬گرفت‭.]‬

چو‭ ‬پنهان‭ ‬شد‭ ‬آن‭ ‬چادر‭ ‬آبنوس به‭ ‬گوش‭ ‬آمد‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬بانگ‭ ‬خروس

‭[‬چون‭ ‬صبح‭ ‬شد‭…]‬

در‭ ‬وصف‭ ‬لشكر‭ ‬شكست‭ ‬خورده‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬فرود‭ ‬سياوَخش‭ (‬3/775‭)‬،‭ ‬رخسارِ‭ ‬جان‭ ‬به‭ ‬دربُردگان‭ ‬به‭ ‬تيرگي‭ ‬آبنوس‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬اسـت‭:‬

دريده‭ ‬درفش‭ ‬و‭ ‬نگون‭ ‬كرده‭ ‬كوس رخ‭ ‬زندگان‭ ‬تيره‭ ‬چون‭ ‬آبنوس

سخن‭ ‬حكيمانة‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬ناپايداري‭ ‬دنيا‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬عَرض‭ ‬كردن‭ ‬كيخسرو‭ (‬3/344‭)‬‭ ‬آمده‭ ‬است‭:‬

مكن‭ ‬ايمني‭ ‬بر‭ ‬سراي‭ ‬فسوس كه‭ ‬گه‭ ‬سندروس‭ ‬ست‭ ‬و‭ ‬گه‭ ‬آبنوس‭/‬

‭(‬فسوس‭= ‬مسخره‭ ‬بازي،‭ ‬نيرنگ‭.‬‭ ‬سراي‭ ‬فسوس‭ =‬‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬دنيا‭.‬‭ ‬سندروس‭ ‬و‭ ‬آبنوس،‭ ‬صمغ‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬چوب‭ ‬سياه،‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬شب،‭ ‬روشني‭ ‬و‭ ‬تيرگي،‭ ‬و‭ ‬شادي‭ ‬و‭ ‬اندوه‭ ‬است‭.)‬

ارغوان‭:‬‭ ‬درختي‭ ‬از‭ ‬جنس Cercis و‭ ‬گونة siliquastrum متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Leguminoseae ‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬بقولات‭.‬‭ ‬انشعابات‭ ‬فراوان‭ ‬آن،‭ ‬برخاسته‭ ‬از‭ ‬پايين‭ ‬ساقه،‭ ‬به‭ ‬تاج‭ ‬درخت‭ ‬شكلي‭ ‬نزديك‭ ‬به‭ ‬قيف‭ ‬با‭ ‬پاية‭ ‬كوتاه‭ ‬مي‏دهد‭. ‬درخت‭ ‬ارغوان‭ ‬يكپارچه‭ ‬از‭ ‬گل‏هاي‭ ‬ريز‭ ‬سرخ‭ ‬رنگي‭ ‬پوشيده‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬رويش‭ ‬برگ‏ها،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مجتمع‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬شاخه‏هاي‭ ‬چوبي‭ ‬مي‏رويد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شكل‭ ‬درخت‭ ‬پر‭ ‬شكوفه‏اي‭ ‬را‭ ‬مي‏دهد‭ ‬كه‭ ‬رنگ‭ ‬سرخ‭ ‬بر‭ ‬سراسر‭ ‬آن‭ ‬غالب‭ ‬گرديده‭ ‬است‭.‬‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬روي،‭ ‬نام‭ ‬ارغوان‭ ‬در‭ ‬بيشتر‭ ‬اشعار‭ ‬به‭ ‬درخت‭ ‬يا‭ ‬شاخ‭ ‬آن‭ ‬ناظر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬منظور‭ ‬گلِ‭ ‬آن‭ ‬باشد،‭ ‬گلِ‭ ‬ارغوان‭ ‬گفته‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬گل‭ ‬درخت‭ ‬ارغوان‭ ‬يا‭ ‬گل‭ ‬شاخ‭ ‬ارغوان‭ ‬است‭.‬‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬وجود‭ ‬واو‭ ‬عطف‭ ‬بين‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬ارغوان،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬نوع‭ ‬گل‭ (‬گل‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬گل‭ ‬ارغوان‭)‬‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬كمتر‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬شاعران‭ ‬قديم‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬4‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬متوالي‭ ‬زير‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1/486،‭ ‬487،‭ ‬489،‭ ‬493‭)‬‭ ‬در‭ ‬وصف‭ ‬رخسار‭ ‬زالِ‭ ‬سپيد‭ ‬موي،‭ ‬پدر‭ ‬رستم،‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ديدار‭ ‬رودابه‭ ‬مي‌آيد‭:‬

سراسر‭ ‬سپيدست‭ ‬مويش‭ ‬به‭ ‬رنگ از‭ ‬آهو‭ ‬همين‭ ‬ست‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نيست‭ ‬ننگ

‭(‬آهو‭=‬‭ ‬عيب‭.‬‭ ‬عيب‭ ‬قابل‭ ‬اصلاح‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ننگ‭ ‬ماندني‭)‬

‭[‬همين‭ ‬يك‭ ‬عيب‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬نيز‭ ‬ننگ‭ ‬نيست‭.]‬

سر‭ ‬جعد‭ ‬آن‭ ‬پهلوان‭ ‬جهان چو‭ ‬سيمين‭ ‬زِره‭ ‬بر‭ ‬گل‭ ‬ارغوان

به‭ ‬ديدار‭ ‬تو‭ ‬داده‭ ‬ييمش‭ ‬نويد ز‭ ‬ما‭ ‬باز‭ ‬گشته‭ ‬ست‭ ‬دل‭ ‬پُر‭ ‬اميد

به‭ ‬ديدار‭ ‬شد‭ ‬چون‭ ‬گل‭ ‬ارغوان سهي‭ ‬قدّ‭ ‬و‭ ‬ديبا‭ ‬رخ‭ ‬و‭ ‬پهلوان‭/‬

‭[‬رويش‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬ديدار‭ ‬از‭ ‬شادي‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬گلگون‭ ‬گرديد‭…] ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬ديدار‭ ‬يعني‭ ‬رخسار‭…‬‭ ‬و‭ ‬رخسار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬لطافت‭ ‬به‭ ‬ديبا‭ ‬مانند‭ ‬كرده‌اند‭.‬‮»‬

تشبيه‭ ‬روي‭ ‬يار‭ ‬به‭ ‬ارغوان‭ ‬در‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1/342‭) ‬از‭ ‬نوع‭ ‬تشبيه‭ ‬تفضيل‭ ‬يا‭ ‬برتري‭ ‬است‭:‬

رُخش‭ ‬پژمرانندة‭ ‬ارغوان جوان‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬بيدار‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬جوان‭/‬

‭[‬در‭ ‬پيش‭ ‬رخ‭ ‬او‭ ‬ارغوان‭ (‬از‭ ‬شرم‭) ‬پژمرده‭ ‬مي‌شود‭.]‬

هم‭ ‬وزني‭ ‬و‭ ‬تشابه‭ ‬در‭ ‬لفظ‭ ‬دو‭ ‬واژة‭ ‬ارغوان‭ ‬و‭ ‬زعفران‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬تضاد‭ ‬و‭ ‬تقابل‭ ‬در‭ ‬معناي‭ ‬آنها‭ ‬براي‭ ‬وصف‭ ‬رخسار‭ ‬گلگون‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬سو،‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬نزار‭ ‬و‭ ‬بيمار‭ ‬از‭ ‬سوي‭ ‬ديگر،‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬فصل‭ ‬ظهور‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬بهار‭ ‬و‭ ‬پاييز،‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬واژه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ ‬‭(‬1/1433‭)‬،‭ ‬اردشير‭ (‬6/531‭) ‬و‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7/8‭) ‬دست‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬يكديگر‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭:‬

شكم‭ ‬كرد‭ ‬فربِي‭ ‬و‭ ‬تن‭ ‬شد‭ ‬گران شد‭ ‬آن‭ ‬ارغواني‭ ‬رُخش‭ ‬زعفران‭/‬

‭(‬فربِي‭ = ‬فربه،‭ ‬چاق‭) ‬بيت‭ ‬بالا‭ ‬سنگيني‭ ‬و‭ ‬ناراحتي‭ ‬رودابه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬دورة‭ ‬بارداري‭ ‬او،‭ ‬سرِ‭ ‬رستم،‭ ‬وصف‭ ‬مي‌كند‭.‬

همان‭ ‬چهرة‭ ‬ارغوان‭ ‬زعفران سبك‭ ‬مردمِ‭ ‬شاد‭ ‬گردد‭ ‬گران

‭(‬مردم‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬مفرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬شخص‭ ‬است‭.) ‬بيت‭ ‬از‭ ‬ناپايداري‭ ‬روزگار‭ ‬و‭ ‬تغيير‭ ‬حال‭ ‬مردمان‭ ‬مي‌گويد‭.‬

گل‭ ‬ارغوان‭ ‬را‭ ‬كند‭ ‬زعفران پسِ‭ ‬زعفران‭ ‬رنج‌هاي‭ ‬گران

‭(‬گران‭ = ‬سخت‭ ‬و‭ ‬سنگين‭.) ‬بيت‭ ‬از‭ ‬تغيير‭ ‬حال‭ ‬در‭ ‬پيري‭ ‬حكايت‭ ‬مي‌كند‭.‬

دربيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬عَرض‭ ‬كردن‭ ‬كيخسرو‭ (‬3/132‭)‬،‭ ‬مُشبّه‭ ‬به‭ ‬رخسار‭ ‬شاه‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬نوع‭ ‬گل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬واو‭ ‬عطف‭ ‬در‭ ‬‮«‬گل‭ ‬و‭ ‬ارغوان‮»‬‭ ‬زايد‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بيت‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬اورمزدِ‭ ‬شاپور‭ (‬6/28‭)‬،‭ ‬‮«‬گلِ‭ ‬ارغوان‮»‬‭ ‬درست‭ ‬است‭:‬

رخ‭ ‬شاه‭ ‬شد‭ ‬چون‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬ارغوان كه‭ ‬دولت‭ ‬جوان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬خسرو‭ ‬جوان

بگسترد‭ ‬كافور‭ ‬بر‭ ‬جاي‭ ‬مشك گلِ‭ ‬ارغوان‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬پاليز‭ ‬خشك‭/‬

پاليز‭ =‬‭ ‬باغ‭. [‬موي‭ ‬سياه‭ ‬سپيد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬طراوت‭ ‬رخسار‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬رفت‭.]‬

خون‭ ‬و‭ ‬خونِ‭ ‬ريخته‭ ‬بر‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬زمين‭ ‬ميدان‭ ‬كارزار،‭ ‬به‭ ‬ارغوان‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رفتن‭ ‬گيو‭ ‬به‭ ‬تركستان‭ (‬2/203،‭ ‬316‭) ‬و‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬بعد‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كاموس‭ ‬كشاني‭ (‬3/168‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬فرود‭ ‬سياوَخش‭ (‬3/1078‭)‬‭ ‬و‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7/1809‭): ‬

همه‭ ‬غار‭ ‬و‭ ‬هامون‭ ‬پُر‭ ‬از‭ ‬كُشته‭ ‬بود ز‭ ‬خون‭ ‬خاك‭ ‬چون‭ ‬ارغوان‭ ‬گشته‭ ‬بود

كه‭ ‬گر‭ ‬دست‭ ‬يابم‭ ‬بَرو‭ ‬روز‭ ‬كين كنم‭ ‬ارغواني‭ ‬ز‭ ‬خونش‭ ‬زمين

زمين‭ ‬ارغوان‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬آبنوس سپهر‭ ‬و‭ ‬ستاره‭ ‬پُرآواي‭ ‬كوس‭/‬

سراسر‭ ‬همه‭ ‬دشت‭ ‬پر‭ ‬كُشته‭ ‬ديد زمين‭ ‬چون‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬ارغوان‭ ‬كِشته‭ ‬ديد

در‭ ‬بيت‭ ‬بالا،‭ ‬شايد‭ ‬وجه‭ ‬‮«‬گلِ‭ ‬ارغوان‮»‬‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬‭ ‬‮«‬گلِ‭ ‬درخت‭ ‬ارغوان‮»‬‭ ‬نيز‭ ‬درست‭ ‬باشد‭.‬

به‭ ‬هر‭ ‬جاي‭ ‬بر،‭ ‬توده‏اي‭ ‬كُشته‭ ‬بود ز‭ ‬خون‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬سنگ‭ ‬ارغوان‭ ‬گَشته‭ ‬بود

انار‭:‬‭ ‬ميوة‭ ‬درختي‭ ‬از‭ ‬جنس Punica و‭ ‬گونة granatum متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Punicaceae  كه‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نار‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬‭ ‬خاستگاه‭ ‬انار‭ ‬را‭ ‬ايران‭ ‬مي‏دانند‭.‬‭ ‬گلِ‭ ‬انار‭ ‬يا‭ ‬گلنار‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سرخ‭ ‬درخشنده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬محدّب‭ ‬پاييني‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬برجستگي‭ ‬گونه‭ ‬يا‭ ‬رُخ‭ ‬مي‌ماند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬جهت‭ ‬روي‭ ‬و‭ ‬رخسار‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬بهرام‭ ‬گور‭ (‬6/850،‭ ‬1014‭)‬،‭ ‬بيت‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬اورمزد‭ ‬بزرگ‭ (‬6/22‭)‬‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1/346،‭ ‬495‭):‬

به‭ ‬گلنار‭ ‬مانَد‭ ‬همي‭ ‬چهر‭ ‬تو ز‭ ‬شادي‭ ‬بخندد‭ ‬دل‭ ‬از‭ ‬مهر‭ ‬تو

رخانت‭ ‬به‭ ‬گلنار‭ ‬مانَد‭ ‬درست چه‭ ‬گويي؟‭ ‬به‭ ‬مِي‭ ‬برگ‭ ‬گل‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬شُست‭/‬

چو‭ ‬نُه‭ ‬سال‭ ‬بگذشت‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬سپهر گلِ‭ ‬زرد‭ ‬گشت‭ ‬آن‭ ‬چو‭ ‬گلنار‭ ‬چهر

‭[‬رخسار‭ ‬گلگونش‭ ‬از‭ ‬غم‭ ‬و‭ ‬سوگ‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬نزار‭ ‬گرديد‭.]‬

چو‭ ‬بشنيد‭ ‬رودابه‭ ‬آن‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گوي برافروخت‭ ‬و‭ ‬گلنارگون‭ ‬كرد‭ ‬روي‭/‬

همي‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬لب‭ ‬پُر‭ ‬از‭ ‬خنده‭ ‬داشت رخان‭ ‬همچو‭ ‬گلنار‭ ‬آگنده‭ ‬داشت‭/‬

‭(‬يك‭ ‬لب‭ =‬‭ ‬لبي،‭ ‬منظور‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬لب‭ ‬است‭.‬‭ ‬آگنده‭ = ‬آكنده،‭ ‬پُر‭ ‬و‭ ‬سرشار‭.‬‭ ‬گلنار‭ ‬بدون‭ ‬كسر‭ ‬‮«‬ر‮»‬‭ ‬مُشبّه‭ ‬به‭ ‬رخان‭ ‬يا‭ ‬گونه‌هاست،‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬شكل‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬سرشاري‭ ‬از‭ ‬شادابي،‭ ‬همچون‭ ‬ابيات‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬بالا‭).‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬گلنار‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬كسر‭ ‬خوانده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬خواست‭ ‬از‭ ‬گلنارِ‭ ‬آگنده،‭ ‬گلِ‭ ‬انار‭ ‬پُربرگ‭ ‬و‭ ‬شكفته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نهايت‭ ‬سرخي‭ ‬رسيده‭ ‬باشد‭.‬‮»‬‭ ‬گلنار‭ ‬پُربرگ‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬آگنده‭ ‬بودن‭ ‬توصيف‭ ‬گونة‭ ‬برجسته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬محدّب‭ ‬پاييني‭ ‬گلنار‭ ‬مي‌ماند‭. ‬مسعود‭ ‬سعد‭ ‬و‭ ‬فخرالدين‭ ‬اسعد‭ ‬گرگاني‭ ‬آگنده‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬توصيف‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬بازو‭ ‬آورده‌اند‭: ‬‮«‬آگنده‭ ‬دل‭ ‬چو‭ ‬نار‭ ‬ز‭ ‬تيمار‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬رخ‭ / ‬گشته‭ ‬چو‭ ‬نار‭ ‬كفته‭ ‬و‭ ‬اشكم‭ ‬چو‭ ‬ناردان‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬دو‭ ‬رانش‭ ‬گِرد‭ ‬و‭ ‬آگنده‭ ‬دو‭ ‬بازو‭ / ‬درخت‭ ‬دلربايي‭ ‬گشته‭ ‬هر‭ ‬دو‮»‬

در‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬منوچهر،‭ ‬غبغب‭ ‬به‭ ‬انار‭ (‬1/522‭)‬‭ ‬و‭ ‬لب‭ ‬و‭ ‬سينه‭ ‬به‭ ‬دانه‭ ‬و‭ ‬ميوة‭ ‬انار‭ (‬1‭/‬290‭)‬‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭:‬

خم‭ ‬اندر‭ ‬خم‭ ‬و‭ ‬مار‭ ‬بر‭ ‬مار‭ ‬بر بران‭ ‬غبغبش‭ ‬نار‭ ‬بر‭ ‬نار‭ ‬بر‭/‬

رودابه‭ (‬روسري‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬برگرفته‭ ‬و‭)‬‭ ‬گيسوان‭ ‬سياه‭ ‬همچون‭ ‬كمندش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬گشاده‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬هر‭ ‬رشتة‭ ‬آن‭ ‬پُر‭ ‬خم‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬مار‭ ‬پُرپيچ‭ ‬مي‌نمايد‭.‬‭ ‬غبغب‭ ‬گوشت‭ ‬برجسته‭ ‬در‭ ‬زير‭ ‬چانه‭ ‬يا‭ ‬زنخ‭ ‬برخي‭ ‬كسان‭ ‬است‭ ‬كه،‭ ‬اگر‭ ‬نه‭ ‬آويخته‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬قديم‭ ‬‮«‬از‭ ‬لوازم‭ ‬خوب‭ ‬صورتي‮»‬‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬پيشينيان‭ ‬بر‭ ‬زيبايي‭ ‬مي‏افزوده،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬نارِ‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬هم‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

رخانش‭ ‬چو‭ ‬گلنار‭ ‬و‭ ‬لب‭ ‬ناردان ز‭ ‬سيمين‭ ‬بَرَش‭ ‬رُسته‭ ‬دو‭ ‬نار‭ ‬دان‭/‬

در‭ ‬بيت‭ ‬بالا،‭ ‬رُخ‭ ‬يا‭ ‬گونه‭ ‬به‭ ‬گلِ‭ ‬انار،‭ ‬لب‭ ‬به‭ ‬دانة‭ ‬انار‭ ‬و‭ ‬پستان‭ ‬به‭ ‬ميوة‭ ‬انار‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‭ ‬وجه‭ ‬شبه‭ ‬لب‭ ‬و‭ ‬دهان‭ ‬با‭ ‬دانة‭ ‬انار‭ ‬در‭ ‬ادب‭ ‬فارسي،‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬سرخي‭ ‬دانه‭ ‬كه‭ ‬كوچكي‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬تنگي‭ ‬دهان‭ ‬نيز‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬5‭ ‬‮«‬ناردان‮»‬‭ ‬در‭ ‬مصراع‭ ‬اوّل‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬‮«‬دانة‭ ‬انار‮»‬‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مصراع‭ ‬دوم‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬‮«‬همچون‭ ‬انار‭ ‬بدان‮»‬‭ ‬است‭.‬6‭ ‬سرخي‭ ‬باده‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬گل‭ ‬انار‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬بهرام‭ ‬گور‭ (‬6/665،‭ ‬1691‭): ‬

همه‭ ‬جويباران‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬مشك‭ ‬دُم بسان‭ ‬گل‭ ‬نارون‭ ‬مِي‭ ‬به‭ ‬خُم‭/‬

بيت‭ ‬بالا‭ ‬با‭ ‬شش‭ ‬بيت‭ ‬قبل‭ ‬و‭ ‬شش‭ ‬بيت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬‭ ‬در‭ ‬ميان‭ ‬چنگك‭ ‬شك‭ ‬‭[…]‬‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬‭ ‬مُشك‭ ‬دُم،‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬سياه‭ ‬دُم،‭ ‬صفت‭ ‬اسب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دربارة‭ ‬اسب‭ ‬بهرام‭ ‬چوبينه‭ ‬در‭ ‬خسروپرويز‭ (‬8/113‭)‬‭ ‬هم‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬نشست‭ ‬از‭ ‬برِ‭ ‬ابلقِ‭ ‬مُشك‭ ‬دُم‭ / ‬خَنيده‭ ‬سرافراز‭ ‬رويينه‭ ‬سُم‮»‬‭ ‬كه‭ ‬وصف‭ ‬اسبي‭ ‬ست‭ ‬ابلق،‭ ‬دُم‭ ‬سياه،‭ ‬پُرآوازه،‭ ‬سرافراز‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬سُمي‭ ‬سخت‭. ‬در‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬نسخه‌ها‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬خَنيده،‭ ‬جهنده‭ ‬يا‭ ‬چمنده‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬كه‭: ‬‮«‬مُشكدُم‭ ‬نام‭ ‬پرنده‌اي‭ ‬ناشناخته‭ ‬است‭.‬‮»‬7‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬حال،‭ ‬مفهوم‭ ‬مصراع‭ ‬اوّل‭ ‬با‭ ‬دُم‭ ‬مضموم‭ ‬بر‭ ‬نگارنده‭ ‬روشن‭ ‬نيست‭.‬‭ ‬در‭ ‬بيت‭ ‬بالا،‭ ‬ناروُن‭ ‬با‭ ‬ضمّ‭ ‬واو‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬ناربُن‭ ‬يا‭ ‬درخت‭ ‬انار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬باده‭ ‬به‭ ‬گلِ‭ ‬آن‭ ‬مانند‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬8

سه‭ ‬من‭ ‬تافته‭ ‬بادة‭ ‬سالخورد به‭ ‬رنگ‭ ‬گلِ‭ ‬نار،‭ ‬اگر‭ ‬زرّ‭ ‬زرد‭/‬

‭(‬تافته‭ =‬‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬تابناك‭.‬‭ ‬اگر‭ =‬‭ ‬يا‭.‬‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬ضبط‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬‮«‬به‭ ‬رنگ‭ ‬گلِ‭ ‬نار‭ ‬با‭ ‬زرّ‭ ‬زرد‮»‬‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬بهرام‭ ‬گور‭ (‬6/984‭)‬‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬هفتخان‭ ‬اسفنديار‭ (‬5/284‭)‬،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬شنبليد‭ ‬اين‭ ‬مقاله،‭ ‬همخواني‭ ‬مي‌يابد‭.)‬

در‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬زير،‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬در‭ ‬اسكندر‭ (‬6/1002‭)‬‭ ‬و‭ ‬خسروپرويز‭ (‬8/3376‭)‬،‭ ‬ياقوت‭ ‬به‭ ‬دانة‭ ‬انار‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭:‬

دو‭ ‬بودي‭ ‬به‭ ‬مثقال‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬به‭ ‬سنگ چو‭ ‬يك‭ ‬دانة‭ ‬نار‭ ‬بودي‭ ‬به‭ ‬رنگ

‭[‬هر‭ ‬دانة‭ ‬ياقوت‭ ‬دو‭ ‬مثقال‭ ‬وزن‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬دانة‭ ‬انار‭ ‬بود‭.]‬

صد‭ ‬و‭ ‬شست‭ ‬ياقوت‭ ‬چون‭ ‬ناردان پسنديدة‭ ‬مردم‭ ‬كاردان‭/‬

‭(‬ناردان‭ =‬‭ ‬ناردانه،‭ ‬دانة‭ ‬انار‭.‬‭ ‬در‭ ‬بيت‭ ‬بالا،‭ ‬ياقوت‭ ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬ارمغان‌هاست‭ ‬و‭ ‬خوانش‭ ‬ياقوت‭ ‬با‭ ‬كسر‭ ‬آخر‭ ‬بيت‭ ‬را‭ ‬موزون‭ ‬تر‭ ‬مي‌كند‭.)‬9

بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬يزدگرد‭ ‬شهريار‭ (‬8/408‭)‬‭ ‬از‭ ‬فراهم‭ ‬آوردن‭ ‬انارِ‭ ‬دان‭ ‬كرده‭ ‬حكايت‭ ‬مي‌كند‭:‬

همان‭ ‬ارزن‭ ‬و‭ ‬پسته‭ ‬و‭ ‬ناردان بيارد‭ ‬يكي‭ ‬موبدي‭ ‬كاردان

برگ‭ ‬گل‭: ‬با‭ ‬توجّه‭ ‬به‭ ‬اِطلاق‭ ‬لفظ‭ ‬گل‭ ‬منحصراً‭ ‬به‭ ‬گلِ‏سرخ،‭ ‬برگ‭ ‬گل‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬برگ‭ ‬گلِ‏سرخ‭ ‬يا‭ ‬گلبرگ‭ ‬گلِ‏سرخ‭ ‬يا‭ ‬گُل‭ ‬سرخ‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬برگ‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬با‭ ‬گل‭ ‬برابر‭ ‬است،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬رخسار‭ ‬لطيف‭ ‬و‭ ‬شاداب‭ ‬را‭ ‬‮«‬مِثل‭ ‬برگ‭ ‬گل‮»‬‭ ‬مي‏گويند‭.‬01‭ ‬به‭ ‬همين‭ ‬طريق،‭ ‬لفظ‭ ‬برگ‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬نام‭ ‬گل‏هاي‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬گلبرگ،‭ ‬يا‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬خود‭ ‬آن‭ ‬گل،‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ابيات‭ ‬زير،‭ ‬برگ‭ ‬گل‭ (‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬اسفنديار،‭ ‬5/5‭)‬،‭ ‬برگ‭ ‬گلنار‭ (‬داراب،‭ ‬5/136‭)‬،‭ ‬برگ‭ ‬گل‭ ‬شنبليد‭ (‬هُرمَزدِ‭ ‬نوشين‭ ‬روان،‭ ‬7/1905‭) ‬و‭ ‬برگ‭ ‬سمن‭ (‬داستان‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬منيژه،‭ ‬3/168‭) ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬گل‭ ‬سرخ،‭ ‬گلنار،‭ ‬گل‭ ‬شنبليد‭ ‬و‭ ‬سمن‭ ‬است‭:‬

همه‭ ‬بوستان‭ ‬زير‭ ‬برگ‭ ‬گلست همه‭ ‬كوه‭ ‬پُر‭ ‬لاله‭ ‬و‭ ‬سنبلست

بگفت‭ ‬اين‭ ‬و‭ ‬باد‭ ‬از‭ ‬جگر‭ ‬بركشيد شد‭ ‬آن‭ ‬برگ‭ ‬گلنار‭ ‬چون‭ ‬شنبليد

‭[‬اين‭ ‬را‭ ‬بگفت‭ ‬و‭ ‬آه‭ ‬عميقي‭ ‬كشيد‭ ‬و‭ ‬رخسار‭ ‬گلگونش‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬تيره‭ ‬رنگ‭ ‬شد‭.]‬

از‭ ‬آشوب‭ ‬بغداد‭ ‬گفت‭ ‬آنچ‭ ‬ديد جوان‭ ‬شد‭ ‬چو‭ ‬برگ‭ ‬گل‭ ‬شنبليد‭/‬

به‭ ‬رخسارگان‭ ‬چون‭ ‬سهيل‭ ‬يمن بنفشه‭ ‬گرفته‭ ‬دو‭ ‬برگ‭ ‬سمن‭/‬

‭(‬سهيل‭ ‬يمن‭ = ‬ستاره‌اي‭ ‬كم‭ ‬پيدا‭ ‬در‭ ‬افق‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬سرزمين‌هاي‭ ‬شمالي‭ ‬تر‭ ‬كه‭ ‬گمان‭ ‬مي‏كردند‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬يمن‭ ‬ديده‭ ‬مي‏شود‭.‬‭ ‬بيت‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬وصف‭ ‬رخسار‭ ‬بيژن‭ ‬از‭ ‬زبان‭ ‬منيژه‭ ‬است‭.) ‬‭[… ‬موي‭ ‬عارض‭ ‬به‭ ‬گِرد‭ ‬صورت‭ ‬درآمده‭ ‬است‭.]‬

به‭: ‬ميوة‭ ‬درختي‭ ‬نسبتاً‭ ‬كوچك‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Cydonia‭ ‬و‌گونة oblonga متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة Rosaceae ‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬گلِ‏سرخ‭.‬‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬قديم‭ ‬فارسي‭ ‬غالباً‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬آبي‮»‬‭ ‬يا‭ ‬‮«‬بهي‮»‬‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬منحصراً‭ ‬‮«‬بهي‮»‬‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خراسان‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نام‭ ‬معروف‭ ‬است‭.‬‭ ‬گل‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬صورتي‭ ‬ست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬تداول‭ ‬عامه‭ ‬به‭ ‬‮«‬گلْ‭ ‬بهي‮»‬‭ ‬معروف‭ ‬است‭.‬11‭ ‬ميوة‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬رسيده‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬زرد‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬بسيار‭ ‬معطر‭ ‬است‭.‬‭ ‬در‭ ‬برابرِ‭ ‬روي‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬گلگون،‭ ‬رخسار‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬نزار‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬زرد‭ ‬بهي‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬بزرگ‭ ‬كيخسرو‭ (‬4/2618‭)‬‭ ‬و‭ ‬اورمزد‭ ‬شاپور‭ (‬6/33‭)‬‭ ‬با‭ ‬مضمون‭ ‬مشابه‭:‬

شده‭ ‬كوژ‭ ‬بالاي‭ ‬سرو‭ ‬سهي گرفته‭ ‬گلِ‏سرخ‭ ‬رنگ‭ ‬بهي

‭[‬قامت‭ ‬او‭ ‬خميده‭ ‬گرديد‭ ‬و‭ ‬رويش‭ ‬به‭ ‬زردي‭ ‬گراييد‭.]‬

خم‭ ‬آورد‭ ‬بالاي‭ ‬سرو‭ ‬سهي گلِ‏سرخ‭ ‬را‭ ‬داد‭ ‬رنگ‭ ‬بهي

بهي‭ ‬از‭ ‬ميوه‌هاي‭ ‬مجلس‭ ‬باده‭ ‬نوشي‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬در‭ ‬بهرام‭ ‬گور‭ (‬6/1274‭): ‬

كنون‭ ‬بر‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬نار‭ ‬و‭ ‬سيب‭ ‬و‭ ‬بهي ز‭ ‬مِي‭ ‬جام‭ ‬زرّين‭ ‬نبايد‭ ‬تهي

در‭ ‬ايران‭ ‬باستان،‭ ‬شاهان‭ ‬در‭ ‬نشست‌ها‭ ‬و‭ ‬آيين‏ها،‭ ‬بِهي‭ ‬يا‭ ‬ترنج‭ ‬زرّين،‭ ‬آگنده‭ ‬از‭ ‬بوهاي‭ ‬خوش،‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬مي‌گرفتند‭ ‬و‭ ‬مي‏بوييدند‭.‬‭ ‬در‭ ‬شيرويه‭ (‬8/89-98،‭ ‬110‭) ‬آمده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پرويز‭ ‬برتخت‭ ‬شاهي‭ ‬لميده‭ ‬بود،‭ ‬دو‭ ‬مرد‭ ‬گرانمايه‭ ‬نزدش‭ ‬بار‭ ‬يافتند،‭ ‬شاه‭ ‬از‭ ‬حال‭ ‬لميده‭ ‬راست‭ ‬نشست،‭ ‬بهي‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬بالش‭ ‬نهاد‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬احوالپرسي‭ ‬كند‭.‬‭ ‬بهي‭ ‬از‭ ‬بالش‭ ‬به‭ ‬بستر‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بستر‭ ‬به‭ ‬فرش‭ ‬‭(‬شادورد‭)‬‭ ‬و‭ ‬زمين‭ ‬غلتيد،‭ ‬بي‭ ‬آنكه‭ ‬آسيب‭ ‬ببيند‭.‬‭ ‬اشتاد‭ (‬يكي‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬مرد‭)‬‭ ‬بهي‭ ‬را‭ ‬برداشت،‭ ‬از‭ ‬خاك‭ ‬پاك‭ ‬كرد،‭ ‬بوييد‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬فرش‭ ‬پيش‭ ‬پا‭ ‬نهاد‭.‬‭ ‬پرويز‭ ‬روي‭ ‬از‭ ‬اشتاد‭ ‬برگرداند،‭ ‬در‭ ‬فكر‭ ‬فرو‭ ‬رفت،‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬واقعه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فال‭ ‬نيك‭ ‬نگرفت‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬زوال‭ ‬خويش‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ديد‭:‬

بهي‭ ‬يي‭ ‬تناور‭ ‬گرفته‭ ‬به‭ ‬دست دُژَم‭ ‬خفته‭ ‬بر‭ ‬جايگاهِ‭ ‬نشست‭/‬

چو‭ ‬ديد‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬مرد‭ ‬گران‭ ‬سايه‭ ‬را به‭ ‬دانايي‭ ‬اندر‭ ‬سرِ‭ ‬مايه‭ ‬را‭/‬

از‭ ‬آن‭ ‬خفتگي‭ ‬خويشتن‭ ‬كرد‭ ‬راست جهان‭ ‬آفرين‭ ‬را‭ ‬نهان‭ ‬يار‭ ‬خواست

به‭ ‬بالين‭ ‬نهاد‭ ‬آن‭ ‬گرامي‭ ‬بهي بدان‭ ‬تا‭ ‬بپرسد‭ ‬ز‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬رهي

بهي‭ ‬زان‭ ‬دو‭ ‬بالش‭ ‬ز‭ ‬نرمي‭ ‬بگشت بي‭ ‬آزار‭ ‬گَردان‭ ‬ز‭ ‬مرقد‭ ‬گذشت‭/‬

بدين‭ ‬گونه‭ ‬تا‭ ‬شادورد‭ ‬مهين همي‭ ‬گشت‭ ‬تا‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬روي‭ ‬زمين

بپوييد‭ ‬اشتاد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬برگرفت بماليدش‭ ‬از‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬گرفت‭/‬

جهاندار‭ ‬از‭ ‬اشتاد‭ ‬برگاشت‭ ‬روي بدان‭ ‬تا‭ ‬بديد‭ ‬از‭ ‬بهي‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬بوي‭/‬

بهي‭ ‬را‭ ‬نهادند‭ ‬بر‭ ‬شادورد همي‭ ‬بود‭ ‬بر‭ ‬پاي‭ ‬پيش‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬مرد

پُر‭ ‬انديشه‭ ‬شد‭ ‬نامدار‭ ‬از‭ ‬بهي نديد‭ ‬اندرو‭ ‬هيچ‭ ‬فال‭ ‬بهي‭/‬

‭………………………………..‬ ‭………………………………..‬

نهان‭ ‬آشكارا‭ ‬بكرد‭ ‬اين‭ ‬بهي كه‭ ‬بي‭ ‬بر‭ ‬شود‭ ‬تخت‭ ‬شاهنشهي‭/‬

بيد‭:‬‭ ‬درختي‭ ‬از‭ ‬جنس Salix متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة Salicaceae يا‭ ‬تيرة‭ ‬بيد‭ ‬كه‭ ‬متداول‭ ‬ترين‭ ‬گونة‭ ‬آن‭ ‬بيد‭ ‬مجنون (Salix babylonica) است‭.‬‭ ‬جاي‭ ‬بيد‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬نهر‭ ‬و‭ ‬جويبار‭ ‬و‭ ‬بِركه‭ ‬است‭.‬‭ ‬بيد‭ ‬درختي‭ ‬ست‭ ‬سايه‭ ‬گستر‭ ‬كه‭ ‬تاج‭ ‬آن‭ ‬شامل‭ ‬تركه‌هاي‭ ‬باريك‭ ‬و‭ ‬بلند‭ ‬با‭ ‬برگ‭ ‬بسيار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برگريز‭ ‬فراوان‭ ‬دارد،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬اسفنديار‭ (‬5/1221‭)‬‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬مازندران‭ (‬2/778‭): ‬

گرفتم‭ ‬كمربند‭ ‬ديو‭ ‬سپيد زدم‭ ‬برزمين‭ ‬همچو‭ ‬يك‭ ‬شاخ‭ ‬بيد

همي‭ ‬گرز‭ ‬باريد‭ ‬بر‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬ترگ چو‭ ‬باد‭ ‬خزان‭ ‬بارد‭ ‬از‭ ‬بيد،‭ ‬برگ

‭(‬خود‭ =‬‭ ‬كلاه‭ ‬رزم‭.‬‭ ‬ترگ‭ = ‬ترك،‭ ‬نوعي‭ ‬كلاه‭ ‬رزم‭ ‬بزرگ‭)‬

بيد‭ ‬دو‭ ‬پايه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گل‏هاي‭ ‬نر‭ ‬و‭ ‬ماده‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬دو‭ ‬درخت‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬فرض‭ ‬تشكيل‭ ‬ميوه‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬درخت‭ ‬ماده،‭ ‬چون‭ ‬ميوة‭ ‬آن‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬نيست،‭ ‬در‭ ‬زمرة‭ ‬‮«‬درختان‭ ‬بي‏ثمر‮»‬‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬مي‏آيد،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬مازندران‭ (‬2/207‭)‬‭ ‬و‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7/1272‭): ‬

به‭ ‬هشتم‭ ‬بغرّيد‭ ‬ديو‭ ‬سپيد كه‭ ‬اي‭ ‬شاه‭ ‬بي‭ ‬بَر‭ ‬به‭ ‬كردار‭ ‬بيد‭/‬

‭[‬ديو‭ ‬سپيد‭ (‬پس‭ ‬از‭ ‬يك‭ ‬هفته‭)‬‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬هشتم‭ ‬غُرّيد‭ ‬كه‭ ‬اِي‭ ‬شاهِ‭ ‬بي‭ ‬سود‭ ‬و‭ ‬ثمر‭ (‬ناكار‭ ‬و‭ ‬ناتوان‭)‬‭ ‬همچو‭ ‬بيد‭!]‬

به‭ ‬نابودني‌ها‭ ‬ندارد‭ ‬اميد نگويد‭ ‬كه‭ ‬بار‭ ‬آورد‭ ‬شاخ‭ ‬بيد

شاخ‭ ‬و‭ ‬برگ‭ ‬بيد‭ ‬به‭ ‬نسيم‭ ‬يا‭ ‬بادي‭ ‬ملايم‭ ‬مي‏لرزد‭.‬‭ ‬‮«‬چون‭ ‬بيد‭ ‬يا‭ ‬چون‭ ‬برگ‭ ‬بيد‭ ‬لرزيدن‮»‬‭ ‬مَثَل‭ ‬رايج‭ ‬شده،‭ ‬به‭ ‬طوري‭ ‬كه‭ ‬گفته‭ ‬مي‏شود‭ ‬‮«‬او‭ ‬بيدي‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬بادها‭ ‬بلرزد‮»‬،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬بيد‭ ‬را‭ ‬نماد‭ ‬لرز‭ ‬دانسته‌اند،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬سياوَخش‭ (‬2/2485‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬رزم‭ ‬يازده‭ ‬رُخ‭ (‬4/799‭)‬‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬بزرگ‭ ‬كيخسرو‭ (‬4/1329‭):‬‭ ‬

تن‭ ‬پهلوان‭ ‬گشت‭ ‬لرزان‭ ‬چو‭ ‬بيد ز‭ ‬كيخسرو‭ ‬آمد‭ ‬دلش‭ ‬نااميد‭/‬

تن‭ ‬از‭ ‬درد‭ ‬لرزان‭ ‬چُن‭ ‬از‭ ‬باد‭ ‬بيد دل‭ ‬از‭ ‬جان‭ ‬شيرين‭ ‬شده‭ ‬نااميد

سواران‭ ‬تركان‭ ‬به‭ ‬كردار‭ ‬بيد نوان‭ ‬گشته،‭ ‬از‭ ‬بوم‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬نااميد

فردوسي‭ ‬باد‭ ‬و‭ ‬بيد‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬مضمون‭ ‬بي‭ ‬نتيجه‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬ثمر‭ ‬دانستن‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬نااميد‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬اميد‭ ‬نداشتن‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬برده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ديگر‭ ‬شاعران‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭.‬‭ ‬در‭ ‬شاهنامه،‭ ‬تقريباً‭ ‬در‭ ‬همة‭ ‬موارد،‭ ‬وجود‭ ‬دو‭ ‬واژة‭ ‬بيد‭ ‬و‭ ‬اميد‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬بيت‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬قافيه‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬سياوَخش‭ (‬2/2275‭)‬،‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7/1203‭)‬‭ ‬و‭ ‬خسروپرويز‭ (‬8/2542‭):‬

به‭ ‬پيران‭ ‬نه‭ ‬زين‭ ‬گونه‭ ‬بودم‭ ‬اميد همه‭ ‬پند‭ ‬او‭ ‬باد‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬شاخ‭ ‬بيد‭/‬

‭(‬پيران‭ =‬‭ ‬نام‭ ‬سپه‭ ‬سالار‭ ‬افراسياب‭). [‬به‭ ‬پيران‭ ‬چندان‭ ‬اميد‭ ‬نداشتم،‭ ‬زيرا‭ ‬همة‭ ‬اندرزهاي‭ ‬او،‭ ‬چون‭ ‬باد‭ ‬و‭ ‬بيد،‭ ‬هيچ‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬فايده‭ ‬‭ ‬بود‭.]‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬و‭ ‬امّا‭ ‬بيد‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬‭ . . . ‬به‭ ‬ويژه‭ ‬نماد‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬هراس‭ ‬است‭ ‬‭. . . ‬‮»‬‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬هراس‭ ‬از‭ ‬واكنش‌هاي‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬جانوران‭ ‬است،‭ ‬نه‭ ‬گياهان،‭ ‬مقصود‭ ‬بايد‭ ‬نماد‭ ‬لرزيدن‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬هراس‭ ‬بوده‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬شعر‭ ‬قديم‭ ‬فارسي،‭ ‬لرزش‭ ‬بيد‭ ‬غالباً‭ ‬مشبّه‭ ‬به‭ ‬موجود‭ ‬ترس‭ ‬زده‭ ‬يا‭ ‬سرمازده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬اين‭ ‬معني‭ ‬آمده‭ ‬است‭:‬‭ ‬‮«‬اميد‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬پيران‭ ‬بدين‭ ‬گونه‭ ‬نبود‭ ‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬پيمان‭ ‬دروغين‭ ‬و‭ ‬فريبندة‭ ‬او‭ ‬كه‭ ‬بلاي‭ ‬جان‭ ‬من‭ ‬شد‭ ‬‭(‬همان‭ ‬گونه‭ ‬مي‌لرزم‭ ‬كه‭ ‬بيد‭ ‬از‭ ‬باد‭)‬‮»‬‭.‬‭ ‬پرانتز‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬متن‭ ‬است‭.‬

دگر‭ ‬كو‭ ‬ز‭ ‬نابودني‌ها‭ ‬اميد چنان‭ ‬بگسلد‭ ‬دل‭ ‬چُن‭ ‬از‭ ‬بادْ‭ ‬بيد‭/‬

كه‭ ‬بهرام‭ ‬دادش‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬اميد سَخُن‭ ‬گفتن‭ ‬من‭ ‬شود‭ ‬باد‭ ‬و‭ ‬بيد‭/‬

در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬اين‭ ‬توضيح‭ ‬روشن‭ ‬كننده‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬باد‭ ‬و‭ ‬بيد‭ ‬يعني‭ ‬هيچ‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬فايده‭.‬‭ ‬باد‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬هيچ‭ ‬و‭ ‬پوچ‭ ‬و‭ ‬بيد‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬بي‭ ‬ثمري‭.‬‮»‬

پنبه‭: ‬گياهي‭ ‬از‭ ‬جنس Gossypium و‭ ‬گونة hirsutum يا barbadense متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة Malvaceae ‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬ختمي‭ ‬كه‭ ‬الياف‭ ‬نرم‭ ‬سفيد‭ ‬ميوه‭ ‬يا‭ ‬غوزة‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬مي‌ريسند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نخ‭ ‬درست‭ ‬مي‌كنند‭.‬‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬قديم‭ ‬فارسي،‭ ‬مراد‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬گياه‭ ‬مولّد‭ ‬الياف‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬الياف‭ ‬پنبه‭ ‬تا‭ ‬مرحلة‭ ‬نخ‭ ‬و‭ ‬ريسمان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬معمولاً‭ ‬از‭ ‬جامه‭ ‬يا‭ ‬بافتة‭ ‬پنبه‏اي‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬نشده‭ ‬است،‭ ‬بلكه‭ ‬بافته‭ ‬يا‭ ‬جامة‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬را‭ ‬كتان‭ ‬ناميده‌اند‭.‬‭ ‬بنابراين،‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬الياف‭ ‬و‭ ‬گياه‭ ‬مولّد‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬كتان‭ ‬به‭ ‬بافته‭ ‬و‭ ‬جامة‭ ‬ساخته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬گفته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬يادآوري‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬گياه‭ ‬كتان‭ ‬در‭ ‬ادب‭ ‬فارسي‭ ‬اشاره‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬12‭ ‬دربارة‭ ‬پنبه‭ ‬و‭ ‬رِشتن‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬جامه‭ ‬بافتن‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬داستان‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭:‬‭ ‬يكي‭ ‬‮«‬گفتار‭ ‬اندر‭ ‬داستان‭ ‬كرمِ‭ ‬هَفتواد‮»‬‭ ‬در‭ ‬اشكانيان‭ (‬6/517-589‭)‬‭ ‬و‭ ‬ديگري‭ ‬‮«‬گفتار‭ ‬اندر‭ ‬فرستادن‭ ‬هرمز‭ ‬خلعتِ‭ ‬ناسزا‭ ‬از‭ ‬بهر‭ ‬بهرام‭ ‬چوبينه‮»‬‭ ‬در‭ ‬هرمزد‭ ‬نوشيروان‭ (‬7/1372-1414‭) ‬كه‭ ‬هيچ‭ ‬يك‭ ‬شرح‭ ‬و‭ ‬تشبيهي‭ ‬از‭ ‬پنبه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬نمي‌دهد‭.‬‭ ‬در‭ ‬شاهنامه،‭ ‬يك‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬جمشيد‭ (‬1/15‭)‬‭ ‬با‭ ‬واژة‭ ‬كتان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭:‬

ز‭ ‬كتّان‭ ‬و‭ ‬ابريشم‭ ‬و‭ ‬مويِ‭ ‬قَز قَصَب‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬مايه‭ ‬ديبا‭ ‬و‭ ‬خز‭/‬

‭(‬كتان‭ =‬‭ ‬بافته‭ ‬يا‭ ‬پارچة‭ ‬نخي‭.‬‭ ‬قَز‭ ‬با‭ ‬فتح‭ ‬اوّل‭ =‬‭ ‬پيلة‭ ‬كرم‭ ‬ابريشم،‭ ‬ابريشم‭ ‬خام‭.‬‭ ‬قَصَب‭ =‬‭ ‬جامة‭ ‬كتاني‭.)‬‭ ‬‭[‬از‭ ‬بافتة‭ ‬نخي‭ ‬و‭ ‬ابريشمي‭ ‬جامه‭ ‬درست‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬رشته‌هاي‭ ‬ابريشم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬چون‭ ‬ديبا‭ ‬و‭ ‬خز‭ ‬آراست‭.]‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬قَز‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬ابريشم‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬پنبه‭ ‬است‭ [‬كه‭ ‬پنبة‭ ‬آن‭ ‬زايد‭ ‬است‭]‬،‭ ‬قُطن‭ ‬‭… ‬گمان‭ ‬نمي‌رود‭ ‬كه‭ ‬چيز‭ ‬ديگري‭ ‬جز‭ ‬همان‭ ‬كتان‭ ‬باشد‭ [‬كه‭ ‬قُطن‭ ‬همان‭ ‬پنبه‭ ‬در‭ ‬زبان‭ ‬عربي‭ ‬است‭] ‬و‭ ‬از‭ ‬كتان‭ (‬يعني‭ ‬الياف‭ ‬كتان‭)‬‮»‬‭ ‬،‭ ‬كه‭ ‬بايد‭ ‬گفت‭ ‬منظور‭ ‬از‭ ‬كتان‭ ‬الياف‭ ‬كتان‭ ‬نيست،‭ ‬بلكه‭ ‬بافتة‭ ‬پنبه‌اي‭ ‬است‭.‬31

تُرنج‭: ‬از‭ ‬جنس Citrus متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة Rutaceae كه‭ ‬به‭ ‬يقين‭ ‬دانسته‭ ‬نيست‭ ‬چگونه‭ ‬ميوه‌اي‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬تشبيهات‭ ‬و‭ ‬قراين‭ ‬در‭ ‬صدها‭ ‬بيت‭ ‬شعر‭ ‬كهن‭ ‬فارسي‭ ‬چنين‭ ‬برمي‌آيد‭ ‬كه‭ ‬ميوه‌اي‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬پرتقال‭ ‬امروزي،‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬زرد‭ ‬تا‭ ‬نارنجي،‭ ‬با‭ ‬عطر‭ ‬و‭ ‬بوي‭ ‬خوش،‭ ‬و‭ ‬كمي‭ ‬تُرش‭ ‬مزه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬تُرَنج‭ ‬در‭ ‬لغت‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬چين‭ ‬و‭ ‬شكنج،‭ ‬تُرنجيدن‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬سخت‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬فشردن‭ ‬و‭ ‬كوفته‭ ‬شدن،‭ ‬و‭ ‬تُرنجيده‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬با‭ ‬چين‭ ‬و‭ ‬شكن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬فشرده‭ ‬است‭. ‬شايد‭ ‬تسمية‭ ‬ترنج‭ ‬بر‭ ‬وجه‭ ‬پوست‭ ‬ناهموار‭ ‬و‭ ‬پُرچين‭ ‬آن‭ ‬باشد،‭ ‬يا‭ ‬ترنج‭ ‬و‭ ‬نارنج‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬رنج‭ ‬و‭ ‬بي‭ ‬رنجي‭ ‬توليد‭ ‬آنها‭ ‬نام‭ ‬نهاده‭ ‬باشند‭.‬14‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬گرفتن‭ ‬و‭ ‬بوييدن‭ ‬ترنج‭ ‬زرّين‭ ‬نيز‭ ‬رسم‭ ‬شاهان‭ ‬و‭ ‬بزرگان‭ ‬در‭ ‬نشست‌ها‭ ‬و‭ ‬آيين‏ها‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬اسفنديار‭ (‬5/626‭) ‬و‭ ‬اسكندر‭ (‬6/1599‭):‬

بيامد‭ ‬برآن‭ ‬كرسي‭ ‬زر‭ ‬نشست پر‭ ‬از‭ ‬خشم‭ ‬بويا‭ ‬تُرُنجي‭ ‬به‭ ‬دست

‭(‬بويا‭ ‬‭=‬‭ ‬خوشبو‭)‬

سكندر‭ ‬بيامد‭ ‬تُرُنجي‭ ‬به‭ ‬دست از‭ ‬ايوان‭ ‬سالار‭ ‬چين‭ ‬نيم‭ ‬مست

در‭ ‬برخي‭ ‬از‭ ‬شاهنامه‌هاي‭ ‬چاپي،‭ ‬تلفّظ‭ ‬ترنج‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬سهراب‭ (‬2/1‭) ‬و‭ ‬كيقباد‭ (‬1/51،‭ ‬52‭)‬،‭ ‬با‭ ‬فتح‭ ‬‮«‬ر‮»‬‭ ‬دانسته‌اند‭ ‬و‭ ‬قافية‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬گنج‭ ‬پنداشته‌اند،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬تلفظ‭ ‬اين‭ ‬ميوه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬ابيات‭ ‬مانند‭ ‬تلفّظ‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬زبان‭ ‬عربي‭ ‬با‭ ‬ضمّ‭ ‬‮«‬ر‮»‬‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كُنج‭ ‬قافيه‭ ‬شده‭ ‬است‭:‬

اگر‭ ‬تندبادي‭ ‬بر‭ ‬آيد‭ ‬ز‭ ‬كُنج به‭ ‬خاك‭ ‬افگند‭ ‬نارسيده‭ ‬تُرُنج‭/‬

‭(‬كُنج‭ =‬‭ ‬گوشه،‭ ‬جاي‭ ‬پَرت‭ ‬و‭ ‬نامشخّص‭.‬‭ ‬تند‭ ‬باد‭ =‬‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬بلاي‭ ‬آسماني‭.‬‭ ‬نارسيده‭ ‬تُرُنج‭ =‬‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬نوجوان‭)‬

بران‭ ‬ترگ‭ ‬زرّين‭ ‬و‭ ‬زرّين‭ ‬سپر غمي‭ ‬شد‭ ‬سر‭ ‬از‭ ‬چاك‭ ‬چاك‭ ‬تبر‭/‬

تو‭ ‬گفتي‭ ‬كه‭ ‬ابري‭ ‬برآمد‭ ‬ز‭ ‬كُنج ز‭ ‬شنگرف‭ ‬نيرنگ‭ ‬زد‭ ‬بر‭ ‬تُرُنج‭/‬

‭(‬شنگرف‭ = ‬مادّة‭ ‬معدني‭ ‬سرخ‭ ‬رنگ‭. ‬نيرنگ‭ = ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬نگار،‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬نقش‭. ‬در‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬بالا،‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬سپر‭ ‬زرّين‭ ‬به‭ ‬ترنج،‭ ‬و‭ ‬خون‭ ‬ريخته‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬شنگرف‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭.)‬

تَره؛‭ ‬گندنا‭: ‬گياهي‭ ‬از‭ ‬جنس Allium ‭(‬جنس‭ ‬پياز‭) ‬و‭ ‬گونة porrum متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Liliaceae‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬سوسن‭. ‬برگ‭ ‬خام‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سبزي‭ ‬تازه‭ ‬مصرف‭ ‬مي‏كنند‭. ‬تره‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برداشت،‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬مي‏رويد‭. ‬در‭ ‬گذشته،‭ ‬خوردن‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬سركه‭ ‬غذاي‭ ‬بسيار‭ ‬ساده‭ ‬و‭ ‬فقيرانه‌اي‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬تره‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جويبار‭ ‬مي‌شستند‭ ‬و‭ ‬فقيران‭ ‬در‭ ‬پايين‭ ‬دست‭ ‬جويبار‭ ‬خُرده‌هاي‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬مي‌گرفتند‭.‬51‭ ‬مي‌گفتند‭ ‬فراهم‭ ‬آوردن‭ ‬ترة‭ ‬خودرو،‭ ‬يا‭ ‬برگرفتن‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬جويبار،‭ ‬حتي‭ ‬آسان‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬تهيه‭ ‬نان‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬‭ ‬تره‭ ‬تقريباً‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جاي‭ ‬شاهنامه‭ ‬با‭ ‬تشديد‭ ‬‮«‬ر‮»‬‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬متوالي‭ ‬در‭ ‬بهرام‭ ‬گور‭ (‬6/694،‭ ‬695‭) ‬كه‭ ‬خسته‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬در‭ ‬خانة‭ ‬پاليزبان‭ (‬باغبان‭) ‬منزل‭ ‬مي‌كند‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬پاليزبان‭ ‬براي‭ ‬شاه‭ ‬غذايي‭ ‬ساده‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌آورد‭:‬

بياورد‭ ‬چَپّين‭ ‬و‭ ‬بنهاد‭ ‬راست برو‭ ‬ترّه‭ ‬و‭ ‬سركه‭ ‬و‭ ‬تازه‭ ‬ماست‭/‬

بخورد‭ ‬اندكي‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬نالان‭ ‬بخفت به‭ ‬دستار‭ ‬چيني‭ ‬رخ‭ ‬اندر‭ ‬نهفت

‭(‬چَپّين‭ =‬‭ ‬چَبّين،‭ ‬چوبين،‭ ‬طَبَق‭ ‬بافته‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬چوب‭ ‬باريك‭ ‬درخت‭ ‬بيد‭.‬‭ ‬ضبط‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬ماست‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬تازه‭ ‬ماست‭ ‬در‭ ‬بيت‭ ‬اول‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬بالا‭ ‬مقبول‭ ‬تر‭ ‬مي‌نمايد،‭ ‬زيرا‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬تأكيد‭ ‬بر‭ ‬تازه‭ ‬بودن‭ ‬ماست‭ ‬چندان‭ ‬معمول‭ ‬نيست،‭ ‬آوردن‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬تره‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬كهن‭ ‬فارسي‭ ‬چون‭ ‬‭ ‬شاهنامه‭ ‬و‭ ‬مثنوي‭ ‬متداول‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬‭ ‬مهم‭ ‬تر‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬بيت‭ ‬دوم‭ ‬به‭ ‬خوردن‭ ‬نان‭ ‬صراحت‭ ‬دارد‭.)‬

لختي‭ ‬بعد،‭ ‬زن‭ ‬پاليزبان‭ ‬بره‌اي‭ ‬كُشت‭ ‬و‭ ‬بريان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬آن‭ (‬همانجا،‭ ‬6/706‭):‬

بياورد‭ ‬چَپّين‭ ‬بر‭ ‬شهريار برو‭ ‬خايه‭ ‬و‭ ‬ترّة‭ ‬جويبار

‭(‬خايه‭ ‬‭=‬‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭)‬

در‭ ‬داستاني‭ ‬مشابه‭ ‬در‭ ‬يزدگرد‭ ‬شهريار‭ (‬8/519،‭ ‬520،‭ ‬523‭)‬‭ ‬يزدگرد‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دشمن‭ ‬به‭ ‬آسيايي‭ ‬پناه‭ ‬مي‌بَرد‭ ‬و‭ ‬آسيابان‭ ‬كه‭ ‬شاه‭ ‬را‭ ‬نمي‌شناسد‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬پناه‭ ‬مي‌دهد‭ ‬و‭ ‬برايش‭ ‬غذا‭ ‬فراهم‭ ‬مي‌كند‭:‬

اگر‭ ‬نان‭ ‬كشكينت‭ ‬آيد‭ ‬به‭ ‬كار وُ‭ ‬زين‭ ‬ناسزا‭ ‬ترّة‭ ‬جويبار‭/‬

بيارم‭ ‬جُزين‭ ‬نيز‭ ‬چيزي‭ ‬كه‭ ‬هست ‭- ‬خروشان‭ ‬بود‭ ‬مردم‭ ‬تنگ‭ ‬دست‭ -/‬

سبك‭ ‬مرد‭ ‬بي‭ ‬مايه‭ ‬چُپّين‭ ‬نهاد برو‭ ‬ترّه‭ ‬و‭ ‬نان‭ ‬كشكين‭ ‬نهاد‭/‬

‭[‬اگر‭ ‬نان‭ ‬كشكين‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬اين‭ ‬ترة‭ ‬جويبار‭ ‬ناقابل‭ ‬تو‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬آيد‭…]‬‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬اشاره‭ ‬شد،‭ ‬گاهي‭ ‬فقيران‭ ‬تره‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جويبار‭ ‬مي‌گرفتند‭.‬

در‭ ‬داستان‭ ‬مشابه‭ ‬ديگري‭ ‬در‭ ‬خسرو‭ ‬پرويز‭ (‬8/667‭)‬،‭ ‬خسرو‭ ‬پرويز‭ ‬از‭ ‬بهرام‭ ‬چوبين‭ ‬مي‌گريزد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بيابان‭ ‬به‭ ‬صومعه‌اي‭ ‬پناه‭ ‬مي‌برد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پيرِ‭ ‬صومعه‭ ‬خوردني‭ ‬طلب‭ ‬مي‌كند‭:‬

سُكوبا‭ ‬بدو‭ ‬گفت‭ ‬كاي‭ ‬نامدار فطيرست‭ ‬با‭ ‬ترّة‭ ‬جويبار‭/‬

‭(‬سُكوبا‭ =‬‭ ‬صومعه‭ ‬دار،‭ ‬اُسقف‭.‬‭ ‬فطير‭ =‬‭ ‬نان‭ ‬كم‭ ‬مايه‭ ‬كه‭ ‬خمير‭ ‬آن‭ ‬خوب‭ ‬وَرنيامده‭ ‬باشد‭.)‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬در‭ ‬نسخة‭ ‬لن‭ ‬2‭ ‬‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬آن‭ ‬‭ ‬پودن‭ ‬آمده‭ ‬كه‭ ‬همان‭ ‬پودنه‭ ‬و‭ ‬پونه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬جويبارها‭ ‬مي‌رويد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬پودنة‭ ‬جويباري‭ ‬نيز‭ ‬مي‌گويند‭.‬‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬دور‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بيت‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬جاي‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬ترة‭ ‬جويبار،‭ ‬گشتة‭ ‬پودن‭ ‬جويبار‭ ‬باشد‭… ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬نيز‭ ‬جز‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬كه‭ ‬ترة‭ ‬جويبار‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬كاسني‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬جاهاي‭ ‬ديگر‭ ‬ميان‭ ‬تره‭ ‬و‭ ‬ترة‭ ‬جويبار‭ ‬تفاوتي‭ ‬نيست‭…‬‭ ‬و‭ ‬محتمل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬همة‭ ‬اين‭ ‬موارد‭ ‬ترة‭ ‬جويبار‭ ‬همان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬امروزه‭ ‬سبزي‭ ‬خوردن‭ ‬مي‌گوييم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬گياهان‭ ‬گوناگون‭ ‬تشكيل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬همان‭ ‬طور‭ ‬كه‭ ‬اشاره‭ ‬شد،‭ ‬تره‭ ‬از‭ ‬تيرة‭ ‬سوسن،‭ ‬و‭ ‬پودنه‭ ‬از‭ ‬تيرة‭ ‬نعناع‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬قرابتي‭ ‬ندارند‭.‬‭ ‬ديگر‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬صفت‭ ‬جويبار‭ ‬براي‭ ‬تره‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬رويش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬جويبار‭ ‬نيست،‭ ‬16با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬متوالي‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬خسروپرويز‭ (‬8/2569،‭ ‬2570‭):‬

بفرمود‭ ‬تا‭ ‬آب‭ ‬نار‭ ‬آورند همان‭ ‬ترّة‭ ‬جويبار‭ ‬آورند‭/‬

كجا‭ ‬ترّه‏گر‭ ‬كاشني‭ ‬خوانَدش تبش‭ ‬خواست‭ ‬كز‭ ‬مغز‭ ‬بنشاندش‭/‬

‭(‬كجا‭ =‬‭ ‬كه‭. ‬تره‏گر‭ =‬‭ ‬تره‏كار،‭ ‬سبزي‏كار‭.‬‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬ابيات‭ ‬قبل‭ ‬در‭ ‬متن،‭ ‬پزشك‭ ‬براي‭ ‬خاتون‭ ‬آب‭ ‬انار‭ ‬تجويز‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬سركة‭ ‬متداول،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬ترة‭ ‬جويبار‭ ‬بياورند‭…‬‭ ‬و‭ ‬خواست‭ ‬تب‭ ‬يا‭ ‬حرارت‭ ‬بدن‭ ‬بيمار‭ ‬را‭ ‬پايين‭ ‬آورد‭.)‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬تبش‭ ‬اسم‭ ‬مصدر‭ ‬شيني‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬تپش‭ ‬و‭ ‬اضطراب‮»‬‭. ‬اين‭ ‬نگارنده‭ ‬بي‭ ‬احتمال‭ ‬نمي‌داند‭ ‬كه‭ ‬تبش،‭ ‬اسم‭ ‬مصدر‭ ‬شيني‭ ‬از‭ ‬فعل‭ ‬تبيدن‭ ‬‭(‬نه‭ ‬تپيدن‭)‬‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬حرارت‭ ‬و‭ ‬گرمي،‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬شعري‭ ‬اين‭ ‬معني‭ ‬در‭ ‬لغت‭ ‬نامة‭ ‬دهخدا‭ ‬همين‭ ‬بيت‭ ‬بالاست‭.‬

حنظل‭ (‬در‭ ‬عربي‭)‬‭ ‬و‭ ‬كَبَست‭ ‬‭(‬در‭ ‬فارسي‭):‬‭ ‬نام‭ ‬گياهي‭ ‬دارويي‭ ‬از‭ ‬جنس Citrullus‭ ‬‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭  Cucurbitaceae‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬كدوييان‭.‬‭ ‬ميوة‭ ‬بسيار‭ ‬تلخ‭ ‬و‭ ‬سمّي‭ ‬آن‭ (‬با‭ ‬خاصيّت‭ ‬دارويي‭)‬‭ ‬مَثَلي‭ ‬از‭ ‬تلخي‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬با‭ ‬واژة‭ ‬حنظل‭ ‬در‭ ‬زَوطهماسپ‭ (‬1/42‭)‬‭ ‬و‭ ‬نوذر‭ (‬1/527‭):‬

چُنين‭ ‬تا‭ ‬برآمد‭ ‬برين‭ ‬روزگار درخت‭ ‬بلا‭ ‬حنظل‭ ‬آورد‭ ‬بار

بدو‭ ‬گفت‭ ‬كين‭ ‬چيست‭ ‬كانگيختي كه‭ ‬با‭ ‬شهد‭ ‬حنظل‭ ‬برآميختي‭/‬

و‭ ‬نيز‭ ‬چهار‭ ‬بيت‭ ‬با‭ ‬واژة‭ ‬كبست‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬سياوَخش‭ (‬2/1493،‭ ‬2013‭)‬،‭ ‬اورمزدِ‭ ‬شاپور‭ (‬6/55‭)‬‭ ‬و‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7/4419‭):‬

چرا‭ ‬كِشت‭ ‬بايد‭ ‬درختي‭ ‬به‭ ‬دست كه‭ ‬بارش‭ ‬بود‭ ‬زهر‭ ‬و‭ ‬بيخش‭ ‬كبَست‭/‬

‭(‬بيخ‭ =‬‭ ‬ريشه،‭ ‬بُن،‭ ‬اصل‭.‬‭ ‬بارَش‭ =‬‭ ‬ميوه‌اش‭) [‬چرا‭ ‬بايد‭ ‬كاري‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬بُن‭ ‬و‭ ‬اصل‭ ‬نادرست‭ ‬و‭ ‬ثمر‭ ‬و‭ ‬نتيجه‌اش‭ ‬نامطبوع‭ ‬باشد‭.]‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬در‭ ‬اينجا‭ ‬اجزاي‭ ‬جمله‭ ‬قلب‭ ‬شده‭ ‬است‭… ‬اگر‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬بيخش،‭ ‬نويسشِ‭ ‬برگش‭ ‬را‭ ‬بپذيريم،‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬وضع‭ ‬طبيعي‭ ‬خود‭ ‬است،‭ ‬منتها‭ ‬اولاً‭ ‬گشتگي‭ ‬برگ‭ ‬به‭ ‬بيخ،‭ ‬كمتر‭ ‬محتمل‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬عكس‭ ‬آن‭.‬‭ ‬دوم‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬برگ‭ ‬درخت‭ ‬را‭ ‬كسي‭ ‬نمي‌خورد‭…‬‭ ‬گويا‭ ‬همين‭ ‬قلب‭ ‬بودن‭ ‬جمله‭ ‬سبب‭ ‬گشتگي‭ ‬بيخ‭ ‬به‭ ‬برگ‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬در‭ ‬شرح‭ ‬بيت‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬ابيات‭ ‬زير،‭ ‬بار‭ ‬يا‭ ‬ميوة‭ ‬تلخ‭ ‬حنظل‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬هندوانة‭ ‬ابوجهل‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬است‭:‬

درختي‭ ‬بُد‭ ‬اين‭ ‬برنشانده‭ ‬به‭ ‬دست كجا‭ ‬بار‭ ‬او‭ ‬زهر‭ ‬و‭ ‬بيخش‭ ‬كَبَست‭/‬

‭(‬كجا‭ =‬‭ ‬كه‭. ‬مصراع‭ ‬دوم‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬گياه‭ ‬كبست‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬ميوة‭ ‬سمّي‭ ‬مي‌دهد‭.)‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬كه‭ ‬ريشة‭ ‬آن‭ ‬حنظل‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬آن‭ ‬زهر‭ ‬است‭.‬‮»‬

درختي‭ ‬بُوَد‭ ‬سبز‭ ‬و‭ ‬بارش‭ ‬كَبَست وُگر‭ ‬پاي‭ ‬گيري،‭ ‬سرآيد‭ ‬به‭ ‬دست‭/‬

‭(‬پاي‭ ‬گيري‭ =‬‭ ‬پاي‭ ‬گيرد،‭ ‬پاي‭ ‬گرفتن‭ =‬‭ ‬پايدار‭ ‬شدن،‭ ‬پابرجا‭ ‬شدن‭.‬‭ ‬سرآيد‭ ‬به‭ ‬دست‭ =‬‭ ‬هميشه‭ ‬خواهد‭ ‬ماند‭. ‬براساس‭ ‬متن،‭ ‬فريب‭ ‬دشمن‭ ‬نبايد‭ ‬خورد‭ ‬كه‭ ‬چنين‭ ‬دشمني‭ ‬درختي‭ ‬ست‭ ‬سبز‭ ‬با‭ ‬ميوه‌اي‭ ‬تلخ‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬ريشه‭ ‬دواند‭ [‬در‭ ‬سلك‭ ‬نزديكانت‭ ‬درآيد‭]‬،‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬عواقبش‭ ‬فكر‭ ‬كرد‭.)‬

چو‭ ‬بد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بدساز‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬نشست يكي‭ ‬زندگاني‭ ‬بُوَد‭ ‬چون‭ ‬كَبَست‭/‬

‭(‬نشست‭ =‬‭ ‬مصاحبت،‭ ‬معاشرت‭).‬

شربتِ‭ ‬به‭ ‬غايت‭ ‬تلخ‭ ‬حنظل‭ ‬را‭ ‬شرنگ‭ ‬مي‌نامند،‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬در‭ ‬فريدون‭ (‬1/851‭):‬

زمانه‭ ‬به‭ ‬يكسان‭ ‬ندارد‭ ‬درنگ گهي‭ ‬شهد‭ ‬و‭ ‬نوش‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬شرنگ‭/‬

خَو‭ (‬با‭ ‬فتح‭ ‬اول‭):‬‭ ‬علف‭ ‬هرز‭ ‬مضر‭ ‬در‭ ‬باغ‭ ‬و‭ ‬كشتزار‭.‬‭ ‬گفته‭ ‬مي‌شود‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬برده‭ ‬نشود،‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬نموّ‭ ‬طبيعي‭ ‬محصول‭ ‬مي‌گردد،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬اسفنديار‭ (‬5/788‭)‬،‭ ‬يزدگرد‭ ‬بزه‭ ‬گر‭ (‬6/588‭)‬‭ ‬و‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7/3186‭):‬

همه‭ ‬روي‭ ‬پاليز‭ ‬بي‭ ‬خَو‭ ‬كنم ز‭ ‬شادي‭ ‬تن‭ ‬خويش‭ ‬را‭ ‬نَو‭ ‬كنم‭/‬

‭(‬پاليز‭ =‬‭ ‬باغ‭) [‬باغ‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬علف‭ ‬هرز‭ ‬پاك‭ ‬خواهم‭ ‬كرد‭… ‬رستم‭ ‬به‭ ‬اسفنديار‭ ‬نويد‭ ‬روزهاي‭ ‬خوشي‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬مي‌دهد‭.]‬

به‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬چون‭ ‬من‭ ‬بوَد‭ ‬پيش‭ ‬رَو سنان‭ ‬سواران‭ ‬شود‭ ‬خار‭ ‬و‭ ‬خَو

‭[‬وقتي‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬جلو‭ ‬لشكر‭ ‬باشم،‭ ‬تير‭ ‬و‭ ‬نيزة‭ ‬دشمن‭ ‬بي‭ ‬اثر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.]‬

پيامي‌فرستاد‭ ‬نزديك‭ ‬گَو كه‭ ‬اِي‭ ‬تخت‭ ‬را‭ ‬چون‭ ‬به‭ ‬پاليز‭ ‬خَو‭/‬

‭(‬گَو‭ =‬‭ ‬نام‭ ‬پادشاه‭ ‬هند‭) [‬تو‭ ‬بر‭ ‬تخت‭ ‬شاهي‭ ‬چون‭ ‬علف‭ ‬هرزي‭ ‬هستي‭ ‬در‭ ‬باغ‭.]‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬براي‭ ‬تو‭ ‬تخت‭ ‬شاهي‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬مانند‭ ‬هرزه‭ ‬گياه‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬باغ‭.‬‮»‬‭ ‬اين‭ ‬توضيح‭ ‬در‭ ‬جاي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬تغيير‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

خويد‭ (‬بر‭ ‬وزن‭ ‬بيد‭):‬‭ ‬گندمِ‭ ‬خوشه‭ ‬نبسته‭ ‬يا‭ ‬گندم‭ ‬زارِ‭ ‬نوكِشته‭.‬‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬مازندران‭ (‬2/427،‭ ‬429،‭ ‬432‭)‬‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬رستم‭ ‬رَخش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كشتزار‭ ‬رها‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دشتبان‭ ‬لب‭ ‬به‭ ‬اعتراض‭ ‬مي‌گشايد‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬رستم‭ ‬دسترنج‭ ‬ديگران‭ ‬را‭ ‬پايمال‭ ‬كرده‭ ‬است‭:‬

لگام‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬رخش‭ ‬برداشت‭ ‬خوار رها‭ ‬كرد‭ ‬بر‭ ‬خويد‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬زار

چو‭ ‬در‭ ‬سبزه‭ ‬ديد‭ ‬اسپ‭ ‬را‭ ‬دَشتوان گشاده‭ ‬زبان‭ ‬سوي‭ ‬او‭ ‬شد‭ ‬دوان

چرا‭ ‬اسپ‭ ‬در‭ ‬خويد‭ ‬بگذاشتي برِ‭ ‬رنج‭ ‬نابرده‭ ‬برداشتي

‭(‬در‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬بالا‭:‬‭ ‬خوار‭ = ‬به‭ ‬آساني‭.‬‭ ‬دشتوان‭ =‬‭ ‬دشتبان‭.‬‭ ‬بَر‭ =‬‭ ‬ثمر،‭ ‬نتيجه‭)‬

دِبق‭ (‬با‭ ‬كسر‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬سكون‭ ‬دوم‭):‬‭ ‬گياهي‭ ‬شِبه‭ ‬انگلي‭ ‬از‭ ‬جنس Viscum و‭ ‬گونة‭  album‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Loranthaceae‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬تاج‭ ‬درختان‭ ‬مي‌رويد‭.‬71‭ ‬دِبق‭ ‬در‭ ‬فارسي‭ ‬دارواش‭ ‬ناميده‭ ‬مي‌شود‭. ‬ميوة‭ ‬آن‭ ‬شامل‭ ‬يك‭ ‬حبّه‭ ‬يا‭ ‬دانة‭ ‬كوچك‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬نخود‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬لعابي‭ ‬سفيد‭ ‬و‭ ‬لزج‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬غايت‭ ‬چسبنده‭ ‬دارد‭. ‬دِبق‭ ‬در‭ ‬عربي‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬چسب‭ ‬و‭ ‬چسبيدن‭ ‬است‭. ‬براساس‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬فرود‭ ‬سياوَخش‭ (‬3/520‭) ‬و‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬بزرگ‭ ‬كيخسرو‭ (‬4/683،‭ ‬2423‭)‬،‭ ‬دِبق‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مادة‭ ‬گياهي‭ ‬كه‭ ‬‮«‬در‭ ‬شستن‭ ‬و‭ ‬تطهير‭ ‬مرده‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‌بردند‮»‬‭ ‬در‭ ‬واژه‭ ‬نامه‭ ‬تعريف‭ ‬شده‭ ‬است‭:‬

سرش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كافور‭ ‬كردند‭ ‬خشك تنش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دِبق‭ ‬و‭ ‬گلاب‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مُشك

سرش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دِبق‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مشك‭ ‬و‭ ‬گلاب بشوييد‭ ‬و‭ ‬تن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كافورِ‭ ‬ناب

برو‭ ‬تاخته‭ ‬دِبق‭ ‬و‭ ‬كافور‭ ‬و‭ ‬مشك تنش‭ ‬را‭ ‬بدو‭ ‬درنَوشتند‭ ‬خشك

‭(‬درنَوشتند‭ =‬‭ ‬پيچيدند‭)‬

دِبق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬چسبندگي‭ ‬براي‭ ‬گرفتن‭ ‬درز‭ ‬صندوق‭ ‬يا‭ ‬تابوت‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‌بردند،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬مشابه‭ ‬در‭ ‬هماي‭ (‬5/30‭)‬‭ ‬و‭ ‬يزدگرد‭ ‬شهريار‭ (‬8/703‭):‬

سر‭ ‬تَنگ‭ ‬تابوت‭ ‬كردند‭ ‬خشك به‭ ‬دِبق‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قير‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬موم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مُشك

سر‭ ‬زخم‭ ‬آن‭ ‬دشنه‭ ‬كردند‭ ‬خشك به‭ ‬دِبق‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قير‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬كافور‭ ‬و‭ ‬مُشك

رَز‭ (‬يا‭ ‬تاك‭)‬‭: ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Vitis‭ ‬و‭ ‬گونة‭ ‬vinifera‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Vitaceae‭. ‬واژة‭ ‬رَز‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬شعر‭ ‬فارسي‭ ‬تا‭ ‬عصر‭ ‬حافظ‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬تاك‭ ‬زبانزد‭ ‬شاعران‭ ‬بوده،‭ ‬به‭ ‬طوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬واژة‭ ‬تاك‭ ‬نيامده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬دورة‭ ‬بعد،‭ ‬اين‭ ‬روند‭ ‬معكوس‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬هرمَزدِ‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7/259-263‭)‬،‭ ‬داستاني‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سواري‭ ‬از‭ ‬راهي‭ ‬مي‌گذشت‭:‬

به‭ ‬ره‭ ‬بر‭ ‬يكي‭ ‬رَز‭ ‬پُر‭ ‬از‭ ‬غوره‭ ‬ديد بفرمود‭ ‬تا‭ ‬كهتر‭ ‬اندر‭ ‬دويد

از‭ ‬آن‭ ‬خوشه‌اي‭ ‬چند‭ ‬بُبريد‭ ‬و‭ ‬بُرد به‭ ‬ايوان‭ ‬و‭ ‬خواليگرش‭ ‬را‭ ‬سپرد

بيامد‭ ‬خداوندِ‭ ‬رَز‭ ‬در‭ ‬زمان بدآن‭ ‬مرد‭ ‬گفت‭: ‬اِي‭ ‬بدِ‭ ‬بدگمان

نگهبانِ‭ ‬اين‭ ‬رَز‭ ‬نبودي‭ ‬به‭ ‬رنج نه‭ ‬دينار‭ ‬سختي‭ ‬بها‭ ‬را‭ ‬ز‭ ‬گنج

چرا‭ ‬رنجِ‭ ‬نابرده‭ ‬كردي‭ ‬تباه بنالم‭ ‬كنون‭ ‬از‭ ‬تو‭ ‬در‭ ‬پيش‭ ‬شاه

‭(‬خواليگر‭ = ‬آشپز‭. ‬سختَن‭ (‬با‭ ‬فتح‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬سوم‭) = ‬كشيدن‭ ‬يا‭ ‬وزن‭ ‬كردن‭. ‬نه‭ ‬دينار‭ ‬سَختي‭ ‬بها‭ ‬را‭ ‬ز‭ ‬گنج‭ = ‬بهاي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مالَت‭ ‬نپرداختي‭. ‬در‭ ‬ادامة‭ ‬داستان،‭ ‬مردِ‭ ‬سوار‭ ‬كمربند‭ ‬زرّين‭ ‬دُرنشان‭ ‬خود‭ ‬باز‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬غرامت‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬رضايت‭ ‬به‭ ‬صاحب‭ ‬باغ‭ ‬داد‭.)‬

در‭ ‬يك‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1/568‭)‬،‭ ‬واژة‭ ‬رَزان‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬معناي‭ ‬رَز،‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬اهميّت،‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬درختان‭ ‬ميوه‭ ‬آمده‭ ‬است‭:‬

بهار‭ ‬آرد‭ ‬و‭ ‬تيرماه‭ ‬و‭ ‬خزان برآرد‭ ‬پُر‭ ‬از‭ ‬ميوه‭ ‬دار‭ ‬و‭ ‬رَزان‭/‬

در‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7/91‭)‬،‭ ‬ارزش‭ ‬رَز‭ ‬بارور‭ ‬چنان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گزيت‭ ‬يا‭ ‬جزية‭ ‬آن‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬نخل‭ ‬بارده‭ ‬است‭:‬

گزيت‭ ‬رَز‭ ‬بارور‭ ‬شش‭ ‬درم به‭ ‬خرماسِتان‭ ‬بر‭ ‬همين‭ ‬بُد‭ ‬رقم

‮«‬آب‭ ‬رَز‮»‬‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬اسفنديار‭ (‬5/1311،‭ ‬1371‭)‬‭ ‬به‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬شراب‭ ‬آمده‭ ‬است‭:‬‭ ‬نخست‭ ‬سيمرغ‭ ‬به‭ ‬رستم‭ ‬مي‏گويد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬اسفنديار‭ ‬تير‭ ‬گز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬‮«‬آب‭ ‬رَز‮»‬‭ ‬بپروراند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬رستم‭ ‬چنان‭ ‬مي‌كند‭:‬

به‭ ‬زه‭ ‬كن‭ ‬كمان‭ ‬را‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬چوب‭ ‬گز بدين‭ ‬گونه‭ ‬پرورده‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬رَز‭/‬

كمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زه‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬تير‭ ‬گز كه‭ ‬پيكانْش‭ ‬را‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬آب‭ ‬رَز

آب‭ ‬رَز‭ ‬مي‌تواند‭ ‬شيرة‭ ‬خام‭ ‬درخت‭ ‬انگور‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬هَرَس‭ ‬سالانه‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬بريدگي‭ ‬شاخه‌ها‭ ‬بيرون‭ ‬مي‌ريزد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اشك‭ ‬تاك‭ ‬نيز‭ ‬معروف‭ ‬است‭. ‬شعر‭ ‬كهن‭ ‬فارسي‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬مضامين‭ ‬آب‭ ‬رَز‭ ‬است‭. ‬

بسياري‭ ‬آب‭ ‬رَز‭ ‬را‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬شراب‭ ‬دانسته‏اند‭. ‬به‭ ‬علاوه،‭ ‬رَز‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬رَز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬زهر‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬زهر‭ ‬يا‭ ‬زهرآب‭ ‬هم‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬بالا‭ ‬را‭ ‬شاهد‭ ‬براي‭ ‬زهرآگين‭ ‬‏كردن‭ ‬تير‭ ‬رستم‭ ‬آورده‌اند‭ (‬لغت‭ ‬نامه‭ ‬دهخدا‭). ‬در‭ ‬جاي‭ ‬ديگر18‭ ‬نيز‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬كسي‭ ‬پيكان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آب‭ ‬رَز‭ ‬آب‭ ‬دهد،‭ ‬هم‭ ‬كار‭ ‬آب‭ ‬خالص‭ ‬را‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬آهنگران،‭ ‬فولاد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬آب‭ ‬دهند،‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬كار‭ ‬زهر‭ ‬را‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬فولاد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زهر‭ ‬نيز‭ ‬آب‭ ‬مي‏داده‏اند‭. ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬آب‭ ‬رَز‭ ‬كه‭ ‬رستم‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬سيمرغ‭ ‬تير‭ ‬گز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مي‌خواباند،‭ ‬مي‌تواند‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬شيرة‭ ‬هوم‭ ‬باشد‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬نيز‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬آيين‭ ‬بَرسَم،‭ ‬محتمل‭ ‬تر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬‮«‬آب‭ ‬زور‮»‬‭ (‬پهلوي‭ ‬zohr‭) ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬تركه‌هاي‭ ‬بَرسَم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مي‌خواباندند‭ ‬و‭ ‬‮«‬آب‭ ‬زور‮»‬‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬فردوسي‭ ‬به‭ ‬‮«‬آب‭ ‬رَز‮»‬‭ ‬دگرگون‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‮»‬19

زعفران‭:‬‭ ‬گياهي‭ ‬چند‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬پيازدار‭ ‬از‭ ‬جنس Crocus‭ ‬و‭ ‬گونة sativus متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Iridaceae‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬زنبق‭.‬‭ ‬بخش‭ ‬خوراكي‭ ‬زعفران‭ ‬شامل‭ ‬قسمت‏هاي‭ ‬بالايي‭ ‬خامه‭ ‬و‭ ‬كلالة‭ ‬گل‭ ‬است‭. ‬يك‭ ‬مثقال‭ ‬زعفران‭ ‬حاصل‭ ‬برداشت‭ ‬از‭ ‬صدها‭ ‬گل‭ ‬با‭ ‬كار‭ ‬كمرشكن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همين‭ ‬رو‭ ‬گران‭ ‬ترين‭ ‬نوع‭ ‬ادويه‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬جشن‌ها‭ ‬و‭ ‬شادماني‌ها،‭ ‬زعفران‭ ‬را‭ ‬براي‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬بوي‭ ‬خوش‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬مُشك‭ ‬و‭ ‬كافور‭ ‬و‭ ‬گلاب‭ ‬و‭ ‬گاهي‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬سكه‌هاي‭ ‬درهم‭ ‬و‭ ‬دينار‭ ‬در‭ ‬ظرف‌ها‭ ‬مي‌ريختند‭ ‬يا‭ ‬با‭ ‬عود‭ ‬و‭ ‬عنبر‭ ‬مي‌سوزاندند،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬در‭ ‬جمشيد‭ (‬1/145‭)‬،‭ ‬فريدون‭ (‬1/8‭)‬‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬رفتن‭ ‬گيو‭ ‬به‭ ‬تركستان‭ (‬2/481‭): ‬

بدوي‭ ‬اندرون‭ ‬زعفران‭ ‬و‭ ‬گلاب همان‭ ‬سالخورده‭ ‬مي‭ ‬و‭ ‬مُشك‭ ‬ناب

بفرمود‭ ‬تا‭ ‬آتش‭ ‬افروختند همه‭ ‬عنبر‭ ‬و‭ ‬زعفران‭ ‬سوختند‭/‬

‭(‬فردوسي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬شاعران،‭ ‬در‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬بيت،‭ ‬‮«‬سوختند‮»‬‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬متعدي‭ ‬آن،‭ ‬‮«‬سوزاندند‮»‬،‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬برده‭ ‬است‭.)‬

نشسته‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬جاي‭ ‬رامشگران گلاب‭ ‬و‭ ‬مي‭ ‬‏و‭ ‬مُشك‭ ‬با‭ ‬زعفران

رنگ‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬غمين‭ ‬به‭ ‬زعفران‭ ‬تشبيه‭ ‬شده،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كاموس‭ ‬كشاني‭ (‬3‭/‬1753‭) ‬و‭ ‬داستان‭ ‬كين‭ ‬سياوَخش‭ (‬2‭/‬322‭) ‬كه‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬اشك‭ ‬خونين‭ ‬به‭ ‬سرخي‭ ‬لاله‭ ‬مانند‭ ‬گرديده‭ ‬است‭:‬

سراپردة‭ ‬او‭ ‬پُر‭ ‬از‭ ‬ناله‭ ‬ديد ز‭ ‬خون‭ ‬كِشته‭ ‬بر‭ ‬زعفران‭ ‬لاله‭ ‬ديد‭/‬

زمين‭ ‬سر‭ ‬بسر‭ ‬كُشته‭ ‬و‭ ‬خسته‭ ‬بود وُ‭ ‬گر‭ ‬لاله‭ ‬بر‭ ‬زعفران‭ ‬رُسته‭ ‬بود‭/‬

ساج‭: ‬نام‭ ‬چوب‭ ‬و‭ ‬درختي‭ ‬از‭ ‬جنس Tectona ‭ ‬و‭ ‬گونة grandis ‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Verbenaceae يا‭ ‬تيرة‭ ‬شاه‏پسند‭ ‬كه‭ ‬ارتفاع‭ ‬آن‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬30‭ ‬متر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نام‭ ‬گونة‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬تنومندي‭ ‬اين‭ ‬درخت‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭. ‬فردوسي‭ ‬ساج‭ ‬را،‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬شاعران،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬چوبي‭ ‬تيره‭ ‬رنگ‭ ‬در‭ ‬ابيات‭ ‬بسيار‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬احتمالاً‭ ‬هم‭ ‬وزن‭ ‬و‭ ‬قافيه‭ ‬بودن‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬عاج‭ ‬تقابل‭ ‬سياهي‭ ‬و‭ ‬سپيدي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬آسان‭ ‬كرده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬تشبيه‭ ‬قامت‭ ‬بلند‭ ‬به‭ ‬ساج‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1/288،‭ ‬411‭):‬

ز‭ ‬سر‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬پايش‭ ‬به‭ ‬كردار‭ ‬عاج به‭ ‬رخ‭ ‬چون‭ ‬بهشت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بالاي‭ ‬ساج‭/‬

‭[‬اندامش‭ ‬سپيد،‭ ‬رخسارش‭ ‬با‭ ‬طراوت‭ ‬و‭ ‬قامتش‭ ‬بلند‭ ‬بود‭.]‬

به‭ ‬بالاي‭ ‬ساج‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬رنگ‭ ‬عاج يكي‭ ‬ايزدي‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬از‭ ‬مشك‭ ‬تاج‭/‬

‭(‬ايزدي‭ ‬‭=‬‭ ‬خدايي،‭ ‬خداداده‭) [‬قامتي‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬رخساري‭ ‬سپيد‭ ‬و‭ ‬گيسواني‭ ‬سياه‭ ‬دارد‭.]‬

ساج‭ ‬چوبي‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دوام‭ ‬و‭ ‬تيره‭ ‬رنگ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬كرسي‭ ‬و‭ ‬تابوت‭ ‬و‭ ‬مهرة‭ ‬سياه‭ ‬شطرنج‭ ‬مي‌ساختند،‭ ‬با‭ ‬چهار‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬سهراب‭ (‬2/546‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬شغاد‭ (‬5/244‭)‬‭ ‬و‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7/2725،‭ ‬3353‭):‬‭ ‬

نشسته‭ ‬سپهدار‭ ‬بر‭ ‬تخت‭ ‬عاج نهاده‭ ‬برِ‭ ‬تختْ‭ ‬كرسيِ‭ ‬ساج‭/‬

يكي‭ ‬نغز‭ ‬تابوت‭ ‬كردند‭ ‬ساج برو‭ ‬ميخ‭ ‬زرّين‭ ‬و‭ ‬پيكر‭ ‬ز‭ ‬عاج

مرا‭ ‬گفت‭ ‬كين‭ ‬مهرة‭ ‬ساج‭ ‬و‭ ‬عاج ببر‭ ‬پيش‭ ‬تختِ‭ ‬خداوندِ‭ ‬تاج

پس‭ ‬آنگه‭ ‬دو‭ ‬لشكر‭ ‬ز‭ ‬ساج‭ ‬و‭ ‬ز‭ ‬عاج دو‭ ‬شاه‭ ‬سرافراز‭ ‬با‭ ‬فرّ‭ ‬و‭ ‬تاج

در‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬مشابه‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كاموس‭ ‬كشاني‭ (‬3/451‭)‬‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬گشتاسپ‭ ‬و‭ ‬كتايون‭ (‬5/602‭)‬،‭ ‬سياهي‭ ‬شب‭ ‬به‭ ‬ساج‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭:‬

چو‭ ‬خورشيد‭ ‬تابنده‭ ‬بنمود‭ ‬تاج بگسترد‭ ‬كافور‭ ‬بر‭ ‬تخت‭ ‬ساج‭/‬

‭[‬خورشيد‭ ‬كه‭ ‬سر‭ ‬زد،‭ ‬گفتي‭ ‬كافور‭ ‬سپيد‭ ‬بر‭ ‬تخت‭ ‬سياه‭ ‬ساج‭ ‬پاشيده‭ ‬است‭.]‬

چو‭ ‬خورشيد‭ ‬بنهاد‭ ‬بر‭ ‬چرخ‭ ‬تاج به‭ ‬كردار‭ ‬زر‭ ‬آب‭ ‬شد‭ ‬روي‭ ‬ساج‭/‬

‭[‬خورشيد‭ ‬كه‭ ‬سر‭ ‬زد،‭ ‬مِثل‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬چوب‭ ‬سياه‭ ‬ساج‭ ‬آب‭ ‬زر‭ ‬داده‌اند‭.]‬

سرخ‭ ‬بيد‭:‬‭ ‬برخي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬گونه‌اي‭ ‬از‭ ‬بيد‭ ‬با‭ ‬شاخ‭ ‬سرخ‭ ‬‭(‬طبعاً‭ ‬بي‭ ‬بر‭ ‬و‭ ‬بار‭)‬‭ ‬و‭ ‬برخي‭ ‬همان‭ ‬طبرخون‭ ‬يا‭ ‬عُنّاب‭ (‬ميوه‌اي‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬سنجد‭ ‬با‭ ‬پوستة‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬برّاق‭)‬‭ ‬دانسته‌اند،20‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬از‭ ‬گفتار‭ ‬بهرام‭ ‬در‭ ‬خسروپرويز‭ (‬8/1651‭):‬

به‭ ‬ساسانيان‭ ‬تا‭ ‬نداريد‭ ‬اميد مجوييد‭ ‬ياقوت‭ ‬از‭ ‬سرخ‭ ‬بيد‭/‬

بيت‭ ‬بالا‭ ‬مي‌تواند‭ ‬در‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬معني‭ ‬باشد،‭ ‬زيرا‭ ‬نه‭ ‬از‭ ‬سرخ‭ ‬بيد‭ ‬انتظار‭ ‬ثمري‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬عُنّابِ‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬برّاق‭ ‬ارزش‭ ‬دانة‭ ‬ياقوت‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬اين‭ ‬عبارت‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬در‭ ‬بيتِ‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬بيد‭ ‬نماد‭ ‬بي‭ ‬بَري‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬صفت‭ ‬سرخ‭ ‬اگر‭ ‬سخن‭ ‬عموماً‭ ‬از‭ ‬بار‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬بود‭ ‬حشو‭ ‬مي‌شد،‭ ‬اما‭ ‬چون‭ ‬سخن‭ ‬از‭ ‬ياقوت‭ ‬است،‭ ‬تشبيه‭ ‬ميان‭ ‬دو‭ ‬چيز‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬عرض‭ ‬يكسان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ذات‭ ‬گوناگون‭ ‬اند‭.‬‮»‬

سرو‭: ‬درختي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Cupressus‭ ‬و‭ ‬گونة‭ ‬ sempervirens‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Cupressaceae‭ ‬يا‭ ‬سوزني‏برگان‭ ‬كه‭ ‬تنه‌اي‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬راست،‭ ‬و‭ ‬متقارن‭ ‬و‭ ‬بي‏انشعاب‭ ‬دارد‭. ‬قد‭ ‬و‭ ‬قامت‭ ‬معشوق‭ ‬يا‭ ‬ممدوح‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تشبيه‭ ‬كرده‏اند‭. ‬سرو‭ ‬را‭ ‬ثمري‭ ‬نيست،‭ ‬اما‭ ‬همه‭ ‬وقت‭ ‬تازه‭ ‬و‭ ‬سربلند‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬را‭ ‬صفت‭ ‬آزادگان‭ ‬دانسته‌اند‭. ‬واژة‭ ‬سرو‭ ‬به‭ ‬تنهايي‭ ‬يا‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تركيب،‭ ‬چون‭ ‬سروبُن‭ (‬درخت‭ ‬سرو‭)‬،‭ ‬سروبالا،‭ ‬سروِ‭ ‬سهي،‭ ‬سروِ‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬سروِ‭ ‬بلند‭ ‬بيشتر‭ ‬براي‭ ‬استعارة‭ ‬شاهان‭ ‬و‭ ‬يلان‭ ‬يا‭ ‬خوبرويان‭ ‬در‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ ‬‭(‬1/507،‭ ‬700،‭ ‬701‭)‬و‭ ‬بيت‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬سياوَخش‭ (‬2/2284‭):‬

برآمد‭ ‬سيه‭ ‬چشم‭ ‬گلرخ‭ ‬به‭ ‬بام چو‭ ‬سروِ‭ ‬سهي‭ ‬بر‭ ‬سرش‭ ‬ماه‭ ‬تام

‭(‬ماه‭ ‬تام‭ = ‬ماه‭ ‬تمام،‭ ‬قرص‭ ‬ماه‭).‬

ميان‭ ‬سپهدار‭ ‬با‭ ‬سرو‭ ‬بُن زني‭ ‬بود‭ ‬گويا‭ ‬و‭ ‬شيرين‭ ‬سَخُن‭/‬

پيام‭ ‬آوريدي‭ ‬سوي‭ ‬پهلوان هم‭ ‬از‭ ‬پهلوان‭ ‬سوي‭ ‬سرو‭ ‬روان

يكي‭ ‬تشت‭ ‬زرّين‭ ‬نهاد‭ ‬از‭ ‬برش جدا‭ ‬كرد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سرو‭ ‬سيمين‭ ‬سرش

فردوسي،‭ ‬داستان‭ ‬سرو‭ ‬كشمر‭ ‬را،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اشعار‭ ‬ديگر‭ ‬شاعران‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬كاشمر‭ ‬آمده،‭ ‬در‭ ‬مجموعة‭ ‬تقريباَ‭ ‬هزار‭ ‬بيتي‭ ‬از‭ ‬دقيقي،‭ ‬در‭ ‬شاهنامة‭ ‬خود‭ ‬نقل‭ ‬كرده‭ ‬است‭ (‬داستان‭ ‬گشتاسب‭ ‬با‭ ‬ارجاسب،‭ ‬گفتار‭ ‬اندر‭ ‬پديد‭ ‬آمدنِ‭ ‬زردشتِ‭ ‬پيغامبر،‭ ‬5/39‭ ‬‭ ‬85‭). ‬مي‏گويند‭ ‬زردشت‭ ‬دو‭ ‬سرو‭ ‬بهشتي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كاشمر‭ ‬و‭ ‬فريومد‭ ‬كاشت‭. ‬بعدها‭ ‬به‭ ‬دستور‭ ‬متوكل‭ ‬عباسي‭ ‬سرو‭ ‬كاشمر‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬براي‭ ‬او‭ ‬فرستادند،‭ ‬اما‭ ‬خليفه‭ ‬پيش‭ ‬از‭ ‬ديدن‭ ‬سرو‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬غلامان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬347ق‭ ‬كشته‭ ‬شد‭. ‬تذرو‭ ‬نام‭ ‬مرغي‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬قرقاول‭ ‬و‭ ‬رنگارنگ‭ ‬با‭ ‬سرخي‭ ‬زياد‭ ‬كه‭ ‬آفتاب‭ ‬و‭ ‬آتش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تشبيه‭ ‬كرده‏اند‭. ‬ابيات‭ ‬بسيار‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬مؤيّد‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬تذرو‭ ‬نه‭ ‬بر‭ ‬شاخ،‭ ‬كه‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬پاي‭ ‬سرو‭ ‬جاي‭ ‬دارد،‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬مي‏خرامد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ناز‭ ‬مي‏رود،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1‭/‬272‭) ‬و‭ ‬داستان‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬منيژه‭ (‬3‭/‬138‭):‬

به‭ ‬بالا‭ ‬به‭ ‬كردار‭ ‬آزاد‭ ‬سرو به‭ ‬رُخ‭ ‬چون‭ ‬بهار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رفتن‭ ‬تذرو

خرامان‭ ‬به‭ ‬گِرد‭ ‬گلان‭ ‬بر‭ ‬تذرو خروشيدن‭ ‬بُلبل‭ ‬از‭ ‬شاخِ‭ ‬سرو

شايد‭ ‬همنشيني‭ ‬سرو‭ ‬و‭ ‬تذرو‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬كهن‭ ‬فارسي‭ ‬بيشتر‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬سهولت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬قافيه‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

سمن‭ (‬مانند‭ ‬ياس،‭ ‬مخفف‭ ‬ياسمن‭): ‬نام‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬گياهي‭ ‬از‭ ‬جنس Jasminum ‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Oleaceae‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬زيتون‭. ‬سمن‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬گل‭ ‬سفيد‭ ‬و‭ ‬حتّي‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬عمومي‭ ‬گل‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬روي‭ ‬و‭ ‬رخسار‭ ‬سپيد‭ ‬و‭ ‬لطيف‭ ‬به‭ ‬سمن‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1‭/‬537‭) ‬و‭ ‬داستان‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬منيژه‭ (‬3‭/‬38‭):‬

دو‭ ‬رخساره‭ ‬چون‭ ‬لاله‭ ‬اندر‭ ‬سمن سرِ‭ ‬زلف‭ ‬جعدش‭ ‬شكن‭ ‬بر‭ ‬شكن

‭(‬رخ‭ ‬يا‭ ‬گونه‭ ‬به‭ ‬لاله‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭.)‬

پريچهرگان‭ ‬پيش‭ ‬خسرو‭ ‬به‭ ‬پاي سرِ‭ ‬زلفشان‭ ‬بر‭ ‬سمن‭ ‬مشك‭ ‬ساي‭/‬

‭(‬مشك‭ ‬ساي‭ =‬‭ ‬سايندة‭ ‬مشك،‭ ‬معطّر‭ ‬و‭ ‬خوشبوي،‭ ‬مانند‭ ‬مشك‭.‬‭ ‬زلف‭ ‬سياه‭ ‬به‭ ‬مشك‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭.)‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬سمن‭ ‬كنايه‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬رخسار‭ ‬يا‭ ‬شانه‭ ‬يا‭ ‬سرين‭…‬‭ ‬رخسار‭ ‬كمتر،‭ ‬و‭ ‬شانه‭ ‬بيشتر‭ ‬محتمل‭ ‬است‭.‬‭ ‬سر‭ ‬گيسوي‭ ‬سياه‭ ‬و‭ ‬خوشبوي‭ ‬پريچهرگان‭ ‬با‭ ‬شانة‭ ‬سپيد‭ ‬آنها‭ ‬تماس‭ ‬داشت،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬گويي‭ ‬بر‭ ‬سمن‭ ‬سپيد‭ ‬مشك‭ ‬سياه‭ ‬مي‌ساييدند‭.‬‮»‬‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬غريب‭ ‬بودن‭ ‬حضور‭ ‬زنان‭ ‬با‭ ‬شانه‌هاي‭ ‬عريان‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬بزرگان،‭ ‬زلفِ‭ ‬سمن‭ ‬سا‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬زلفِ‭ ‬ريخته‭ ‬بر‭ ‬رخسار‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬كهن‭ ‬فارسي‭ ‬بسيار‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬

تن‭ ‬و‭ ‬آغوش‭ ‬سپيد‭ ‬و‭ ‬خوشبو‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬سمن‭ ‬تشبيه‭ ‬شده،‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬سمنبر‭ ‬و‭ ‬سمن‭ ‬بوي،‭ ‬استعارة‭ ‬معشوق‭ ‬و‭ ‬محبوب‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1‭/‬1110‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬منيژه‭ (‬3/217‭)‬و‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7‭/‬1045‭):‬

سه‭ ‬بُت‭ ‬روي‭ ‬با‭ ‬او‭ ‬بيكجا‭ ‬بُدند سمن‭ ‬پيكر‭ ‬و‭ ‬سرو‭ ‬بالا‭ ‬بُدند

چو‭ ‬بيدار‭ ‬شد‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬هوش‭ ‬يافت نگار‭ ‬سمنبر‭ ‬در‭ ‬آغوش‭ ‬يافت

سمن‭ ‬بويْ‭ ‬خوبان‭ ‬با‭ ‬ناز‭ ‬و‭ ‬شرم همه‭ ‬پيشِ‭ ‬كسري‭ ‬برفتند‭ ‬نرم

واژة‭ ‬ياسمن‭ ‬در‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ (‬داستان‭ ‬عَرض‭ ‬كردن‭ ‬كيخسرو،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بيت‭ ‬3‭/‬260‭ ‬در‭ ‬زيرنويس‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬بيت‭ ‬الحاقي‭) ‬و‭ ‬براي‭ ‬استعارة‭ ‬رامشگر‭ ‬آمده‭ ‬است‭:‬

سران‭ ‬با‭ ‬فرامرز‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پيل‭ ‬تن همي‭ ‬باده‭ ‬خوردند‭ ‬بر‭ ‬ياسمن‭/‬

‭(‬پيلتن‭ -‬يك‭ ‬كلمه‭ – ‬لقب‭ ‬رستم‭ ‬است‭.) ‬و‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ (‬منوچهر،‭ ‬1‭/‬63‭) ‬در‭ ‬توصيف‭ ‬زالِ‭ ‬نوزاد،‭ ‬پدر‭ ‬رستم،‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬موي‭ ‬سپيد‭ ‬زاده‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬ازين‭ ‬روي‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬زال‭ ‬نام‭ ‬نهادند‭:‬

ازين‭ ‬بچّه‭ ‬چون‭ ‬بچُة‭ ‬اَهرِمَن سيه‭ ‬پيكر‭ ‬و‭ ‬موي‭ ‬سر‭ ‬چون‭ ‬سمن

سندروس‭ (‬با‭ ‬تلفظ‌هاي‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬فارسي‭ ‬و‭ ‬عربي‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت Sandarac‭ ‬در‭ ‬انگليسي،‭ ‬مشتق‭ ‬از‭ ‬اصل‭ ‬يوناني‭):‬‭ ‬صمغي‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬زرد‭ ‬تا‭ ‬نارنجي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬درختي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Tetraclinis‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Cupressaceae‭ ‬يا‭ ‬تيره‭ ‬سروها‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‏آيد‭.‬‭ ‬بوعلي‭ ‬سينا‭ ‬و‭ ‬ابوريحان‭ ‬بيروني‭ ‬از‭ ‬سندروس‭ ‬و‭ ‬خواص‭ ‬طبّي‭ ‬آن‭ ‬نام‭ ‬برده‏اند‭.‬‭ ‬سندروس‭ ‬در‭ ‬واژه‭ ‬نامه‌ها‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬‮«‬نوعي‭ ‬سرو‭ ‬كوهي‭ ‬و‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬رنگ‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬مات‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬نوعي‭ ‬سرو‭ ‬كوهي،‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬رنگ‭ ‬سفيد‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬‭…‬‮»‬‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اين‭ ‬اساس‭ ‬ابيات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سندروس‭ ‬شرح‭ ‬گرديده‭ ‬است‭.‬‭ ‬نه‭ ‬سرو‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬ديگر‭ ‬درختان‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سفيد‭ ‬يافت‭ ‬مي‌شوند‭.‬‭ ‬سندروس‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬صمغي‭ ‬زرد‭ ‬رنگ‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬متوالي‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬سهراب‭ (‬2/424،‭ ‬425‭) ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جنگ‭ ‬افزار‭ ‬به‭ ‬ابر‭ ‬سياه‭ ‬برفراز‭ ‬ميدان‭ ‬جنگ،‭ ‬و‭ ‬سپر‭ ‬و‭ ‬كفش‭ ‬زرّين‭ ‬به‭ ‬باران‭ ‬زرد‭ ‬تشبيه‭ ‬گرديده‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬متوالي‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كاموس‭ ‬كشاني‭ (‬3/162،‭ ‬163‭) ‬كه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬كلاه‭ ‬و‭ ‬سپر‭ ‬و‭ ‬كمر‭ ‬سواران‭ ‬به‭ ‬ابر‭ ‬زردي‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬عرصة‭ ‬تيره‭ ‬و‭ ‬تار‭ ‬ميدان‭ ‬مي‌بارد‭:‬

ز‭ ‬بس‭ ‬گونه‭ ‬گونه‭ ‬سنان‭ ‬و‭ ‬درفش سپرهاي‭ ‬زرّين‭ ‬و‭ ‬زرّينه‭ ‬كفش‭/‬

تو‭ ‬گفتي‭ ‬كه‭ ‬ابري‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬آبنوس برآمد،‭ ‬بباريد‭ ‬ازو‭ ‬سندروس

ز‭ ‬بس‭ ‬ترگ‭ ‬زرّين‭ ‬و‭ ‬زرّين‭ ‬سپر ز‭ ‬جوش‭ ‬سواران‭ ‬زرّين‭ ‬كمر

برآمد‭ ‬يكي‭ ‬ابر‭ ‬چون‭ ‬سندروس همي‭ ‬بوسه‭ ‬داد‭ ‬از‭ ‬برِ‭ ‬آبنوس‭/‬

در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬گويا‭ ‬ابري‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬غبار‭ ‬در‭ ‬آسمان‭ ‬بسته‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬سندروس‭ ‬زرد‭ ‬يا‭ ‬سفيد‭ ‬مانند‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬زمين‭ ‬تيره‭ ‬چون‭ ‬آبنوس‭ ‬بوسه‭ ‬مي‌زند‮»‬،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬سندروس‭ ‬به‭ ‬سپر‭ ‬و‭ ‬كفش‭ ‬و‭ ‬كمر‭ ‬زرّين‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭.‬

آفتاب‭ ‬بامدادي‭ ‬بر‭ ‬بالاي‭ ‬كوه‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬سندروس‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬عَرض‭ ‬كردن‭ ‬كيخسرو‭ (‬3/239‭):‬

چو‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬شد‭ ‬كوه‭ ‬چون‭ ‬سندروس به‭ ‬ابر‭ ‬اندر‭ ‬آمد‭ ‬خروش‭ ‬خروس

در‭ ‬چهار‭ ‬بيت‭ ‬متوالي‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬گشتاسب‭ ‬و‭ ‬كتايون‭ (‬5/723-726‭)‬،‭ ‬با‭ ‬غروب‭ ‬خورشيد‭ ‬نبرد‭ ‬متوقّف‭ ‬مي‌شود،‭ ‬شب‭ ‬فرا‭ ‬مي‌رسد‭ ‬و‭ ‬پردة‭ ‬سياه‭ ‬بر‭ ‬روز‭ ‬روشن‭ ‬مي‌كشد،‭ ‬خورشيد‭ ‬دوباره‭ ‬طلوع‭ ‬مي‌كند،‭ ‬و‭ ‬نبرد‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬روشن‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬گرفته‭ ‬مي‌شود‭:‬

چو‭ ‬خورشيد‭ ‬شد‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬كوهْ‭ ‬زرد نماند‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬روزگارِ‭ ‬نبرد

شب‭ ‬آمد،‭ ‬يكي‭ ‬پردة‭ ‬آبنوس بپوشيد‭ ‬بر‭ ‬چهرة‭ ‬سندروس‭/‬

در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬‭… ‬روز‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سفيد‭ ‬گياه‭ ‬سندروس‭ ‬مانند‭ ‬شده‭ ‬است‮»‬،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬سندروس‭ ‬زرد‭ ‬است‭.‬

چو‭ ‬خورشيد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬پوشش‭ ‬آگاه‭ ‬شد ز‭ ‬برج‭ ‬كمان‭ ‬بر‭ ‬سرِ‭ ‬گاه‭ ‬شد

ببُد‭ ‬چشمة‭ ‬روز‭ ‬چون‭ ‬سندروس ز‭ ‬هر‭ ‬سو‭ ‬برآمد‭ ‬دَم‭ ‬ناي‭ ‬و‭ ‬كوس

روي‭ ‬و‭ ‬رخسار‭ ‬زرد،‭ ‬غالباً‭ ‬از‭ ‬هول‭ ‬و‭ ‬هراس،‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬سندروس‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1/446،‭ ‬715‭)‬،‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كاموس‭ ‬كشاني‭ (‬3/235،‭ ‬726،‭ ‬1302‭) ‬و‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬در‭ ‬نوذر‭ (‬1/337‭)‬‭ ‬و‭ ‬خسرو‭ ‬پرويز‭ (‬8/651‭):‬

رخ‭ ‬لاله‭ ‬رخ‭ ‬گشت‭ ‬چون‭ ‬سندروس به‭ ‬پيش‭ ‬سپهبد‭ ‬زمين‭ ‬داد‭ ‬بوس‭/‬

در‭ ‬يادداشت‌ها،‭ ‬در‭ ‬شرح‭ ‬اين‭ ‬بيت،‭ ‬به‭ ‬درستي‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬رنگ‭ ‬زرد‭ (‬رخسار‭)‬‭ ‬بدان‭ [‬به‭ ‬سندروس‭]‬‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‮»‬

زن‭ ‬از‭ ‬بيم‭ ‬او‭ ‬گشت‭ ‬چون‭ ‬سندروس بترسيد‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬زمين‭ ‬داد‭ ‬بوس‭/‬

بدين‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬گوي‭ ‬اندرون‭ ‬بود‭ ‬طوس كه‭ ‬شد‭ ‬گيو‭ ‬را‭ ‬رويْ‭ ‬چون‭ ‬سندروس

به‭ ‬لشكرگه‭ ‬آمد‭ ‬سپهدار‭ ‬طوس پُر‭ ‬از‭ ‬خونْ‭ ‬دل‭ ‬و‭ ‬رويْ‭ ‬چون‭ ‬سندروس

كمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زه‭ ‬كرد‭ ‬پس‭ ‬اشكبوس تني‭ ‬لرز‭ ‬لرزان،‭ ‬رخي‭ ‬سندروس

دريده‭ ‬درفش‭ ‬و‭ ‬نگونسار‭ ‬كوس چو‭ ‬لاله‭ ‬كفن،‭ ‬رويْ‭ ‬چون‭ ‬سندروس

هم‭ ‬آنگاه‭ ‬برخاست‭ ‬آواي‭ ‬كوس رخ‭ ‬خونيان‭ ‬گشت‭ ‬چون‭ ‬سندروس‭/‬

شنبليد‭: ‬گياهي‭ ‬با‭ ‬گل‭ ‬زرد‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬25‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬يا‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬جايگاه‭ ‬قافيه‭ ‬نبوده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ادب‭ ‬فارسي،‭ ‬همة‭ ‬تشبيهات‭ ‬به‭ ‬شنبليد‭ ‬به‭ ‬گل‭ ‬زرد‭ ‬رنگ‭ ‬آن‭ ‬مربوط‭ ‬مي‌شود،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬طلوع‭ ‬و‭ ‬غروب‭ ‬آفتاب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تشبيه‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كين‭ ‬سياوَخش‭ (‬2‭/‬476‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬هفتخوان‭ ‬اسفنديار‭ (‬5‭/‬374‭) ‬و‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7‭/‬256‭):‬

چو‭ ‬خورشيد‭ ‬رخشنده‭ ‬آمد‭ ‬پديد زمين‭ ‬شد‭ ‬بسان‭ ‬گل‭ ‬شنبليد‭/‬

چو‭ ‬خور‭ ‬چادر‭ ‬زرد‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬كشيد ببُد‭ ‬باختر‭ ‬چون‭ ‬گل‭ ‬شنبليد‭/‬

پديد‭ ‬آمد‭ ‬آن‭ ‬تودة‭ ‬شنبليد دو‭ ‬زلف‭ ‬شب‭ ‬تيره‭ ‬شد‭ ‬ناپديد

در‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬مشابه‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬هفتخوان‭ ‬اسفنديار‭ (‬5/284‭)‬‭ ‬و‭ ‬بهرام‭ ‬گور‭ (‬6/984‭)‬،‭ ‬جام‭ ‬زرّين‭ ‬به‭ ‬گل‭ ‬زرد‭ ‬شنبليد‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭:‬

بدادش‭ ‬سه‭ ‬جام‭ ‬دمادم‭ ‬نبيد مي‌سرخ‭ ‬و‭ ‬جام‭ ‬از‭ ‬گل‭ ‬شنبليد‭/‬

‭(‬نبيد‭ =‬‭ ‬شراب‭)‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬شنبليد‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬بلور‭ ‬است‭.‬‮»‬

بياورد‭ ‬جامي‭ ‬كنيزك‭ ‬نبيد مي‭ ‬سرخ،‭ ‬جام‭ ‬از‭ ‬گل‭ ‬شنبليد‭/‬

‭(‬در‭ ‬بيت‭ ‬بالا‭ ‬نيز‭ ‬شراب‭ ‬سرخ‭ ‬در‭ ‬جام‭ ‬زرّين‭ ‬آورده‭ ‬شده‭ ‬است‭.)‬

بيش‭ ‬از‭ ‬همه،‭ ‬روي‭ ‬و‭ ‬رخسار‭ ‬زرد،‭ ‬از‭ ‬غم‭ ‬و‭ ‬خستگي‭ ‬يا‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬اضطراب،‭ ‬به‭ ‬گل‭ ‬شنبليد‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬متوالي‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬خسرو‭ ‬پرويز‭ (‬8/1178،‭ ‬1179‭)‬،‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7/1646،‭ ‬2056‭)‬،‭ ‬و‭ ‬بيت‭ ‬ديگر‭ ‬در‭ ‬دارا‭ (‬5/330‭):‬

چو‭ ‬قيصر‭ ‬بَران‭ ‬سان‭ ‬سخن‌ها‭ ‬شنيد به‭ ‬رخساره‭ ‬شد‭ ‬چون‭ ‬گل‭ ‬شنبليد‭/‬

گل‭ ‬شنبليدش‭ ‬پُر‭ ‬از‭ ‬ژاله‭ ‬گشت زبان‭ ‬و‭ ‬روانش‭ ‬پُر‭ ‬از‭ ‬ناله‭ ‬گشت‭/‬

‭(‬ژاله‭ =‬‭ ‬شبنم،‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬اشك‭)‬

چو‭ ‬شاه‭ ‬جهان‭ ‬اندرآن‭ ‬بنگريد برآشفت‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬چون‭ ‬گل‭ ‬شنبليد

چو‭ ‬خاقان‭ ‬چين‭ ‬آن‭ ‬سخن‌ها‭ ‬شنيد بپژمرد‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬چون‭ ‬گل‭ ‬شنبليد

چو‭ ‬نزديك‭ ‬شد،‭ ‬روي‭ ‬دارا‭ ‬بديد پرُ‭ ‬از‭ ‬خون‭ ‬بَر‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬چون‭ ‬شنبليد

‭[… ‬تن‭ ‬خون‭ ‬آلود‭ ‬و‭ ‬رخسار‭ ‬زرد‭.]‬

شيز‭:‬‭ ‬چوبي‭ ‬سياه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اشعار‭ ‬فردوسي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬شاعران‭ ‬آمده‭ ‬است‭.‬‭ ‬از‭ ‬چوب‭ ‬شيز‭ ‬كمان‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬چيزها‭ ‬مي‌ساختند‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬نام‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬كمان‭ ‬نيز‭ ‬اِطلاق‭ ‬مي‌كردند،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬فرود‭ ‬سياوَخش‭ (‬3/264‭)‬‭ ‬و‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7/1736‭):‬

چو‭ ‬با‭ ‬تير‭ ‬نزديك‭ ‬شد‭ ‬ريونيز به‭ ‬زه‭ ‬بركشيد‭ ‬آن‭ ‬خمانيده‭ ‬شيز‭/‬

‭(‬ريونيز‭ =‬‭ ‬داماد‭ ‬طوس‭.‬‭ ‬خمانيده‭ =‬‭ ‬خم‭ ‬شده‭)‬

يكي‭ ‬گنبد‭ ‬از‭ ‬آبنوس‭ ‬و‭ ‬ز‭ ‬عاج به‭ ‬پيكر‭ ‬ز‭ ‬پيلَسته‭ ‬و‭ ‬شيز‭ ‬و‭ ‬ساج

‭ ‬‭(‬پيلسته‭ =‬‭ ‬پيل‭ ‬‭+‬‭ ‬استه‭ (‬مخفّف‭ ‬استخوان‭)‬،‭ ‬استخوان‭ ‬فيل،‭ ‬عاج‭)‬‭ ‬در‭ ‬واژه‭ ‬نامه‌ها‭ ‬و‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬شيز‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬آبنوس‭ ‬دانسته‭ ‬شده،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬بيت‭ ‬بالا‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬نام‭ ‬آمده‭ ‬است‭. ‬اندوه‭ ‬و‭ ‬تيرگي‭ ‬دل‭ ‬را‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬سياهي‭ ‬شيز‭ ‬تشبيه‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كاموس‭ ‬كشاني‭ (‬3/2214‭):‬

ز‭ ‬بهرامِ‭ ‬گودرز‭ ‬و‭ ‬ز‭ [‬وَز‭]‬‭ ‬ريونيز دلم‭ ‬تيره‭ ‬تر‭ ‬گشت‭ ‬بَرسانِ‭ ‬شيز

عُنّاب‭: ‬ميوة‭ ‬درختي‭ ‬از‭ ‬جنس Ziziphus متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Rhamnaceae شبيه‭ ‬به‭ ‬سنجد‭.‬‭ ‬لب‭ ‬معشوق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پوستة‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬برّاق‭ ‬آن‭ ‬تشبيه‭ ‬كرده‏اند،‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬از‭ ‬رزم‭ ‬سهراب‭ ‬با‭ ‬گُردآفريد‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬سهراب‭ (‬2/222‭):‬

چو‭ ‬رخساره‭ ‬بنمود‭ ‬سهراب‭ ‬را ز‭ ‬خوشاب‭ ‬بگشاد‭ ‬عُنّاب‭ ‬را‭/‬

‭(‬خوشاب‭ =‬‭ ‬مرواريد،‭ ‬استعارة‭ ‬دندان‭.‬‭ ‬ز‭ ‬خوشاب‭ ‬بگشاد‭ ‬عُنّاب‭ ‬را‭ =‬‭ ‬لب‭ ‬به‭ ‬سخن‭ ‬گشود‭ ‬و‭ ‬دندان‌هايش‭ ‬از‭ ‬زير‭ ‬لب‭ ‬نمايان‭ ‬شد‭.)‬

عنّاب‭ ‬را‭ ‬طبرخون‭ ‬نيز‭ ‬ناميده‏اند،‭ ‬با‭ ‬چهار‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كاموس‭ ‬كشاني‭ (‬3/290‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬بزرگ‭ ‬كيخسرو‭ (‬4/1642‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬اسفنديار‭ (‬5/1130‭)‬‭ ‬و‭ ‬شاپور‭ ‬ذوالاكتاف‭ (‬6/52‭):‬‭ ‬

هوا‭ ‬تيره‭ ‬گشت‭ ‬از‭ ‬فروغ‭ ‬درفش طَبرخون‭ ‬به‭ ‬شنگرف‭ ‬برزد‭ ‬بنفش‭/‬

‭(‬شنگرف‭ =‬‭ ‬مادّة‭ ‬معدني‭ ‬سرخ‭ ‬رنگ‭)‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬‮«‬شَنگَرف‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬جيوه‮»‬‭ ‬آمده،‭ ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬جيوه‭ ‬چون‭ ‬نقره‭ ‬سپيد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬سيماب‭ ‬نيز‭ ‬ناميده‭ ‬مي‌شود‭.)‬

همه‭ ‬دشت‭ ‬مغزِ‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬خون‭ ‬گرفت رخ‭ ‬خاك‭ ‬رنگ‭ ‬طَبرخون‭ ‬گرفت

به‭ ‬رنگ‭ ‬طبرخون‭ ‬شدي‭ ‬اين‭ ‬جهان شدي‭ ‬آفتاب‭ ‬از‭ ‬نهيبش‭ ‬نهان

‭(‬در‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬بالا‭ ‬كه‭ ‬توصيف‭ ‬ميدان‭ ‬كارزار‭ ‬است،‭ ‬طبرخون‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬خون‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭.)‬

چو‭ ‬گلبرگ‭ ‬رخسار‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬مشك‭ ‬موي به‭ ‬رنگ‭ ‬طبرخون‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬مشك‭ ‬بوي‭/‬

‭[‬رخسارِ‭ ‬چون‭ ‬برگِ‭ ‬گل‭ ‬لطيف‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬بوي‭ ‬موي‭ ‬چون‭ ‬مُشك‭ ‬سياه‭ ‬به‭ ‬مشك‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭.]‬

عود‭: ‬درختي‭ ‬تنومند‭ ‬و‭ ‬گرمسيري‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬ Aquilariaمتعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Thymelaeaceae‭. ‬غدّه‏ها‭ ‬يا‭ ‬گره‌هايي‭ ‬آكنده‭ ‬از‭ ‬صمغي‭ ‬تيره‭ ‬رنگ،‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬فعاليت‭ ‬نوعي‭ ‬قارچ،‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬شاخه‏هاي‭ ‬آن‭ ‬توليد‭ ‬مي‏شود‭. ‬عود‭ ‬خام‭ ‬يا‭ ‬عود‭ ‬تر،‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬عود‭ ‬خالص‭ ‬و‭ ‬خوب،‭ ‬سياه‭ ‬و‭ ‬بي‏رگه‭ ‬است‭. ‬مرغوب‭ ‬ترين‭ ‬عود‭ ‬از‭ ‬ديار‭ ‬قمار‭ ‬در‭ ‬هند،‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬عود‭ ‬قماري،‭ ‬بدست‭ ‬مي‌آمده‭ ‬است‭. ‬چوب‭ ‬و‭ ‬صمغ‭ ‬عود‭ ‬كالايي‭ ‬كمياب‭ ‬و‭ ‬ارزشمند‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬جشن‌ها‭ ‬و‭ ‬آيين‌ها‭ ‬مي‏سوزاندند‭ ‬تا‭ ‬بوي‭ ‬خوش‭ ‬آن‭ ‬پراكنده‭ ‬شود،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬جمشيد‭ (‬1‭/‬42‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬بزرگ‭ ‬كيخسرو‭ (‬4‭/‬1409‭) ‬و‭ ‬داستان‭ ‬گشتاسپ‭ ‬با‭ ‬ارجاسب‭ (‬5‭/‬936‭):‬

چو‭ ‬بان‭ ‬و‭ ‬چو‭ ‬كافور‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬مُشك‭ ‬ناب چو‭ ‬عود‭ ‬و‭ ‬چو‭ ‬عنبر،‭ ‬چو‭ ‬روشن‭ ‬گلاب‭/‬

‭(‬روشن‭ = ‬زلال،‭ ‬خالص‭. ‬بان‭ ‬درختي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بَر‭ ‬و‭ ‬دانة‭ ‬خوشبوي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬مي‌سوزاندند‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬با‭ ‬شراب‭ ‬مي‌آميختند‭) (‬گل‭ ‬و‭ ‬گياه،‭ ‬ص‭ ‬457‭).‬

به‭ ‬يك‭ ‬دست‭ ‬مجمر،‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬دست‭ ‬جام برافروخته‭ ‬عنبر‭ ‬و‭ ‬عود‭ ‬خام

و‭ ‬عودش‭ ‬بر‭ ‬آتش‭ ‬همي‭ ‬سوختند تو‭ ‬گفتي‭ ‬همي‭ ‬رامش‭ ‬افروختند

‭(‬رامش‭ = ‬شادي‭) [‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اوعود‭ ‬در‭ ‬آتش‭ ‬افكندند‭ ‬و‭ ‬شادي‭ ‬برپا‭ ‬كردند‭.]‬

از‭ ‬چوب‭ ‬مرغوب‭ ‬عود‭ ‬تخت‭ ‬مرصّع‭ ‬مي‌ساختند،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬هاماوران‭ (‬2‭/‬384‭)‬،‭ ‬اسكندر‭ (‬6‭/‬338‭) ‬و‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7‭/‬2226‭):‬

زعود‭ ‬قُماري‭ ‬يكي‭ ‬تخت‭ ‬كرد سر‭ ‬تخته‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬زر‭ ‬سخت‭ ‬كرد‭/‬

‭(‬سخت‭ ‬كرد‭ = ‬محكم‭ ‬كرد‭)‬

يكي‭ ‬مَهد‭ ‬پُرمايه‭ ‬از‭ ‬عود‭ ‬تر بر‭ ‬او‭ ‬بافته‭ ‬زرّ‭ ‬و‭ ‬چندي‭ ‬گُهر

‭(‬مَهد‭ = ‬تخت‭ ‬روان‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬پُشت‭ ‬پيل‭ ‬مي‌نهادند‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬مي‌نشستند‭.)‬

يكي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬عود‭ ‬هندي‭ ‬به‭ ‬زر برو‭ ‬بافته‭ ‬چند‭ ‬گونه‭ ‬گُهر

‭(‬يكي‭ ‬ديگر‭ = ‬براساس‭ ‬متن‭: ‬مَهدي‭ ‬ديگر‭)‬

فَندُق‭:‬‭ ‬ميوة‭ ‬درختي‭ ‬از‭ ‬جنس Corylus‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Corylaceae‭. ‬بخشي‭ ‬از‭ ‬پوستة‭ ‬سخت‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬زمينة‭ ‬كدر‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬شكاف‭ ‬كنار‭ ‬آن‭ ‬بسيار‭ ‬به‭ ‬پشت‭ ‬ناخن‭ ‬دست‭ ‬شباهت‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو‭ ‬سرانگشت‭ ‬و‭ ‬ناخن‭ ‬حنا‭ ‬بسته‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جهت‭ ‬شكل‭ ‬و‭ ‬رنگ‭ ‬به‭ ‬فندق‭ ‬تشبيه‭ ‬كرده‏اند،‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬غالباً‭ ‬فندق‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬سرانگشت‭ ‬يا‭ ‬ناخن‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬سودابه‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬هاماوران‭ (‬2‭/‬169‭) ‬و‭ ‬فرنگيس‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬سياوَخش‭ ‬‭(‬2/2077،‭ ‬2298‭) ‬شيون‭ ‬كنان‭ ‬موي‭ ‬سر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مي‌كشند‭ ‬و‭ ‬رخسار‭ ‬گلگون‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬ناخن‭ ‬مي‌خراشند‭ ‬و‭ ‬خونين‭ ‬مي‌كنند‭:‬

به‭ ‬مشكين‭ ‬كمند‭ ‬اندر‭ ‬آويخت‭ ‬چنگ به‭ ‬فندق‭ ‬دو‭ ‬گل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬داد‭ ‬رنگ‭/‬

فرنگيس‭ ‬بگرفت‭ ‬گيسو‭ ‬به‭ ‬دست گل‭ ‬و‭ ‬ارغوان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فندق‭ ‬بخست‭/‬

‭(‬خَستن‭ ‬‭=‬‭ ‬خراشيدن،‭ ‬مجروح‭ ‬كردن‭)‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬به‭ ‬درستي‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬محتمل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬شاعر‭ ‬گل‭ ‬ارغوان‭ ‬گفته‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬نيز‭ ‬مانند‭ ‬چند‭ ‬مورد‭ ‬ديگربه‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬ارغوان‭ ‬گشتگي‭ ‬يافته‭ ‬است‭.‬‮»‬

بُريد‭ ‬و‭ ‬ميان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گيسو‭ ‬ببست به‭ ‬فندق‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬ارغوان‭ ‬را‭ ‬بخَست‭/‬

‭[‬فرنگيس‭ ‬در‭ ‬موية‭ ‬مرگ‭ ‬سياوُش،‭ ‬گيسوي‭ ‬بلند‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بريد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬كمر‭ ‬بست‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬ناخن‭ ‬صورت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬خراشيد‭.] ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬به‭ ‬درستي‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬گل‭ ‬ارغوان‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬گونة‭ ‬سرخ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬واو‭ ‬عطف‭ ‬زائد‭ ‬است‭.‬‮»‬

كافور‭: ‬درختي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬ Cinnamonum‭ (‬جنس‭ ‬دارچين‭) ‬و‭ ‬گونة‭ ‬ camphora‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬ Lauraceae‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬برگ‭ ‬بو‭. ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬شكاف‭ ‬در‭ ‬تنة‭ ‬درخت،‭ ‬يا‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬تقطير‭ ‬چوب‭ ‬آن،‭ ‬صمغ‭ ‬سفيد‭ ‬خوشبويي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مي‏آيد‭ ‬كه‭ ‬مصارف‭ ‬دارويي‭ ‬و‭ ‬غير‭ ‬آن‭ ‬دارد‭. ‬موي‭ ‬سپيد‭ ‬به‭ ‬كافور‭ ‬تشبيه‭ ‬شده،‭ ‬با‭ ‬چهار‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬فريدون‭ (‬1/351،‭ ‬737‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬بزرگ‭ ‬كيخسرو‭ (‬4‭/‬694‭) ‬و‭ ‬اردشير‭ (‬6‭/‬84‭):‬

به‭ ‬بالا‭ ‬چو‭ ‬سرو‭ ‬و‭ ‬چو‭ ‬خورشيد‭ ‬روي چو‭ ‬كافور‭ ‬گِردِ‭ ‬گلِ‭ ‬سرخ،‭ ‬موي

چو‭ ‬كافور‭ ‬موي‭ ‬و‭ ‬چو‭ ‬گلبرگ‭ ‬روي دل‭ ‬آزرم‭ ‬جوي‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬گرم‭ ‬گوي‭/‬

‭(‬آزرم‭ ‬جوي‭ =‬‭ ‬مهربان‭)‬

جهاندار‭ ‬گشت‭ ‬از‭ ‬جهان‭ ‬نااميد بكَند‭ ‬آن‭ ‬چو‭ ‬كافور‭ ‬موي‭ ‬سپيد

مرا‭ ‬سال‭ ‬بر‭ ‬پنجه‭ ‬و‭ ‬يك‭ ‬رسيد ز‭ ‬كافور‭ ‬شد‭ ‬مشك‭ ‬و‭ ‬گل‭ ‬ناپديد‭/‬

‭(‬پنجه‭ =‬‭ ‬پنجاه‭) [‬موي‭ ‬سياهم‭ ‬سفيد‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬گلگونم‭ ‬دگرگون‭ ‬شد‭.]‬

سپيدة‭ ‬صبح‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬كافور‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬در‭ ‬اسكندر‭ (‬6/1016‭):‬

سپيده‭ ‬چو‭ ‬برزد‭ ‬ز‭ ‬بالا‭ ‬درفش چو‭ ‬كافور‭ ‬شد‭ ‬روي‭ ‬چرخ‭ ‬بنفش

‭(‬چرخ‭ ‬بنفش‭ =‬‭ ‬آسمان‭ ‬نيلگون‭)‬

استفاده‭ ‬از‭ ‬كافور‭ ‬براي‭ ‬مردگان،‭ ‬غالباً‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬مشك‭ ‬و‭ ‬عود‭ ‬و‭ ‬عنبر‭ ‬و‭ ‬گلاب،‭ ‬از‭ ‬رسوم‭ ‬باستاني‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬متوالي‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رزم‭ ‬يازده‭ ‬رخ‭ (‬4/2413،‭ ‬2414‭)‬،‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬فرود‭ ‬سياوَخش‭ (‬3/519‭)‬،‭ ‬دارا‭ (‬5/392‭)‬‭ ‬و‭ ‬شيرويه‭ (‬8/606‭):‬

بفرمود‭ ‬پس‭ ‬مشك‭ ‬و‭ ‬كافور‭ ‬ناب به‭ ‬قير‭ ‬اندر‭ ‬آميختن‭ ‬با‭ ‬گلاب

تنش‭ ‬را‭ ‬بيالود‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سر‭ ‬به‭ ‬سر به‭ ‬كافور‭ ‬و‭ ‬مشكش‭ ‬بياگند‭ ‬سر

تن‭ ‬شاهوارش‭ ‬بياراستند گُل‭ ‬و‭ ‬مشك‭ ‬و‭ ‬كافور‭ ‬و‭ ‬مِي‭ ‬خواستند

تنش‭ ‬زير‭ ‬كافور‭ ‬شد‭ ‬ناپديد وُ‭ ‬زآن‭ ‬پس‭ ‬كسي‭ ‬روي‭ ‬دارا‭ ‬نديد

نشسته‭ ‬برِ‭ ‬شاه،‭ ‬پوشيده‭ ‬روي به‭ ‬تن‭ ‬بر‭ ‬يكي‭ ‬جامه‭ ‬كافور‭ ‬بوي‭/‬

‭(‬بيت‭ ‬بالا‭ ‬دربارة‭ ‬رفتن‭ ‬شيرين‭ ‬به‭ ‬دخمة‭ ‬خسرو،‭ ‬نشستن‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬جسد‭ ‬او‭ ‬و‭ ‬خوردن‭ ‬زهر‭ ‬و‭ ‬جان‭ ‬دادن‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬جاست‭.‬‭ ‬شيرين‭ ‬در‭ ‬تدارك‭ ‬مرگ‭ ‬به‭ ‬جامة‭ ‬خود‭ ‬كافور‭ ‬زده‭ ‬بود‭.)‬

كافور‭ ‬براي‭ ‬خوشبوكردن‭ ‬جامه‭ ‬و‭ ‬بستر‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‏رفته‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬بيژن‭ ‬و‭ ‬منيژه‭ (‬3/213‭):‬

بگسترد‭ ‬كافور‭ ‬بر‭ ‬جاي‭ ‬خواب همي‭ ‬ريخت‭ ‬بر‭ ‬چوب‭ ‬صندل‭ ‬گلاب

‭(‬صندل‭ ‬چوب‭ ‬درختي‭ ‬از‭ ‬جنس Santalum كه‭ ‬نام‭ ‬گونه‌اي‭ ‬از‭ ‬آن (album) كنايه‭ ‬از‭ ‬سپيد‭ ‬مانندي‭ ‬چوب‭ ‬آن‭ ‬است‭.)‬21‭ ‬

كدو‭:‬‭ ‬گياهي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Cucurbita‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Cucurbitaceae‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬كدوييان‭.‬‭ ‬نام‭ ‬جنس‭ ‬و‭ ‬خانوادة‭ ‬آن،‭ ‬مشتق‭ ‬از‭ ‬واژة‭ ‬سلتيك‭ ‬Cucc‭ ‬به‭ ‬‏معناي‭ ‬ظرف،‭ ‬با‭ ‬نحوة‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬مرتبط‭ ‬است‭.‬‭ ‬درون‭ ‬نوعي‭ ‬كدو‭ ‬با‭ ‬شكم‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬گردن‭ ‬باريك‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تخم‭ ‬خالي‭ ‬مي‏كردند،‭ ‬مي‏خشكاندند،‭ ‬روي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬نگار‭ ‬مي‏آراستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬صراحي‭ ‬يا‭ ‬كوزة‭ ‬شراب‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬مي‏كردند‭.‬‭ ‬در‭ ‬تاريخ‭ ‬ادبي‭ ‬ايران‭ ‬‭(‬تأليف‭ ‬ادوارد‭ ‬براون،‭ ‬ج1‭)‬‭ ‬از‭ ‬شاهنامه‭ ‬نقل‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬‮«‬‭… ‬سپس‭ ‬شراب‭ ‬بيرون‭ ‬آوردند‭ ‬و‭ ‬بهرام‭[‬‭ ‬چوبينه‭]‬‭ ‬از‭ ‬پيرزن‭ ‬پرسيد‭ ‬آيا‭ ‬چيزي‭ ‬نداري‭ ‬كه‭ ‬مشروب‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬بنوشيم؟‭ ‬پيرزن‭ ‬پاسخ‭ ‬داد‭ ‬كدوي‭ ‬كوچكي‭ ‬دارم‭ ‬و‭ ‬كدو‭ ‬را‭ ‬آورد،‭ ‬سر‭ ‬كدو‭ ‬را‭ ‬قطع‭ ‬كردند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬باده‭ ‬نوشيدند‭.‬‮»‬‭ ‬اصل‭ ‬ماجراي‭ ‬گريختن‭ ‬بهرام‭ ‬چوبينه‭ ‬از‭ ‬خسرو‭ ‬و‭ ‬باده‭ ‬نوشيدن‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬كدو‭ ‬در‭ ‬خسروپرويز‭ (‬8/1990-1993‭)‬‭ ‬آمده‭ ‬است‭:‬

بريدم‭ ‬كدو‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬نو‭ ‬بُد‭ ‬سرش يكي‭ ‬جام‭ ‬كردم‭ ‬نهادم‭ ‬برش‭/‬

بدو‭ ‬گفت‭ ‬بهرام‭:‬‭ ‬چون‭ ‬مِي‭ ‬بُود از‭ ‬آن‭ ‬خوب‭ ‬تر‭ ‬جام‏ها‭ ‬كِي‭ ‬بود‭/‬

چو‭ ‬زن‭ ‬آن‭ ‬كدوي‭ ‬مِي‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬جام از‭ ‬آن‭ ‬جام‭ ‬بهرام‭ ‬شد‭ ‬شادكام

يكي‭ ‬جام‭ ‬پُر‭ ‬بركَفَش‭ ‬برنهاد بدان‭ ‬تا‭ ‬شود‭ ‬پيرزن‭ ‬نيز‭ ‬شاد

و‭ ‬در‭ ‬دنباله‭ (‬همانجا،‭ ‬8/2003‭)‬‭ ‬آمده‭ ‬است‭:‬

بدو‭ ‬گفت‭ ‬بهرام‭:‬‭ ‬اگر‭ ‬آرزوي چنين‭ ‬كرد،‭ ‬گو‭ ‬مِي‭ ‬خور‭ ‬اندر‭ ‬كدوي

در‭ ‬داستان‭ ‬بهرام‭ ‬گور‭ ‬و‭ ‬زن‭ ‬پاليزبان‭ (‬بهرام‭ ‬گور،‭ ‬6‭/‬709‭) ‬نيز‭ ‬آمده‭ ‬است‭:‬

چو‭ ‬شب‭ ‬كرد‭ ‬بر‭ ‬آفتاب‭ ‬انجمن كدويي‭ ‬مي‭ ‬و‭ ‬سِنجِد‭ ‬آورد‭ ‬زن

مصراع‭ ‬اول‭ ‬احتمالاً‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬غروب‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬شاهنامه،‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬بيت‭ ‬بالا‭ ‬سِنجِد‭ ‬ديده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

گُل‭ (‬يا‭ ‬گلِ‏سرخ‭): ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Rosa‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Rosaceae‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬گلِ‏‭ ‬سرخ‭. ‬بر‭ ‬روى‭ ‬پاية‭ ‬چوبى‭ ‬مى‏رويد‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬صباحى‭ ‬بيش‭ ‬نمى‏پايد‭. ‬لفظ‭ ‬گل‭ ‬هميشه‭ ‬و‭ ‬منحصراً‭ ‬به‭ ‬گلِ‏سرخ‭ ‬اطلاق‭ ‬گرديده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دربارة‭ ‬گل‌هاي‭ ‬ديگر‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬مي‌شود‭ (‬گل‭ ‬و‭ ‬گياه،‭ ‬ص‭ ‬282‭). ‬با‭ ‬اين‭ ‬حال،‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬از‭ ‬گلِ‭ ‬سرخ‭ ‬مكرّر‭ ‬نام‭ ‬برده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7‭/‬1250‭) ‬به‭ ‬بوي‭ ‬خوش‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬بيت‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كين‭ ‬سياوَخش‭ (‬2/8‭) ‬به‭ ‬رخسار‭ ‬گلگون‭ ‬در‭ ‬جواني‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭:‬

كه‭ ‬گر‭ ‬گل‭ ‬نبويد،‭ ‬به‭ ‬رنگش‭ ‬مجوي كزانپس‭ ‬‭[‬كزان‭ ‬پس‭]‬‭ ‬نجويي‭ ‬مگر‭ ‬آب‭ ‬جوي‭/‬

‭(‬به‭ ‬رنگش‭ ‬مجوي‭ = ‬در‭ ‬بندِ‭ ‬رنگش‭ ‬مباش‭.) [‬گلِ‭ ‬بي‭ ‬بو،‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬رنگ‭ ‬كه‭ ‬باشد،‭ ‬گلاب‭ ‬نخواهد‭ ‬داد‭.]‬

دريغ‭ ‬آن‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬مُشك‭ ‬و‭ ‬خوشاب‭ ‬سي همان‭ ‬تيغ‭ ‬برّندة‭ ‬پارسي‭/‬

‭(‬خوشاب‭ = ‬مرواريد،‭ ‬استعارة‭ ‬دندان‭. ‬فردوسي‭ ‬در‭ ‬58‭ ‬سالگي‭ ‬بر‭ ‬عمر‭ ‬گذشته‭ ‬دريغ‭ ‬مي‌خورد‭ ‬كه‭ ‬طراوت‭ ‬روي‭ ‬و‭ ‬موي‭ ‬سياه‭ ‬و‭ ‬دندان‭ ‬سالم‭ ‬و‭ ‬زبان‭ ‬پُرقدرت‭ ‬پارسي‭ ‬گوي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬است‭.)‬

درختچة‭ ‬گلِ‏سرخ‭ ‬خاردار‭ ‬است‭. ‬ملازمت‭ ‬گل‭ ‬با‭ ‬خار‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬شعر‭ ‬فارسي‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬مي‏خورد،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1‭/‬242‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬بزرگ‭ ‬كيخسرو‭ (‬4‭/‬83‭) ‬و‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7‭/‬388‭):‬

ز‭ ‬گل‭ ‬بهرة‭ ‬من‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬خار‭ ‬نيست بدين‭ ‬با‭ ‬جهاندار‭ ‬پيگار‭ ‬نيست

‭[‬نصيب‭ ‬من‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دنيا‭ ‬جز‭ ‬رنج‭ ‬نيست،‭ ‬اما‭ ‬تسليم‭ ‬رأي‭ ‬آفريدگار‭ ‬هستم‭.]‬

چنين‭ ‬پروراند‭ ‬همي‭ ‬روزگار فزون‭ ‬آمد‭ ‬از‭ ‬رنگِ‭ ‬گل‭ ‬رنجِ‭ ‬خار

‭(‬رنگ‭ ‬گل‭ = ‬زيبايي‭ ‬گل‭) [‬محنت‭ ‬اين‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬خوشي‭ ‬آن‭ ‬بيشتر‭ ‬است‭.]‬

بدو‭ ‬گفت‭ ‬گوينده‭ ‬كاي‭ ‬شهريار به‭ ‬پاليز‭ ‬گل‭ ‬نيست‭ ‬بي‭ ‬زخم‭ ‬خار

در‭ ‬پندار‭ ‬شاعرانه،‭ ‬گل‭ ‬معشوق‭ ‬بي‭ ‬چون‭ ‬و‭ ‬چراي‭ ‬بلبل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نوا‭ ‬وا‭ ‬مى‏دارد‭. ‬در‭ ‬ادب‭ ‬فارسي،‭ ‬هيچ‭ ‬منظومة‭ ‬عاشقانه‌اي‭ ‬طول‭ ‬و‭ ‬تفصيل‭ ‬عشق‭ ‬ميان‭ ‬اين‭ ‬دو‭ ‬دلداده‭ ‬را‭ ‬ندارد،‭ ‬با‭ ‬ابياتي‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬اسفنديار‭ (‬5/6،‭ ‬7،‭ ‬9،‭ ‬13،‭ ‬14‭)‬‭:‬

به‭ ‬پاليز‭ ‬بلبل‭ ‬بنالد‭ ‬همي گل‭ ‬از‭ ‬نالة‭ ‬او‭ ‬ببالد‭ ‬همي‭/‬

شب‭ ‬تيره‭ ‬بلبل‭ ‬نخسپد‭ ‬همي گل‭ ‬از‭ ‬باد‭ ‬و‭ ‬باران‭ ‬بجنبد‭ ‬همي

بخندد‭ ‬همي‭ ‬بلبل‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬دوان چو‭ ‬بر‭ ‬گل‭ ‬نشيند‭ ‬گشايد‭ ‬زبان‭/‬

كه‭ ‬داند‭ ‬كه‭ ‬بلبل‭ ‬چه‭ ‬گويد‭ ‬همي به‭ ‬زير‭ ‬گل‭ ‬اندر‭ ‬چه‭ ‬مويد‭ ‬همي

نگه‭ ‬كن‭ ‬سحرگاه‭ ‬تا‭ ‬بشنوي ز‭ ‬بلبل‭ ‬سَخُن‭ ‬گفتن‭ ‬پهلوي‭/‬

گل‭ ‬كامگار‭ ‬‭(‬يا‭ ‬گل‭ ‬كامكار‭):‬‭ ‬گلي‭ ‬ست‭ ‬به‭ ‬غايت‭ ‬سرخ‭ ‬كه‭ ‬شواهد‭ ‬بسيار‭ ‬از‭ ‬مشابهت‭ ‬و‭ ‬همساني‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬گلِ‏سرخ‭ ‬حكايت‭ ‬دارد‭.‬22‭ ‬گاهي‭ ‬نيز،‭ ‬به‭ ‬تناسب‭ ‬متن،‭ ‬در‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬كامگاري‭ ‬و‭ ‬خوشبختي‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬اشكانيان‭ (‬6/3‭)‬‭ ‬و‭ ‬شيرويه‭ (‬8/275‭):‬

همي‭ ‬زرد‭ ‬گردد‭ ‬گل‭ ‬كامگار همي‭ ‬پرنيان‭ ‬گردد‭ ‬از‭ ‬رنج‭ ‬خار‭/‬

‭(‬بيت‭ ‬از‭ ‬سپري‭ ‬شدن‭ ‬جواني‭ ‬و‭ ‬كامراني‭ ‬و‭ ‬فرا‭ ‬رسيدن‭ ‬پيري‭ ‬و‭ ‬ناتواني‭ ‬مي‌گويد‭.)‬

كه‭ ‬ايران‭ ‬چو‭ ‬باغيست‭ ‬خرّم‭ ‬بهار شكفته‭ ‬هميشه‭ ‬گل‭ ‬كامگار‭/‬

گيا‭ ‬‭(‬يا‭ ‬گياه‭):‬‭ ‬در‭ ‬شعر‭ ‬كهن‭ ‬فارسي‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬رُستني‭ ‬خودرو‭ ‬يا‭ ‬علف‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬قدر‭ ‬و‭ ‬قيمت‭ ‬گل‭ ‬و‭ ‬درخت‭ ‬را‭ ‬ندارد،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬سهراب‭ (‬2/600‭)‬‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬رزم‭ ‬يازده‭ ‬رخ‭ (‬4/1384‭):‬

كه‭ ‬چون‭ ‬بَركَنند‭ ‬از‭ ‬چمن‭ ‬بيخ‭ ‬سرو سزد‭ ‬گر‭ ‬گيا‭ ‬را‭ ‬نبويد‭ ‬تذرو‭/‬

‭[‬اگر‭ ‬سرو‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جاي‭ ‬بركَنند،‭ ‬باز‭ ‬سزاوار‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬تذرو‭ ‬گياه‭ ‬را‭ ‬ببويد‭-‬‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬گياه‭ ‬برود‭.]‬

كه‭ ‬دانست‭ ‬هرگز‭ ‬كه‭ ‬سرو‭ ‬بلند بباغ‭ ‬از‭ ‬گيا‭ ‬يافت‭ ‬خواهد‭ ‬گزند

‭[‬چه‭ ‬كسي‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬دنيا‭ ‬چنان‭ ‬بزرگي‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬چنين‭ ‬كوچكي‭ ‬از‭ ‬ميان‭ ‬خواهد‭ ‬رفت‭.]‬

گيا‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬علف‭ ‬و‭ ‬علوفة‭ ‬حيوان‭ ‬نيز‭ ‬هست،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬نوذر‭ (‬1/103‭)‬،‭ ‬بهرام‭ ‬گور‭ (‬6/729‭)‬‭ ‬و‭ ‬نوشين‭ ‬روان‭ (‬7/3521‭):‬

چراگاه‭ ‬اسپان‭ ‬شود‭ ‬كوه‭ ‬و‭ ‬دشت گياها‭ ‬ز‭ ‬يال‭ ‬يلان‭ ‬برگذشت

بياورد‭ ‬گاو‭ ‬از‭ ‬چراگاه‭ ‬خويش فراوان‭ ‬گيا‭ ‬برد‭ ‬و‭ ‬بنهاد‭ ‬پيش

ز‭ ‬هامون‭ ‬برِ‭ ‬مرغزاري‭ ‬رسيد درخت‭ ‬و‭ ‬گيا‭ ‬ديد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬سايه‭ ‬ديد

لاله‭: ‬نام‭ ‬گلي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬ Tulipa‭ ‬و‭ ‬گونة‭ ‬sylvestris‭ (‬لالة‭ ‬خودرو‭ ‬و‭ ‬صحرايي‭) ‬يا‭ ‬گونة‭ ‬gesnerana‭ (‬لالة‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بستاني‭) ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Liliaceae‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬سوسن‭. ‬شش‭ ‬گلبرگ‭ ‬سرخ‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬شكل‭ ‬جام‭ ‬به‭ ‬گل‭ ‬مي‏دهد‭. ‬خون‭ ‬به‭ ‬سرخي‭ ‬لاله‭ ‬و‭ ‬ميدان‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬عرصة‭ ‬كارزار‭ ‬به‭ ‬لاله‭ ‬زار‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬فريدون‭ (‬1‭/‬847‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬‌هاماوران‭ (‬2‭/‬260‭) ‬و‭ ‬داستان‭ ‬گشتاسپ‭ ‬با‭ ‬ارجاسپ‭ (‬5‭/‬552‭):‬

بيابان‭ ‬چو‭ ‬درياي‭ ‬خون‭ ‬شد‭ ‬درست تو‭ ‬گفتي‭ ‬كه‭ ‬روي‭ ‬زمين‭ ‬لاله‭ ‬رُست‭/‬

برآمد‭ ‬درخشيدن‭ ‬تيغ‭ ‬و‭ ‬خشت تو‭ ‬گفتي‭ ‬هوا‭ ‬بر‭ ‬زمين‭ ‬لاله‭ ‬كِشت‭/‬

در‭ ‬و‭ ‬دشت‌ها‭ ‬شد‭ ‬همه‭ ‬لاله‭ ‬گون به‭ ‬دشت‭ ‬و‭ ‬بيابان‭ ‬همي‌رفت‭ ‬خون‭/‬

بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬بزرگ‭ ‬كيخسرو‭ (‬3‭/‬76‭) ‬آمده‭:‬

بدين‭ ‬داستان‭ ‬دُرّ‭ ‬بارم‭ ‬همي به‭ ‬سنگ‭ ‬اندرون‭ ‬لاله‭ ‬كارم‭ ‬همي

‭(‬در‭ ‬اغلب‭ ‬نسخه‌ها‭ ‬دُرّ‭ ‬ببارم‭ ‬هست‭. ‬دُرّ‭ ‬باريدن‭ = ‬گُهرافشاني‭ ‬كردن،‭ ‬نغز‭ ‬گفتن‭) [‬در‭ ‬اين‭ ‬داستان‭ ‬چه‭ ‬حرف‌ها‭ ‬خواهم‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬دل‌هاي‭ ‬سنگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬خواهم‭ ‬نشاند‭.]‬

‭ ‬لالة‭ ‬خودرو‭ ‬در‭ ‬دشت‭ ‬و‭ ‬كوه‭ ‬و‭ ‬ميان‭ ‬سنگ‌ها‭ ‬مي‌رويد‭ ‬و‭ ‬ده‌ها‭ ‬بيت‭ ‬شعر‭ ‬قديم‭ ‬فارسي‭ ‬از‭ ‬مجاورت‭ ‬سنگ‭ ‬و‭ ‬لاله‭ ‬حكايت‭ ‬مي‌كند‭. ‬در‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬‌هاماوران‭ (‬2‭/‬63‭) ‬نيز‭ ‬مي‌گويد‭: ‬تو‭ ‬گفتي‭ ‬هوا‭ ‬ژاله‭ ‬بارد‭ ‬همي‭ / ‬به‭ ‬سنگ‭ ‬اندرون‭ ‬لاله‭ ‬كارد‭ ‬همي‭.‬

بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬قباد‭ (‬7‭/‬27‭) ‬دربارة‭ ‬قباد‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شانزده‭ ‬سالگي‭ ‬به‭ ‬پادشاهي‭ ‬رسيد‭ ‬و‭ ‬اكنون‭ ‬در‭ ‬بيست‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬سالگي‭ ‬شراب‭ ‬كهنه‭ (‬هفت‭ ‬ساله‭) ‬را‭ ‬مانَد‭:‬

چُنين‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬بيست‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬ساله‭ ‬گشت به‭ ‬جام‭ ‬اندرون‭ ‬باده‭ ‬چون‭ ‬لاله‭ ‬گشت

بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬خسرو‭ ‬پرويز‭ (‬8‭/‬3120‭) ‬در‭ ‬توصيف‭ ‬گربه‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گوشواره‭ ‬به‭ ‬گوشش‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬ناخنش‭ ‬را‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬حنايي‭ ‬به‭ ‬سرخي‭ ‬لاله‭ ‬زده‌اند‭:‬

فروهشته‭ ‬از‭ ‬گوش‭ ‬او‭ ‬گوشوار به‭ ‬ناخن‭ ‬بر‭ ‬از‭ ‬لاله‭ ‬كرده‭ ‬نگار‭/‬

‭(‬نگار‭ = ‬حنا‭ (‬با‭ ‬رنگ‭) ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نخستين‭ ‬معناي‭ ‬محتمل‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬ناخن‌هاي‭ ‬گربه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬گلبرگ‌هاي‭ ‬لاله‭ ‬آرايش‭ ‬كرده‭ ‬بود‭ (‬و‭ ‬يا‭: ‬ناخن‌هاي‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬لاله‭ ‬سرخ‭ ‬نموده‭ ‬بود‭).‬‮»‬

روي‭ ‬و‭ ‬رخسار‭ ‬به‭ ‬لاله‭ ‬سرخ‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬لاله‭ ‬استعارة‭ ‬رخ‭ ‬و‭ ‬گونه‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬جنگ‭ ‬بزرگ‭ ‬كيخسرو‭ (‬4‭/‬42‭)‬‭ ‬و‭ ‬داستان‭ ‬سياوَخش‭ (‬2/2079‭):‬

رخ‭ ‬لاله‭ ‬گون‭ ‬گشت‭ ‬بر‭ ‬سان‭ ‬كاه چو‭ ‬كافور‭ ‬شد‭ ‬رنگ‭ ‬مشك‭ ‬سياه

شاعر‭ ‬در‭ ‬65‭ ‬سالگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬توصيف‭ ‬مي‌كند‭: [‬روي‭ ‬سرخ‭ ‬به‭ ‬زردي‭ ‬گراييده‭ ‬و‭ ‬موي‭ ‬سياه‭ ‬سپيد‭ ‬شده‭ ‬است‭.]‬

همي‭ ‬مُشك‭ ‬باريد‭ ‬بر‭ ‬كوه‭ ‬سيم دو‭ ‬لاله‭ ‬ز‭ ‬خوشاب‭ ‬شد‭ ‬به‭ ‬دونيم‭/‬

بيت‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬ابيات‭ ‬قبل‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬دربارة‭ ‬مويه‭ ‬و‭ ‬زاري‭ ‬فرنگيس‭ ‬است‭ (‬در‭ ‬ادامة‭ ‬بيت‭ ‬2‭/‬2077‭ ‬براي‭ ‬فندق‭). ‬مُشك‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بيت‭ ‬نابجاست‭ ‬و‭ ‬مطابق‭ ‬برخي‭ ‬نسخه‌ها‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬آن‭ ‬اشك‭ ‬باشد‭. (‬كوهِ‭ ‬سيم‭ = ‬گونه‭ ‬يا‭ ‬رخسار‭ ‬سپيد‭) ‬اشك‭ ‬بر‭ ‬رخسار‭ ‬به‭ ‬باران‭ ‬در‭ ‬كوهسار‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬خوشاب‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬مرواريد‭ ‬و‭ ‬استعارة‭ ‬اشك‭ ‬است‭. ‬دونيم‭ = ‬دوبخش،‭ ‬با‭ ‬ايهام‭ ‬به‭ ‬پريشان‭ ‬و‭ ‬مضطرب‭.‬23‭ [‬بر‭ ‬رخسار‭ ‬سپيدش‭ ‬اشك‭ ‬مي‌ريخت‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬يك‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬گونه‭ ‬با‭ ‬رشتة‭ ‬اشك‭ ‬به‭ ‬دونيم‭ ‬مي‌شد‭.]‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬مُشك‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬گيسو‭ ‬است‭. ‬كوهِ‭ ‬سيم‭ ‬گويا‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬شانة‭ ‬سفيد‭ ‬است‭. ‬لاله‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬رخ‭ ‬سرخ‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬نيز‭ ‬آغشته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬لالة‭ ‬داغدار‭ ‬گشته‭ ‬است‭… ‬برداشت‭ ‬ديگر‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬خوشاب‭ ‬را‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬دندان‭ ‬درخشان‭ ‬بگيريم‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬لاله‭ ‬را‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬لب‭: ‬فرنگيس‭ ‬لب‭ ‬به‭ ‬سخن‭ ‬گشود‭. ‬اما‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬برداشت،‭ ‬جاي‭ ‬اين‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬نيست،‭ ‬اصلاً‭ ‬چنين‭ ‬معنايي‭ ‬هم‭ ‬نمي‌توان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬گرفت،‭ ‬بلكه‭ ‬بيشتر‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬دندان‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬لب‭ ‬به‭ ‬سخن‭ ‬گشودن‭. ‬برداشت‭ ‬ديگر‭ ‬اين‭ ‬كه‭: ‬لب‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نشان‭ ‬خشم‭ ‬و‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬تأسف‭ ‬گاز‭ ‬گرفت‭. ‬در‭ ‬هر‭ ‬حال‭ ‬نگارنده‭ [‬خالقي‭ ‬مطلق‭] ‬همان‭ ‬برداشت‭ ‬نخستين‭ ‬را‭ ‬محتمل‭ ‬تر‭ ‬ميداند‭: ‬گيسوي‭ ‬مُشك‭ ‬بوي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬تپة‭ ‬شانه‌هاي‭ ‬سيمين‭ ‬پريشان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬لالة‭ ‬رخسار‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مرواريد‭ ‬غلتان‭ ‬اشك‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬نيم‭ ‬ساخت‭.‬‮»‬‭ ‬قبول‭ ‬ضبط‭ ‬اشك‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬مُشك‭ ‬مانع‭ ‬از‭ ‬برداشت‌هاي‭ ‬بالا‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬مي‌گرديد‭.‬

مُعَصْفَر‭:‬‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬عُصْفُر،‭ ‬نام‭ ‬عربي‭ ‬گل‭ ‬زرد‭ ‬رنگ‭ ‬كاجيره‭ ‬يا‭ ‬كافشه‭.‬‭ ‬اغلب‭ ‬براي‭ ‬رنگ‭ ‬زرد،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ندرت‭ ‬براي‭ ‬رنگ‭ ‬سرخ‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬مي‌رود‭.‬‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1/386،‭ ‬839‭)‬‭ ‬براي‭ ‬توصيف‭ ‬رخسار‭ ‬زرد‭ ‬رودابه‭ ‬و‭ ‬بيت‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كاموس‭ ‬كشاني‭ (‬3/2677‭)‬‭ ‬براي‭ ‬زردي‭ ‬طلوع‭ ‬آفتاب‭:‬

لب‭ ‬سرخ،‭ ‬رودابه‭ ‬پُرخنده‭ ‬كرد ‭                       رخان‭ ‬مُعَصْفَر‭ ‬سوي‭ ‬بنده‭ ‬كرد‭/‬

‭[‬وقتي‭ ‬رودابه‭ ‬موافقتِ‭ ‬اطرافيان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬همسري‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬زال‭ ‬شنيد،‭ ‬خنديد‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬به‭ ‬آنان‭ ‬كرد‭.]‬

سوي‭ ‬خانه‭ ‬شد‭ ‬دختر‭ ‬دل‭ ‬شده ‭                     ‬رخان‭ ‬مُعَصْفَر‭ ‬به‭ ‬زر‭ ‬آزده‭/‬

‭(‬دل‭ ‬شده‭ ‬‭=‬‭ ‬دل‭ ‬باخته‭.‬‭ ‬آژده‭ ‬يا‭ ‬آزده‭ ‬‭(‬صفت‭ ‬مفعولي‭ ‬آژدن‭ ‬يا‭ ‬آزدن‭)= (‬در‭ ‬اينجا‭)‬‭ ‬اندوده‭ ‬يا‭ ‬رنگ‭ ‬كرده‭.)‬‭ ‬‭[‬پس‭ ‬از‭ ‬شنيدن‭ ‬مخالفت‭ ‬پدر‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬همسري،‭ ‬دخترِ‭ ‬دل‭ ‬باخته‭ ‬با‭ ‬روي‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬نزار‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬خانه‭ ‬رفت‭.]‬‭ ‬در‭ ‬برخي‭ ‬نسخه‌ها،‭ ‬‮«‬به‭ ‬خون‮»‬‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬‮«‬به‭ ‬زر‮»‬‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬صورت،‭ ‬دختر‭ ‬دلباخته‭ ‬با‭ ‬رخسار‭ ‬زردِ‭ ‬پوشيده‭ ‬از‭ ‬اشك‭ ‬خونين‭ ‬‭(‬ناشي‭ ‬از‭ ‬گرية‭ ‬بسيار‭)‬‭ ‬به‭ ‬سوي‭ ‬خانه‭ ‬رفت‭.‬

چو‭ ‬خورشيد‭ ‬بنمود‭ ‬تابان‭ ‬درفش مُعَصفَر‭ ‬شد‭ ‬آن‭ ‬پرنيان‭ ‬بنفش‭/‬

‭[‬وقتي‭ ‬خورشيد‭ ‬بالا‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬آسمانِ‭ ‬نيلگون‭ ‬به‭ ‬زردي‭ ‬گراييد‭…]‬

نخل‭ ‬‭(‬يا‭ ‬نخل‭ ‬خرما‭):‬‭ ‬درختي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Phoenix‭ ‬و‭ ‬گونة‭ ‬dactylifera‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Palmaceae‭ ‬كه‭ ‬قامتي‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬و‭ ‬استوار‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬فردوسي‭ ‬با‭ ‬فروتني‭ ‬مرسوم‭ ‬زمان‭ ‬در‭ ‬ديباچه‭ (‬1/108-110‭)‬‭ ‬مي‌گويد‭ ‬كه‭ ‬پيشينيان‭ ‬همه‭ ‬چيز‭ ‬را‭ ‬گفته‌اند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ميوة‭ ‬باغ‭ ‬دانش‭ ‬چيزي‭ ‬باقي‭ ‬نگذاشته‌اند‭ (‬سَخُن‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬گويم‭ ‬همه‭ ‬گفته‌اند‭ / ‬بَرِ‭ ‬باغ‭ ‬دانش‭ ‬همه‭ ‬رُفته‌اند‭)‬‭ ‬و‭ ‬مرا‭ ‬كه‭ ‬توان‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬از‭ ‬درخت‭ ‬بارمند‭ ‬دانش‭ ‬نيست،‭ ‬دست‭ ‬كم‭ ‬به‭ ‬زير‭ ‬اين‭ ‬درخت‭ ‬بلند‭ ‬پايگهي‭ ‬بايد‭ ‬تا‭ ‬ساية‭ ‬آن‭ ‬مرا‭ ‬از‭ ‬گزند‭ ‬باز‭ ‬دارد،‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬از‭ ‬ديباچه‭ (‬1/111‭):‬

كسي‭ ‬كو‭ ‬شود‭ ‬زير‭ ‬نخل‭ ‬بلند همان‭ ‬سايه‭ ‬زو‭ ‬باز‭ ‬دارد‭ ‬گزند‭/‬

رگبرگ‌هاي‭ ‬اصلي‭ ‬برگ‭ ‬نخل‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬شعاعي‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‏اند‭. ‬انتهاي‭ ‬رگبرگ‌ها‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬خاري‭ ‬تيز‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬در‭ ‬مي‏آيد‭ ‬كه‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬از‭ ‬درخت‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬ميوه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬دشوار‭ ‬مي‏كند،42‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬رو،‭ ‬شيريني‭ ‬و‭ ‬حلاوت‭ ‬رطب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬زخم‭ ‬خار‭ ‬همچون‭ ‬نوش‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬نيش‭ ‬دانسته‌اند،‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬در‭ ‬هُرمَزدِ‭ ‬نوشيروان‭ (‬7‭/‬1605‭):‬

بكن‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬كرده‭ ‬به‭ ‬يزدان‭ ‬سپار به‭ ‬خرما‭ ‬چه‭ ‬يازي‭ ‬چو‭ ‬ترسي‭ ‬ز‭ ‬خار

‭(‬يازيدن‭ ‬‭=‬‭ ‬قصد‭ ‬و‭ ‬ميل‭ ‬‏كردن،‭ ‬روي‭ ‬آوردن‭)‬

بيت‭ ‬زير‭ ‬در‭ ‬خسروپرويز‭ (‬8/673‭)‬‭ ‬حكايت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬درست‭ ‬كردن‭ ‬مِي‭ (‬كشيدنِ‭ ‬عرق‭) ‬از‭ ‬خرما‭ ‬متداول‭ ‬بوده‭ ‬است‭:‬

بدو‭ ‬گفت‭:‬‭ ‬ما‭ ‬مِي‭ ‬ز‭ ‬خرما‭ ‬كنيم به‭ ‬تمّوز‭ ‬هنگام‭ ‬گرما‭ ‬كنيم

‭(‬تموز‭ =‬‭ ‬ماه‭ ‬هفتم‭ ‬در‭ ‬تقويم‭ ‬رومي،‭ ‬ژوئيه،‭ ‬فصل‭ ‬گرما‭)‬

نرگس‭:‬‭ ‬گلي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Narcissus‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Amaryllidaceae‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬نرگس‭.‬‭ ‬گلبرگ‌هاي‭ ‬سپيد‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬دايرة‭ ‬زرد‭ ‬مياني‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬تيرگي‭ ‬قعر‭ ‬آن،‭ ‬در‭ ‬مجموع،‭ ‬شكل‭ ‬چشم‭ ‬مست‭ ‬و‭ ‬مخمور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ذهن‭ ‬متبادر‭ ‬مي‏كند‭.‬‭ ‬بخش‭ ‬زرد‭ ‬رنگ‭ ‬مياني‭ ‬گل‭ ‬حالت‭ ‬بيمارگونه‭ ‬و‭ ‬مخمور‭ ‬و‭ ‬خواب‭ ‬آلود‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬نرگس‭ ‬مي‏دهد،52‭ ‬‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1/291‭):‬‭ ‬

دو‭ ‬چشمش‭ ‬بسان‭ ‬دو‭ ‬نرگس‭ ‬به‭ ‬باغ مژه‭ ‬تيرگي‭ ‬برده‭ ‬از‭ ‬پرّ‭ ‬زاغ‭/‬

‭[… ‬مژه‌اش‭ ‬سياهي‭ ‬از‭ ‬پر‭ ‬زاغ‭ ‬گرفته‭ ‬يا‭ ‬مژگان‭ ‬سياهش‭ ‬گوي‭ ‬سبقت‭ ‬از‭ ‬پر‭ ‬زاغ‭ ‬ربوده‭ ‬است‭.]‬

نرگس‭ ‬استعارة‭ ‬چشم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬جاي‭ ‬چشم‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬رفته‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬چهار‭ ‬بيت‭ ‬به‭ ‬ترتيب‭ ‬در‭ ‬ضحاك‭ (‬1/332‭)‬،‭ ‬منوچهر‭ (‬1/731،‭ ‬740‭)‬‭ ‬و‭ ‬يزدگِرد‭ ‬شهريار‭ (‬8/539‭):‬

پس‭ ‬آن‭ ‬خواهران‭ ‬جهاندار‭ ‬جم به‭ ‬نرگس‭ ‬گلِ‏سرخ‭ ‬را‭ ‬داد‭ ‬نم‭/‬

‭(‬نم‭ ‬دادن‭ = ‬آب‭ ‬دادن‭ (‬پاي‭ ‬گياه‭). ‬نرگس،‭ ‬گل‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬نَم‭ ‬استعارة‭ ‬چشم،‭ ‬گونه‭ ‬و‭ ‬اشك‭ ‬است‭.)‬

دو‭ ‬گل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬نرگس‭ ‬خواب‭ ‬دار همي‭ ‬شُست‭ ‬تا‭ ‬شد‭ ‬گلان‭ ‬آب‭ ‬دار‭/‬

‭(‬دو‭ ‬گل‭=‬‭ ‬گلان‭ ‬‭=‬‭ ‬دو‭ ‬گونه‭.‬‭ ‬خواب‭ ‬دار‭ =‬‭ ‬خواب‭ ‬آلود،‭ ‬خمار‭.‬‭ ‬آبدار‭ =‬‭ ‬شاداب‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬طراوت‭.)‬

فرو‭ ‬ريخت‭ ‬از‭ ‬ديدگان‭ ‬آب‭ ‬مِهر به‭ ‬خونِ‭ ‬دو‭ ‬نرگس‭ ‬بياراست‭ ‬چهر

‭[‬خون‭ ‬گريست‭.] ‬در‭ ‬جاي‭ ‬ديگر‭ ‬نيز‭ ‬مي‌گويد‭: ‬بسي‭ ‬آب‭ ‬خونين‭ ‬ز‭ ‬نرگس‭ ‬بريخت‭.‬

دو‭ ‬نرگس‭ ‬چو‭ ‬ترآهوي‭ ‬اندر‭ ‬هراس ميانه‭ ‬چو‭ ‬از‭ ‬شب‭ ‬گذشته‭ ‬سه‭ ‬پاس‭/‬

‭(‬ميانه‭ ‬‭= ‬ميان‭ ‬چشم،‭ ‬مردمك‭.‬‭ ‬پاس‭ =‬‭ ‬يك‭ ‬هشتم‭ ‬شبانه‭ ‬روز،‭ ‬يك‭ ‬چهارم‭ ‬شب‭.‬‭ ‬سه‭ ‬پاس‭ ‬از‭ ‬شب‭ ‬گذشته‭ ‬‭= ‬منتهاي‭ ‬سياهي‭ ‬شب‭)‬‭ ‬در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬‮«‬بيشتر‭ ‬دستنويس‌ها‭ ‬نرآهو‭ ‬دارند،‭ ‬اما‭ ‬روشن‭ ‬نيست‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬چشم‭ ‬آهوي‭ ‬نر‭ ‬در‭ ‬هراس‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬چشم‭ ‬هر‭ ‬آهويي‭.‬‭ ‬ما‭ ‬ترآهو‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬نسخه‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬معني‭ ‬آهوي‭ ‬نوزاد‭ ‬و‭ ‬جوان‭ ‬گرفتيم‭… ‬مانند‭ ‬كردن‭ ‬چشمان‭ ‬پر‭ ‬هراس‭ ‬يزدگرد‭ ‬به‭ ‬چشمان‭ ‬آهوي‭ ‬نوزاد‭ ‬توصيفي‭ ‬بسيار‭ ‬استادانه‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬در‭ ‬ادب‭ ‬فارسي،‭ ‬نرگس‭ ‬و‭ ‬آهو‭ ‬غالباً‭ ‬به‭ ‬چشم‭ ‬معشوق‭ ‬خوبروي‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬در‭ ‬اينجا،‭ ‬شايد‭ ‬نرآهوي‭ ‬تأكيدي‭ ‬بر‭ ‬يزدگرد‭ ‬باشد‭.‬

نسرين‭:‬‭ ‬گلى‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Rosa‭ ‬يا‭ ‬جنس‭ ‬گلِ‏سرخ،‭ ‬‭ ‬به‭ ‬رنگ‭ ‬سفيد‭ ‬يا‭ ‬صورتى‭ ‬كمرنگ،‭ ‬خوشبو،‭ ‬كم‭ ‬پَر‭ ‬و‭ ‬كوچك،‭ ‬و‭ ‬خاردار‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬پاية‭ ‬چوبي‭ ‬مى‏رويد‭.‬62‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬يك‭ ‬بيت‭ ‬نسرين‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كين‭ ‬سياوَخش‭ (‬2‭/‬9‭):‬‭ ‬

نگردد‭ ‬همي‭ ‬گِرد‭ ‬نسرين‭ ‬تذرو گُلِ‭ ‬ناروُن‭ ‬خواهد‭ ‬و‭ ‬شاخ‭ ‬سرو‭/‬

در‭ ‬يادداشت‌ها‭ ‬آمده‭ ‬است‭:‬

نسرين‭ ‬نوعي‭ ‬نرگس‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬رخسار‭ ‬زرد‭ ‬و‭ ‬پژمرده‭ ‬است،‭ ‬برعكسِ‭ ‬نسترن‭ ‬كه‭ ‬گل‭ ‬سرخ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬رخسار‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬شاداب‭ (‬دلدار‭)… ‬شايد‭ ‬‮«‬گل‭ ‬و‮»‬‭ ‬درست‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬صورت‭ ‬گل‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬گل‭ ‬سرخ‭ ‬است‭. ‬نارون‭ ‬مي‌تواند‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬معني‭ ‬باشد‭: ‬درختي‭ ‬با‭ ‬شاخه‌هاي‭ ‬انبوه‭ ‬و‭ ‬چتري،‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬درخت‭ ‬انار‭. ‬اگر‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬نخستين‭ ‬بگيريم،‭ ‬به‭ ‬سرو‭ ‬بهتر‭ ‬مي‌خورد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬صورت‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬‮«‬گل‭ ‬و‮»‬‭ ‬بخوانيم‭. ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬دوم‭ ‬بگيريم،‭ ‬گل‭ ‬نارون‭ ‬همان‭ ‬گل‭ ‬انار،‭ ‬گلنار،‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬گونه‌هاي‭ ‬سرخ‭ ‬بدان‭ ‬مانند‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اينجا‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬نسرين‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرد‭ ‬و‭ ‬مناسب‭ ‬تر‭ ‬مي‌نمايد‭. ‬شاخ‭ ‬سرو‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬اندام‭ ‬برافراشتة‭ ‬روز‭ ‬جواني‭ ‬است‭: ‬تذرو‭ ‬شادي‭ ‬و‭ ‬كامراني‭ ‬از‭ ‬نسرين‭ ‬رخ‭ ‬پير‭ ‬من‭ ‬گريزان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گلنار‭ ‬رخسار‭ ‬و‭ ‬سرو‭ ‬اندام‭ ‬جواني‭ ‬مي‌جويد‭. ‬

بايد‭ ‬گفت‭: ‬نسرين‭ ‬نوعي‭ ‬نرگس‭ ‬و‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬رخسار‭ ‬زرد‭ ‬نيست‭. ‬نسترن‭ ‬نيز‭ ‬سپيد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬كنايه‭ ‬از‭ ‬رخسار‭ ‬سرخ‭ ‬نيست‭. ‬گلِ‭ ‬نارون‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬بيت،‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬گلنار‭ ‬درست‭ ‬است‭. ‬شاعر‭ ‬58‭ ‬ساله‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬افسوس‭ ‬مي‌خورد‭ ‬كه‭ ‬تذرو‭ ‬سرخوشي‭ ‬و‭ ‬شادماني،‭ ‬كه‭ ‬زماني‭ ‬از‭ ‬روي‭ ‬گلگون‭ ‬و‭ ‬قامت‭ ‬چون‭ ‬سَروَش‭ ‬دور‭ ‬نمي‌شد،‭ ‬اكنون‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬او‭ ‬نمي‌آيد‭ ‬كه‭ ‬رخساري‭ ‬رنگ‭ ‬پريده‭ ‬و‭ ‬قامتي‭ ‬پَست‭ ‬و‭ ‬خميده‭ ‬دارد‭.‬

نِي‭ (‬يا‭ ‬خيزران‭):‬‭ ‬گياهي‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Phyllostachys‭ ‬و‭ ‬گونة‭ ‬bambusoides‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Graminae‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬گندميان،‭ ‬با‭ ‬رشدي‭ ‬شتابان،‭ ‬ساقه‌اي‭ ‬راست‭ ‬و‭ ‬محكم،‭ ‬ميان‭ ‬تهي‭ ‬و‭ ‬بندبند،‭ ‬و‭ ‬زرد‭ ‬رنگ‭ ‬كه‭ ‬معمولاً‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬گرم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تالاب‏‌ها‭ ‬و‭ ‬كنار‭ ‬جويبارها‭ ‬مي‏رويد،‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬سهراب‭ (‬2‭/‬38‭) ‬و‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬متوالي‭ ‬در‭ ‬اسكندر‭ (‬6‭/‬1151،‭ ‬1152‭):‬

كنون‭ ‬تا‭ ‬سمنگان‭ ‬نشانِ‭ ‬پِي‭ ‬ست بدان‭ ‬سر‭ ‬كجا‭ ‬جويبار‭ ‬و‭ ‬نِي‭ ‬است‭/‬

‭(‬بدان‭ ‬سر‭ = ‬تا‭ ‬بدان‭ ‬جا‭) [‬رَدّ‭ ‬پاي‭ ‬رخش‭ ‬تا‭ ‬سمنگان‭ ‬پيداست،‭ ‬تا‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬جويبار‭ ‬و‭ ‬نيزار‭ ‬است‭.]‬

وز‭ ‬آن‭ ‬جايگه‭ ‬لشكر‭ ‬اندر‭ ‬كشيد يكي‭ ‬آبگيري‭ ‬نو‭ ‬آمد‭ ‬پديد

به‭ ‬گِرد‭ ‬اندرش‭ ‬نِي‭ ‬بسانِ‭ ‬درخت تو‭ ‬گفتي‭ ‬كه‭ ‬چوب‭ ‬چنارست‭ ‬سخت‭/‬

رنگ‭ ‬و‭ ‬رخسار‭ ‬زرد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نِي‭ ‬تشبيه‭ ‬كرده‌اند،‭ ‬با‭ ‬بيتي‭ ‬در‭ ‬اشكانيان‭ (‬6‭/‬333‭):‬

بيامد‭ ‬دو‭ ‬رخساره‭ ‬همرنگ‭ ‬نِي چو‭ ‬شب‭ ‬تيره‭ ‬گشت‭ ‬اندر‭ ‬آمد‭ ‬به‭ ‬ري

نِي‭ ‬خشك‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جرقه‏اي‭ ‬مختصر‭ ‬نيستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آتش‭ ‬مي‌كشد،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬رستم‭ ‬و‭ ‬سهراب‭ (‬2‭/‬347‭) ‬و‭ ‬داستان‭ ‬رزم‭ ‬يازده‭ ‬رخ‭ (‬4‭/‬2388‭):‬

خود‭ ‬از‭ ‬جاي‭ ‬برخاست‭ ‬كاوسِ‭ ‬كي برافروخت‭ ‬برسانِ‭ ‬آتش‭ ‬ز‭ ‬نِي‭/‬

كه‭ ‬اِي‭ ‬نامداران‭ ‬فرخنده‭ ‬پِي شما‭ ‬آتش‭ ‬و‭ ‬دشمنان‭ ‬پاك‭ ‬نِي‭/‬

نِي‭ ‬يا‭ ‬نايِ‭ ‬ميان‭ ‬تهي‭ ‬را‭ ‬غَرو‭ (‬با‭ ‬فتح‭ ‬اول‭) ‬مي‌نامند‭ ‬و‭ ‬ميان‭ ‬يا‭ ‬كمرِ‭ ‬باريك‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬تشبيه‭ ‬شده،‭ ‬چنان‭ ‬كه‭ ‬باريك‭ ‬و‭ ‬لاغر‭ ‬مثل‭ ‬نِي‭ ‬هميشه‭ ‬زبانزد‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬سه‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬منوچهر‭ (‬1‭/‬1144‭)‬،‭ ‬داستان‭ ‬كاموس‭ ‬كشاني‭ (‬3‭/‬2539‭) ‬و‭ ‬شاپور‭ ‬ذوالاكتاف‭ (‬6‭/‬202‭):‬

به‭ ‬رُخ‭ ‬چون‭ ‬بهار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بالا‭ ‬چو‭ ‬سرو ميانش‭ ‬چو‭ ‬غَرو‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رفتن‭ ‬تذرو

يكي‭ ‬كودكي‭ ‬بود‭ ‬برسانِ‭ ‬ني كه‭ ‬من‭ ‬لشكر‭ ‬آورده‭ ‬بودم‭ ‬به‭ ‬ري‭/‬

كنون‭ ‬چنبري‭ ‬گشت‭ ‬بالاي‭ ‬سرو تن‭ ‬پيل‭ ‬وارت‭ ‬به‭ ‬كردار‭ ‬غَرو

‭(‬چنبري‭ = ‬خميده‭)‬

نيل‭: ‬گياهى‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬Indigofera‭ ‬متعلّق‭ ‬به‭ ‬خانوادة‭ ‬Leguminoceae‭ ‬يا‭ ‬تيرة‭ ‬بقولات‭. ‬از‭ ‬برگ‭ ‬آن‭ ‬مادة‭ ‬آبى‭ ‬رنگى‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬نيل‭ ‬يا‭ ‬لاجورد‭ (‬در‭ ‬شاهنامه‭ ‬لاژورد‭) ‬استخراج‭ ‬مى‏شود‭. ‬فردوسي‭ ‬حدود‭ ‬هفتاد‭ ‬بار‭ ‬واژة‭ ‬نيل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬كه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬صائب‭ ‬تبريزي‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬ديگر‭ ‬شاعران‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬برده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬حدود‭ ‬صد‭ ‬بار‭ ‬هم‭ ‬واژة‭ ‬لاژورد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬برده‭ ‬است‭ (‬تقريباً‭ ‬هميشه‭ ‬در‭ ‬جايگاه‭ ‬قافيه‭) ‬و‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬شاعران‭ ‬ديگر‭. ‬بيشترين‭ ‬تشبيه‭ ‬به‭ ‬نيل‭ ‬در‭ ‬شاهنامه،‭ ‬براي‭ ‬تيره‭ ‬و‭ ‬تار‭ ‬شدن‭ ‬زمين‭ ‬و‭ ‬آسمان‭ ‬از‭ ‬سپاه‭ ‬و‭ ‬لشكر‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نبرد‭ ‬آنان‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كاموس‭ ‬كشاني‭ (‬3‭/‬891‭) ‬و‭ ‬خسروپرويز‭ (‬8‭/‬1793‭):‬

بدو‭ ‬گفت‭: ‬چندان‭ ‬سپاه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پيل كه‭ ‬روي‭ ‬زمين‭ ‬گشت‭ ‬برسان‭ ‬نيل

در‭ ‬بيت‭ ‬بالا،‭ ‬سيل‭ ‬خروشان‭ ‬سپاهيان‭ ‬و‭ ‬پيلان‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬زمين‭ ‬به‭ ‬رود‭ ‬نيل،‭ ‬و‭ ‬سياهي‭ ‬لشكر‭ ‬به‭ ‬كبود‭ ‬نيل‭ ‬يا‭ ‬لاژورد‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

بفرمود‭ ‬تا‭ ‬كوس‭ ‬بر‭ ‬پُشت‭ ‬پيل ببستند‭ ‬و‭ ‬شد‭ ‬گرد‭ ‬لشكر‭ ‬چو‭ ‬نيل‭/‬

شب‭ ‬و‭ ‬تيرگي‭ ‬آسمان‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬لاژورد‭ ‬تشبيه‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬بيت‭ ‬در‭ ‬داستان‭ ‬كاموس‭ ‬كشاني‭ (‬3/564،‭ ‬965‭):‬

كنون‭ ‬چون‭ ‬شود‭ ‬روي‭ ‬خورشيد‭ ‬زرد پديد‭ ‬آيد‭ ‬آن‭ ‬چادر‭ ‬لاژورد،

چو‭ ‬خورشيد‭ ‬بر‭ ‬كشور‭ ‬لاژورد سراپرده‌اي‭ ‬زد‭ ‬ز‭ ‬ديباي‭ ‬زرد،

رنگ‭ ‬كبود‭ ‬و‭ ‬نيلى‭ ‬براى‭ ‬جامه،‭ ‬نشانة‭ ‬ماتم‭ ‬و‭ ‬عزا‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬حتي‭ ‬به‭ ‬نشانة‭ ‬سوگ‭ ‬و‭ ‬اندوه،‭ ‬خط‭ ‬و‭ ‬خالي‭ ‬از‭ ‬نيل‭ ‬بر‭ ‬رخ‭ ‬مى‏كشيدند‭.‬72‭ ‬تشبيه‭ ‬روي‭ ‬و‭ ‬رخسار‭ ‬پُر‭ ‬درد‭ ‬و‭ ‬رنج‭ ‬يا‭ ‬سوگوار‭ ‬به‭ ‬كبود